Bara Gogledd Iwerddon: 6 Bara Delicious I Roi Ar Eich Taith I Belfast

Bara Gogledd Iwerddon: 6 Bara Delicious I Roi Ar Eich Taith I Belfast
John Graves

Mae bara Gogledd Iwerddon yn dod o bob lliw a llun, pob un yn flasus ac wrth ymweld â Gogledd Iwerddon dylech geisio rhoi cynnig arnyn nhw i gyd. O ffrio ulster i fyrbryd prynhawn mae bara Gogledd Iwerddon yn berffaith trwy gydol y dydd. Darllenwch ymlaen i gael rhywfaint o wybodaeth am y bara sydd gan Ogledd Iwerddon i'w gynnig, ble i gael y danteithion blasus hyn yn Belfast, a sut i wneud bara Gogledd Iwerddon i chi'ch hun ar ôl cyrraedd adref.

Eisiau mwy o fwyd Gwyddelig ysbrydoliaeth? Edrychwch ar ein herthygl am fwy o ysbrydoliaeth ar yr hyn y gallwch chi ei fwyta ar eich taith i Ogledd Iwerddon.

Pa Fara Gogledd Iwerddon y dylech chi roi cynnig arno?

 • Barmbrack
 • Belfast Bap
 • Bara Tatws
 • Bara Soda
 • Veda
 • Gwenith

Barbrac

Barmbrack

Bara traddodiadol o Ogledd Iwerddon yw Barmbrack a wneir gyda rhesins a syltanas wedi'u pobi y tu mewn sy'n cael eu socian mewn te neu hyd yn oed wisgi. Yn aml, gellir dod o hyd i'r dorth felys hon wedi'i sleisio a'i thorchi mewn menyn os oes gan eich mam-gu westeion rownd. Mae'n cael ei bobi'n draddodiadol ar Galan Gaeaf ac ar yr achlysur arbennig hwn efallai nad ffrwythau sych yw'r unig beth a geir y tu mewn i barmbrack.

Mae Barmbrack bob amser yn llawn ffrwythau ond ar Galan Gaeaf gwneir ychwanegiadau symbolaidd i ddweud beth yw dyfodol y rhai bwyta'r dorth. Mae yna saith symbol a fyddai'n cael eu pobi i'r barmbrack sy'n dweud yn ôl yr chwedl sy'n dweud wrth eich dyfodol ar gyfer y flwyddyn nesaf. Y rhain yw:

 1. Y Brethyn –Roedd dod o hyd i’r brethyn yn golygu y byddai eich bywyd yn llawn anlwc neu dlodi
 2. Y Darn Arian – Roedd dod o hyd i’r darn arian yn golygu y byddai gennych gyfoeth a phob lwc
 3. The Matchstick – Chwiliwch am ddadl sydd i ddod a priodas anhapus os dewch o hyd i'r matsys.
 4. Y Bys – Roedd dod o hyd i'r bys yn golygu nad ydych yn priodi'n fuan, efallai na fyddwch byth yn priodi o gwbl!
 5. Y Fedal Grefyddol – Newid gyrfa ! Mae'n debyg y byddwch chi'n dod yn lleian neu'n offeiriad (Gall hwn hefyd fod yn fotwm yn lle hynny sy'n symbol o Faglor)
 6. Y Fodrwy - Roedd dod o hyd i'r fodrwy yn golygu y byddech chi'n priodi yn fuan
 7. Y Gwniadur - Dewch o hyd i'r gwniadur a byddwch yn droellwr am oes.

Y naill ffordd neu'r llall efallai y bydd angen taith i'r deintydd arnoch os rhowch gynnig ar y fersiwn arbennig hon o'r barmbrack. Y rhan fwyaf o'r amser gallwch ddisgwyl tamaid neis o dorth ffrwythau o'r bara hwn o Ogledd Iwerddon.

Gweld hefyd: Rhyfeddu Ar Y 10 Dyfeisiad Hynafol Hynafol Eifftaidd A Fydd Yn Codi Eich Diddordeb

Bap Belffast

Beth yw Bap Belfast rydych chi'n ei ofyn? Yn y bôn, rholyn meddal ydyw gyda thop pobi crisp a thywyll iawn. Mae hefyd yn gludwr delfrydol ar gyfer cynhwysion brechdan brecwast. Gallwch weld Bap Belfast o roliau a byns eraill wrth ei ben bron wedi'i losgi sydd fel arfer wedi'i orchuddio â blawd. Crëwyd y stwffwl eiconig hwn o Belfast yn y 1800au gan ddyn o’r enw Bernard Hughes.

Creodd y dorth i helpu'r rhai oedd yn newynog oherwydd y newyn tatws gan ei bod yn rhad ac yn llawn. Mae’r enw Belfast ‘Bap’ yn sefyll am ‘Bread atPrisiau Fforddiadwy'. Rydyn ni'n dal i gael ein bodloni gan y stwffwl bara hwn o Belfast heddiw hyd yn oed os mai dim ond yng Ngogledd Iwerddon y byddwch chi'n dod o hyd iddo mewn gwirionedd.

Bara Tatws

Mae'r bara gwastad meddal hwn yn un o brifolion yr Ulster Fry a dyma'r brecwast o champs sy'n mynd yn berffaith gyda chig moch. Roedd bara tatws yn stwffwl startsh perffaith ar gyfer ei wneud yn fara Gogledd Iwerddon delfrydol gan fod Iwerddon i gyd yn hanesyddol dlawd a bod yn rhaid i fwydydd fod yn swmpus ac yn llawn. Mae nifer fawr o datws yn tyfu mewn lle bach ac felly'n berffaith yn lle llawer o flawd. Mae bara tatws Gogledd Iwerddon yn wahanol i rai fersiynau eraill o gwmpas y byd gan ei fod yn dod ar ffurf farl.

Bara Gogledd Iwerddon – farls tatws

Siâp trionglog yw farl gyda ochr allanol crwn oherwydd ei fod yn cael ei dorri o gylch mwy o does. Daw o air Albanaidd hynafol sy’n golygu ‘chwarter’. Mae bara tatws yn cael ei rolio i siâp crwn ac yna ei dorri ar siâp croes gan greu pedair farl cyfartal.

Mae yna reswm hwyliog y tu ôl i greu farls yn ogystal â'r gred ar un adeg y byddech chi'n creu siâp croes ynddo i adael i dylwyth teg a gwirodydd ddianc o'ch pobi. Roedd rhai hyd yn oed yn credu ei fod yn pobi'r diafol allan o'ch bara pe byddech chi'n ei farcio â chroes. Does dim llawer o bobl yn dilyn hen gredoau Celtaidd Iwerddon bellach ond mae'r bara tatws i mewn o hydfarls.

Bara Soda Gwyddelig

Bara Soda

Bara Gogledd Iwerddon – Soda Farls

Bara arall o Ogledd Iwerddon a gynhyrchir mewn farls yw bara soda, a’r enw soda sy’n cyfeirio at soda pobi a ddefnyddir i wneud y bara. Mae torthau bara rheolaidd yn defnyddio burum fel cyfrwng lefain ond mae bara soda yn defnyddio soda pobi yn lle hynny. Roedd creu'r math cyntaf o soda pobi yn y 1790au yn rhagflaenydd i ddatblygiad y bara eiconig hwn o Ogledd Iwerddon.

Mae bara soda yn cael ei weini fel rhan o ffrio Ulster wedi'i orchuddio â menyn ond mae hefyd yn berffaith sylfaen ar gyfer brechdan brecwast gyda'r selsig eiconig, cig moch, a soda wy yn stwffwl brecwast Belfast.

Veda

Bara Gogledd Iwerddon – Veda

Mae bara Veda yn frag tywyll torth a ddechreuodd yn y 1900au ac a werthwyd unwaith ledled y DU ac Iwerddon ond sydd bellach yn cael ei gwerthu yng Ngogledd Iwerddon yn unig. Ei wneud yn fara Gogledd Iwerddon yn unig nawr. Pan fyddwch yn Belfast gallwch ddod o hyd iddo yn y rhan fwyaf o siopau a mynd ag ef adref i'w gael gyda thost ac efallai ychydig o gaws. Mae'r dorth ychydig yn felys hon yn ychwanegiad diddorol at fara Gogledd Iwerddon.

Gwenithio

Bara Gogledd Iwerddon – Bara Gwenith

Yn dechnegol, mae bara gwenith hefyd yn fath o fara soda fel nid yw'n cael ei burum ac yn lle hynny mae'n defnyddio soda pobi. Mae bara gwenith yn dorth fara brown sy'n galonog ac yn llenwi. Ar ôl ei bobi, mae'n barod i'w wasgaru â menyn neu jam neu ei drochicawl neu stiw.

Bara Soda

Ble i Brynu Bara Gogledd Iwerddon yn Belfast?

Wrth ymweld â Belfast mae'n gyfle perffaith i roi cynnig ar ychydig o fara Gogledd Iwerddon. Gallwch ddod o hyd i fara fel rhan o Ulster Fry mewn caffis a gallwch hefyd gael bara o siop leol ond dylech hefyd edrych ar leoedd eraill fel:

Pobyddion teulu – Gogledd Iwerddon yn llawn poptai teulu gwych y gallwch ymweld â nhw i gael bara gwych i chi roi cynnig arno.

Gweld hefyd: Ffansi peint? Dyma 7 o Dafarndai Hynaf Iwerddon

St. Marchnad Siôr – Mae gan Belfast y farchnad dan do Fictoraidd olaf sy’n dal i gael ei defnyddio fel marchnad a phob penwythnos o ddydd Gwener i ddydd Sul mae ganddyn nhw amrywiaeth enfawr o stondinau. Tra ym Marchnad San Siôr gallwch ymweld â stondinau becws am fara i fynd adref gyda chi neu ymweld â stondin bwyd stryd i fachu bap llawn Belfast, soda wy cig moch selsig, neu gawl a gwenith.

Sut i Wneud Gogledd Iwerddon Bara

Ydych chi wedi ymweld â Belfast ac wedi cwympo mewn cariad â bara Gogledd Iwerddon? Gallwch roi cynnig ar eu gwneud i chi'ch hun ar ôl i chi gyrraedd adref. Darllenwch ymlaen i weld sut i wneud peth o'ch hoff fara newydd o Ogledd Iwerddon.

Sut i Wneud Bara Bara Gogledd Iwerddon

Sut i wneud Bara Tatws Gogledd Iwerddon

  500g tatws stwnsh (Ffordd wych o ddefnyddio bwyd dros ben o ginio rhost)
 • 100g o flawd plaen
 • Llwy fwrdd o fenyn hallt

Cymysgwch y tatws stwnsh gyda'i gilydd gyda blawd a menyn (toddwch y menyn o'r blaenychwanegu os yw'r stwnsh yn oer). Dylai'r cymysgedd dynnu at ei gilydd yn does, ychwanegu ychydig mwy o flawd os yw'n rhy gludiog. Rholiwch y toes mewn siâp crwn a'i dorri'n farls.

Coginiwch bob farl trwy eu rhoi ar sgilet cynnes neu badell anlynol am ddau funud bob ochr.

Sut i Wneud Bara Soda Gogledd Iwerddon

Sut i Wneud Gwenith Gogledd Iwerddon

Nid yw taith i Ogledd Iwerddon byth yn gyflawn heb damaid o fara a chwmni gwych. Mae'r bara a wneir yng Ngogledd Iwerddon yn llawn traddodiad, ac weithiau te. Beth am archwilio'r diwylliant yn y ffordd flasusaf posib, trwy fara Gogledd Iwerddon.

Rysáit Scone GwyddeligJohn Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.