Hen Deyrnas yr Aifft ac Esblygiad Trawiadol Pyramidiau

Hen Deyrnas yr Aifft ac Esblygiad Trawiadol Pyramidiau
John Graves

Mae Pyramidiau Mawr Giza yn dri rhyfeddod hudolus na all rhywun gael digon ohonynt. Mae eu gweld yn agos a sylweddoli eu bod mor aruthrol â ni i gath fach bedair wythnos oed yn tanio teimladau o arswyd aruthrol a llethol syfrdanol. Ers miloedd o flynyddoedd, maent wedi sefyll fel cynrychiolaeth enfawr o ragoriaeth, clyfarrwydd a pheirianneg uwch a thechnoleg yr hen Eifftiaid yn ôl bryd hynny.

Nid yw adeiladu’r Pyramidiau, fodd bynnag, yn syndod wrth ystyried yr amser a’r cyd-destun cawsant eu hadeiladu i mewn Maent, mewn gwirionedd, yn gweld y golau yn ystod y cyntaf o'r tair oes aur yr hen Aifft, cyfnod a elwir yn yr Hen Deyrnas. Yr oesoedd aur hyn oedd uchafbwynt gwareiddiad cyfan yr Aifft, pan welodd y wlad uchafbwynt enfawr mewn arloesi, pensaernïaeth, gwyddoniaeth, celf, gwleidyddiaeth a sefydlogrwydd mewnol.

Yn yr erthygl hon, yn benodol, byddwn yn edrych i mewn i Hen Deyrnas yr Aifft a'r esblygiad pensaernïol a arweiniodd yn y pen draw at adeiladu necropolis mwyaf adnabyddus y byd. Felly dewch â phaned o goffi i chi'ch hun a gadewch i ni neidio i mewn iddo.

Hen Deyrnas yr Aifft

Felly yn y bôn, ymestynnodd gwareiddiad yr hen Aifft dros bron i 3,000 o flynyddoedd o gynhenid ​​Eifftaidd rheol, gyda'r dechrau wedi'i nodi gan y flwyddyn 3150 CC a'r diwedd yn digwydd tua 340 CC.

I astudio'r gwareiddiad hirhoedlog hwn yn well,i ni, dyn ei air oedd Khufu, a throdd Pyramid Mawr Giza yn wir ymgorfforiad o fawredd a rhagoriaeth, ac y mae llawer o bethau yn ei wneuthur felly.

Yn gyntaf oll, Khufu's pyramid yw'r mwyaf yn yr Aifft a'r byd i gyd. Mae ganddo sylfaen o 230.33 metr, bron yn sgwâr perffaith gyda dim ond gwall hyd cyfartalog o 58 milimetr! Mae'r ochrau'n drionglog, a'r gogwydd yw 51.5°.

Mae uchder y pyramid yn dipyn mawr mewn gwirionedd. Roedd yn 147 metr i ddechrau, ond ar ôl miloedd o flynyddoedd o erydiad a lladrad carreg cas, mae bellach yn sefyll am 138.5 metr, sy'n dal yn eithaf tal hefyd. Yn wir, parhaodd y Pyramid Mawr fel yr adeilad talaf yn y byd hyd nes i Dŵr Eiffel Ffrainc, 300 metr, gael ei adeiladu ym 1889.

Yn ail, fe'i gwnaed o 2.1 miliwn o flociau calchfaen mawr, gyda'i gilydd yn pwyso tua 4.5 miliwn tunnell. . Roeddent yn fawr ar y lefelau isaf; roedd pob un fwy neu lai 1.5 metr o daldra ond yn tyfu'n llai tuag at y brig. Roedd y rhai lleiaf ar y copa yn mesur 50 centimetr.

Roedd y blociau ar y tu allan wedi'u rhwymo â 500,000 tunnell o forter, ac roedd nenfwd siambr y Brenin wedi'i wneud o 80 tunnell o wenithfaen. Yna casiwyd y pyramid cyfan â chalchfaen gwyn llyfn a oedd yn dallu o dan olau'r haul.

Yn drydydd, mae pob un o bedair ochr y pyramid wedi'i halinio bron yn berffaith â'r cyfarwyddiadau cardinal, i'r gogledd,dwyrain, de, a gorllewin, gyda gwyriad o ddim ond 10fed o radd! Mewn geiriau eraill, y Pyramid Mawr yw'r cwmpawd mwyaf ar y Ddaear!

Arhoswch! Ni stopiodd y blaid cywirdeb yma. Mewn gwirionedd, mae llwybr mynediad y Pyramid Mawr wedi'i alinio â Seren y Gogledd, tra bod y cylchedd wedi'i rannu â'r uchder yn hafal i 3.14!

Pyramid Khafre

16>Hen Deyrnas yr Aifft ac Esblygiad Trawiadol Pyramidiau 16

Mab i Khufu oedd Khafra ond nid oedd yn olynydd iddo. Daeth i rym yn 2558 CC fel y pedwerydd pharaoh yn y Bedwaredd Frenhinllin, ac yn fuan wedyn, aeth ati i adeiladu ei feddrod mawr ei hun, a drodd allan i fod yr ail byramid mwyaf ar ôl bedd ei dad.

Roedd Pyramid Khafre hefyd wedi'i wneud o galchfaen a gwenithfaen. Roedd ganddo sylfaen sgwâr o 215.25 medr ac uchder gwreiddiol o 143.5, ond mae bellach yn 136.4 medr. Mae'n fwy serth na'i ragflaenydd, oherwydd ongl ei lethr yw 53.13°. Yn ddiddorol, fe'i hadeiladwyd ar graig solet anferth 10-metr, sy'n gwneud iddo edrych yn dalach na'r Pyramid Mawr.

Pyramid Menkaure

Y Hen Deyrnas yr Aifft ac Esblygiad Trawiadol Pyramidiau 17

Adeiladwyd y trydydd o'r tri champwaith pensaernïol gan y Brenin Menkaure. Roedd yn fab i Khafre ac yn ŵyr i Khufu, a bu'n llywodraethu am tua 18 i 22 mlynedd.

Roedd Pyramid Menkaure yn llawer llai na'r ddau arallrhai anferth, ymhellach i ffwrdd oddi wrthyn nhw ond eto mor wir ag oedden nhw. Yn wreiddiol roedd yn 65 metr o daldra ac roedd ei sylfaen yn 102.2 wrth 104.6 metr. Ongl ei lethr yw 51.2°, ac fe'i gwnaed hefyd o galchfaen a gwenithfaen.

Parhaodd y gwaith o adeiladu pyramidau ar ôl marwolaeth Menkaure, ond yn anffodus, nid oedd yr un o'r rhai newydd yn agos at y tri mawr o ran o faint, cywirdeb, neu hyd yn oed goroesi. Mewn geiriau eraill, amlygodd Pyramidiau Mawr Giza amlygrwydd peirianneg yr Aifft yn ystod yr Hen Deyrnas.

Rhannodd Eifftolegwyr ef yn wyth prif gyfnod, ac yn ystod pob un ohonynt roedd yr Aifft yn cael ei rheoli gan sawl llinach. Roedd pob llinach yn cynnwys nifer o frenhinoedd, ac weithiau brenhines hefyd, a adawodd etifeddiaeth aruthrol fel y gallai eu disgynyddion eu cofio ac, felly, y byddent yn byw am dragwyddoldeb.

Yr Hen Deyrnas oedd yr ail gyfnod, gan olynu'r Brenhinllin Cynnar Cyfnod. Parhaodd am 505 o flynyddoedd, o 2686 CC i 2181 CC, ac roedd yn cynnwys pedair llinach. Yr Hen Deyrnas yw'r hiraf fwy neu lai o gymharu â'r ddwy oes aur arall.

Yr hyn sy'n ddiddorol am y cyfnod hwn yw bod y brifddinas, Memphis, yn yr Aifft Isaf, rhan ogleddol y wlad. Yn y Cyfnod Dynastig Cynnar, roedd y brifddinas, a adeiladwyd gan y Pharo cyntaf, Narmer, wedi'i lleoli rhywle yng nghanol y wlad. Yn y Teyrnasoedd Canol a Newydd, symudodd i'r Aifft Uchaf.

Y Drydedd i'r Chweched Brenhinllin

Y Drydedd Frenhinllin oedd dechrau'r Hen Deyrnas. Wedi'i sefydlu gan y Brenin Djoser yn 2686 CC, fe barhaodd am 73 mlynedd ac roedd yn cynnwys pedwar pharaoh arall a olynodd Djoser cyn iddo ddod i ben yn 2613 CC.

Yna dechreuodd y Bedwaredd Frenhinllin. Fel y gwelwn ychydig, dyma oedd uchafbwynt yr Hen Deyrnas, yn ymestyn am 119 mlynedd o 2613 i 2494 CC ac yn cynnwys wyth brenhinoedd. Parhaodd y Pumed Brenhinllin 150 mlynedd arall, o 2494 i 2344 CC ac roedd ganddi naw brenin. Roedd gan y rhan fwyaf o'r brenhinoedd hynny deyrnasiadau byr, yn amrywioo ychydig fisoedd i 13 mlynedd ar yr uchafswm.

Parhaodd y Chwe Brenhinllin, yr hwyaf oll, am 163 o flynyddoedd o 2344 hyd 2181 C.C. Yn wahanol i'w rhagflaenydd, roedd gan y llinach hon saith pharaoh, a chafodd y rhan fwyaf ohonynt deyrnasiadau eithriadol o hir. Yr hiraf, er enghraifft, oedd un y Brenin Pepi II, y credir iddo deyrnasu ers 94 mlynedd!

Hen Deyrnas yr Aifft ac Esblygiad Taro Pyramidau 10

Fel y soniasom yn gynharach, gelwir Hen Deyrnas yr Aifft yn gyfnod adeiladu'r Pyramidiau, ac nid yw'r rheini'n gyfyngedig i'r tri mawr yn Giza yn unig, gyda llaw. Credwch neu beidio, roedd adeiladu pyramid yn duedd yn ystod y cyfnod hwnnw, ac fe adeiladodd bron pob pharaoh o leiaf un iddo'i hun.

Mae'r union ffaith hon yn dangos pa mor ffyniannus oedd yr Aifft ar y pryd. Roedd adeiladu henebion anferth o'r fath, a barhaodd am hanner mileniwm, yn gofyn am gyflenwad enfawr, di-stop o adnoddau ariannol a dynol. Roedd hefyd angen sefydlogrwydd mewnol a heddwch â chenhedloedd eraill, oherwydd pe bai'r wlad yn delio â gwrthdaro, ni fyddai ganddi'r gallu i gael datblygiad pensaernïol mor rhyfeddol.

Gweld hefyd: Y 4 Gŵyl Geltaidd ddiddorol sy'n rhan o'r Flwyddyn Geltaidd

Esblygiad Pyramidau

Yn ddiddorol, nid yn unig y daeth y beirianneg a’r dechnoleg a adeiladodd Pyramidiau Mawr Giza i’r amlwg dros nos, ond roedd yn ddatblygiad graddol a ddechreuodd hyd yn oed cyn i wareiddiad yr Aifft ei hun ddechrau!

Deall hyn yn gysylltiedig ây ffaith bod yr hen Eifftiaid wedi adeiladu henebion mor enfawr i gladdu eu ymadawedig brenhinol. Ie, beddrodau oedd y pyramidiau, heblaw eu bod yn feddrodau moethus aruthrol a oedd wedi eu bwriadu i oroesi am byth.

Y tu mewn i feddrod yn Nyffryn y Brenhinoedd

Credodd yr Hen Eifftiaid mewn bywyd ar ôl marwolaeth a gwnaeth bopeth i sicrhau y byddai'r ymadawedig yn cael arhosiad da yn y byd nesaf. Felly fe wnaethon nhw gadw cyrff y meirw a llenwi eu beddrodau gyda beth bynnag roedden nhw'n meddwl y byddai ei angen yno.

Yn y cyfnod cynhanesyddol, ymhell cyn 3150 CC, roedd yr Eifftiaid hynafol yn claddu eu meirw mewn beddau eithaf cyffredin, dim ond tyllau wedi'u cloddio. yn y ddaear y gosodwyd y cyrff ynddo.

Ond yr oedd y beddau hynny yn dueddol o ddirywio, erydiad, lladron ac anifeiliaid. Os mai cadw'r cyrff oedd y nod, roedd yn rhaid i'r hen Eifftiaid adeiladu mwy o feddau amddiffynnol, a gwnaethant hynny, ac yn y pen draw cawsom Pyramidiau Mawr Giza.

Felly gadewch i ni edrych yn fwy ar yr esblygiad godidog hwn.

Mastabas

Hen Deyrnas yr Aifft ac Esblygiad Trawiadol Pyramidiau 11

Gan nad oedd y beddau yn ddigon amddiffynnol, datblygodd yr Eifftiaid hynafol mastabas. Gair Arabeg yw Mastaba sy'n golygu mainc fwd. Eto i gyd, roedd yr hen Eifftiaid yn ei alw'n rhywbeth mewn hieroglyffau a olygai dŷ tragwyddoldeb.

Meinciau siâp petryal oedd mastabas wedi'u gwneud o frics llaid wedi'u sychu yn yr haul a oedd yn eu tro.wedi'i wneud o bridd Dyffryn Nîl gerllaw. Roeddent tua naw metr o daldra ac roedd ochrau'n goleddu i mewn. Yna gosodwyd mastaba uwchben y ddaear, fel carreg fedd enfawr, tra bod y beddrod ei hun yn cael ei gloddio'n ddyfnach i'r ddaear.

Yn ddiddorol, arweiniodd adeiladu mastabas at ddyfeisio mymeiddiad artiffisial. Y peth yw, roedd y beddau cynnar yn agosach at wyneb y ddaear, felly helpodd tywod sych yr anialwch i gadw cyrff y meirw. Ond pan symudwyd y cyrff yn ddyfnach, daethant yn fwy agored i gael eu halogi. Os oedden nhw am gladdu eu meirw o dan mastabas, roedd yn rhaid i hen Eifftiaid ddyfeisio mymeiddiad i warchod eu cyrff.

Y Step Pyramid

Hen Deyrnas yr Aifft ac Esblygiad Trawiadol y Pyramidiau 12

Yna daeth yn amser mynd â mastabas i'r lefel nesaf.

Imhotep oedd canghellor y Brenin Djoser, sylfaenydd a pharaoh cyntaf y Drydedd Frenhinllin. Fel pob pharaoh arall yn hanes yr Aifft, roedd Djoser eisiau beddrod ond nid dim ond unrhyw feddrod. Felly penododd Imhotep i'r swydd fonheddig hon.

Yna lluniodd Imhotep gynllun Step Pyramid. Ar ôl cloddio'r siambr gladdu i mewn i'r ddaear a'i gysylltu â'r wyneb trwy dramwyfa, rhoddodd do calchfaen gwastad hirsgwar ar ei ben, a wnaeth sylfaen y gwaith adeiladu a'i gam cyntaf a mwyaf. Yna ychwanegwyd pum cam arall, pob unllai na'r un oddi tano.

Daeth y Pyramid Stepiau allan gydag uchder o 62.5 metr a gwaelod o 109 wrth 121 metr. Fe'i hadeiladwyd yn Saqqara, tref fechan heb fod ymhell iawn o Memphis a'r hyn a fyddai'n ddiweddarach yn dod yn necropolis helaeth ac yn lle cysegredig iawn i'r hen Eifftiaid.

Y Pyramid Claddedig

Sekhemkhet oedd ail pharaoh y Drydedd Frenhinllin. Dywedir iddo deyrnasu am chwech neu saith mlynedd, sy'n gymharol fyr, o'i gymharu â theyrnasiad ei ragflaenwyr a'i olynwyr. Roedd Sekhemkhet, hefyd, eisiau adeiladu ei faen-feddrod ei hun. Roedd hyd yn oed yn bwriadu ei gael yn well na Djoser.

Eto, roedd hi'n ymddangos nad oedd yr ods o blaid ei byramid gan y pharaoh newydd, yn anffodus, ni chafodd ei orffen am ryw reswm anhysbys.

Er ei fod wedi'i gynllunio i fod yn 70 metr o uchder gyda thua chwech neu saith gris, prin y cyrhaeddodd pyramid Sekhemkhet wyth metr a dim ond un gris oedd ganddo. Roedd yr adeilad anorffenedig yn dueddol o ddirywio drwy'r oesoedd ac ni chafodd ei ddarganfod hyd 1951 pan ddaeth yr Eifftolegydd o'r Aifft Zakaria Goniem ar ei draws tra ar gloddiad yn Saqqara.

Gydag uchder o ddim ond 2.4 metr, hanner claddwyd yr adeiladwaith cyfan o dan y tywod, a enillodd iddo'r llysenw y Pyramid Claddedig.

Y Pyramid Haen

Y Brenin Khaba, neu Teti, a olynodd Sekhemkhet, a gredir i adeiladu'r Pyramid Haen. Yn wahanol i’r ddau flaenorol,ni chodwyd yr un hwn yn Saqqara ond mewn necropolis arall o'r enw Zawyet al-Eryan, tua wyth cilomedr i'r de o Giza.

Roedd y Pyramid Haen hefyd i fod i fod yn byramid cam. Roedd ganddi sylfaen o 84 metr a'r bwriad oedd cael pum gris, dylai'r cyfan fod wedi cyrraedd uchder o 45 metr.

Er efallai bod yr heneb hon eisoes wedi'i gorffen yn yr hen amser, mae'n adfail ar hyn o bryd. Yr hyn sydd gennym yn awr yw adeiladwaith dau gam, 17 metr o uchder, sy'n edrych yn debyg iawn i'r Pyramid Claddedig. Ac eto, mae ganddi siambr gladdu rhyw 26 metr o dan ei sylfaen.

Pyramid Meidum

Hen Deyrnas yr Aifft ac Esblygiad Trawiadol Pyramidau 13

Hyd yn hyn, nid yw'n ymddangos bod unrhyw ddatblygiad o ran adeiladu'r pyramidau. Fel y gwelsom, roedd y ddau a lwyddodd un Djoser yn fwy o fethiant. Fodd bynnag, roedd hynny i fod i newid wrth i rywfaint o gynnydd godi ar y gorwel gydag adeiladu Pyramid Meidum.

Adeiladwyd y Pyramid Meidum, nid Canolig, gan Pharaoh Huni, rheolwr olaf y Drydedd Frenhinllin. Rhywsut fe wnaeth y trawsnewidiad o'r pyramidiau grisiau i'r gwir byramidau - dyna'r rhai ag ochrau syth.

Efallai y byddwch chi'n meddwl bod gan y pyramid hwn ddwy ran. Mae'r un cyntaf yn sylfaen enfawr 144-metr wedi'i wneud o sawl mastabas o frics llaid sy'n edrych fel bryn bach. Ar ben hynny, ychwanegwyd ychydig o gamau eraill. Mae pob cam ynmor drwchus, anhygoel o serth a dim ond ychydig yn fwy na'r un uwch ei ben. Roedd hyn yn dal i'w wneud yn gam-byramid ond gyda'r ochrau hynny bron yn syth, roedd yn edrych yn debycach i un go iawn.

Gweld hefyd: Michael Fassbender: Cynnydd Magneto

Wedi dweud hynny, credir i'r Brenin Huni ddechrau hwn fel cam-byramid rheolaidd yn wreiddiol, ond pan oedd y Brenin Sneferu Daeth i rym yn 2613 CC trwy sefydlu'r Bedwaredd Frenhinllin, gorchmynnodd ei throi'n un go iawn trwy lenwi'r bylchau rhwng ei grisiau â chalchfaen.

Y Pyramid Bent

Hen Deyrnas yr Aifft ac Esblygiad Trawiadol Pyramidiau 14

Gall bod yn fab i Huni fod y rheswm pam y penderfynodd Sneferu drosi cofeb bedd ei dad yn wir byramid. Yn ôl pob tebyg, roedd ef ei hun wedi'i swyno gan y strwythur perffaith hwn a mynnodd ei droi'n realiti.

Roedd Sneferu mor gyson nes iddo adeiladu dau byramid ar wahân i'r un a ail-grewyd ganddo.

Y cyntaf o'r ddau yn ymgais wirioneddol i greu pyramid gwirioneddol, lefel uwch na'r Pyramid Meidum cyrraedd. Yn amlwg, roedd y gwaith adeiladu hwn yn llawer mwy na'r rhai blaenorol, gyda sylfaen o 189.43 metr ac uchder o 104.71 metr i fyny i'r awyr. un strwythur swmpus. Mae gan y rhan gyntaf, sy'n dechrau o'r gwaelod ac sy'n 47 metr o uchder, ongl llethr o 54°. Mae'n debyg, roedd hyn yn serth iawn a byddai wediachosi i'r adeilad fynd yn ansefydlog.

Felly bu'n rhaid lleihau'r ongl i 43° er mwyn atal cwymp. Yn y pen draw, daeth yr ail ran o'r 47fed metr hyd at y brig yn fwy plygu. Felly, rhoddwyd yr enw Pyramid Plygu i'r strwythur.

Y Pyramid Coch

Hen Deyrnas yr Aifft ac Esblygiad Trawiadol Pyramidau 15

Ni chafodd Sneferu ei ddigalonni gan y Pyramid Bent nad yw'n wir ei adeiladu, felly penderfynodd geisio gydag un arall gan gadw'r camgymeriadau a'r cywiriadau mewn cof. Fe wnaeth hyn dalu ar ei ganfed, gan fod ei ail ymgais wedi troi allan yn berffaith.

Mae'r Pyramid Coch, a alwyd felly oherwydd y calchfaen coch y'i gwnaed ohono, yn ddatblygiad cadarn mewn peirianneg. Roedd yr uchder yn 150 metr, y gwaelod yn ymestyn i 220 metr, a'r llethr wedi'i blygu ar 43.2 °. Arweiniodd y dimensiynau cywir hynny yn y pen draw at byramid hollol wir, yr un cyntaf yn y byd yn swyddogol.

Pyramid Mawr Giza

Nawr bod yr Eifftiaid hynafol wedi datblygu'r beirianneg iawn ei angen i adeiladu gwir byramid gyda gwaelod sgwâr a phedair ochr trionglog, roedd hi'n bryd mynd â phethau i lefel lawer uwch o ragoriaeth a syfrdanu'r byd yn barhaus.

Mab Sneferu oedd Khufu. Unwaith iddo ddod yn frenin yn 2589 CC, penderfynodd adeiladu pyramid a fyddai'n rhagori ar unrhyw byramid arall a adeiladwyd o'r blaen neu a fyddai'n cael ei adeiladu ar ôl hynny.

Lwcus
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.