Sut i Ddweud Hwyl Fawr yn Wyddeleg mewn 8 Ffordd Wahanol; Archwilio'r Iaith Gaeleg Hardd

Sut i Ddweud Hwyl Fawr yn Wyddeleg mewn 8 Ffordd Wahanol; Archwilio'r Iaith Gaeleg Hardd
John Graves

Nid yw ffarwelio yn y Wyddeleg mor syml â chyfieithiad un gair, mae yna lawer o amrywiadau gwahanol o'r ymadrodd ac yn dibynnu ar y cyd-destun a phwy rydych chi'n ffarwelio â nhw, efallai y bydd rhai ymadroddion hwyl fawr yn gweddu'n well nag eraill.

Bu mudiad cymdeithasol i gynnwys mwy o’r Wyddeleg yn ein bywydau bob dydd a thrwy ddysgu’r ymadroddion byr hyn, gallwch ddechrau eu cynnwys fel rhan o’ch iaith gyffredin ac ymadroddion bob dydd eich hun.

Os ydych chi’n bwriadu ymweld ag Iwerddon unrhyw bryd yn fuan, mae hefyd yn wych gwybod sut i ddweud ymadroddion cyffredin fel helo, a hwyl fawr yn y Wyddeleg, gan ei fod yn dangos gwerthfawrogiad diwylliannol o’r wlad rydych chi’n ymweld â hi. Yn yr erthygl hon, byddwn yn amlinellu’r gwahanol ffyrdd o ddweud helo a hwyl yn y Wyddeleg, ynghyd â chyfieithiad llythrennol yr ymadrodd a sut i’w ynganu.

Sut i ffarwelio â Gwyddeleg?

Gaeleg yw iaith frodorol Iwerddon, sydd â chystrawen a strwythur gramadegol unigryw, o gymharu â'r Saesneg. Mae Gaeleg hefyd yn defnyddio strwythur iaith berf-pwnc-gwrthrych, a ddefnyddir ar gyfer tua 8% yn unig o'r ieithoedd a ddefnyddir yn y byd i gyd.

Nid yw ffarwelio â Gwyddeleg yn ddull sy’n addas i bawb, mae’n debyg i’r Saesneg gan fod llawer o amrywiadau gwahanol ar ddweud hwyl fawr, yn dibynnu ar y ffurfioldeb a’r cyd-destun.

Ond yr hyn sy'n wir, yw bod llawer o'r ymadroddion ar gyfermae dweud hwyl fawr yn y Wyddeleg yn deillio o'r ymadrodd “cael diogelwch”. Yn hytrach na dymuno ffarwel i rywun, tueddai'r Gwyddelod i ddymuno diogelwch iddynt ar eu teithiau.

Edrychwch ar y gwahanol ffyrdd o ddweud Hwyl fawr yn Gaeleg Iwerddon isod:

1. Slán : Mae hwn yn ymadrodd cyffredin a ddefnyddir ar gyfer ffarwelio yn y Wyddeleg, mae'n anffurfiol ac yn cael ei ddefnyddio mewn sgwrs achlysurol.

2. Slán agat: Yn llythrennol yn cael ei gyfieithu fel, “have safety”. Byddech hefyd yn defnyddio'r ymadrodd hwn yn gyffredin pan mai chi yw'r person sy'n gadael.

3. Slá leat: Term arall am ffarwelio, ond a ddefnyddir yn fwy cyffredin am ffarwelio â'r sawl sy'n gadael.

4. Slán abhaile: Mae'r ymadrodd hwn yn cael ei ddefnyddio pan fyddwch chi'n gwybod bod y person yn mynd i fod yn teithio adref, mae'n cyfieithu'n llythrennol fel, “Have a safe trip home”.

Gwiriwch yr erthygl hon o Bitesize Irish sy'n cynnwys clipiau sain a chyfieithiadau llythrennol o sut i ddweud Hwyl fawr yn y Wyddeleg, neu edrychwch ar y fideo isod i glywed sut mae'r gwahanol ymadroddion hwyl fawr yn cael eu ynganu.

Sut i ffarwelio am y tro yn y Wyddeleg?

5. Slán go fóill: Mae'r ymadrodd hwn yn cael ei gyfieithu'n llythrennol fel “Hwyl am y tro”. Mae’n ymadrodd llai ffurfiol ac fe’i defnyddir pan fyddwch yn disgwyl gweld y person hwnnw eto’n fuan.

Sut i ffarwelio fy ffrind yn y Wyddeleg?

6. Slan mo chara: Dyma ymadrodd a ddefnyddir i ffarwelio â ffrind yn y Wyddeleg, yn llythrennol yn cael ei gyfieithu fel, “Safe home, myffrind.” gallwch hefyd ddefnyddio “mo chara” fel term o anwyldeb a chariad at ffrind.

Gweld hefyd: 10 Peth i'w Gwneud yn Napoli, yr Eidal - Lleoedd, Gweithgareddau, Cyngor Pwysig

Sut i ddweud pob lwc yn y Wyddeleg?

7. Go n-éirí leat: yw'r ymadrodd y byddech chi'n ei ddefnyddio ar gyfer dymuno pob lwc i rywun yn y Wyddeleg, efallai yr hoffech chi ddweud yr ymadrodd hwn yn lle ffarwelio.

Sut i ffarwelio a Duw Bendithia Gwyddelod?

8. Slan, Agus Beannacht de leath: Dyma’r cyfieithiad llythrennol o “Goodbye and God bless” yn y Wyddeleg. Fel gwlad gatholig yn bennaf, byddai’n gyffredin i ddymuno bendith Duw ar rywun.

Sut i ffarwelio mewn bratiaith Gwyddelig?

Yn slang Gwyddelig, mae'n gyffredin clywed rhywun yn dweud hwyl dro ar ôl tro cyn iddynt adael. Dros y ffôn neu wyneb yn wyneb, mae sawl cyfnewid hwyl fawr, nid yw'n hwyl fawr o bell ffordd, ac mewn gwirionedd mae'n cael ei ystyried yn gyfnewidfa gwrtais.

Gall hyn ymddangos yn ddieithr i'r di-Wyddelig, ac fe'i defnyddir yn fwy cyffredin mewn lleoliad anffurfiol, gyda phobl rydych chi'n gyfarwydd â nhw. Mae hefyd yn bwysig nodi bod y cyfnewid hwn fel arfer yn defnyddio'r gair Saesneg er hwyl fawr, er mai Gaeleg yw iaith frodorol Iwerddon, Gwyddelod sy'n dal i siarad Saesneg yn bennaf oherwydd dylanwadau hanesyddol.

Sut i ddweud Helo yn y Wyddeleg?

Yn union fel ffarwelio yn y Wyddeleg, mae dweud Helo hefyd yn cymryd llawer o wahanol ffurfiau ac mae ganddo ddylanwadau crefyddol o ystyried cefndir crefyddol y wlad.

Dia dhuit: Yn cyfieithu’n llythrennol fel “Duw i chi”. Mae'n ffordd ffurfiol o ddweud helo ac yn ymadrodd a ddefnyddir yn gyffredin yn Iwerddon.

Dia daoibh: Cyfieithir yn llythrennol fel “Duw i chwi oll”. Defnyddir hwn wrth gyfarch nifer o bobl ar unwaith.

Dia is Muire duit: Defnyddir hwn yn gyffredin fel ymateb i ‘Dia dhuit’ neu ‘Dia daoibh’. Mae’n cyfieithu’n llythrennol fel, “Duw a Mair i ti.”

Aon scéal: Mae’r ymadrodd hwn yn cyfieithu’n llythrennol fel, “unrhyw stori?” a welir hefyd yn yr ymadrodd Gwyddeleg yn yr iaith Saesneg o, “What’s the story?”. Dim ond i gyfarch teulu a ffrindiau agos y dylid defnyddio'r ymadrodd hwn, nid yw'n gyfarchiad proffesiynol nac anffurfiol.

Beth yw hwyl fawr Gwyddelig?

Os ydych chi wedi bod yn ymchwilio i sut i ddweud Hwyl fawr yn y Wyddeleg, efallai eich bod wedi dod ar draws yr ymadrodd “An Irish Goodbye”, ond beth yn union yw hwn?

Mae ffarwel Gwyddelig yn derm a fathwyd ar gyfer gadael cynnil digwyddiad, lle byddwch yn y bôn yn gadael parti neu ymgynnull heb ffarwelio â'r gwesteiwr neu westeion eraill.

Gweld hefyd: Atyniad Twristiaid: Sarn y Cawr, Sir Antrim

Mae gan wledydd eraill amrywiadau tebyg o’r un arfer, gan gynnwys Ymadael o’r Iseldiroedd neu Absenoldeb Ffrengig.

A yw “hwyl fawr Iwerddon” yn sarhaus?

Nid yw’r gwesteiwr nac unrhyw westeion eraill yn ystyried Ffarwel Wyddelig yn dramgwyddus, mae’n arfer a gydnabyddir yn ddiwylliannol ac ni fyddwch yn wynebu unrhyw wres. diwrnod nesaf am wneud hynny.

Pam mae ffarwel Iwerddon yn gwrtais?

AnMewn gwirionedd, gellir gweld Hwyl Fawr Iwerddon yn symudiad cwrtais oherwydd yn hytrach na thynnu sylw at eich ymadawiad, rydych yn gadael i'r parti barhau fel y mae heb unrhyw aflonyddwch. Mae’n cael ei hystyried yn weithred anhunanol ac yn un sy’n cael ei pharchu.

Ymweld ag Iwerddon?

Os ydych chi’n cynllunio taith i ymweld â’r Emerald Isle, gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar ein sianel Youtube Connolly Cove am bethau i’w gwneud yn Iwerddon. Rydym wedi mynd â phob sir yn Iwerddon ac wedi creu fideos anhygoel i ysbrydoli eich taith nesaf a sicrhau nad ydych yn colli unrhyw brofiadau gwerth chweil.

Gallwch hefyd edrych ar ein canllaw eithaf i slang Gwyddelig, i'ch paratoi ag ymadroddion lleol a llafaredd i'ch helpu wrth ryngweithio â phobl leol ar eich taith neu'r erthygl hon ar Wyddelig Bendithion y gallwch ei defnyddio.

Os ydych chi'n dal yn ansicr sut i ffarwelio yn y Wyddeleg, neu'n teimlo'n orlethedig gyda'r nifer o amrywiadau gwahanol, cadwch at y dweud “Slán” i'ch cadw'n iawn.
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.