Teml Ardderchog Abu Simbel

Teml Ardderchog Abu Simbel
John Graves

Mae Teml Abu Simbel yn safle hanesyddol pwysig yn yr Aifft, wedi'i leoli yn ne'r Aifft yn ninas Aswan, ar lannau'r Nîl. Mae'r deml yn un o'r henebion ar Restr Treftadaeth y Byd UNESCO. Mae hanes adeiladu'r deml yn dyddio'n ôl dros 3000 o flynyddoedd yn ôl gan y Brenin Ramses II. Yn ystod teyrnasiad y Brenin Ramses, cerfiwyd y deml o'r mynyddoedd yn y 13eg ganrif CC. Roedd yn arwyddlun anfarwol iddo ef a'i wraig, y Frenhines Nefertari, ac roedd hefyd yn amlygiad o ddathlu'r fuddugoliaeth ym Mrwydr Kadesh. Cymerodd 20 mlynedd i Deml Abu Simbel gael ei hadeiladu.

Teml Abu Simbel yw un o gyrchfannau twristiaeth pwysicaf yr Aifft, ac mae llawer o bobl yn ymweld â hi bob blwyddyn.

Y Rheswm Dros Enwi’r Deml Abu Simbel

Mae llawer o astudiaethau hanesyddol a thwristiaeth hynafol yn dangos mai’r tywyswyr oedd y rhai a roddodd yr enw hwn i’r deml i’r chwedlonol plentyn Abu Simbel, a arferai weld rhannau o'r deml wedi'u gorchuddio â thywod symudol o bryd i'w gilydd. Cafodd y clod am wneud i'r fforwyr gyrraedd y deml yn gynt na dibynnu ar offer.

Cyfnod Adeiladu'r Deml

Yn ystod teyrnasiad y Brenin Ramses II , cyhoeddodd benderfyniad a chynllun mawr ar gyfer prosiect adeiladu yn yr Aifft, yn enwedig yn Nubia, lle roedd dinas Nubia yn un o'r dinasoedd pwysicaf i'r Eifftiaid ac yn ffynhonnell aur a llawernwyddau drud.

Felly, gorchmynnodd Ramses adeiladu llawer o demlau wedi'u cerfio yn y graig ger ardal Abu Simbel, yn benodol ar ffiniau Nubia uchaf ac isaf. Roedd y ddwy deml gyntaf yn deml i'r Brenin Ramses a'r llall i'w wraig, Nefertari. Adeiladodd y cyfadeilad o demlau yn Abu Simbel a chymerodd gyfnod sylweddol o'i deyrnasiad. Ystyrir y cyfadeilad hwn yn un o safleoedd archeolegol mwyaf prydferth ac ystyrlon y byd.

Dros amser, aeth y temlau yn anghyfannedd, ac ni allai neb fynd atynt. Claddwyd hwy dan y tywod nes llwyr ddiflannu; ni chawsant eu darganfod nes i'r fforiwr GL Burkhardt ddod.

Mudiad Teml Abu Simbel

Yn y chwedegau, roedd Teml Abu Simbel mewn perygl o foddi oherwydd adeiladu'r Argae Uchel ar ddyfroedd Afon Nîl. Dechreuwyd achub Teml Abu Simbel ym 1964 OC gan dîm rhyngwladol a llawer o archeolegwyr, peirianwyr a gweithredwyr offer trwm. Roedd cost symud Teml Abu Simbel yn gyfystyr â thua 40 miliwn o ddoleri'r UD.

Cafodd y safle ei gerfio'n ofalus yn flociau mawr yn pwyso tua 30 tunnell, yna ei ddatgymalu a'i godi, a'i ail-ymgynnull mewn ardal newydd a leolir 65 metr a 200 metr o'r afon.

Symud yr Abu Simbel Temple oedd un o heriau mwyaf arwyddocaol peirianneg archeolegol. Gwnaethpwyd y trosglwyddiad hefyd i achub rhaio'r strwythurau sydd wedi'u boddi yn nyfroedd Llyn Nasser.

Abu Simbel Temple Yn cynnwys Dwy Brif Deml:

Mae'r cerfluniau a geir yn y deml yn cynnwys y pharaoh ar yr orsedd. Mae ei ben ar ffurf coron sy'n symbol o'r Aifft Uchaf ac Isaf, lle'r oedd y deml yn perthyn i'r duw Amun a'r duw Ra yn ogystal â Ramses i ddechrau.

Ar flaen yr adeilad mae paentiad mawr sy’n manylu ar briodas y Brenin Ramses â’r Frenhines Nefertari, a arweiniodd at heddwch yn yr Aifft. Mae'r deml o'r tu mewn yn dilyn trefn holl demlau'r Aifft, ond mae'n cynnwys nifer fechan o ystafelloedd.

Teml Fawr Abu Simbel

Y Gogoneddus Teml Abu Simbel  5

Fe'i gelwir yn Deml Ramses Marmion, sy'n golygu bod Amun yn caru Ramses, duwdod pwysig yn amser Ramses II. Mae'r strwythur mawreddog yn cynnwys pedwar cerflun eistedd o'r Brenin Ramses II yn gwisgo cilt bach, penwisg a choron ddwbl gyda chobra a barf benthyg. Wrth ymyl y cerfluniau bach hyn mae perthnasau'r Brenin Ramses II, gan gynnwys ei wraig, ei fam, ei feibion ​​​​a'i ferched. Mae'r cerfluniau tua 20 metr o uchder.

Mae gan y deml ddyluniad pensaernïol unigryw. Cerfiwyd ei ffasâd yn y graig, ac yna coridor yn arwain i mewn i'r deml. Mae wedi'i gerfio ar ddyfnder o 48 metr i mewn i'r graig. Roedd ei waliau wedi'u haddurno â golygfeydd yn cofnodi buddugoliaethau a goresgyniadau'rbrenin, gan gynnwys Brwydr Cades, a chefndiroedd crefyddol yn disgrifio'r brenin yn ei berthynas â duwiau'r Aifft.

Gweld hefyd: Tŵr Scrabo: Golygfa syfrdanol o Newtownards, County Down

Seiliwyd pwysigrwydd Teml Abu Simbel ar ei chysylltiad â'r haul, sy'n mynd yn berpendicwlar i wyneb Cerflun y Brenin Ramses II ddwywaith y flwyddyn. Mae’r cyntaf yn cyd-daro â’i ben-blwydd ar 22 Hydref, a’r ail ar 22 Chwefror, sef pen-blwydd ei goroni.

Gweld hefyd: 3 Ffaith am Real Direwolves o'r Amazing Hit Show Game of Thrones

Mae'n ffenomen ryfedd ac unigryw, mae cyfnod y perpendicwlar yn para tua 20 munud, ac oherwydd y broses o symud y deml, dim ond diwrnod o'r dyddiad gwreiddiol y digwyddodd y ffenomen hon. .

Teml Fechan Abu Simbel

Teml Ardderchog Abu Simbel  6

Rhoddodd y Brenin Ramses II Deml fechan Abu Simbel i'r Frenhines Nefertari. Mae 150 metr i'r gogledd o'r Deml Fawr, ac mae ei ffasâd wedi'i addurno â chwe cherflun. Mae'r cerfluniau hyd at 10 metr o uchder, pedwar o Ramses II a'r ddau arall o'i wraig a'i dduwies Hathor.

Mae'r deml yn ymestyn i'r llwyfandir ar ddyfnder o 24 metr, ac mae ei muriau mewnol wedi'u haddurno â grŵp o olygfeydd hardd sy'n darlunio'r frenhines yn addoli gwahanol dduwiau, naill ai gyda'r brenin neu'n unig.

Mae'r temlau hyn yn darlunio mawredd a galluoedd yr hen Eifftiaid mewn gweithrediad a chynllun peirianyddol dyfeisgar, sy'n dal yn ddirgelwch. 1>

Sut i Gyrraedd AbuTeml Simbel

Mae'r deml ychydig oriau mewn car i'r de o Aswan, ond mae'r rhan fwyaf o dwristiaid yn cyrraedd Abu Simbel mewn awyren. Mae'r daith o Aswan yn cymryd dim ond 30 munud, ac mae dwy daith awyren y dydd ar gael fel bod y teithiwr yn cael tua dwy awr i dreulio yn y temlau yn mwynhau'r golygfeydd gwych a gwareiddiad hynafol. Gellir ymweld â theml Abu Simbel trwy ymuno â gwibdaith Llyn Nasser, gan fod y llongau hyn wedi'u hangori o flaen y temlau.

Lleoedd y Gellwch Ymweld â hwy Ger Abu Simbel Mae'r Aifft yn llawn llawer o leoedd hardd a diddorol i ymweld â nhw, gyda thunelli o straeon a henebion; yn ffodus, mae rhai o'r goreuon wedi'u lleoli ger Teml wych Abu Simbel.

Dinas Aswan

Aswan yw un o'r cyrchfannau twristiaeth gorau i chi os ydych chi'n ffan o lefydd tawel. Mae'n un o'r dinasoedd yr ymwelir ag ef fwyaf ar gyfer cefnogwyr temlau a henebion hanesyddol.

Aswan yw un o ganolfannau twristiaeth pwysicaf yr Aifft ar gyfer adferiad o afiechydon anwelladwy fel afiechydon esgyrn a chroen. Un o'r rhai mwyaf enwog yw'r Isis Island Resort, ardal Damira, ac Abu Simbel, lle mae'r rhannau o'r corff yr effeithir arnynt wedi'u claddu mewn tywod melyn dirlawn â golau'r haul neu glai brown at ddibenion meddyginiaethol.

Un o'r gweithgareddau brafiaf y gellir eu gwneud yn ystod twristiaeth yn Aswan yw mwynhau mordaith Nile ar gwch bach traddodiadol. Ar lannau gwych yr afon, gallwch chi fwynhau'r anhygoeltirweddau prydferth rhwng gwyrddni, dŵr, a haul cynnes yn y gaeaf.

Yn ogystal, gallwch ymweld ag Ynys Philae, sy'n enwog am gynnwys olion y temlau Pharaonaidd a adeiladwyd yn yr ardal hon ers canrifoedd.

Dinas Luxor

Un o ddinasoedd twristaidd hanfodol yr Aifft yw Luxor; mae’n cynnwys traean o henebion y byd a llawer o hynafiaethau a safleoedd archeolegol sy’n cynnwys miloedd o arteffactau. Mae twristiaeth yn Luxor yn dwristiaeth hanesyddol-ddiwylliannol Pharaonaidd yn unig, gan ei fod yn un o'r gwareiddiadau hynaf ar y ddaear.

Roedd Luxor yn enwog ar hyd yr oesoedd, gan ddechrau gyda'r hen dalaith yn ei chymryd fel prifddinas yr Aifft. Mae llawer o weithgareddau yn denu twristiaid i ymweld â'r ddinas, gan gynnwys balŵns aer poeth, teithiau gyda thywysydd twristiaid, a mynd ar fordeithiau'r Nîl, yn ogystal â chynnal llawer o dwrnameintiau chwaraeon ar ei thiroedd, megis Pencampwriaeth Taekwondo Rhyngwladol Luxor.

Mae yna hefyd lawer o safleoedd archeolegol fel Karnak Temple, Luxor Temple, Valley of the Kings and Kings, ac Amgueddfa Luxor. Mae yna farchnadoedd masnachol gwych lle gall twristiaid siopa am gofroddion, gan gynnwys hynafiaethau.

Mae Aswan a Luxor yn ddau gyrchfan anwahanadwy i dwristiaid, ac rydym yn eich cynghori i ymweld â nhw gyda'ch gilydd.

Nubia

Saif Nubia, gwlad yr aur fel y mae rhai yn ei galw, yn llywodraethiaeth Aswan yn ne'r Aifft. Cafodd ei henwigwlad yr aur oherwydd trysorau'r wlad a natur syfrdanol. Glynodd pobl Nubia at arferion a thraddodiadau Nubian o sefydlu gwareiddiad Nubian hyd heddiw, yn ogystal â'r nifer o atyniadau twristaidd sydd yno.

Un o nodweddion hanfodol Nubia yw cadw treftadaeth, hyd yn oed yn y gwaith adeiladu a dyluniad y tai. Mae'n debyg o ran dyluniad i'r atyniadau twristaidd sy'n mynegi'r person Nubian dilys ac yn cael ei nodweddu gan ei harddwch a'i ysblander dylunio.

Mae gan y Nubians arferion a thraddodiadau hardd, sy'n enwog yn y rhan fwyaf o'r ddaear, gan gynnwys darlunio henna , twristiaeth crocodeil, a dillad gwerin. Ymhlith yr atyniadau twristiaeth pwysicaf y gellir ymweld â nhw yn Nubia mae Ynys y Planhigion, Amgueddfa Nubia, Gorllewin Sohail, a llawer mwy.
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.