Y cyfan sydd angen i chi ei wybod am Gaerlŷr, y Deyrnas Unedig

Y cyfan sydd angen i chi ei wybod am Gaerlŷr, y Deyrnas Unedig
John Graves

Ar gyrion Coedwig Genedlaethol enwog Prydain mae Leicester City, a leolir yn sir Swydd Gaerlŷr, y ddegfed ddinas fwyaf ym Mhrydain. Mae’n cynnwys nifer dda o henebion hanesyddol diddorol, megis safle claddu Richard III, a grŵp trawiadol o safleoedd twristiaeth sy’n werth ymweld â nhw. Mae 170 km rhwng y ddinas a'r brifddinas, Llundain. Mae'n nes at nifer o ddinasoedd megis Birmingham, Coventry, Sheffield, a Leeds.

Mae'n enwog am amrywiaeth ei phoblogaeth, gan fod llawer o hiliau a chenedligrwydd wedi ymsefydlu yno, o India, Pacistan, a Somalia, ar ôl World Rhyfel II, a'u gorfododd i adael eu gwledydd a llochesu yn Lloegr.

Sut cafodd Leicester City ei Sefydlu?

Caerlyr ei hadeiladu gan y Rhufeiniaid fwy na 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Fe wnaethant ei gwneud yn ardal ymgynnull ar gyfer y fyddin a'i galw yn Rati Coritnorm. Dechreuodd y ddinas ddatblygu i feddiannu safle milwrol a masnachol pwysig yn yr Ymerodraeth Rufeinig. Wedi hynny, gadawodd y Rhufeiniaid y ddinas yn y 5ed ganrif, a gadawyd hi hyd nes i'r Sacsoniaid oresgyn.

Yn y 19eg ganrif, bu'n ddarostyngedig i feddiannaeth y Llychlynwyr, ond ni buont yno am hir amser. i sefydlu'r Deyrnas Unedig a chyfeddiannu Caerlŷr.

Economi Dinas Caerlŷr

Mae Caerlŷr yn dibynnu ar y sector diwydiannol i adfywio ei heconomi. Mae'n cynnwys llawer o ffatrïoedd ar gyfer bwydydd,esgidiau, electroneg, a phlastig, yn ogystal â'r diwydiannau peirianneg ac argraffu. Heddiw mae'n ganolfan ddiwydiannol, fasnachol ac addysgol bwysig yng nghanol Lloegr a'r Deyrnas Unedig.

Chwaraeon yng Nghaerlŷr

Mae gan y ddinas lawer o gefnogwyr pêl-droed, gan ei bod yn gartref i'r Leicester City Club enwog, a sefydlwyd ym 1884. Roedd y clwb yn dwyn yr enw Leicester Fosse tan 1919 ac yna newid i'w enw presennol.

Gweld hefyd: Pethau Gorau i'w Gwneud ar Daith i Bergen, Norwy

Adnabyddir y clwb wrth yr enw “Foxes”, a'r rheswm dros osod llwynogod ar logo Leicester City yw bod yr ardal yn enwog am hela'r anifail gwyllt.

Coronwyd y clwb yn deitl yr Uwch Gynghrair yn nhymor 2014-15. Hefyd, mae'r clwb wedi ennill y Cwpan 4 gwaith o'r blaen, Cwpan y Gynghrair 3 gwaith, a'r Super Cup unwaith.

King Power yw stadiwm cartref Clwb Dinas Caerlŷr, a sefydlwyd yn 2002. Ar ôl cael ei leoli yn Filbert Stadiwm Stryd am 111 o flynyddoedd, symudodd y tîm i’r stadiwm newydd, a agorodd gyda gêm gyfeillgar a ddaeth â’r gwesteion ynghyd ag Atletico Madrid a gorffen mewn gêm gyfartal 1-1.

Taith i’w Chofio yng Nghaerlŷr

Mae gan Gaerlŷr lawer o atyniadau y daw twristiaid o bedwar ban byd i’w mwynhau. Mae'n ddinas ddiwylliannol enwog ym Mhrydain, gyda llawer o safleoedd hanesyddol hynafol, megis amgueddfeydd a baddonau Rhufeinig hynafol. Yma, annwyl ymwelydd, mae'r lleoedd gorau yn y ddinas y gallwch chi ymweld â nhw.

CaerlŷrEglwys Gadeiriol

Mae Eglwys Gadeiriol Caerlŷr ar draws y stryd o Ganolfan Ymwelwyr Richard III. Mae'n atyniad poblogaidd sy'n werth ymweld ag ef, yn enwedig i'r rhai sydd â diddordeb mewn pensaernïaeth hanesyddol a bywyd Richard III. Mae'r eglwys gadeiriol yn enwog am ei chynlluniau allanol a mewnol godidog, wedi'i haddurno â ffenestri lliw yn dyddio'n ôl i 1089.

Cafodd gweddillion Richard III eu hailgladdu yn swyddogol yng Nghadeirlan Caerlŷr yn 2015. Mae ei feddrod wedi'i lleoli yn y gangell, sy'n cynnwys eglwys. bloc mawr o olau calchfaen Swaledale wedi'i ddrilio â siâp croes.

Canolfan Ymwelwyr Richard III

Adeiladwyd Canolfan Ymwelwyr Richard III yn uniongyrchol yn 2012 ar ôl darganfod y gweddillion y Brenin Richard III. Ef oedd yn rheoli'r wlad yn y 15fed ganrif ac mae'n adnabyddus am fod y brenin Prydeinig olaf a laddwyd ym mrwydr Bosworth ym 1485, a ddaeth â theyrnasiad y teulu York i ben.

New Walk Museum & Oriel Gelf

Mae Amgueddfa ac Oriel Gelf New Walk wedi bod yn brif amgueddfa Caerlŷr ers cryn amser. Mae hanes yr amgueddfa yn dyddio'n ôl i 1849.

Mae'n cynnwys casgliad trawiadol o arddangosion ar ddeinosoriaid, arteffactau hynafol yr Aifft, a chelf fynegiannol Almaeneg. Rhoddodd Richard Attenborough gasgliad enfawr o gelf i’r amgueddfa, gan gynnwys set wych o serameg Picasso yn 2007.

Canolfan Ofod Genedlaethol

Mae Prifysgol Caerlŷr yn cynnig gofodcyrsiau gwyddoniaeth ac mae'n lleoliad perffaith ar gyfer y Ganolfan Ofod Genedlaethol. Dywedir mai dyma'r mwyaf o'i bath yn y Deyrnas Unedig. Mae'n hoff gyrchfan i'r rhai sy'n ymddiddori mewn seryddiaeth a gwyddor y gofod yn y rhan fwyaf o wledydd Prydain.

Neuadd y Dref Caerlŷr

Mae Neuadd y Dref Caerlŷr yn adeilad enwog yn y ddinas, wedi'i restru'n Safle Treftadaeth Brydeinig, ac fe'i hadeiladwyd yn 1390. Fe'i defnyddiwyd fel neuadd dref, man cyfarfod, ac ystafell llys, ac ar wahân i hynny, mae hefyd yn enwog am fod yn gartref gwreiddiol i lyfrgell drydedd hynaf Prydain. Yn y gorffennol, cynhaliodd nifer o sesiynau trafod gwyddonol a diwylliannol.

Hefyd, roedd yn safle llawer o ddigwyddiadau hanesyddol, yn enwedig yn ystod Rhyfel Cartref Lloegr yn yr 17eg ganrif. Mae Neuadd y Dref Caerlŷr bellach yn amgueddfa ac yn lle i gynnal digwyddiadau artistig a diwylliannol. Cynhaliwyd y gynhadledd i'r wasg yn cyhoeddi darganfyddiad gweddillion y Brenin Richard III yno yn 2012.

Marchnad Caerlŷr

Marchnad Caerlŷr yw'r farchnad awyr agored dan do fwyaf yn Ewrop ac mae'n farchnad hynafol hanesyddol. Mae'n cynnwys mwy na 270 o stondinau yn gwerthu llyfrau, gemwaith, dillad a mwy. Fe'i sefydlwyd i ddechrau fel lle i werthu ffrwythau a llysiau fwy na 700 mlynedd yn ôl.

Eglwys y Santes Fair de Castro

Hen adeilad yn y ddinas yw Eglwys y Santes Fair de Castro. ddinas, a adeiladwyd yn y 12fed ganrif. Pan fyddwch chi yno, byddwch chigweld rhan o'r waliau gwreiddiol sy'n weddill ac elfennau o ehangu a wnaed yn yr 11eg ganrif. Mae drysau gydag addurniadau igam-ogam Romanésg Normanaidd gwych yn nodweddu'r eglwys.

Gweld hefyd: Y Ffilmiau Gwyddelig Gorau y mae'n rhaid i chi eu gwylio!

Parc Bradgate

Mae Parc Bradgate wedi'i leoli i'r gogledd-orllewin o Ddinas Caerlŷr ar yr ehangder 850 erw o rostir creigiog hardd. Dyma lle byddwch yn dod o hyd i greigiau islawr Cyn-Gambriaidd, a ffurfiwyd tua 560 miliwn o flynyddoedd yn ôl.

Mae gan y parc hefyd 450 o geirw coch a danas a rhai coed derw nerthol, cannoedd o flynyddoedd oed. Adeiladwyd adfeilion Bradgate House yn yr 16eg ganrif a dyma'r ystadau ôl-Rufeinig cyntaf i gael eu hadeiladu o frics. Bu'n gartref i'r Fonesig Jane Grey, Brenhines Lloegr, am naw diwrnod.

Maes Brwydr Bosworth

Bosworth yw lle Rhyfeloedd y Rhosynnau rhwng Tai Lancaster ac Efrog ym 1485. Daeth y frwydr i ben pan enillodd y Lancastrian Harri Tudur a daeth yn Frenin Tuduraidd cyntaf.

Mae'r safle bellach yn ganolfan dreftadaeth sy'n rhoi holl fanylion y frwydr ac yn dangos sut y penderfynodd archaeolegwyr y gwir. lleoliad maes y gad. Byddwch yn dod o hyd i arteffactau, arfwisgoedd, a llawer mwy pan fyddwch yn ymweld â'r ardal.

Gardd Fotaneg Prifysgol Caerlŷr

Mae Gardd Fotaneg Prifysgol Caerlŷr yn atyniad twristaidd hardd yn y ddinas. Mae'r ardd yn cynnwys llawer o blanhigion ysblennydd, fel cacti a suddlon, a llawer o flodau sy'n blodeuo yn ytymhorau gwahanol.

Mae ganddi hefyd lawer o adeiladau fel Beaumont House a Southmead, y mae'r brifysgol yn eu defnyddio fel neuaddau preswyl, yn ogystal ag orielau celf, ac mae'n cynnal cerddoriaeth fyw a digwyddiadau gwahanol.
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.