Neuadd Shibden: Cofeb o Hanes Lesbiaidd yn Halifax

Neuadd Shibden: Cofeb o Hanes Lesbiaidd yn Halifax
John Graves

Mae Shibden Hall yn Halifax, Gorllewin Swydd Efrog, wedi casglu sylw yn ddiweddar. Mae'r lleoliad bellach yn brif leoliad ffilmio cyfres deledu'r BBC, Gentleman Jack. Mae’r sioe yn seiliedig ar ddyddiaduron Anne Lister, gwraig fusnes, perchennog tir a theithiwr o’r 19eg ganrif – a phreswylydd enwocaf y neuadd. Roedd Anne yn lesbiad mewn cyfnod lle roedd perthnasoedd o'r un rhyw wedi'u gwahardd. Am ddegawdau ar ôl ei marwolaeth, sibrwd waliau Shibden â sgandal a chyfrinachau; yn awr y ty, amgueddfa gyhoeddus, yn sefyll fel tyst i ddewrder a chariad. Mae ei hanes cyfoethog yn ei wneud yn rhywbeth y mae'n rhaid i unrhyw un sy'n ymweld â Swydd Efrog ei weld.

Shibden yn Gartref

Adeiladwyd Neuadd Shibden am y tro cyntaf tua 1420 gan William Oates, masnachwr brethyn a gronnodd ei gyfoeth drwy'r diwydiant gwlân lleol ffyniannus. Gwnaeth y teuluoedd dilynol, y Savilles, Waterhouses a Listers, a oedd yn byw yn Shibden Hall, eu marc ar y tŷ. Boed hyn yn diweddaru a moderneiddio'r bensaernïaeth neu gyda'u straeon a'u hanes. Y tu allan, nodwedd fwyaf trawiadol Shibden yw ei ffasâd hanner pren Tuduraidd. Y tu mewn, mae paneli mahogani disglair yn harddu ei ystafelloedd bach.

Dros y blynyddoedd, mae lleoedd tân wedi'u hychwanegu, lloriau wedi'u haddasu ac ystafelloedd wedi'u haddasu, gan roi swyn unigryw i'r neuadd. Mae Shibden Hall yn adrodd hanes llawer o wahanol fywydau. Os camwch i mewn i'r Housebody, calon y tŷ, ac edrych ar y ffenestr, byddwch ynyn gallu gweld arfbeisiau teuluol yr Oates, Waterhouses a Savilles. Fodd bynnag, dylanwad Anne Lister ar y tŷ yw'r mwyaf na ellir ei golli. Bu'n byw yno o 24 oed gyda'i Ewythr James a'i Modryb Anne.

Wedi marwolaeth ei hewythr yn 1826, ac oherwydd marwolaeth ei brawd rai blynyddoedd ynghynt, Anne oedd yn gyfrifol am reolaeth y neuadd. Fel aelod o'r boneddigion, cafodd lefel o ryddid nad oedd gan lawer o ferched yn y 19eg ganrif. Roedd hi'n hynod falch o'i hachau ac yn benderfynol o wella'r neuadd, a oedd bellach yn mynd yn wan, yn gartref hardd, urddasol. Pan ychwanegodd risiau mawreddog at Gorff y Tŷ roedd ei blaenlythrennau wedi’u hysgythru yn y pren yn ogystal â’r geiriau Lladin ‘Justus Propositi Tenax’ (cyfiawn, pwrpas, dygn). Mae ei hadnewyddiadau niferus o amgylch Shibden Hall yn sôn am fenyw sy'n benderfynol o arfer ei hannibyniaeth a siapio ei bywyd i'w gweledigaeth.

Gweld hefyd: Cân Rhyfeddol Grace: Hanes, Telyneg ac Ystyr y gân eiconigCredyd Delwedd: Laura/Connolly Cove

Ond nid oedd gweledigaeth Anne bob amser wedi cynnwys Shibden Hall. Bob amser yn newynog am wybodaeth a phrofiadau newydd, roedd yr Anne gref, addysgedig yn gweld cymdeithas Halifax yn ddiflas ac yn cael ei gadael i deithio'n aml ar draws Ewrop. Roedd Anne yn gwybod o oedran ifanc na allai fod yn briod yn hapus â dyn a’i breuddwyd fwyaf oedd sefydlu cartref yn Shibden Hall gyda chydymaith benywaidd. Yn ôl pob tebyg, byddai hi a'i phartneryn byw gyda’i gilydd fel ffrindiau parchus, ond yn eu calonnau – a thu ôl i ddrws cloi Shibden – byddent yn byw mewn perthynas ymroddedig, unweddog ar yr un lefel â phriodas.

Ym mis Gorffennaf 1822, ymwelodd Anne â Gogledd Cymru i alw ar ‘Ladies of Llangollen’ enwog, y Fonesig Eleanor Butler a Miss Sarah Ponsonby. Rhedodd y pâr o ferched i ffwrdd o Iwerddon – a phwysau eu teuluoedd i briodi – yn 1778 a sefydlu cartref gyda’i gilydd yn Llangollen. Roedd Anne wedi’i swyno gan stori’r ddwy fenyw ac yn gyffrous i weld eu bwthyn gothig. Roedd Plas Newydd yn ganolbwynt deallusol – yn croesawu gwesteion fel Wordsworth, Shelley a Byron – ond hefyd yn ddelfryd cartrefol y bu Butler a Ponsonby yn byw ynddo am bron i hanner canrif.

Gan fod cyfeillgarwch rhamantus, dwys rhwng merched yn gyffredin ym Mhrydain yn y 18fed ganrif, byddai ‘Merched Llangollen’ wedi cael ei hystyried yn ddwy droellwr gan lawer o bobl o’r tu allan. Fodd bynnag, roedd Anne yn amau ​​​​bod eu perthynas wedi mynd heibio'r platonig. Yn ystod ei hymweliad, dim ond Miss Ponsonby y cyfarfu Anne â hi, gan fod y Fonesig Eleanor yn sâl yn y gwely, ond mae Anne yn ei hadrodd hi a sgwrs Sarah yn egnïol yn ei dyddiaduron. Roedd Anne yn cydnabod ysbryd caredig yn ‘The Ladies of Llangollen’ ac yn dyheu am fyw bywyd tebyg. Ym 1834, cyflawnodd Anne ei breuddwyd o gydymaith benywaidd gydol oes pan symudodd ei chariad, Ann Walker, i Neuadd Shibden. Roedd y ddwy wraig wedi cyfnewid modrwyau ac wedi addo eu teyrngarwchi'w gilydd yn Eglwys y Drindod Sanctaidd yn Nghaerefrog. (Cymerodd y ddwy wraig y sacrament gyda'i gilydd, a chredai Anne eu bod yn priodi yng ngolwg Duw). Wedi hynny, fel unrhyw bâr newydd briodi, sefydlodd Anne Lister ac Ann Walker gartref yn Shibden – a dechrau addurno.

Capsiwn: Plac glas Anne Lister ar un o waliau awyr agored Shibden. Mae plac arall wrth fynedfa Goodramgate i fynwent Eglwys y Drindod Sanctaidd, sy’n coffáu undeb Anne Lister ag Ann Walker.

Ym 1836, ar ôl marwolaeth ei modryb, etifeddodd Anne Shibden Hall. Cyflogodd y pensaer John Harper o Efrog i'w helpu i drawsnewid Neuadd Shibden. Dechreuodd trwy gomisiynu Tŵr arddull Normanaidd i gartrefu ei llyfrgell. Cododd Anne hefyd uchder y Housebody, gan ychwanegu lle tân addurnedig a'r grisiau. Mae’r trawsnewidiadau hyn yn adlewyrchu angerdd Anne dros ddysgu a dilyniant, ond hefyd ei hawydd i ddylunio cartref gydol oes cyfforddus a phersonol iddi hi ac Ann, lle gallai’r pâr ohonynt fyw’n hapus fel y dymunent, er gwaethaf disgwyliadau cymdeithas. Helpodd cyfoeth Ann Walker i ariannu gweddnewidiad Shibden a gadawodd Anne Lister y tŷ i Ann ar ôl iddi farw ac ar yr amod na fyddai Ann yn priodi.

Yn anffodus, bu farw Anne Lister ym 1840 ac ni ddaeth ei gobeithion tebygol y byddai Shibden yn parhau i fod yn noddfa i'w gwraig yn wir. Etifeddodd Ann Walker ytŷ, ond ar ôl cyfnod o salwch meddwl, symudodd ei theulu hi yn rymus a threuliodd weddill ei dyddiau mewn lloches. Arhosodd cyfrinach perthynas y ddwy fenyw yn gudd am ddegawdau. Cuddiodd John Lister, disgynnydd i Anne, ei dyddiaduron - yn cynnwys manylion ei rhywioldeb lesbiaidd - y tu ôl i banel derw yn un o ystafelloedd gwely Shibden i fyny'r grisiau. Mewn byd lle mae cymaint o straeon am gariad o’r un rhyw wedi’u hatal a’u colli i hanes, mae Shibden Hall yn gofeb anhygoel i fywyd menyw hynod.

Shibden yn Amgueddfa

Daethpwyd â Shibden ym 1926 gan gynghorydd Halifax ac mae bellach yn amgueddfa gyhoeddus. Mae yna gaffi bach, siop anrhegion, rheilffordd fach a llawer o lwybrau cerdded o gwmpas. Ar ôl bod ar gau oherwydd Covid a hefyd ar gyfer ffilmio ail gyfres Gentleman Jack, mae Shibden bellach ar agor eto i'r cyhoedd. Mae angen archebu ymlaen llaw.

Yng nghefn Neuadd Shibden mae ysgubor ystlys o'r 17eg ganrif. Mae'n hawdd dychmygu synau ceffylau'n siffrwd yn y gwair a cherbydau'n clecian yn erbyn y coblau. Yma y cadwodd Anne ei cheffyl annwyl, Percy. Mae Neuadd Shibden a'r Ysgubor Aisled ar gael i'w llogi fel lleoliadau ar gyfer priodasau a seremonïau sifil.

Wrth ymyl yr Ysgubor Aisled, mae hefyd Amgueddfa Werin Gorllewin Swydd Efrog, sy’n gipolwg gwych ar sut oedd bywyd i gymunedau gweithredol y gogledd yn ygorffennol. Yn adeiladau’r fferm mae adluniadau o siop Gof, siop Saddler’s, siop gwehydd basgedi, siop Hooper’s a thafarn. Os byddwch chi'n picio'ch pen trwy un o'r drysau, gallwch chi weld hanes yn syth.

Gan fod Shibden yn adeilad hanesyddol Gradd II, mae mynediad cyfyngedig i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Nid yw'r Amgueddfa Werin ac ail lawr Shibden yn hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Mae Neuadd Shibden yn weddol ganolog yn Halifax, ond gall ymddangos yn gudd yn y bryniau. I gael cyfarwyddiadau cywir, manylion am barcio a chanllawiau i ymwelwyr anabl, mae’n well edrych ar wefan yr amgueddfa. Mae'r amgueddfa hefyd yn gwerthu arweinlyfrau cerdded ar gyfer yr ardal leol fel y gallwch chi fwynhau'r dirwedd hardd. Yn gyffredinol, ni fydd ymweliad â Shibden Hall a thaith gerdded o amgylch ei thiroedd yn cymryd mwy na hanner diwrnod.

Shibden a Thu Hwnt

Os ydych yn Halifax am y diwrnod ac yn dymuno ehangu eich taith, mae Amgueddfa Bankfield gerllaw (mae'n taith pum munud yn y car.) Mae arddangosfeydd yr amgueddfa yn ymdrin â hanes lleol, gwisgoedd, celf, teganau, hanes milwrol, gemwaith a thecstilau o bedwar ban byd. Mae angen archebu ymlaen llaw hefyd.

Am fwy o bethau i'w gwneud yn Halifax, mae Eureka! Yr Amgueddfa Genedlaethol i Blant a'r Neuadd Darnau. Mae'r atyniadau yn gymydog i'w gilydd ac maent 20 munud i ffwrdd o Neuadd Shibden. Os oes gennych chi blant0-11 oed Eureka! yn addo diwrnod llawn hwyl gyda llawer o arddangosion rhyngweithiol. Mae yna dref maint plant lle gall plant ddysgu am fyd gwaith a mannau chwarae synhwyraidd i blant dan bump oed. Mae’r Piece Hall, a adeiladwyd ym 1779 fel canolfan fasnachu ar gyfer diwydiant tecstilau cynyddol y gogledd, yn adeilad rhestredig Gradd I syfrdanol gyda chwrt awyr agored 66,000 troedfedd sgwâr. Mae'n gartref i gymysgedd eclectig o siopau annibynnol, o emwaith wedi'i wneud â llaw i ddillad vintage i sebon moethus, ac amrywiaeth hynod o fariau a chaffis.

Gweld hefyd: 15 o'r Gwyliau Gwyddelig Gorau i ymweld â nhw trwy gydol y flwyddyn

Am daith wych arall i dŷ hanesyddol llawn hanes, mae Plas Newydd, cartref ‘Merched Llangollen’, hefyd ar agor fel amgueddfa. Archwiliwch bensaernïaeth cain y Rhaglywiaeth, ewch am dro drwy'r gerddi hardd a chacen byrbryd yn un o'r ystafelloedd te. Fel yn Neuadd Shibden, gallwch wrando'n agos ar y llu o straeon diddorol sydd gan y waliau i'w hadrodd.
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.