Mae Hanes Downtown Cairo yn gorwedd yn ei strydoedd ysblennydd

Mae Hanes Downtown Cairo yn gorwedd yn ei strydoedd ysblennydd
John Graves
Adeilad Tamara cyn y newidiadau mawr a effeithiodd ar Downtown Cairo.

Yr hyn sydd mor arwyddocaol am Adeilad Tamara yw'r ffaith ei fod yn gelfyddyd bensaernïol. Mae'n debyg i arddulliau'r adeiladau yn Queens, Efrog Newydd. Mae'n un o adeiladau'r Downtown sy'n weddill o'r ychydig resymau bod Downtown yn dal i gael awel gain. safleoedd yn yr Aifft sy'n datgelu llawer am hanes. Ar yr ochr arall, mae rhywbeth mwy diddorol a gwahanol i Downtown Cairo. Pam? Oherwydd bod atyniadau twristiaid a mannau hanesyddol i gyd yn ymwneud ag ymweliad undydd sy'n dod i ben cyn gynted ag y byddwch chi'n camu allan o'r lle. Ond, yng nghanol y ddinas, gallwch chi ail-fyw hanes y gorffennol cyhyd â'ch bod chi yn ei strydoedd.

Ydych chi erioed wedi ymweld â Downtown Cairo? Beth oedd eich hoff adeilad neu siop? Rhowch wybod i ni yn y sylwadau isod.

Mwy o Flogiau Rhyfeddol Cairo: Gerddi Blodau Orman Cairo

Gallwch ymgyfarwyddo â hanes lle drwy ymweld â’r amgueddfeydd a safleoedd twristaidd eraill; dyma'r ffordd draddodiadol erioed. Mae darllen llyfrau hanes yn ffordd arall o ddatgelu’r gorffennol ac mae pob ffordd yn eithaf pleserus.

Ar y llaw arall, gallwch gerdded strydoedd dinas a dysgu am ei gorffennol o’r adeiladau a’r hen dirnodau. Eithaf diddorol, ynte? Wel, dyna sut mae hanes yr Aifft yn cael ei adrodd trwy Downtown Cairo.

Er y gall y strydoedd edrych yn gyffredin, mewn gwirionedd mae ganddynt straeon rhyfeddol sydd wedi cael eu hadrodd drosodd a throsodd dros y blynyddoedd. Bydd yr erthygl hon yn mynd â chi ar daith hynod ddiddorol i orffennol y strydoedd Eifftaidd hynny.

Hanes Hir Downtown Cairo

Mae'r Aifft yn un o'r union strydoedd. gwledydd hynafol ar draws y byd i gyd. Fodd bynnag, gyda'i holl hanes hir, nid yw Downtown Cairo mor hen â'r ddinas y mae'n bodoli ynddi. Roedd wedi aros yn dir segur hyd at bron i 200 mlynedd yn ôl. Ydy, mae Downtown Cairo mor ifanc â hynny; fe ddechreuodd ym mlynyddoedd cynnar y 19eg ganrif.

Cyn yr amser hwnnw pan ddaeth yr ardal hynod ddiddorol yn galon i Cairo, roedd yn lle anaddas i fyw ynddo. Roedd hi'n rhy farw bod hyd yn oed glannau Afon Nîl yn gorlifo bob blwyddyn ac yn gorchuddio'r ardal. Roedd cyflwr anffodus yr ardal hon wedi para hyd nes i Khedive Ismail Pasha roi terfyn arni.

Khedive IsmailDechreuodd Pasha, ŵyr Muhammed Ali Pasha, ymgyrch a'i phrif amcan oedd moderneiddio'r Aifft. Yn ffodus, roedd Downtown Cairo yn rhan o'r ymgyrch honno; roedd hyd yn oed wedi cymryd y rhan fwyaf o sylw a datblygiadau.

Roedd Ismail Pasha wedi byw ym Mharis yn ystod ei gyfnod addysg. Unwaith iddo gyrraedd yn ôl i'r Aifft, roedd am ddod â'r arddulliau Ewropeaidd rhyfeddol i'r Aifft. Yn olynol, llogodd gynllunydd arbenigedd Ffrengig, Baron Haussman, i osod y cynllun angenrheidiol ar gyfer adeiladu'r ardal newydd.

Roedd gan Khedive Ismail gyfraniadau eraill at ddatblygu'r Aifft fodern. Sefydlodd hyd yn oed y goedwig Eifftaidd gyntaf, Gardd Orman, sy'n debyg i Barc Ffrengig hysbys.

Datblygiadau eraill a ddigwyddodd yn ystod yr Ymerodraeth Otomanaidd: Palas Muhammad Ali

Cartref i'r Ceinder a'r Celf

Diolch i ymdrechion Khedive Ismail Pasha, mae Downtown Cairo wedi dod yn rhanbarth curiadus byth ers hynny. Roedd Downtown Cairo ar un adeg yn gartref i bobl gyfoethog a chyfoethog y gymuned.

Ceinder clench y strydoedd oedd y ffactor a oedd yn denu'r elitaidd. Ers blynyddoedd maith, a hyd yn hyn, mae prydferthwch y gymdogaeth hon wedi bod yn adfywiad i'r Eifftiaid a'r tramorwyr hefyd. Roedd wedi bod, ac yn dal i fod, yn ysbrydoliaeth i'r rhai sy'n hoff o gelf.

Mae strydoedd Downtown Cairo wedi gweld llawer o ffotograffwyr ac awduron ag erioed. Roedd yr artistiaid hynny wedi bywmwynhau cerdded i lawr strydoedd y gymdogaeth. Mae’r rhan fwyaf o’r artistiaid a aeth heibio wedi cynnwys Downtown Cairo yn eu gwaith celf, trwy naill ai ysgrifennu amdano neu ddarlunio ei harddwch trwy ddelweddau.

Mae hanes Downtown yn bentwr o haenau hanesyddol; fodd bynnag, yn dywyll, nid dyma'r pwynt canolog bellach i'r elitaidd a'r gymuned gain. Mae'r rhan fwyaf o'r trigolion wedi ffoi i ardaloedd trefol mwy newydd, gan gynnwys Maadi a Heliopolis.

O ganlyniad, mae rhannau is o'r gymdeithas wedi byw yn y ddinas heb unrhyw le i'r elitaidd. Fodd bynnag, wrth edrych i'r ochr ddisglair, byddwn yn sylweddoli bod yr ardal wedi llwyddo i selio rhywfaint o'i cheinder a'i soffistigedigrwydd. Er gwaethaf y gogoniant a oedd i'w weld yn diflannu o'r ardal, mae Downtown yn dal i gofleidio ei dirnodau enwog a'i adeiladau eiconig. Er na chawsant eu hatgyweirio i gyd, maent yn dal i ddal gafael ar y blas o ras a fu unwaith o gwmpas.

Tirnodau Mwyaf Enwog Downtown

Mae Downtown Cairo wedi bod yn enwog am fod yn dref drefol sy'n dal straeon hanesyddol a gwleidyddol. Ar yr ochr arall, bu mannau difyr hefyd, yn bennaf caffis a thai bwyta, sy'n parhau'n fyw hyd heddiw.

Y caffis a'r siopau enwocaf yw Groppi a Café Riche; maen nhw'n rhai o dirnodau'r Downtown. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn honni bod y ddau fwyty hyn wedi derbyn hype gwych yn ystodeu cyfnodau lansio. Ond, dyfalu beth? Llwyddasant i aros mor fynnu ag y bu erioed, ond yn bennaf gan bobl hŷn.

Groppi

Eisiau gwybod pam y cafodd y caffi hwn sylw mawr ei fod wedi dod yn garreg filltir. yn Downtown? Wel, mae'n chwarae rhan yn hanes Downtown. Teulu Groppi o'r Swistir oedd y rhai y tu ôl i lansiad Groppi. Fe wnaethon nhw ei sefydlu ym 1909 - cyfnod pan oedd Downtown Cairo ar ei orau. Mae'n debyg mai dyna'r rheswm iddynt ddewis Sgwâr Harb Talaat fel lleoliad y siop.

Groppi yw'r siop hufen iâ gyntaf erioed i fod yn Cairo; dyma'r enwocaf hefyd, oherwydd mae wedi bod o gwmpas ers bron dros ganrif. Yn ystod yr 80au, rhoddodd y teulu Groppi y gorau i berchnogaeth y siop a gwerthwyd hi i Abdul-Aziz Lokma. Diolch byth, llwyddodd i gadw'r siop i oroesi yn Cairo tan heddiw.

Café Riche

Daeth Café Riche i fodolaeth dim ond blwyddyn cyn i Groppi wneud hynny, ym 1908. , hefyd, yn rhan arwyddocaol arall o dirnodau Downtown. Roedd gan y caffi enw gwahanol cyn i Henry Recine ei brynu a'i newid i Café Riche. Ffrancwr ydoedd a brynodd y caffi yn 1914; fodd bynnag, nid oedd wedi cadw ei berchnogaeth cyhyd. Yn syth bin, fe’i gwerthodd i ŵr o Roeg, Michael Nikoapolits, ond doedd enw’r caffi ddim wedi newid eto.

Gweld hefyd: Llwybr George Best – Teulu George Best & Bywyd Cynnar yn Belfast

Roedd Café Riche yn ganolbwynt cyfarfod i artistiaid, deallusion, chwyldroadwyr,athronwyr, a phawb oedd â chred i ddal gafael arni. Mae pobl hefyd yn honni bod y caffi hwn wedi bod yn dyst i fwy nag ychydig o ddigwyddiadau hanesyddol sylweddol. Mae Café Riche yn ffurfio rhan o hanes Downtown oherwydd y digwyddiadau a ddigwyddodd trwy gydol yr 20fed ganrif. Dyma'r man lle cyfarfu'r Brenin Farouk â'i ail wraig. Dyma'r un man hefyd ag y digwyddodd llofruddiaeth aflwyddiannus ar Brif Weinidog Coptig olaf yr Aifft.

Gan ei fod yn ganolbwynt cyfarfod i gredinwyr cadarn o feddyliau a syniadau, gan gynnwys y chwyldroadwyr, Café Riche oedd eu man cyfarfod. Yn ystod chwyldro sylweddol 1919, ymgasglodd aelodau'r chwyldro yn islawr y caffi. Roeddent yn arfer trefnu eu gweithgareddau yno hefyd.

Adeiladau Eiconig Downtown Cairo

Mae strydoedd Downtown Cairo yn hynod ddiddorol mewn cymaint o wahanol ffyrdd. Efallai y bydd rhai yn meddwl eu bod felly, am yr arddull Ffrengig a'r dylanwad Ewropeaidd sy'n dominyddu'r gymdogaeth. Ac, ym mhob cydwybod, mae'n anodd anghytuno â'r ffaith honno. Ond, un peth arall syfrdanol am y gymdogaeth hon yw adeiladau Downtown. Mae yna nifer o adeiladau lle mae amrywiaeth eang o straeon wedi digwydd.

Adeilad Yacoubian

Gŵr o Armenia, Hagop Yacoubian, oedd perchennog yr adeilad arwyddocaol hwn. Roedd yr adeilad yn arfer gwasanaethu llawer o bobl o segment uchel yn bennaf. Felly, yr adeiladroedd ei hun yn arddangosiad mai Downtown Cairo oedd y craidd a gasglodd y gymuned elitaidd mewn un lle; un adeilad hyd yn oed.

Roedd Adeilad Yacoubian yn llawn hanesion am bobl oedd yn byw ynddo. Roedd ar ei orau yn ystod y 30au a’r 40au, ac roedd yn gorchuddio sawl haen o gyfrinachau. Datgelwyd y cyfrinachau hynny yn ddiweddarach a daeth y rhai a oedd yn byw yn yr adeilad yn gymeriadau mewn nofel a ysgrifennwyd gan Alaa Al-Aswany. Uwchben a thu hwnt, mae yna ffilm sydd wedi ennill Oscar lle bu Adel Imam yn serennu, o'r enw Omaret Yacoubian. Gallwch gael mewnwelediad llawn i'r hyn a ddigwyddodd drwy'r naill neu'r llall ohonynt.

Gweld hefyd: Hen Hollywood: Oes Aur Hollywood yn y 1920au hwyr

Y Clwb Diplomyddol

Gan fod y rhan fwyaf, os nad y cyfan, o adeiladau Downtown, yn cael eu dylanwadu gan y Arddulliau Ffrangeg, nid yw'r Clwb Diplomyddol yn eithriad. Ym 1908, dyluniodd Alexandre Marcel, pensaer o Ffrainc, y Clwb Diplomyddol. Roedd Alexandre Marcel yn ddylunydd y bu galw mawr amdano yn ystod yr 20fed ganrif; roedd yn llawn mynegiant. Ef hefyd oedd y cynllunydd y tu ôl i ysblander hyfryd y Baron Palace yn Heliopolis. Arferai'r adeilad hwn gael ei adnabod fel Muhammed Ali Club ac mae wedi bod yn ganolbwynt i'r gymuned elitaidd.

Adeilad Tamara

Adeilad arwyddocaol arall o adeiladau'r Downtown yw Tamara Building . Saif yr adeilad hwn ar un gornel o Gawad Hosny Street. Mae wedi bod o gwmpas ers 1910. Yn union fel Adeilad Yacoubian, roedd pobl elitaidd yn arfer byw'n llawn
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.