Tayto: Creision Mwyaf Enwog Iwerddon

Tayto: Creision Mwyaf Enwog Iwerddon
John Graves
creision: Gweriniaeth Iwerddon neu Ogledd Iwerddon.

Blogiau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi:

Traddodiad Enwog Dawnsio Gwyddelig

Gweld hefyd: Yr 20 Actor Gwyddelig Gorau erioed

Pan fyddwch chi'n dod i Iwerddon efallai y byddwch chi'n sylwi ar rywbeth sydd bron ym mhobman. Dyma Tayto, creision mwyaf poblogaidd ac enwog Iwerddon. Allwch chi ddim dod i Iwerddon heb drio pecyn o’r Tatyo Crisps blasus sy’n dod mewn llawer o wahanol flasau. Er mai eu ffefryn mwyaf poblogaidd yw ei wreiddiol - Tayto Caws a Nionyn, ni allwch ei guro. Os nad ydych wedi rhoi cynnig arnynt eto ar daith i Iwerddon mae'n hanfodol bwysig.

Yn rhyfeddol, nid yw llawer o bobl yn ymwybodol o arwyddocâd byd-eang creision Tayto ledled y byd. Creision Tayto oedd y sglodion tatws cyntaf erioed yn y byd. Sy'n eithaf anhygoel i gwmni gweithgynhyrchu bach yn Iwerddon ar y pryd. Gyda blas ac arloesedd, helpodd Tayto i chwyldroi blas creision o amgylch y byd.

Felly rydyn ni’n mynd i’ch tywys chi drwy’r daith anhygoel a ddaeth â chreision Tayto i’r byd. O'i hanes a sut aeth y creision eiconig ymlaen i fod yn drysor cenedlaethol ac yn un o'r brandiau a werthodd fwyaf yn Iwerddon.

Tayto cheese & blas nionyn (Ffynhonnell Llun: Flickr)

Hanes Tatyo

Mae hanes rhyfeddol Tayto i gyd yn dechrau ym 1954 pan agorwyd ffatri creision Tayto gyntaf yn Nulyn. Agorwyd y ffatri wreiddiol gan sylfaenydd Tayto, Joe ‘Spud’ Murphy. Roedd yn adeg pan ddaeth y rhan fwyaf o'r creision a fewnforiwyd o'r DU a heb flas arnynt.Er bod gan rai fag bach o halen yn y bag creision i helpu i wella blasau i bobl.

Roedd Murphy wedi gweld cyfle unigryw yn y farchnad Wyddelig, i ddechrau creu creision Gwyddelig ac felly agorodd ei ffatri creision ei hun. yng nghanol Dulyn. Joe Murphy oedd yr athrylith y tu ôl i'r syniad i sesno creision. Y rhain, wrth gwrs, oedd y Creision Flas Caws a Nionyn cyntaf erioed.

Y Dyn Tu Ôl i Tayto Crisps

Roedd cariad Murphy at greision yn un o’r rhesymau niferus dros ei lwyddiant a’i ddyfeisiadau. Canfu fod diffyg blas a chreadigrwydd yn y cynnyrch creision oedd ar gael ar y pryd a'i ysgogodd i greu blasau gwell i'r Gwyddelod. Ac felly lansiodd ei gwmni creision ei hun o'r enw 'Tayto' yng Ngweriniaeth Iwerddon.

Joe Murphy Sylfaenydd Tayto (Ffynhonnell Llun lovin.ie)

Daw'r enw ei hun oddi wrth fab Joe Murphy, a oedd fel plentyn yn ynganu 'tatws' fel 'Tayto' a ddaeth yn glyfar iawn yn fuan mewn ymgyrchoedd marchnata. Yn ddiweddarach daeth Tayto yn adnabyddus ledled Iwerddon fel y gair cyfatebol i greision - arwydd gwirioneddol o lwyddiant y brand. Fe wnaethon nhw hefyd greu masgot y brand 'Mr Tayto', a ddaeth hefyd yn rhan eiconig iawn o'r brand ac a gafodd ei gynnwys mewn llawer o'u hymgyrchoedd marchnata.

Cychwynnodd Murphy ei fusnes creisionllyd am y tro cyntaf ar O'Rahilly's Parade yn Nulyn gydag un fan ac wyth o weithwyr. Parhaodd llawer ohonynt i weithio i Joe Murphy am 30 trawiadolblynyddoedd.

Helpodd Seamus Burke, un o weithwyr cyntaf Joe, i berffeithio blas dyfeisgar newydd creision. Arbrofodd Burke gyda llawer o flasau a chwaeth cyn iddo feddwl am y blas caws a nionyn poblogaidd, a oedd yn dderbyniol ym marn ei fos, Murphy. Roedd y creision newydd eu blasu yn llwyddiant a cheisiodd nifer o gwmnïau o bob rhan o'r byd brynu'r technegau Tayto i wneud yr un peth.

Y broblem fwyaf i Joe Murphy oedd sut y byddai'n cael ei gynnyrch newydd cyffrous ar y farchnad . Daeth o hyd i ateb trwy gysylltu â'r teulu Findlater a oedd yn berchen ar 21 o farchnadoedd groser o amgylch Iwerddon. Cymerodd y teulu Findlater Murphy â'i gynnig i werthu'r creision yn eu siopau. Yn ogystal â chytuno i'w gwerthu i siopau eraill gan fod ganddynt gysylltiadau â'r teithwyr masnachol.

Dim ond dechrau oedd Murphy i ddod yn un o entrepreneuriaid gorau ac annwyl Iwerddon a chreu un o'r brandiau Gwyddelig enwog erioed. bodoli 'Tayto'.

Bywyd Joe Murphy

Mae ychydig o gefndir Murphy yn hanfodol i ddeall sut y daeth yn ddyn busnes gwych. Ganed Joe Murphy ar y 15fed o Fai 1923 yn Nulyn. Mae'n debyg iddo gael ei ddiddordebau entrepreneur gan ei dad a oedd yn berchen ar fusnes adeiladu bach.

Gadawodd Murphy yr ysgol yn 16 oed ac aeth i weithio yng nghangen James J Fox and Co yn Nulyn. Roeddent yn werthwyr sigâr a sigarennau gwreiddiol o Lundain, trayno roedd Murphy yn gweithio tu ôl i gownter y siop. Roedd Murphy yn uchelgeisiol hyd yn oed yn ifanc ac yn fuan iawn roedd y llanc yn rhentu swyddfa fach yn agos at Grafton Street. Yma dechreuodd ddefnyddio ei ddoniau i ddod o hyd i fwlch yn y farchnad y gallai ei ddefnyddio iddo'i hun.

Un o'i syniadau mawr oedd dechrau mewnforio'r ddiod Brydeinig boblogaidd 'Ribena' nad oedd ar y pryd ar gael yn Iwerddon. Roedd hyn yn llwyddiant mawr i Murphy a pharhaodd i ddod o hyd i fwy o fylchau yn y farchnad y gallai ddod â nhw drosodd i Iwerddon. Llwyddodd i fewnforio beiros pelbwynt i'r wlad.

Cyrraedd Tayto

Daeth ei ddyfais ar gyfer caws a nionyn Tayto ar ddiwedd y 1950au, ond nid yn unig oedd llwyddiant y creision chwyldroadol. gartref ond hefyd dramor. O fewn cyfnod byr o ddwy flynedd, bu'n rhaid iddo symud i adeilad mwy oherwydd galw Tayto. Parhaodd Tayto i ehangu yn 1960. Mae hyn oherwydd bod gwerthiant y tri blas cyntaf; roedd caws a nionyn, halen a finegr a chig moch mwg yn enfawr.

Y sbardun mwyaf y tu ôl i Tayto wrth gwrs oedd syniadau arloesi a marchnata Murphy. Daeth yn un o'r dynion busnes Gwyddelig cyntaf i noddi rhaglen ar Radio Eireann. Roedd yn sioe siarad hanner awr ac yn ystod y sioe, dim ond ei gynnyrch ei hun yr oedd yn hysbysebu.

Rhan arall o'i lwyddiant oedd pan rentodd arwydd neo melyn ar gyfer un o'i siopau yn Nulyn. Daeth arwydd Taytorhan allweddol o'r brand ac un o symbolau hysbysebu enwocaf Iwerddon yn ystod y 60au a'r 70au.

Defnyddiodd Murphy ei blant ei hun hyd yn oed yn ei ymgyrch farchnata, trwy eu hanfon i'r ysgol gyda chyflenwadau o ddeunydd ysgrifennu gyda'r Logo Tayto wedi'i gynnwys. Roedd ei dŷ yn boblogaidd iawn yn ystod Calan Gaeaf gan fod plant lleol yn gwybod y byddent yn cael bagiau wedi'u llenwi â chreision Tayto.

Gweld hefyd: Y Pogues a Gwrthryfel Pync Roc Gwyddelig

Erbyn canol y 60au, roedd Murphy yn un o'r entrepreneuriaid mwyaf llwyddiannus yn Iwerddon ac nid oedd yn' t ofn mwynhau ei arian. Gwelwyd Murphy yn aml yn gyrru mewn Rolls Royce, a oedd yn adnabyddus am fod yn garedig iawn gyda'i awgrymiadau. Byddai llawer o wŷr drws ledled y wlad yn brwydro i gael y fraint o barcio ei gar.

Stakes in Tayto

Prynodd cadwyn fwyd o Chicago o’r enw ‘Beatrice Foods’ stanc enfawr yn Tatyo ym 1964. Gyda hyn, parhaodd llwyddiant di-stop Tayto i ffynnu.

Erbyn y 70au roedd Tayto wedi cyflogi dros 300 o bobl ac yn 72′ prynodd Murphy gwmni creision King drosodd. Parhaodd i brynu i mewn i fwy o gwmnïau fel ffatri Smiths Food Group yn Terenure. Ar y pwynt hwn, Tayto oedd y busnes cyntaf erioed yn Iwerddon i wneud a marchnata “byrbrydau allwthiol” fel y'u gelwir.

Ym 1983, gwerthodd Murphy ei stanciau yn Tayto ac ymddeolodd i fywyd yn Sbaen, gan wario'r un nesaf. 18 mlynedd o'i fywyd yn Marbella. Mae’n dal i gael ei ddathlu am fod yn un o arloeswyr creision mwyaf y byd. Hyd yn oed hyd heddiw, Tayto ywcaru ledled Iwerddon ac i ffwrdd.

Tayto Takeover gan Ray Coyle

Hyd at 2005, roedd Tayto yn eiddo i'r cawr diodydd Cantrell & Cochrane Group (C&C) ond pan gaeon nhw eu ffatri creision fe wnaethon nhw allanoli cynhyrchu gan gwmni Ray Coyle, Largo Foods. Y flwyddyn nesaf roedd Ray Coyle wedi penderfynu prynu brandiau Tayto and King mewn cytundeb gwerth 68 miliwn Ewro. Helpodd y pryniant i ragori a thrawsnewidiodd cwmni Coyle am byth.

Mae ei esgyniad i orsedd Tayto yr un mor rhyfeddol â Joe Murphy. Roedd Ray Coyle wedi dechrau fel ffermwr tatws yn y 70au. Wedi i brisiau tatws gwympo gan achosi iddo fod yn hynod ddyledus i'r banc. Yn ddiweddarach, lluniodd syniad arloesol i helpu gyda'i frwydrau ariannol. Y syniad oedd cynnal raffl i werthu ei fferm.

Yn y diwedd fe werthodd dros 500 cant o docynnau am 300 Ewro yr un. Denodd hyn sylw cenedlaethol i Ray Coyle a llwyddodd i dalu ei ddyledion ar ôl gwerthu’r fferm. Nesaf, i Coyle, creodd ei fusnes creision ei hun ‘Largo Foods’ yn Sir Meath. Trwy ei fusnes, prynodd frandiau poblogaidd eraill ynghyd â Tayto fel Perry a Sam Spudz. Lluniodd hefyd y brand enwog Hunky Dorys.

Daeth busnes Coyle yn ymerodraeth byrbrydau enfawr sy’n ymestyn i Ddwyrain Ewrop ac Affrica. Amcangyfrifir bod Coyle yn cynhyrchu dros 10 miliwn o becynnau o greision yn Meath a Donegal mewn unwythnos.

Tayto Park

Ray Coyle hefyd yw’r dyn y tu ôl i barc thema cyntaf Iwerddon a’r unig un sy’n cael ei gwblhau yn seiliedig ar y Tayto Brand. Mae Tayto nid yn unig wedi dod yn frand creision poblogaidd ond hefyd yn atyniad i dwristiaid gydag agoriad Parc Tayto. Roedd Coyle wedi breuddwydio erioed am agor parc thema yn Iwerddon a gwelodd y galw a’r cyfle fel y gwnaed o’r blaen.

Felly agorodd parc Tayto yn swyddogol yn 2010 ar ôl i Coyle fuddsoddi 16 miliwn Ewro yn y parc Gwyddelig, sef wedi'i leoli yn Ashbourne, Co Meath. Fe'i hadeiladodd yn agos at ffatri Tayto fel bod pobl yn gallu gweld sut mae creision blasus yn cael eu gwneud.

Mae parc Tayto yn cynnig cymysgedd cyffrous o reidiau parc thema, canolfan weithgareddau, sw egsotig a chyfleuster addysgol. Yn ei flwyddyn gyntaf o gael ei agor, gwelodd Parc Tatyo fwy na 240,000 yn dod drwy ei gatiau. ei wneud yn iawn byddai'n gweithio'n dda. Ac felly y gwnaeth, yn ystod cyfnod cyntaf y Pasg gwelwyd 25,000 o bobl yn ymweld â'r atyniad twristaidd. Tyfodd i fod y chweched atyniad talu ffioedd mwyaf poblogaidd yn Iwerddon. O 2011 ymlaen mae parc Tayto wedi cynyddu yn nifer yr ymwelwyr bob blwyddyn.

Mae Parc Tayto wedi dod yn ffefryn mawr gyda theuluoedd a phlant, gan gynnig llawer o reidiau a gweithgareddau hwyliog, bob tymor mae’r parc yn datgelu rhywbeth newydd i gadw’r lle fel un. cyffrous ag erioed.

Tayto NorthernIwerddon

Os ydych yn teithio o amgylch Gweriniaeth Iwerddon a Gogledd Iwerddon efallai y sylwch ar wahanol becynnau ar y creision Tayto. Dau frand gwahanol yw’r rhain mewn gwirionedd, crëwyd y Tayto gwreiddiol gan Joe Murphy a dwy flynedd yn ddiweddarach cafodd teulu’r Hutchinson drwydded yr enw a’i ryseitiau i’w defnyddio yng Ngogledd Iwerddon.

Tayto Gogledd Iwerddon ( Photo Source; geograph.ie)

Maen nhw'n ddau gwmni ar wahân ond yn syml mae ganddyn nhw amrywiaeth tebyg o gynhyrchion. Bu dadl erioed ynglŷn â pha Tayto sy’n blasu’n well o’r gogledd neu’r de. Mae pobl wedi dadlau dros y ddau ond mae'r ddau yn blasu'n wych.

Tayto; Y Brand Mwyaf yng Ngogledd Iwerddon

Mae Tayto Gogledd Iwerddon wedi dod yn frand creision mwyaf yn y wlad a'r trydydd mwyaf yn y Deyrnas Unedig. Yn union fel brand Gweriniaeth Iwerddon, eu blas nodweddiadol o greision yw Caws a Nionyn.

Mae cwmni Tayto o Ogledd Iwerddon wedi'i leoli yng Nghefn Gwlad Ulster yn Tandragee yng Nghastell Tayto lle maen nhw wedi bod yn gwneud y creision adore ers tro. 60 mlynedd. Dim ond ychydig iawn o bobl sy'n gwybod am y rysáit gyfrinachol o'r creision sydd wedi'u pasio i lawr dros y cenedlaethau.

Gallwch hyd yn oed fynd ar daith o amgylch  'Tatyo Castle' yng Ngogledd Iwerddon i weld sut maen nhw'n gwneud y creision, archwilio mwy o'i hanes diddorol a rhoi cynnig ar gynnyrch newydd. Mae castell Tayto yn rhyfeddol dros 500mlwydd oed a bu unwaith yn gartref gwreiddiol i deulu Might O'Hanlon.

Ar daith o amgylch y castell, gallwch ddarganfod yr holl straeon diddorol am y clan Gwyddelig yn ogystal â dysgu am hanes creision Tayto yng Ngogledd Iwerddon. Profiad gwych a hwyliog os ydych chi'n chwilio am rywbeth i'w wneud yng Ngogledd Iwerddon.

Tayto Gogledd a De

Llwyddiant Anhygoel Tayto sy'n dal i fynd

Tayto nawr yn brif enw ym mywyd Iwerddon, mae’n amhosib meddwl am y wlad heb ei chysylltu â ‘Tayto.’ Heb os, maen nhw’n un o frandiau creision gorau’r byd. Mae Tayto eu hunain yn datgan bod llawer o’u llwyddiant yn deillio o’r gefnogaeth barhaus a’r ymgysylltiad â’i ddefnyddwyr.

Mae Mr Tayto, y masgot wedi helpu’n aruthrol, mae’n un o gymeriadau mwyaf adnabyddus ac yn annwyl iawn gan bobl o bob oed. Mae Mr Tayto yn ymgorfforiad o'r brand. Mae synnwyr digrifwch hwyliog y cymeriadau wedi bod ar flaen y gad mewn llawer o hysbysebion marchnata Tatyo gan helpu i greu cysylltiad emosiynol â gwylwyr. Wrth gwrs, mae blas gwych y creision yn cyfrannu'n fawr at y llwyddiant nad yw'n stopio tyfu.

Os ydych chi'n bwriadu ymweld ag Iwerddon, rhaid i chi roi cynnig ar rai creision Tayto a rhoi gwybod i ni beth ti'n meddwl. Efallai ein bod ychydig yn rhagfarnllyd wrth feddwl eu bod yn eithaf anorchfygol. A byddwn yn gadael i chi setlo'r ddadl hir o ble mae Tayto wedi blasu'n well
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.