Amgueddfa Naguib Mahfouz: Cipolwg ar Fywyd Anghyffredin Enillydd Gwobr Nobel

Amgueddfa Naguib Mahfouz: Cipolwg ar Fywyd Anghyffredin Enillydd Gwobr Nobel
John Graves
Yr Aifft.

Arweiniodd Mahfouz fywyd artistig hir o dros 70 mlynedd a ddechreuodd mor gynnar â'r 1930au ac a barhaodd yr holl ffordd tan 2004, dim ond dwy flynedd cyn ei farwolaeth. Mewn bywyd mor hir llwyddiannus, cyhoeddodd Mahfouz gyfanswm o 55 o lyfrau ffeithiol, 35 nofel, 15 stori, 8 drama, 26 sgript ffilm, 2 fywgraffiad, mwy na 335 o straeon byrion, a channoedd o golofnau papur newydd. Yr oedd ei ddawn yn ddigymar. Roedd mor hynod gyson ac ymroddedig fel ei fod am gyfnod hir yn arfer ysgrifennu llyfr bob blwyddyn. Cyhoeddwyd hyd yn oed y nofelau hir gannoedd o dudalennau hynny yn olynol.

Ganed Naguib Mahfouz yng nghymdogaeth al-Gammalya yn Old Cairo ym 1911, a dechreuodd ysgrifennu yn ddwy ar bymtheg oed a chyhoeddodd ei lyfr cyntaf ym 1939. Wrth i'w ddawn ddatblygu'n raddol, roedd ei weithiau wedi mynd yn ddyfnach ac yn gyfoethocach. .

Yna bu cyfnod o anweithgarwch yn union rhwng 1949 a 1956 pan na chyhoeddodd Mahfouz unrhyw lyfrau. Mae rhai yn priodoli hynny i aflonyddwch y sefyllfa wleidyddol yn yr Aifft ar ôl Rhyfel Palestina yn 1948 wedi'i ddilyn gan Chwyldro/Coup 1952 a'r fyddin yn dymchwel y Brenin Farouk ac yn meddiannu'r wlad.

Gweld hefyd: 10 Peth i'w Gwneud yn Ninas Suez

Delwedd wedi'i phrosesu gan CodeCarvings Pizard ### Rhifyn Cymunedol AM DDIM ### ar 2021-08-31 12:28:49Z

Dydd Iau, Hydref 13, 1988, mae'r awdur Eifftaidd Naguib Mahfouz yn mynd i bapur newydd al-Ahram. Mae'n gwneud rhywfaint o waith, yn gweld rhai ffrindiau, ac yn cael ychydig o chit-sgwrs gyda nhw, yn bennaf am enillwyr Gwobr Nobel sydd i'w cyhoeddi ar yr un diwrnod. “Fe fyddwn ni’n darllen amdano yn y papur newydd yfory.” Dywed. Ar ôl ychydig, mae wedi gorffen gyda'i waith felly mae'n mynd adref, yn cael ei ginio, ac yn mynd i gael nap, fel bob amser.

Ychydig funudau i mewn, mae'r ffôn yn canu. Yna mae ei wraig yn rhuthro i'w ystafell “Deffrwch! Rydych chi newydd ennill y Wobr Nobel.” Mae Mahfouz yn edrych arni, yn ei llygaid yn hanner agored, ac yn dweud yn ddig nad oedd yn hoffi i bobl ddeffro i ddweud jôcs drwg wrtho!

Ond mae'r ffôn yn canu eto. Mae yna Mohammad Pasha y tro hwn, y newyddiadurwr yn al-Ahram. Mae Mahfouz yn codi'r ffôn “Ie”, meddai. “Llongyfarchiadau”, atebodd Pasha. "Beth am?" dal i gredu mai jôc yw hyn i gyd. Jôc ddrwg. “Syr!” Meddai Pasha mewn cyffro. “Rydych chi wedi ennill y Wobr Nobel!”

“Rhaid bod hynny’n beth gwirion.” Mae Mahfouz yn meddwl, gan dybio bod rhywun yn dynwared y newyddiadurwr nodedig. Mae'n mynd yn ôl i'w wely, yn hollol ddryslyd ac ansicr. Yna mae rhywun yn curo ar y drws. Mae ei wraig yn agor a Mahfouz yn cerdded allan o'i ystafell, yn ei byjamas, i'w wirio. Mae'n gweld dyn uchel, estron gyda chwpl o ddynion eraill. Mae Mahfouz yn meddwl bod y dyn tal yn newyddiadurwr nes bod un o’r cymdeithion yn dweud “Mr. Mahfouz. DymaLlysgennad Sweden!”

Nid oedd Naguib Mahfouz yn credu y byddai’n ennill y Wobr Nobel, ac nid oedd ychwaith yn rhy falch i feddwl mai dim ond peth arferol oedd i ddigwydd. Ni roddodd fawr o sylw iddo. “Fel arall, byddwn wedi bod ag obsesiwn ag ef, yn mynd yn anghredadwy o nerfus flwyddyn ar ôl blwyddyn wrth i mi aros yn ofer i gael fy ngwobrau.”

Roedd athrylith llenyddiaeth yn ei hanfod yn gwybod y gyfrinach i lwyddiant: anghofiwch am y canlyniad terfynol. Yn hytrach, rhoddodd ei galon a'i enaid yn y broses. Wel, y daith oes. Roedd yn fwy i ysgrifennu na chreu un trawiad - er iddo gael nifer o drawiadau. Roedd Mahfouz yn hynod gyson ag ysgrifennu dim ond oherwydd ei fod yn byw i ysgrifennu.

Wedi dweud hynny, roedd Mahfouz yn teimlo'n ddiolchgar iawn ac yn cael ei werthfawrogi i ennill y Wobr Nobel. “Mae Gwobr Nobel wedi rhoi’r teimlad i mi, am y tro cyntaf yn fy mywyd, y gallai fy llenyddiaeth gael ei gwerthfawrogi ar lefel ryngwladol. Enillodd y byd Arabaidd yr Nobel gyda mi hefyd. Credaf fod drysau rhyngwladol wedi agor ac o hyn ymlaen, bydd pobl llythrennog yn ystyried llenyddiaeth Arabaidd hefyd. Rydyn ni’n haeddu’r gydnabyddiaeth honno.” meddai Mahfouz ar ôl cael ei dyfarnu.

Ym mis Gorffennaf 2019, agorwyd Amgueddfa Naguib Mahfouz yn Tekeyyet Abud Dahab yng nghymdogaeth al-Azhar, yn agos iawn at fan geni Mahfouz a lle digwyddodd llawer o'i nofelau a'i straeon enwog. Mwy am yr amgueddfa i ddod.

Ond pwy syddNaguib Mahfouz?

Amgueddfa Naguib Mahfouz: Cipolwg ar Fywyd Anghyffredin Enillydd Gwobr Nobel 4

Naguib Mahfouz yw'r awdur Eifftaidd amlwg o'r 20fed ganrif a enillodd Nobel yn 1988 Gwobr am lenyddiaeth, 76 oed, gan ddod yr ail Eifftiwr a'r unig awdur Arabaidd i ennill gwobr fwyaf mawreddog y byd. Mae hynodrwydd gwaith Mahfouz yn cael ei briodoli i ffactorau lluosog ac un o’r rhain yw ei ddawn ddofn, gyn-naturiol i greu teyrnasoedd ffuglennol gyda chymeriadau dwys, cyfoethog a chymhleth nad ydyn nhw byth eto byth yn anodd eu deall nac ymgysylltu â nhw. Mae ei ysgrifennu rhethregol, ei ddisgrifiadau byw, a'i adrodd straeon perffaith mor gyfareddol fel na all darllenwyr helpu ond mynd ymlaen i ddarllen.

Deilliodd teyrnasoedd disgrifiedig Mahfouz o fywydau'r Eifftiaid gyda chefndir da o'r amgylchiadau gwleidyddol yn y ddinas. amser pob stori. Gan fod yr 20fed ganrif yn gyfnod poeth yn hanes modern yr Aifft, gellir yn hawdd olrhain y newidiadau gwleidyddol yn ogystal â'r newidiadau cymdeithasol a welodd y gymdeithas dros gyfnod o gan mlynedd dim ond trwy ddarllen gwaith Mahfouz.

Dyna , er enghraifft, yn glir iawn yn ei nofel Qushtumor lle mae'n adrodd hanes tri ffrind gydol oes a gymerodd ran yn chwyldro 1919 ac a ddisgrifiodd eu bywydau yr holl ffordd nes iddynt bleidleisio dros refferendwm 1981 i ddewis Hosny Mubarak fel y newydd. llywyddcyhoeddi'r Trilogy of Cairo, ei waith gorau a mwyaf epig erioed o dros 1500 o dudalennau. Fe'i cyhoeddwyd yn wreiddiol mewn tair cyfrol Palace Walk, Palace of Desire, a Sugar Street sy'n adrodd hanes tair cenhedlaeth o deulu'r al-Jawad.

Gweld hefyd: 7 Arfau Canoloesol Offer Syml i Gymhleth

Ym 1959, cyhoeddodd Mahfouz ei ail gampwaith Children of Alley (hefyd dan y teitl Plant Gebelawi) a ysgogodd ddadlau cyhoeddus ac a waharddwyd rhag cyhoeddi am gyfnod o amser. Oherwydd yr anghydfod hwnnw, ymosododd dau ddyn ifanc â chyllell ar Naguib Mahfouz ym mis Hydref 1995. Diolch i Dduw, ni fu farw'r awdur ond yn anffodus, anafwyd nerfau ei wddf yn ddifrifol, gan ei atal rhag ysgrifennu heblaw am ychydig funudau'r dydd.<1

Llyfrau gwych eraill gan Mahfouz yw New Cairo, The Road, The Harafish, Adrift on the Nile, Karnak Cafe, The Beginning and the End, Miramar, a The Thief and the Dogs.

Yn ddiddorol, Ni hedfanodd Mahfouz i Sweden i dderbyn y Wobr Nobel yn ystod y seremoni a drefnwyd ym mis Rhagfyr yr un flwyddyn. Mae rhai'n dweud nad oedd e byth i hedfan ac mae eraill yn honni bod ganddo aeroffobia. Yn lle hynny, anfonodd Mahfouz ei ddwy ferch aeddfed Om Kulthoum a Fatima i gymryd cyfrifoldeb o'r fath. Gofynnodd hefyd i'r newyddiadurwr a'r awdur Mohamed Salmawy roi araith yn Arabeg yn gyntaf ar ei ran yn ystod y seremoni.

Yn eironig, gorfodwyd Mahfouz i hedfan i Lundain flwyddyn yn ddiweddarach, ym 1989, i gael calongweithrediad!

Cyfieithwyd llawer o lyfrau Mahfouz i ieithoedd lluosog gan gynnwys Saesneg, Ffrangeg a Sbaeneg ac maent ar gael i'w prynu ar Amazon mewn argraffiadau clawr meddal, clawr caled a Kindle.

Naguib Mahfouz gyda’r cyn-arlywydd Hosny Mubarak

Amgueddfa Naguib Mahfouz

Nid oedd lle gwell i gynnal Amgueddfa Naguib Mahfouz na thŷ hanesyddol yn yr un cymdogaeth lle treuliodd y llenor ei blentyndod a chyfnod hir o'i fywyd oedolyn. Dyma hefyd lle gosodwyd nifer o'i nofelau.

Agorodd yr amgueddfa ddiwedd 2019 yn un o hen adeiladau Cairo a sefydlwyd yn y 18fed ganrif ac a oedd yn eiddo i'r Tywysog Mohamed Abud Dahab a oedd yn arweinydd milwrol ar y pryd. Mae'r amgueddfa ynddo'i hun yn enghraifft hyfryd o bensaernïaeth y 18fed ganrif. Mae'n cynnwys dau lawr, pob un â phrif neuadd lydan yn y canol ac ystafelloedd lluosog ar bob ochr.

Mae pob ystafell yn yr amgueddfa yn dangos ochr i fywyd Mahfouz. Mae dwy ystafell, er enghraifft, yn cynnwys desg bersonol, bwrdd, a silffoedd llyfrau yr awdur gyda channoedd o lyfrau a oedd yn perthyn iddo. Mae ystafell arall yn dangos degau o wobrau, medalau, rhubanau, ac anrhydeddau a gafodd yn ystod ei oes. Mae'r rhan fwyaf o waliau ystafelloedd wedi'u gorchuddio gan destunau sy'n ymhelaethu ar wahanol gamau gyrfa ragorol Mahfouz.

Mae'r amgueddfa ar agor bob dydd o 9:00 am i 5:00 pm ac eithrio ar ddydd Mawrth.O ystyried safle pwysig yr amgueddfa, mae atyniadau lluosog gerllaw a dim ond ychydig funudau o bellter ar droed. Mae'r atyniadau hyn yn cynnwys Mosg al-Azhar a Mosg al-Hussein, dau gampwaith pensaernïol gwych a mannau sanctaidd na ddylai twristiaid eu colli. Yn ogystal, mae yna nifer o gaffis Eifftaidd yn yr ardal, ac un ohonynt yw'r Caffi al-Fishawy enwog y mae ei sefydliad yn dyddio'n ôl i 1797.

Felly…

Llenyddiaeth mor bwysig â hanes i archwilio gwlad, a dyma beth arall y mae'r Aifft yn eithaf toreithiog ag ef. Un o’r awduron a arweiniodd y chwyldro llenyddol yn yr Aifft yn yr 20fed ganrif oedd Naguib Mahfouz y mae ei dalent, yn union fel un Om Kulthoum a Mohamed Abdul Wahab, wedi croesi amser i gyrraedd mwy a mwy o genedlaethau na allant helpu ond syfrdanu ei ddawn wych. gweithiau.

Gallwch ddod i wybod mwy am Naguib Mahfouz trwy ddarllen ei lyfrau sydd ar gael mewn sawl iaith ar Amazon a thrwy dalu ymweliad i'w amgueddfa yn Old Cairo os digwydd i chi gyrraedd y brifddinas .
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.