Y Cawr Gwyddelig Anghyffredin: Charles Byrne

Y Cawr Gwyddelig Anghyffredin: Charles Byrne
John Graves

Mae cawriaeth, neu gawriaeth, yn gyflwr meddygol prin a nodweddir gan uchder a thwf gormodol sy'n sylweddol uwch na'r uchder dynol cyfartalog. Er bod y gwryw dynol cyffredin yn 1.7m o daldra, mae'r rhai sy'n dioddef o gigantiaeth yn tueddu i fod rhwng 2.1 m a 2. 7, neu rhwng saith a naw troedfedd ar gyfartaledd. Ychydig iawn o bobl sy'n dioddef o'r cyflwr prin hwn, ond mae un o'r achosion enwocaf – Charles Byrne – yn hanu o Iwerddon.

Cawredd yn cael ei achosi gan dyfiant tiwmor annormal ar y chwarren bitwidol, chwarren ar y gwaelod yr ymennydd sy'n secretu hormonau yn uniongyrchol i'r system waed. Ni ddylid ei gymysgu ag acromegali, anhwylder tebyg sy'n datblygu yn ystod oedolaeth ac y mae ei brif symptomau'n cynnwys ehangu'r dwylo, y traed, y talcen, yr ên a'r trwyn, croen mwy trwchus, a dyfnhau'r llais, mae anferthedd yn amlwg o enedigaeth ac uchder gormodol. ac mae twf yn datblygu cyn, yn ystod y glasoed, ac yn parhau i fod yn oedolyn. Mae problemau iechyd yn aml yn cyd-fynd â'r anhwylder a gallant amrywio o ddifrod gormodol i'r sgerbwd i fwy o straen ar systemau cylchrediad y gwaed, gan arwain yn aml at bwysedd gwaed uchel. Yn anffodus, mae cyfradd marwolaethau anferthedd yn uchel.

Charles Byrne: Y Cawr Gwyddelig

Ganed a magwyd Charles Byrne mewn tref fechan o’r enw Littlebridge ar y gororau o Swydd Londonderry a Sir Tyrone, Gogledd Iwerddon. Nid gwerin tal oedd ei rieni, yn unffynhonnell yn datgelu bod mam Albanaidd Byrne yn “ddynes gadarn”. Ysbrydolodd taldra anarferol Charles si yn Littlebridge bod ei rieni wedi beichiogi Charles ar ben tas wair, gan gyfrif am ei gyflwr anghyffredin. Dechreuodd ei dwf gormodol boeni Charles Byrne yn ystod ei ddyddiau ysgol cynnar. Dywedodd Eric Cubbage ei fod yn fuan wedi tyfu'n rhy fawr nid yn unig gyda'i gyfoedion ond yr holl oedolion yn y pentref, a'i fod "bob amser yn gyrru neu'n poeri ac na fyddai'r bechgyn eraill yn eistedd wrth ei ymyl, ac yr oedd llawer iawn o bwysau arno. ).”

Dechreuodd chwedlau Charles Byrne gylchredeg ar hyd a lled y siroedd ac yn fuan cafodd ei sgowtio gan Joe Vance, dyn sioe arloesol o Cough, a argyhoeddodd Charles a’i deulu y gallai hyn fod o fudd iddynt. O’i farchnata’n gywir, gallai cyflwr Charles ddod ag enwogrwydd a ffortiwn iddynt. Roedd Vance yn dymuno i Charles Byrne fod yn sioe chwilfrydedd un-dyn neu'n sioe freak deithiol mewn ffeiriau a marchnadoedd amrywiol o amgylch Iwerddon. Ni wyddys pa mor frwd oedd Charles ynghylch cynnig Vance, ond cytunodd a chyn bo hir roedd Charles Byrne yn enwog ledled Iwerddon, gan ddenu gwylwyr o gannoedd. Gan ddymuno manteisio ar chwilfrydedd y cyhoedd am yr anarferol a’r macabre, aeth Vance â Charles i’r Alban, lle dywedir bod “gwylwyr nos Caeredin wedi rhyfeddu wrth ei weld yn goleuo ei bibell o un.o’r lampau stryd ar North Bridge heb hyd yn oed sefyll ar flaenau’r traed.”

Charles Byrne mewn ysgythriad gan John Kay (1784), ochr yn ochr â’r Brodyr Knipe a’r corrach Ffynhonnell: British Museum

Charles Byrne yn Llundain

O’r Alban aethant ymlaen yn raddol trwy Loegr, gan ennill mwy a mwy o enwogrwydd a ffortiwn cyn cyrraedd Llundain yn gynnar ym mis Ebrill 1782, pan oedd Charles Byrne yn 21 oed. Roedd Llundeinwyr yn edrych ymlaen at ei weld, gan hysbysebu ei ymddangosiad mewn papyr Ebrill 24ain : “ IRISH GIANT. I'w weld hyn, a phob dydd yr wythnos hon, yn ei ystafell fawr gain, yn y siop gansen, drws nesaf i'r diweddar Cox's Museum, Spring Gardens, Mr Byrne, mae'n synnu Irish Giant, sy'n cael ei ganiatáu i fod y dyn talaf yn y byd; wyth troedfedd dwy fodfedd yw ei uchder, ac yn gyflawn gymesur yn unol â hynny; dim ond 21 oed. Ni fydd ei arhosiad yn perthyn i Lundain, gan ei fod yn bwriadu ymweld â’r Cyfandir yn fuan.”

Bu’n llwyddiant ar unwaith, fel y mae adroddiad papur newydd a gyhoeddwyd ychydig wythnosau’n ddiweddarach yn datgelu: “Er mor drawiadol  chwilfrydedd efallai, mae yna yn gyffredinol peth anhawster i ennyn  sylw  y  cyhoedd; ond  hyd yn oed  nid oedd hyn  yn wir  â’r  byw modern  Colossus,  na  rhyfeddol  Gwyddelig  Giant; canys  yn fuan  y cyrhaeddodd  fflat  cain  yn y siop gansen, yn Spring Garden-gate, drws nesaf i Amgueddfa Cox, na’r  chwilfrydig  o bob  gradd  a adroddwydi  ei weld,  bod  y  synhwyrol  nad  a  aruthr  fel  hwn  erioed  wedi gwneud  ei  ymddangosiad  yn ein plith  o'r blaen; ac mae'r  mwyaf treiddgar  wedi datgan yn blwmp ac yn blaen, nad yw tafod yr areithiwr mwyaf blodeuog, neu ysgrifbin yr ysgrifennwr mwyaf dyfeisgar, yn gallu disgrifio’n ddigonol ceinder, cymesuredd, a chyfran o’r hyn sy’n digwydd, ac yn ddigynsail. disgrifiadau  rhaid  disgyn  yn anfeidrol yn brin o roi’r boddhad hwnnw y gellir ei gael ar archwiliad doeth.”

Bu Charles Byrne yn gymaint o lwyddiant fel y llwyddodd i symud i fflat hardd a drud yn Charing Cross ac yna i 1 Piccadilly cyn ymgartrefu o’r diwedd. yn ôl yn Charing Cross, yn Cockspur Street.

Yn ôl Eric Cubbage, persona cawr tyner Charles Byrne a ddenodd y gwylwyr fwyaf. Mae’n esbonio bod Charles: “wedi’i wisgo’n gain mewn cot ffrog, gwasgod, llodrau pen-glin, hosanau sidan, cyffiau a choler wedi’u ffrio, gyda het dri chornel ar ei phen. Siaradodd Byrne yn rasol â'i lais taranllyd ac arddangosodd foesau coeth gŵr bonheddig. Roedd gên fawr, sgwâr y cawr, talcen llydan, ac ysgwyddau ychydig yn ymgrymu yn ychwanegu at ei natur ysgafn.”

Charles Byrne yn ei arch blwm anferth

Newid Ffortiwn: Dirywiad Charles Byrne

Trodd pethau'n sur yn fuan, fodd bynnag. Dechreuodd poblogrwydd Charles Byrnei bylu – yn arbennig, roedd hyn i’w weld yn cyd-fynd â’i gyflwyniad gerbron y Gymdeithas Frenhinol a’i gyflwyniad i’r Brenin Siarl III – a dechreuodd gwylwyr ddiflastod tuag ato. Nid oedd meddyg amlwg ar y pryd, Sylas Neville, wedi ei syfrdanu gan y Cawr Gwyddelig, gan nodi: “Mae dynion tal yn cerdded gryn dipyn o dan ei fraich, ond mae'n plymio, nid yw wedi'i siapio'n dda, mae ei gnawd yn rhydd, a'i olwg ymhell o fod. iachusol. Mae ei lais yn swnio fel taranau, ac mae’n fwystfil drwg, er yn ifanc iawn – dim ond yn ei 22ain flwyddyn.” Oherwydd ei iechyd a oedd yn methu'n gyflym a'i boblogrwydd sy'n disgyn yn gyflym, bu'n rhaid iddo yfed gormod o alcohol (a waethygodd ei afiechyd oherwydd credir iddo ddal y diciâu tua'r adeg hon).

Trodd ffawd Charles Byrne pan benderfynodd wneud hynny. gosod ei gyfoeth mewn dau bapur banc unigol, un yn werth £700 a'r llall yn £70, a gariodd ar ei berson. Er nad yw’n hysbys pam roedd Charles yn meddwl bod hwn yn syniad diogel, mae’n debygol ei fod yn meddwl na fyddai neb yn meiddio ysbeilio dyn o’i statws. Roedd yn anghywir. Ym mis Ebrill 1783, adroddodd papur newydd lleol: “’Cafodd y Cawr Gwyddelig, ychydig nosweithiau ers cymryd tro ar y lleuad, ei demtio i ymweld â’r Ceffyl Du, tafarn fechan yn wynebu stablau’r Brenin; a chyn iddo ddychwelyd i'w fflatiau, fe'i canfuwyd ei hun yn ddyn llai nag yr oedd wedi bod ar ddechrau'r hwyr, erbyn yr hwyr.colled hyd at £700 mewn arian papur, a dynnwyd o’i boced.”

Ei alcoholiaeth, twbercwlosis, y boen barhaus a achosodd ei gorff parhaus, a’r golled yn enillion ei fywyd, iddo. Charles i iselder dwfn. Erbyn Mai 1783, yr oedd yn marw. Yr oedd yn dioddef o gur pen dwys, chwysu a thyfiant cyson.

Hysbyswyd, er nad oedd Siarl yn ofni marwolaeth ei hun, ei fod yn ofni beth fyddai llawfeddygon yn ei wneud i'w gorff ar ôl iddo farw. Dywedodd ei gyfeillion ei fod wedi erfyn arnyn nhw i’w gladdu ar y môr fel na allai cipwyr corff ddatgladdu a gwerthu ei weddillion (roedd cipwyr corff, neu ddynion yr atgyfodiad, yn broblem arbennig o bigog ar ddiwedd y 1700au, hyd at ddiwedd y 1800au) . Mae’n ymddangos nad oedd ots gan Charles gael ei ystyried yn ‘ffres’ pan gydsyniodd â hynny, ond achosodd y syniad o gael ei arddangos neu ei rannu yn erbyn ei ewyllys gythrwfl emosiynol a meddyliol aruthrol iddo. Daeth Charles hefyd o gefndir crefyddol a gredai yng nghadwraeth y corff; heb ei gorff yn gyfan, credai, ni fyddai'n mynd i'r Nefoedd ar Ddydd y Farn.

Dr John Hunter Ffynhonnell: Westminster Abbey

Ar ôl Marw: Dr John Hunter

Bu Charles farw Mehefin 1af 1783, ac ni chafodd ei ddymuniad.

Amgylchynodd llawfeddygon ei dŷ yn union fel y byddai telynorion yr Ynys Las yn forfil enfawr”. Dywedodd papur newydd: “mor bryderus yw’rllawfeddygon i gael meddiant o'r Cawr Gwyddelig, eu bod wedi cynnyg pridwerth o 800 gini i'r ymgymerwyr. Os gwrthodir y swm hwn y maent yn benderfynol o nesau at y fynwent trwy waith rheolaidd, ac fel daeargi, yn ei ddadguddio.'

Gweld hefyd: Traddodiadau Gwyddelig Enwog: Cerddoriaeth, Chwaraeon, Llên Gwerin & Mwy

Er mwyn osgoi yr hyn oedd gan dynged ar ei gyfer, gwnaeth Charles, yn ol Cubbage, “benodol. trefniadau i amddiffyn ei gorff rhag dwylo busneslyd yr anatomegwyr. Wedi ei farwolaeth, yr oedd ei gorff i gael ei selio mewn arch blwm ac i gael ei wylio ddydd a nos gan ei gyfeillion ffyddlon Gwyddelig nes y gellid ei suddo yn ddwfn yn y môr, ymhell o afael ei erlidwyr. Gan ddefnyddio’r hyn a oedd yn weddill o’i gynilion bywyd, gwnaeth Byrne ragdalu’r ymgymerwyr i sicrhau ei fod yn cael ei gyflawni.” Mesur yr arch oedd wyth troedfedd, pum modfedd y tu mewn, y tu allan naw troedfedd, pedair modfedd, a chylchedd ei ysgwyddau yn dair troedfedd, pedair modfedd.

Trefnodd cyfeillion Charles gladdedigaeth ar y môr yn Margate, ond yr oedd darganfod flynyddoedd yn ddiweddarach nad oedd y corff y tu mewn i'r arch yn ffrind iddynt. Gwerthodd yr ymgymerwr a oedd yn gyfrifol am gorff Charles ef yn gyfrinachol i Dr John Hunter, am swm sylweddol iawn o arian yn ôl pob sôn. Tra oedd cyfeillion Charles yn feddw, ar eu ffordd i Margate, gosodwyd meini palmant trwm o ysgubor yn yr arch blwm a'u selio, a chymerwyd corff Charles yn ôl i Lundain yn ddiarwybod iddynt.

Hunter oedd y mwyaf yn Llundain.llawfeddyg o fri ar y pryd, ac fe'i hadwaenid fel “Tad Llawfeddygaeth Fodern”, y wybodaeth a'r arbenigedd a enillodd ar ei gyfer trwy ddyrannu cyrff a ddygwyd ato gan gipwyr corff. Dywedir bod Hunter, ymhlith ei ddiddordebau gwyddonol, hefyd yn hoff ac yn gasglwr eitemau y tu allan i fyd natur arferol, felly mae'n debygol ei fod eisiau corff Charles am fwy nag ennill gwybodaeth wyddonol yn unig. Roedd Hunter wedi gweld Charles yn un o'i sioeau arddangos a daeth Hunter yn obsesiwn â'i gael. Cyflogodd ddyn o'r enw Howison i wylio lleoliad Charles hyd ei farwolaeth, felly ef fyddai'r cyntaf i'w hawlio.

Gweld hefyd: Afon Nîl, Afon Mwyaf hudolus yr Aifft

Yn ôl pob tebyg, roedd Hunter yn wyliadwrus o'r ôl-effeithiau y byddai'n eu hwynebu pe bai ffrindiau Charles a teulu yn darganfod beth ddigwyddodd iddo, felly torrodd gorff Charles i fyny a berwi'r darnau mewn twb copr nes bod dim byd ond esgyrn ar ôl. Arhosodd Hunter bedair blynedd nes bod enwogrwydd Charles yn llygad y cyhoedd wedi pylu'n llwyr, cyn cydosod esgyrn Siarl a'u harddangos yn ei amgueddfa, Amgueddfa Hunterian, sydd wedi'i lleoli yn adeilad Coleg Brenhinol Llawfeddygon Lloegr.

Esgyrn Charles Byrne yn cael eu harddangos yn yr Amgueddfa Hunterian Ffynhonnell: Irish News

Ble mae Charles Byrne nawr?

Esgyrn Charles yn aros yn yr Amgueddfa Hunterian, ei geisiadau am gladdedigaeth yn môr yn mynd yn ddisylw ac yn ddianrhydedd ers dros 200 mlynedd.Yn ôl y chwedl, pan fyddwch yn agosáu at ei gas arddangos gwydr, gallwch ei glywed yn sibrwd “gadewch i mi fynd”.

Esgyrn Charles yw un o brif atyniadau'r amgueddfa, a chawsant eu derbyn yn aruthrol ar ôl 1909, pan oedd y niwrolawfeddyg Americanaidd Henry Archwiliodd Cushing benglog Charles a darganfod anghysondeb yn ei fossa pituitary, gan ei alluogi i wneud diagnosis o'r tiwmor pituitary penodol a achosodd anferthedd Siarl.

Yn 2008, dywedodd Márta Korbonits, athro endocrinoleg a metaboledd yn Barts a GIG Llundain. Ymddiriedaeth, wedi'i swyno gan Charles a dymunodd benderfynu ai ef oedd y cyntaf o'i fath neu a oedd ei diwmor yn etifeddiaeth enetig gan ei hynafiaid Gwyddelig. Ar ôl cael caniatâd i anfon dau o'i ddannedd i ffwrdd i labordy Almaeneg, a ddefnyddir yn bennaf i echdynnu DNA o deigrod sabre-dannedd a adferwyd. Yn y pen draw, cadarnhawyd bod cleifion Byrne a heddiw wedi etifeddu eu hamrywiad genetig gan yr un hynafiad cyffredin a bod y treiglad hwn tua 1,500 o flynyddoedd oed. Yn ôl The Guardian, “mae cyfrifiadau’r gwyddonwyr yn dangos y gallai rhyw 200 i 300 o bobl fyw fod yn cario’r un treiglad yma heddiw, ac mae eu gwaith yn ei gwneud hi’n bosib olrhain cludwyr y genyn yma a thrin cleifion cyn iddyn nhw dyfu i fod yn gawr.”

Efallai nad chwedl wedi'r cyfan yw cewri chwedlau Gwyddelig, ond ffaith wyddonol ddiamheuol.
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.