Yr Arweiniad Terfynol i'r 12 Swyddog Blaen Tŷ Uchaf

Yr Arweiniad Terfynol i'r 12 Swyddog Blaen Tŷ Uchaf
John Graves

O ran twristiaeth a lletygarwch, mae staff Blaen y Tŷ yn sicrhau bod profiadau gwesteion yn gofiadwy, yn ddiogel ac yn bleserus. Mae ‘Blaen Tŷ’ yn cyfeirio at fannau sy’n hygyrch i’r cyhoedd mewn bwyty, theatr, lleoliad neu atyniad i ymwelwyr, a gall staff yn yr ardal hon amrywio o unrhyw beth o bartender i brif weinydd.

Mae cyflogau ar gyfer swyddi o’r fath yn dechrau fel arfer. ar gyflog cyfartalog o tua £19,000, gyda swyddi uwch yn cynnig cyflog o hyd at £29,000. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae staff Blaen y Tŷ yn gweithio mwy na 40 awr yr wythnos, gyda llawer o rolau yn cynnig cyfleoedd goramser. Mae rolau o fewn y sector hwn yn aml yn hygyrch trwy brofiad gwaith a rolau lefel mynediad, yn ogystal â phrentisiaethau a chyrsiau coleg.

Sgiliau a Phrofiad

  Sgiliau cyfathrebu cryf a chyflwyniad personol
 • Y gallu i weithio fel rhan o dîm prysur
 • Parodrwydd i weithio goramser pan fo angen
 • Lefelau da o rifedd a llythrennedd
 • Profiad mewn gweithio mewn amgylchedd pwysedd uchel
 • Profiad o ddarparu lefelau uchel o wasanaeth cwsmeriaid
 • Profiad o weithredu til, systemau archebu a thrin arian parod
 • Ymrwymiad i brydlondeb a chadw amser<8
 • Profiad o weithio mewn rôl Blaen Tŷ
 • Sgiliau cyfarch, lletya a gwasanaethu

Gall rolau Blaen Tŷ fod yn feichus, gyda gofyniad i weithio sifftiau goramser ac yn amloriau anghymdeithasol. Fodd bynnag, mae llawer o weithwyr proffesiynol yn rhagori yn y sector, gan fwynhau'r amrywiaeth o gyfrifoldebau sy'n ofynnol ar gyfer y rôl. Bydd llawer o weithwyr yn y sector hwn yn brofiadol mewn darparu lefelau uchel o wasanaeth cwsmeriaid, gan sicrhau bod profiad yr ymwelydd yn gyfforddus, yn bleserus ac yn un y gellir ei argymell.

Gall mynd i mewn i rôl Blaen Tŷ am y tro cyntaf fod yn frawychus. , ond profiad gwerth chweil. Gall deall yr amrywiaeth o rolau a gynigir gan y sector hwn eich helpu i ddeall yr opsiynau gyrfa niferus sydd ar gael.

Trosolwg Rolau

Cyflogir staff blaen y tŷ ar draws y sector cyfan, sy'n golygu y gallech weithio mewn canolfan ymwelwyr fel rhan o dîm mawr, neu swyddfa docynnau fach fel aelod sengl o staff Blaen y Tŷ. Gweler isod am drosolwg o rolau amlycaf y sector.

Aelod Tîm Blaen y Tŷ

Fel aelod o’r tîm, byddwch yn gweithio mewn rôl mynediad a yn nodweddiadol i'r sector. Yn y rôl hon byddwch yn wynebu cwsmeriaid, gan weithio i sicrhau bod pob ymwelydd neu westai yn cael profiad sy'n ddiogel, yn bleserus ac y gellir ei argymell. Bydd eich dyletswyddau'n amrywio, gan ofyn ichi fabwysiadu nifer o ddyletswyddau yn amrywio o westeio a chyfarch i barteinio ac aros.

Aelod Tîm Blaen y Tŷ (ROI) <1

Cegin Byrgyr Gourmet

Gwneud Cais Yma

Staff Blaen y Tŷ

Base Wood FiredPizza

Gwneud Cais Yma

Derbynnydd Blaen y Tŷ

Fel derbynnydd yn y tîm Blaen Tŷ, chi fydd y porthladd cyntaf yn aml. -o-alwad a llinell gyswllt gyntaf gyda chwsmeriaid newydd a phresennol. Byddwch yn gweithio mewn rôl sy'n delio â chwsmeriaid, gan ofalu am archebion, tocynnau a dyletswyddau gweinyddol eraill, gan ddarparu'r lefelau uchaf o wasanaeth cwsmeriaid bob amser. Mae profiad prosesu geiriau yn aml yn ddymunol, yn ogystal â dull ffôn cadarnhaol a chroesawgar.

Gweld hefyd: Castell hudolus Blarney: Lle mae Chwedlau Gwyddelig a Hanes yn Cyfuno

Derbynnydd

Acacia Facilities Management Limited

Gwneud Cais Yma<1

Gweld hefyd: El Gouna: Dinas Gyrchfan Boblogaidd Newydd yn yr Aifft

Derbynnydd Gwesty

Gwesty’r Savoy

Gwneud Cais Yma

Goruchwyliwr Blaen y Tŷ

Fel Goruchwyliwr Blaen Tŷ, byddwch yn gyfrifol am ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid o'r radd flaenaf, yn ogystal â sicrhau bod eich tîm yn dilyn yr un peth. Gall rolau goruchwylio fod yn eang ac amrywiol, gan symud rhwng rolau rheoli ar wahanol adegau o'r dydd. Yn y rôl hon bydd gennych brofiad o reoli timau, yn ogystal â nodi a blaenoriaethu tasgau amrywiol.

Goruchwyliwr Blaen y Tŷ

Grŵp Fairclough

Gwneud Cais Yma

Goruchwylydd Blaen y Tŷ

Brook Foods

Gwneud Cais Yma

Swyddfa Flaen Cydlynydd

Fel Cydlynydd Swyddfa Flaen, bydd gennych brofiad helaeth o reoli staff Blaen y Tŷ, trefnu tasgau, blaenoriaethau a llif gwaith dyddiol. Byddwch ynasesu a rheoli'r holl gyfathrebiadau e-bost, ffôn a phersonol, tra'n goruchwylio'r holl archebion a thrafodion mewn modd proffesiynol ac amserol. Mae'r rôl hon hefyd yn gofyn am rediad esmwyth o Flaen y Tŷ, gan gyflenwi ar gyfer cydweithwyr pan fo angen.

Cydlynydd y Swyddfa Flaen

Clinig Deintyddol Burlington

Gwneud Cais Yma

Blaen y Tŷ – Cydlynydd Swyddfa

JLL

Gwneud Cais Yma

Dyletswydd Rheolwr

Fel Rheolwr ar Ddyletswydd, byddwch yn rheoli pob agwedd ar weithrediadau Blaen Tŷ, gan arwain ac ysgogi eich tîm i ddarparu'r profiad gorau posibl i gwsmeriaid. Byddwch yn rheoli'r safle yn seiliedig ar ofynion y perchnogion tra'n cyflawni dyletswyddau gwasanaeth cwsmeriaid hanfodol. Fel uwch aelod o staff, bydd gennych brofiad helaeth o weithio Blaen y Tŷ.

Rheolwr ar Ddyletswydd Profiadol

Bwyty Bwyd Môr Monks Ballyvaughan & Bar

Gwneud Cais Yma

Rheolwr ar Ddyletswydd Gwesty (Uwch)

Grŵp Moriarty

Gwneud Cais Yma

Porthor Blaen y Tŷ

Fel Porthor Blaen Tŷ, byddwch yn gweithio mewn rôl amrywiol a chyflym. Byddwch yn darparu gwasanaeth porthor effeithlon a phroffesiynol i westeion, tra'n darparu'r lefelau uchaf o wasanaeth cwsmeriaid bob amser. Mae'r gallu i weithio'n annibynnol ac mewn modd amserol yn hanfodol, yn ogystal â'r gallu i weithio fel rhan o flaen prysurdebTîm y tŷ.

Porther Blaen y Tŷ

Gwesty’r Ardilaun

Gwneud Cais Yma

Diwrnod Porter Newpark Hotel

Escape Health Club and Spa

Gwneud Cais Yma

Nawr bod gennych arolygiaeth lawn o’r rolau sydd ar gael mewn amgylchedd Blaen Tŷ, rydych chi'n barod i ddod o hyd i'r rôl berffaith i ddechrau eich gyrfa yn y sector. I ddarganfod mwy o swyddi gwag mewn twristiaeth a lletygarwch Gwyddelig, ymwelwch â'n bwrdd swyddi .
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.