12 Ffeithiau swynol am Chile Sy'n Hwyl i'w Gwybod

12 Ffeithiau swynol am Chile Sy'n Hwyl i'w Gwybod
John Graves

Tabl cynnwys

Chile yw un o'r gwledydd sydd wedi'i thanbrisio fwyaf yn America Ladin. Nid yw'n cael yr un sylw â llawer o'i gymheiriaid Lladin er ei fod yn gartref i rai golygfeydd digynsail. Mae'r wlad hon yn Ne America yn ddarn o baradwys sy'n enwog am fod yn Wlad y Beirdd, a dyma un o'r ffeithiau diddorol am Chile. Heblaw hynny, gyda'i diwylliant unigryw a'i thraddodiadau arbennig, nid oes unrhyw ffordd y bydd diflastod yn dod o hyd i chi.

Dysgu mwy am Chile

Mae Chile wedi'i lleoli yn rhan orllewinol De America, yn ymestyn ar hyd yr arfordir y Cefnfor Tawel. Ymddengys fod natur wedi gadael llawer o'i helfennau o fewn terfynau y wlad brydferth hon. Mae'n un o'r gwledydd Lladin lle mae mynyddoedd yr Andes yn ymestyn ar ei hyd, gan greu golygfeydd trawiadol sy'n syfrdanu'r gwylwyr. Dyma hefyd y wlad lle mae'r anialwch sychaf yn bodoli ynghyd â nifer o fynyddoedd iâ, rhewlifoedd, a llosgfynyddoedd gweithredol.

12 Ffeithiau Swynol am Chile Sy'n Hwyl i'w Gwybod 5

Tra bod Chile wedi derbyn mwy mewn gwirionedd propaganda o'i gymharu â'r ychydig flynyddoedd diwethaf. Mae'n un o'r gwledydd Lladin sy'n llawn dirgelwch ynghyd â golygfeydd a golygfeydd godidog. Mae cymaint o bethau sy'n gwneud Chile yn lle eithaf unigryw sy'n haeddu ymweliad ac arhosiad hir.

Cerddwch gyda ni drwy'r ffeithiau mwyaf diddorol am Chile a fydd yn eich annog i bacio a hedfan yno ar unwaith. Y ffeithiau hyngorffennol Chile.

Yn wreiddiol, roedd La Cueca yn ddawns gyda rhai symudiadau corff sy'n cynrychioli'r berthynas rhwng y ceiliog a'r iâr, gyda dyn a dynes yn symbol o bob aderyn, yn y drefn honno. Mae'n disgrifio'r garwriaeth rhwng y ddau aderyn cariad hyn a dyna pam mae pobl yn cyfeirio at La Cueca fel y Rooster Courtship.

Tra mai Augusto Pinochet oedd yr un i ddod â’r genre cerddorol hwn i Chile, defnyddiwyd y ddawns i brotestio yn erbyn dyfarniad ei unben pan ddaeth i rym. Roedd pobl yn cael eu herwgipio ac yn aml yn diflannu yn ystod dyfarniad Pinochet. Bryd hynny, daeth y mudiad dawnsiwr unigol i fodolaeth, lle'r oedd dynion neu ferched yn dawnsio ar eu pennau eu hunain heb eu partneriaid, gan gynrychioli eu galar a'u colled. Dull y Chileiaid oedd tynnu sylw’r cyhoedd at eu cyflwr gorthrymedig.

Mae La Cueca yn dweud llawer am hanes a gwleidyddiaeth tiroedd Chile a’u diwylliant cyfoethog. Fodd bynnag, er ei bod yn dal i gael ei hystyried yn ddawns genedlaethol Chile, y dyddiau hyn mae'n fwy cyffredin i'w chanfod yng nghefn gwlad. Mae'n cynrychioli traddodiad a diwylliant y wlad gan hefyd wneud ymddangosiad yn ystod y gwyliau cenedlaethol. Mae pobl yn achub ar y cyfle i stompio a dawnsio eu gwyliau i ffwrdd yn hapus.

  1. Celf Stryd i’w Darganfod Ym mhobman

Ymddengys bod Chile wedi’i geni’n naturiol artistiaid a dyna un o'r ffeithiau diymwad am Chile. Nid yn unig y mae ygwlad y beirdd, ond dyma hefyd y wlad lle mae pobl yn defnyddio celf i leisio eu gofynion a'u hangen. Roedd La Cueca yn un o'r dulliau artistig a ddefnyddiwyd ganddynt i fynegi eu hunain ac ymladd dros eu hawliau, ond nid dyna'r unig un, roedd celf stryd yno hefyd.

Mae celf stryd a graffiti yn stwffwl y gallwch chi ei weld mewn gwahanol gorneli o amgylch strydoedd Chiles a bron ym mhob dinas. Mae wedi bod yn draddodiad hir erioed bod y Chiles yn ymarfer ac mae'n fwy amlwg o gwmpas Santiago.

Mae golygfa celf stryd yn Santiago, yn arbennig, yn dangos esblygiad datblygedig o'r gelfyddyd hon ar hyd y blynyddoedd. Mae rhai ohonynt yn cynrychioli rhai materion gwleidyddol a hanesyddol. Celf pur yw eraill sy'n ychwanegu ymyl lliwgar i furiau'r strydoedd, gan loywi pob cornel a phob lôn.

yn ddigon i roi'r rhesymau gorau i chi pam y dylech chi roi Chile ar ben eich rhestr deithio.
  1. Gwlad y Cyferbyniadau Anhygoel

Mae elfennau Mam Natur o amgylch y wlad hon yn rhai sy'n tynnu'ch gwynt. Mae gan y mwyafrif o wledydd naill ai natur anialwch, un fynyddig, neu un eira. Yn ddiddorol, mae Chile yn digwydd bod yn un o'r gwledydd prin iawn lle mae'r elfennau hynny'n bodoli gyda'i gilydd, gan greu golygfeydd syfrdanol o syfrdanol.

Ymhlith y ffeithiau diddorol am Chile mae bod yn gartref i anialwch sychaf y byd, Atacama, y ​​mae’n ei rannu â’r Ariannin. Ar ben hynny, mae hefyd yn gartref i'r llyn enfawr a elwir yn Llyn Llanquihue. Gwyddys mai'r llyn hwn yw'r mwyaf yn Ne Chile ynghyd â'r enwog Todos los Santos, sy'n llyn poblogaidd arall yn Chile.

Nid yma y daw pethau i ben. Mewn gwirionedd, mae Chile hefyd yn cofleidio rhewlifoedd lluosog, a all fod yn eithaf trawiadol o ystyried bodolaeth anialwch sychaf y byd o fewn ei ffiniau. Roedd daearyddiaeth strategol Chile ynghyd â'i hinsawdd yn caniatáu iddi fod yn gartref i bob math o dirweddau.

  1. Adnabyddus fel Gwlad y Beirdd

Ymhlith y ffeithiau trawiadol am Chile y mae wedi derbyn y teitl “Gwlad y Beirdd, ” oherwydd bu erioed lle roedd traddodiad barddoniaeth yn cael ei werthfawrogi'n fawr. Mae hefyd yn mynd wrth yr enw “Cenedl o feirdd” o ystyried bod dau fardd enwog o Chilewedi ennill Gwobrau Nobel am eu gwaith. Y beirdd hynny oedd Gabriela Mistral a Pablo Neruda a lwyddodd i wneud eu henwau yn symbolau o ddyheadau.

Nid yn unig hynny, ond mae Chile hefyd wedi cynnal confensiwn barddoniaeth, lle daw digonedd o feirdd o bob cwr o’r byd i fwynhau hyn. celf. Os mai barddoniaeth fu'ch peth chi erioed, mae'n rhaid eich bod chi eisoes wedi gwybod am y ffaith ddiddorol hon. Beth bynnag, hyd yn oed os nad oedd, efallai mai dyna'ch arwydd i roi siot i farddoniaeth Chile ac ymweld â'r wlad lle ganwyd arlunwyr gwych.

Gweld hefyd: 70+ Enwau Rhufeinig Mwyaf Diddorol ar gyfer Bechgyn a Merched Babanod
  1. Un o Wledydd Hiraf y Byd

Mae De America yn llawn syrpreisys rhyfeddol, tirweddau digynsail, a diwylliannau amrywiol i gyd a fydd yn ennyn eich diddordeb yn y ffyrdd gorau posibl. Mae Chile yn un o wledydd cyfareddol De America nad ydyn nhw'n cael yr hype. Fodd bynnag, mae'n llawn mwy nag ychydig o elfennau naturiol nad ydynt i'w cael yn unman arall ac anaml y maent yn bodoli gyda'i gilydd o fewn yr un lle.

Er bod llawer o ffeithiau hynod ddiddorol am Chile sy'n gwneud iddi sefyll allan ymhlith ei chymheiriaid yn Ne America, mae'r un hon yn ei gwneud ar ben y byd. O ran hyd, gwyddys mai Chile yw'r wlad hiraf yn y byd i gyd. Mae Chile yn ymestyn dros hyd o 4,300 cilometr, sef y pellter mwyaf y mae gwlad erioed wedi ymestyn drosto. Gyda chymaint o bellter, mae'n dechrau gwneud synnwyr o'r tirweddau amrywiol y mae'n eu gorchuddioar hyd y ffordd.

12 Ffeithiau Swynol am Chile Sy'n Hwyl i'w Gwybod 6
  1. Yn Berchen ar Bwll Nofio Mwyaf y Byd

The Crystal Lagoon yw enw pwll nofio mwyaf y byd erioed. Mae'n dal y Guinness Record, diolch i'w dyfnder aruthrol. Mae'r pwll hwn wedi'i leoli mewn cyrchfan yn Algarrobo, a elwir yn San Alfonso del Mar. Mae'n cynnwys dŵr halen.

Er gwaethaf y golygfeydd syfrdanol a’r gofodau helaeth o ddŵr glas, gwaherddir nofio yn y pwll hwn. Wel, mae'n rhaid meddwl sawl galwyn o ddŵr sydd ei angen i lenwi pwll sy'n 115 troedfedd o ddyfnder a 3,324 troedfedd o hyd? Er mor ddiddorol ag y mae'n swnio, mae'n llawn bron i 65 galwyn o ddŵr.

Un o'r ffeithiau godidog am Chile yw nid yn unig fod ganddi'r pwll mwyaf yn y byd, ond hefyd bod pobl yn ei weld fel un traeth ffug. Er na chaniateir nofio oherwydd damwain a ddigwyddodd o'r blaen, mae hwylio ac eistedd wrth ymyl y pwll yn cael ei dderbyn yn llwyr.

Un o'r ffeithiau adnabyddus am Chile yw ei bod yn berchen ar yr anialwch sychaf yn y byd, Atacama. Mae'r anialwch yn ymestyn dros dirweddau helaeth lle nad oes goleuadau artiffisial yn unman gerllaw, gan ganiatáu tywyllwch llwyr i lenwi'r awyr. Pan fydd yr awyr ar ei thywyllaf, mae'r sêr yn goleuo yn yr awyr yn hyfryd mewn ffordd na allwch chi droi eich pen i ffwrdd.

Gweld hefyd: Michael Fassbender: Cynnydd Magneto

Mae hyn yn digwydd bod ymhlith yffeithiau diddorol am Chile; mae'n gartref i'r mannau syllu ar y sêr gorau yn y byd i gyd. Mae'r awyr yn glir dros yr ardal hon am y rhan fwyaf o ddyddiau trwy gydol y flwyddyn. Os ydych chi'n chwilio am y cyrchfannau gorau i weld golau naturiol yr awyr, mae anialwch Atacama a Phatagonia yn Chile yno i chi. 9>

Nid ydym yn siŵr ai dyma un o’r ffeithiau am Chile sy’n mynd i ennyn eich diddordeb, ond rydym yn gyffrous i’w rannu beth bynnag. Mae Chile yn digwydd i gofleidio un o'r cadwyni folcanig mwyaf ledled y byd. Mae ganddi tua 2,000 o losgfynyddoedd, a dywedir bod 90 ohonynt yn actif.

Dychmygwch fyw mewn gwlad sydd â 90 o losgfynyddoedd a allai fod yn actif? Wel, mae hyn yn rhywbeth a fyddai'n bendant yn gwneud Chile yn fan problemus ar gyfer daeargrynfeydd. Yn 2021, darganfuwyd llosgfynydd gweithredol newydd, Gran Mate, yng ngogledd Patagonia ac mae’n rhywbeth na fydd yn dod i ben yn fuan, ac mae hynny yn ôl gwyddoniaeth.

Yn wyddonol, gall llosgfynyddoedd achosi daeargrynfeydd trwy'r symudiad magma. Hefyd, gall daeargrynfeydd achosi llosgfynyddoedd i ffrwydro pan fyddant yn ddifrifol. Mae'n gylch dieflig nad yw byth yn dod i ben. Am y rheswm hwnnw, daw Chile yn ail ar ôl Indonesia gan ei bod yn berchen ar gyfres o losgfynyddoedd actif ac yn dueddol o gael mwy nag ychydig o ffrwydradau a allai arwain at ganlyniadau peryglus.

12Ffeithiau swynol am Chile Sy'n Hwyl i'w Gwybod 7
  1. Pisco yw Gwirodydd Cenedlaethol Chile

Ydych chi erioed wedi ceisio tynnu llun da o Pisco? Os nad yw eich ateb, dylem eich rhybuddio eich bod yn colli llawer. Ac, os cawsoch chi ergyd neu ddau o'r gwirod di-liw hwn mewn gwirionedd, yna gadewch inni eich difyrru â ffeithiau mwy diddorol am Chile a'r ddiod hon. Pisco yw gwirod cenedlaethol y wlad.

P'un a ydych wedi rhoi cynnig arno ai peidio, rhoi cynnig ar rywbeth o'r wlad sy'n ei wasanaethu orau. Tra ei fod yn frodorol i Sbaen, mae'n well bwyta Pisco ar diroedd enwog Chile a Periw. Mae’n brofiad ar ei ben ei hun. Ewch ar daith blasu gwin wrth deithio lawr i Chile a chael blas ar y danteithion hwn yn syth o frandi grawnwin.

  1. Cwympiadau Ymhlith Cynhyrchwyr Gwin Mwyaf y Byd

Roeddem yn sôn am Pisco fel y gwirod cenedlaethol fel un o'r ffeithiau diddorol am Chile, ac eto nid yma y daw'r daith yfed i ben. Mewn gwirionedd, Chile yw un o gynhyrchwyr gwin mwyaf y byd i gyd. Mae esblygiad diwydiant gwin Chile yn ddiamau ei fod bellach yn cynhyrchu tua 4.4% o win y byd.

Mae Dyffryn Maipo yn digwydd i fod y rhanbarth gwin amlycaf o amgylch Chile, yn ymestyn o'r brifddinas, Santiago, a chyrraedd yr holl ffordd i Fryniau'r Andes. Mae ymestyn dros bellter hir yn gwneud y rhanbarth yn eithaf hygyrch ogwahanol bwyntiau o gwmpas y wlad. Gallwch chi gychwyn ar daith i lawr yno a chael taith diwrnod llawn profiadau blasu cyfareddol o flasau toreithiog.

  1. Yn croesawu Chwe Safle Treftadaeth y Byd UNESCO
0>Pan fydd UNESCO yn datgan bod safleoedd penodol yn Safleoedd Treftadaeth y Byd, mae’n golygu bod rhyw fath o arwyddocâd iddynt, boed yn rhai hanesyddol, gwyddonol neu ddiwylliannol. Un o’r ffeithiau gafaelgar am Chile sy’n ei wneud hyd yn oed yn fwy apelgar yw ei fod yn cofleidio chwech o’r safleoedd arwyddocaol hynny. Po fwyaf o Safleoedd Treftadaeth y Byd UNESCO mewn gwlad, y mwyaf o werth sydd ganddi mewn diwylliant a hanes.

Mae Chile yn digwydd bod yn un o wledydd amlwg De America, ond, o ystyried ei chyflwr sy’n ei chael hi’n anodd yn economaidd, nid yw’n cael hype llawer o wledydd eraill. Fodd bynnag, mae cynnal mwy nag ychydig o Safleoedd Treftadaeth y Byd UNESCO yn rhoi Chile ar fan gwahanol ar y map o'r gwledydd gorau sydd ag arwyddocâd hanesyddol a diwylliannol mawr.

12 Ffeithiau Cyfareddol am Chile Sy'n Hwyl i'w Gwybod 8

Byddwn yn eich tywys yn fyr trwy'r safleoedd treftadaeth hynod ddiddorol y mae Chile yn unig yn honni. Y safle hynaf i gael ei arysgrifio gan UNESCO yw Parc Cenedlaethol Rapa Nui sydd wedi'i leoli ar Ynys y Pasg yn Rhanbarth Valparaiso. Yn dod yn ail ar ôl y parc ag arysgrif 1995 yw Eglwysi Chiloe a hawliodd y datganiad yn 2000 ac mae wedi'i leoli yn Rhanbarth Los Lagos. Mae gan y ddau safle aarwyddocâd pensaernïol.

Datganwyd y pedwar safle arall drwy gydol y 2000au, gan ddechrau gyda Chwarter Hanesyddol Dinas Porthladd ac yn gorffen gyda Qhapaq Nan, System Ffyrdd Hynafol yr Andes a gyhoeddwyd yn 2014. Rhwng y ddau daw Tref Lofaol Sewell yn ogystal â Gwaith lliwgar Humberstone And Santa Laura Saltpeter. Rydym yn eich annog i ymweld â phob un ohonynt; byddwch yn cael profiad bythgofiadwy a llawer o luniau hynod ddiddorol i'w dangos gartref.

  1. Yn meddu ar y Skyscraper Talaf ar y Cyfandir

De America wedi bod yn boblogaidd dros y blynyddoedd ar gyfer cynnal mwy nag ychydig o skyscrapers, gyda'r mwyafrif ohonynt i'w cael ym Mrasil, Venezuela, a'r Ariannin. Ymhlith y ffeithiau hynod ddiddorol am Chile mae'n bosibl nad yw'n cofleidio cymaint o gonscrapers â'i chymheiriaid yn Ne America, ac eto mae'n gartref i'r gonscraper talaf yn y cyfandir, Gran Torre Santiago. ar gyfer yr awyr ddiderfyn wedi ei leoli yn y brifddinas Santiago. Sbaeneg yw ei enw ar gyfer Tŵr Grand Santiago. Mae'r tŵr hwn yn cynnwys 69 llawr sy'n rhedeg yn uchel uwchben y ddaear. Mae ei uchder epiphanig yn taflu cysgod dros filltir gyfan o hyd ar draws y ddinas.

Cymerodd saith mlynedd i adeilad mor uchel gael ei gwblhau, a dechreuwyd ei adeiladu yn 2006 a'i gwblhau yn 2013. Gran Torre Santiagoyw cynnyrch artistig y pensaer talentog o’r Ariannin-Americanaidd, César Pelli. Dyluniodd yr adeilad yn y ffordd orau y gall ddioddef daeargrynfeydd a'r ffrwydradau folcanig sydyn a all ysgwyd craidd y Ddaear.

Gellir cyrraedd y tŵr trwy giât mynediad Canolfan Siopa Costanera. Mae'n gymharol hawdd ei gyrraedd a hyd yn oed os ydych chi'n teimlo ychydig yn ddryslyd, edrychwch i fyny a bydd yr uchder hypnoteiddio yn bendant yn eich arwain. Bydd cyrraedd cymaint o loriau uwchben y ddaear yn sicr yn rhoi golygfa ddirwystr i chi o olygfeydd hudolus i'w gwerthfawrogi, rhai sy'n ymestyn am filltiroedd lawer o'ch blaen.

  1. La Cueca yw Fersiwn Chile o Tango

Mae’r cymunedau Lladin yn adnabyddus am eu sgiliau dawnsio eithriadol a’u symudiadau corff ecsentrig na all neb. curiad. De America yw man geni un o arddulliau dawnsio enwog y byd, tango. Eto i gyd, mae hefyd yn gartref i fwy o arddulliau nad yw llawer o rannau o'r byd yn ymwybodol o'u bodolaeth, gan gynnwys La Cueca.

La Cueca yw un o ddawnsfeydd mwyaf eiconig De America ac mae'r ddawns genedlaethol swyddogol yn Chile fel y datganwyd yn ôl yn 1979. Dylai hwn fod yn un o'r ffeithiau mwyaf cyfareddol am Chile a fydd yn eich annog i ymweld â'r wlad a dysgu amdani drosoch eich hun. Nid yn unig y mae'r dawnsio'n bleserus ac yn swynol iawn, ond mae ganddo straeon hir wedi'u gwreiddio yn yr hanes a
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.