Traddodiad Enwog y Dawnsio Gwyddelig

Traddodiad Enwog y Dawnsio Gwyddelig
John Graves
perfformiad egwyl yn yr Eurovision Song Contest ym 1994. Roedd yn cynnwys y pencampwyr dawnsio Gwyddelig sydd bellach yn enwog Michael Flatley a Jean Butler. Cafodd yr hyn a ddechreuodd fel perfformiad saith munud ei droi'n sioe fyd-enwog.

Perfformiwyd sioe lwyfan Riverdance am y tro cyntaf yn Nulyn, ychydig chwe mis ar ôl iddi ymddangos ar Eurovision. Teithiodd sioe Broadway o amgylch y DU, Ewrop a Newyork gan werthu mwy na 120,000 o docynnau. Am 15 mlynedd lwyddiannus, teithiodd cynhyrchiad Riverdance o amgylch y byd cyn taith ffarwel olaf yn 2011. Heddiw mae sioeau bach tebyg yn dal i deithio o amgylch y byd sy'n helpu i gadw dawnsio Gwyddelig yn fyw.

Mwy o flogiau a allai fod o ddiddordeb i chi:

Hanes, Telyneg ac Ystyr 'Gras Anhygoel'

Dawnsio Gwyddelig neu Ddawns Wyddelig yw un o'r traddodiadau enwocaf a mwyaf poblogaidd sydd wedi dod o Iwerddon. Mae dawnsio Gwyddelig yn amrywiaeth o ddawnsiau traddodiadol sy'n gyfansoddi dawnsiau unigol a grŵp.

Nid yn unig y mae dawnsio Gwyddelig wedi dod yn enwog yn Iwerddon ond ledled y byd mae pobl yn coleddu'r traddodiad dawnsio unigryw. Mae yna gystadleuaeth ddawnsio Gwyddelig yn cael ei chynnal ledled y byd sydd a llawer i'w wneud â alltudion Gwyddelig am barhau â'r traddodiadau lle bynnag yr aethant.

Dawns a Threftadaeth Iwerddon

Mae dawnsio Gwyddelig yn rhan enfawr o diwylliant a threftadaeth Iwerddon a thros y degawd diwethaf, mae'r traddodiad wedi dod yn fwy poblogaidd gyda chenedlaethau newydd. Gall yr adfywiad newydd fod yn gysylltiedig â llwyddiant Riverdance.

Fodd bynnag roedd dawnsio Gwyddelig o gwmpas ymhell cyn bod Riverdance erioed yn beth. I lawer o bobl yn Iwerddon, gwnaethant ddechrau dawnsio Gwyddelig fel gweithgaredd hwyliog fel plant a pharhau i'w fwynhau fel oedolion. Mae dawns Wyddelig wedi bod yn nodwedd enfawr erioed mewn digwyddiadau ar thema Wyddelig fel Dydd San Padrig.

Yr hyn sy'n gwneud dawns Wyddelig mor arbennig yw ei fod yn hollol wahanol i ddawnsio modern – mae ganddi ei ffurf unigryw ei hun o ddawnsio sy'n swyno pobl. ers degawdau. Rydyn ni'n mynd i archwilio popeth y gallech chi fod eisiau ei wybod am ddawns Wyddelig gan ddechrau gyda'i hanes.

Hanes Dawnsio Gwyddelig

Er bod pobl braidd yn ansicr pryd yn union y tarddiada daeth gwreiddiau dawnsio Gwyddelig. Ceir tystiolaeth sy'n awgrymu ei chysylltiadau â'r Celtiaid a'r Derwyddon. Roedd y celtiaid yn addolwyr haul a chanddynt eu dawnsiau gwerin eu hunain. Tra bod llawer o ddefodau crefyddol y derwyddon hefyd yn cynnwys dawnsio.

Byddai’r celtiaid yn dawnsio o fewn ffurfiant crwn o gerrig sydd â thebygrwydd i’r ffurfiant crwn a welwn mewn llawer o setiau dawnsio Gwyddelig. Ar y pryd roedd y mathau hyn o ddawnsiau yn gyffredin ledled Ewrop. Serch hynny, mae’n dal yn wahanol iawn i draddodiadau dawnsio Gwyddelig ond mae patrymau a ffurfiant i’w gweld. Fel y byddai'r Celtiaid yn aml yn tapio un o'u traed dro ar ôl tro sy'n draddodiad a welsom yng nghamau'r ddawns Wyddelig.

Gweld hefyd: Ain El Sokhna: Y 18 Peth Diddorol Gorau i'w Gwneud a Lleoedd i Aros

Gŵyl Feis

Fel y byddech yn disgwyl roedd dawnsio ar y pryd yng nghwmni canu a cherddoriaeth, a llawer ohonynt yn digwydd ar achlysuron arbennig. Un o’r achlysuron arbennig a gynhaliwyd gan y gymuned Geltaidd oedd dathliad lleol o’r enw ‘feis’. Roedd yn ddathliad o ddiwylliant, celf, cerddoriaeth, dawnsio ac yn fan lle gallai pobl siarad am adrodd straeon, gwleidyddiaeth a phynciau eraill.

Cynhaliwyd feis enfawr o’r enw ‘Aonach’ ar y Bryn Tara, unwaith y flwyddyn. Credir i'r ŵyl gychwyn dros 1000 o flynyddoedd yn ôl. Hyd yn oed yn y cyfnod modern, mae feis yn dal i gael eu cynnal ledled Iwerddon. Heddiw maent yn fwy gyda dathliad o ddawnsio Gwyddelig a cherddoriaeth, lle mae dawnswyr Gwyddeligcystadlu i ennill medalau a gwobrau.

Dawnsio Gwyddelig Wedi'i Ysbrydoli gan y Normaniaid

Daw agwedd arall ar hanes dawnsio Gwyddelig gan y Normaniaid a oresgynnodd Iwerddon yn ystod y 12fed ganrif. Wedi iddynt ymgartrefu yn Iwerddon daethant â llawer o draddodiadau o’u cartref a dawnsio oedd un.

Un o’r dawnsiau Normanaidd poblogaidd oedd y ‘Carol’ a chyn hir dechreuwyd perfformio’r ddawns ym mhentrefi a threfi Iwerddon. Roedd y ddawns yn cynnwys grŵp o bobl yn dawnsio mewn cylch gyda chanwr yn y canol. Hwn oedd y cyfeiriad cynharaf at ddawns wedi'i recordio yn hanes Iwerddon. Am ganrifoedd lawer yn ddiweddarach yn Iwerddon parhaodd dawns i esblygu.

Esblygiad Dawnsio Gwyddelig

Yn ystod yr 16eg ganrif, dechreuodd dawnsfeydd poblogaidd ddod i’r amlwg yn Iwerddon. Roedd y dawnsiau hyn yn cael eu hadnabod fel yr ‘Hey Gwyddelig’, y ‘Rinnce Fada’ (dawns hir) a’r ‘Trenchmore’, ynghyd â’r traddodiad o ffurfio cylchol, roedd y dawnsiau hyn yn ymgorffori ffurfiannau llinell. Roedd dawns y Gelli Wyddelig yn cynnwys dawnswyr yn cadwyno i mewn ac allan o'i gilydd mewn cylch. Credir i’r Rinnce Fada Gwyddelig gael ei chyflwyno i anrhydeddu dyfodiad Iago II i Iwerddon.

Parhaodd dawnsio i fod yn agwedd bwysig o fywyd a diwylliant Iwerddon, roedd dawnsio mewn seremonïau crefyddol yn dal i fod yn beth. Nid oedd yn anghyfarwydd i bobl ddawnsio o amgylch yr arch mewn Wake Waken.

Mae cariad y Gwyddelod at ddawnsio wedi cael ei gofnodi'n helaeth erioed.trwy gydol amser. Ysgrifennodd awdur Saesneg o’r enw John Dunton unwaith “ar Sundays and Holydays, aeth yr holl bobl gyda’r pibydd i lawnt y pentref. Ble dawns y werin ieuanc hyd y buchod adref. Nid oedd unrhyw achlysur pan nad oedd unrhyw ddawnsio.”

Hanes Dawns Wyddelig yn y 18fed Ganrif

Erbyn i ni gyrraedd y 18fed ganrif roedd y ddawns Wyddelig wedi dechrau dod yn fwy disgybledig. Crëwyd yr arddulliau a ffurfiannau nodweddiadol o ddawnsiau Gwyddelig a welwn heddiw yn y ganrif hon.

Mae hyn yn fwyaf tebygol o ganlyniad i gyflwyno Meistri Dawnsio Gwyddelig a deithiodd o amgylch Iwerddon i ddysgu'r ddawns unigryw i bobl. Roedd dawnsiau grŵp ar flaen y gad yn y dosbarthiadau hyn gan ei fod yn ffordd hawdd o gynnwys nifer o bobl mewn un ddawns. A dim ond y dawnswyr gorau o bob tref neu bentref oedd yn cael dawnsiau unigol.

Rhoddwyd adran eu hunain i'r dawnswyr hyn i ddangos eu doniau a'u dawnsio. Pan fyddent yn dawnsio, byddai drysau’n cael eu gosod ar y llawr i roi llwyfan smalio iddynt a llwyfan da i berfformio. Cyn bo hir mae cystadleuaeth rhwng y dawnswyr o wahanol ardaloedd yn dechrau ac yn y pen draw arweiniodd hyn at gynnydd mewn cystadlaethau dawns fodern yn Iwerddon. Mae'r cystadlaethau dawnsio hyn yn dal i gael eu cynnal yn Iwerddon ac o gwmpas y byd heddiw.

Creu Cynghrair Gaeleg

Ar ddiwedd y 18fed ganrif sefydlwyd y Gynghrair Aeleg yn Iwerddon. Ar ôl canrifoedd lawer o lywodraeth PrydainIwerddon, pwrpas y Gynghrair oedd helpu i greu cenedl Wyddelig ddiwylliannol ar wahân.

Helpodd Cynghrair Gaeleg i hybu diwylliant Gwyddelig yn Iwerddon ac roedd dawnsio yn un ohonyn nhw. Gyda chymorth y Gynghrair Aeleg, trefnwyd cystadlaethau dawnsio ffurfiol a gwersi dawns Gwyddelig ganddynt. Yn ogystal â datblygu lansiad y Comisiwn Dawnsio Gwyddelig yn 1930. Helpodd y Comisiwn Dawnsio Gwyddelig i reoleiddio'r math poblogaidd o ddawnsio. Unwaith y bydd gan y ddawns ei threfniadaeth ei hun, fe gychwynnodd yn fawr, gan ddod yn boblogaidd iawn ar draws y byd.

Gwahanol Arddulliau Dawnsio Gwyddelig

Mae llawer o wahanol arddulliau o Ddawnsio Gwyddelig ond ar y cyfan , maent yn gymharol ffurfiol ac ailadroddus. Mae Stepdance yn arddull a ddatblygwyd o amrywiaeth o ddawnsiau Gwyddelig unigol. Mae hyn yn cynnwys dawns step ‘fodern’ adnabyddus a berfformir yn gystadleuol yn bennaf. Hefyd, dawns stepiau hen ffasiwn sy'n ymwneud â'r arddull dawnsio a ddigwyddodd yn ystod y 19eg ganrif.

Mae llawer o'r arddull dawnsio Gwyddelig yn ymwneud â symudiadau traed cyflym a set gaeth o gamau i'w dilyn. Ychydig o foment rhan uchaf y corff sy'n rhan o'r ddawns.

Dawns Stepio Fodern

Dyma'n bendant y ffurf fwyaf blaenllaw o ddawns stepio Gwyddelig a ddaeth yn boblogaidd iawn gan sioe Broadway 'Riverdance.' helpodd sioeau llwyfan dawnsio Gwyddelig eraill o'r 20fed ganrif i'w wneud yn ffurf a ffafrir ar ddawnsio.

Y brif nodweddo ddawns step modern yn cynnwys cael torso anhyblyg ac yn cael ei berfformio yn bennaf ar y peli eich traed. Eto roedd hon yn arddull a ddaeth yn wahanol iawn i'r 19eg ganrif. Mae dawns step modern yn cael ei pherfformio'n gystadleuol mewn amrywiaeth o wledydd.

//www.youtube.com/watch?v=RxhIdgTlrhY

Dawnsio Stepio Hen Arddull

Y math hwn o mae dawnsio yn draddodiad sy’n gysylltiedig â ‘dawnsio sean-nos’ y cyfeirir ato hefyd fel ‘sean-nos arddull Munster.’ Crëwyd dawnsio hen arddull am y tro cyntaf yn y 18fed a’r 19eg ganrif gan y meistri dawns Gwyddelig a fyddai’n teithio o amgylch Iwerddon yn dysgu dawns.

Helpodd y meistri dawns i drawsnewid dawnsiau unigol a chymdeithasol yn y wlad. Yn aml, gall meistri dawnsio step yr hen arddull heddiw olrhain llinach y camau yn ôl i ddawnswyr y 18fed ganrif.

Helpodd y meistri dawns Gwyddelig i fireinio a threfnu traddodiadau dawns Gwyddelig. Yna dilynwyd rheolau gyda dawnsio hen ffasiwn megis sut y dylech ddefnyddio lleoliadau corff, braich a thraed yn y ddawns yn iawn. Rheol arall oedd bod yn rhaid i ddawnswyr berfformio cam ddwywaith, unwaith gyda'r droed dde ac yna gyda'r chwith.

Gweld hefyd: Plant Lir: Chwedl Wyddelig Ddiddorol

Roedd y ddawns hen ffasiwn yn golygu gosod eich breichiau'n rhydd wrth eich ochr gan mai ychydig o le oedd gennych. Yn ystod y ganrif hon, bu meistri dawns Gwyddelig hefyd yn helpu i goreograffi dawnsiau i rai cerddoriaeth draddodiadol a oedd yn creu traddodiadau unigol. Roedd y gerddoriaeth draddodiadol yn cynnwys  ‘Blackbird’, ‘Job ofJourney Work’ a ‘St. Patrick’s Day’ sy’n dal i gael eu defnyddio mewn dawnsio step Gwyddelig modern.

Ar gyfer pob arddull o ddawns Wyddelig, mae dau gategori y gallant ddod o danynt; esgid meddal neu esgid caled. Mae dawnsiau esgidiau meddal yn cynnwys riliau, jigiau ysgafn a jigs sengl sy'n cael eu dosbarthu yn ôl amseriad y gerddoriaeth a'r cam a gymerir ym mhob dawns. Tra bod dawnsiau esgidiau caled yn cynnwys defnyddio'r corn corn, jib trebl a rîl trebl a setiau traddodiadol ynghyd â setiau cerddoriaeth traddodiadau.

Gwisgoedd Dawnsio Gwyddelig

Mae gwisgoedd dawnsio Gwyddelig wedi bod yn rhan enfawr o traddodiad dawnsio Gwyddelig. Yn ôl, ar y dechrau, y dillad priodol i’w gwisgo ar gyfer cystadleuaeth ddawns Wyddelig oedd eich ‘Sul gorau’, dillad y byddech chi’n eu gwisgo i’r eglwys. Byddai merched fel arfer yn gwisgo ffrog a bechgyn yn gwisgo crys a throwsus.

Wrth i ddawnswyr ddechrau rhagori mewn cystadlaethau a chymryd rhan mewn perfformiadau mwy cyhoeddus cawsant ffrogiau unigol wedi'u gwneud o'u dyluniad eu hunain gyda lliwiau eu tîm. Yn ystod y 70au a’r 80au, daeth dyluniadau addurnedig ar wisgoedd dawnsio yn boblogaidd ac maent yn dal i fod heddiw. Crëwyd ffrogiau unigol yn unigryw i bob dawnsiwr, gan gynnig ychydig o bersonoliaeth i'w gwisg.

Y dyddiau hyn mae'r gwisgoedd dawnsio Gwyddelig yn fwy dros ben llestri a gyda chynlluniau wedi'u hysbrydoli gan y Celtiaid. Mae'r rhan fwyaf o ddawnswyr benywaidd heddiw hefyd yn gwisgo wigiau neu'n cael eu gwallt mewn bynsen gyda darn gwallt ar ei gyfercystadlaethau.

Esgidiau Dawnsio Gwyddelig

Byddai gwisgoedd yn dod ag esgidiau meddal neu galed yn dibynnu ar y math o ddawns yr oeddech yn ei pherfformio. Daw esgidiau caled gydag awgrymiadau a sodlau o wydr ffibr i ychwanegu sŵn i'r ddawns. Tra bod esgidiau meddal yn les-ups lledr, y cyfeirir atynt hefyd fel ‘gillies.’ Gelwir fersiwn y bachgen o’r esgidiau meddal yn ‘esgidiau rîl; a oedd yn cynnwys cliciau sawdl clywadwy.

Tueddiad pan ddechreuodd dawnsio Gwyddelig am y tro cyntaf oedd gwisgo sanau gwyn gydag esgidiau sy'n dal i fod yn draddodiad heddiw.

Mae gwisgoedd dawnsio Gwyddelig wedi bod yn agwedd bwysig ar y diwylliant dawnsio Gwyddelig. Mae'r rhan fwyaf o'r gareiau hardd a'r dyluniad wedi'i frodio ar y ffrog wedi'u cymryd o Lyfr Kells.

Cerddoriaeth Ddawnsio Iwerddon

Roedd y gerddoriaeth draddodiadol a fyddai'n chwarae ynghyd â'r dawnsio yn cynnwys y defnydd o delynau, pibau neu'n syml yn canu. Mae'r gerddoriaeth a'r dawnsio yn mynd law yn llaw, wrth i'r dawnsio Gwyddelig ddatblygu felly hefyd y gerddoriaeth. Gan fod yna lawer o wahanol arferion a steil dawnsio Gwyddelig, mae yna hefyd lawer o wahanol fathau o gerddoriaeth ac offerynnau yn cyd-fynd â phob un.

Mae offerynnau nodweddiadol yn cynnwys y ffidil, y bodhran, y chwiban tun, y concertina a'r pibau uilleann. Pan fyddai dawnswyr sengl yn perfformio mewn cystadlaethau fel arfer byddai offeryn unigol yn cael ei chwarae. Edrychwch ar rai o gerddoriaeth ddawns Wyddelig nodweddiadol yn y fideo isod:

Cystadleuaeth Ddawnsio

Dawnsio Gwyddelig wedi dodun o hoff arddulliau dawnsio’r byd a ledled y byd cynhelir cystadlaethau dawnsio Gwyddelig. Un o'r ffyrdd gorau o wylio a mwynhau dawnsio Gwyddelig yw mynychu un o'r cystadlaethau hyn.

Yn Iwerddon yn unig, mae amrywiaeth o gystadlaethau. Mae pob cystadleuaeth yn cael ei chategoreiddio yn ôl lleoliad, grŵp oedran ac arbenigedd sy'n amrywio o gystadlaethau gwlad i ranbarthol a chenedlaethol. Enw’r gystadleuaeth ranbarthol fwyaf yn Iwerddon yw ‘Oireachtas. Yn ystod cystadleuaeth, bydd dawnsiwr yn cael ei sgorio ar eu technegau, arddull, amseriad, a'r synau a wnânt gyda'u troedwaith.

Dechreuodd Comisiwn Dawnsio Iwerddon gynnal Pencampwriaeth y Byd Dawnsio Gwyddelig blynyddol. Fe'i cynhaliwyd am y tro cyntaf yn Nulyn yn 1950 ond yn y pen draw aeth yn rhy fawr i'w leoliad. Dechreuodd Pencampwriaethau'r Byd deithio o gwmpas Gogledd a De Iwerddon. O hynny ymlaen parhaodd y gystadleuaeth i dyfu mewn poblogrwydd a symudodd o gwmpas y byd, hyd yn oed heddiw. Mae’r gystadleuaeth wedi cynnwys mwy na 6,000 o ddawnswyr o 30 gwlad anhygoel.

Riverdance

Daw rhan ddylanwadol iawn o lwyddiant a phoblogrwydd dawnsio Gwyddelig o’r sioe Broadway ‘Riverdance. Sioe theatraidd yw Riverdance sy’n cynnwys cerddoriaeth a dawns draddodiadol Iwerddon. Mae sioeau Broadway wedi helpu i ddod ag arddull unigryw dawnsio Gwyddelig i gynulleidfa fyd-eang.

Daeth i’r amlwg gyntaf yn ystod
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.