Donaghadee County Down - Tref glan môr hyfryd i edrych arni!

Donaghadee County Down - Tref glan môr hyfryd i edrych arni!
John Graves
a elwid yn wreiddiol fel The Kings Arms am dros 400 mlynedd. Mae ei henw mwy newydd yn deyrnged i'r perchennog gwreiddiol a gafodd y bar fel llywydd priodas gan ei thad, Hugh Jamison. Roedd Grace yn cael ei hadnabod fel gwraig gyfeillgar ag ysbryd cryf, a thrwy'r canrifoedd mae wedi bod yn lleoliad poblogaidd.Gweld y post hwn ar Instagram

Postiad a rennir gan Grace Neillsplant yn chwarae yn y Maes Chwarae Antur. Mae'r caffi gyda'i wydr o'i amgylch, bwydlen sy'n addas i deuluoedd, a thu mewn chwaethus yn hybu naws ffres a modern gan gynnig golygfeydd gwych dros Farina Bangor a Llyn Belfast.

Gall ymwelwyr y Parc hefyd fwynhau golygfeydd panoramig godidog o Bae Bangor a bryniau Antrim.

Edrychwch ar y post hwn ar Instagram

Post a rennir gan Pickie Funpark (@pickiefunpark)

Os ydych yn bwriadu ymweld â Donaghadee yn fuan, yna gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio'r lleoliadau a grybwyllir yn y rhestr hon fesul un a pheidiwch â cholli'r holl hwyl!

Hefyd, peidiwch ag anghofio edrych ar leoedd ac atyniadau eraill o gwmpas Gogledd Iwerddon a allai fod o ddiddordeb i chi: Harbwr Bangor: Taith Gerdded Hyfryd ar Lan y Môr

Mae Donaghadee yn dref fach yn County Down, Gogledd Iwerddon. Saif ar arfordir gogledd-ddwyrain Penrhyn Ards, sawl milltir i'r dwyrain o Belfast.

Donnachadee yw'r dref agosaf yn Iwerddon i'r Alban. Gallwch chi weld arfordir yr Alban os ydych chi'n canolbwyntio'n ddigon caled.

Gweld hefyd: Y 10 Peth Gorau i'w Gwneud yn Beijing, Tsieina Lleoedd, Gweithgareddau, Ble i Aros, Awgrymiadau Hawdd

Mae'r dref yn adnabyddus am ei hatyniadau niferus, gan gynnwys y goleudy a'r ffos, yn ogystal â'i siopau cofroddion a hen bethau.

Cymerwch taith o amgylch Donaghadee Co. Down

Hanes Donaghadee Gogledd Iwerddon

Daw Donaghadee yn dod o'r gair Gwyddeleg Domhnach Daoi sydd â dau ystyr posibl, naill ai 'eglwys Daoi ' neu 'eglwys y mwnt' Roedd y dref yn gylchgaer Gaeleg yn wreiddiol, pan orchfygodd yr Eingl-Normaniaid yr ardal codasant gastell mwnt a beili, gan roi benthyg enw'r dref.

Mae cestyll mwnt a beili i'w cael ledled Ewrop. Twmpath wedi'i godi oedd y Mwnt ac roedd y castell yn eistedd arno. Y beili oedd y cwrt caeedig a oedd yn amgylchynu'r castell. Roedd y strwythurau fel arfer yn bren ac wedi'u hadeiladu'n gyflym ar ôl i diriogaeth gael ei meddiannu tra bod castell mwy parhaol yn cael ei adeiladu. Roedd hyn yn golygu y gellid gosod y strwythur yn gyflym ond ar yr anfantais, roeddent yn agored i dân. Rydym wedi atodi fideo o'r castell mwnt a beili hynafol isod, sy'n dal i sefyll yn dal yn nhref Donaghadee heddiw!

Oherwydd ei agosrwydd at yr Alban, y drefRoedd Donaghadee yn bwynt mynediad pwysig i deithwyr a oedd yn dod o Brydain Fawr i ynys Iwerddon hyd at ganol y 19eg ganrif.

Oherwydd twf Belfast fel dinas fawr, dechreuodd Donaghadee ddenu'r masnachwyr a oedd am ddianc. y ddinas ar wyliau ar lan y môr.

Gweld hefyd: Darganfyddwch La CroixRousse Lyon

O ganol y 18fed i ganol y 19eg ganrif, defnyddid Donaghadee gan gyplau a oedd yn mynd i Portpatrick, Wigtown, yr Alban i briodi, gan fod Portpatrick yn cael ei hadnabod fel y “Gretna Green for Iwerddon”.

Heddiw, mae cymysgedd y dref o atyniadau hanesyddol a modern yn ei gwneud yn boblogaidd ymhlith twristiaid o bob rhan o’r wlad.

Goleudy Donaghadee

Un o'r rhai mwyaf adnabyddus ymhlith yr atyniadau yn Donaghadee yw'r goleudy a'r harbwr. Mae’r harbwr yn dyddio’n ôl i’r 17eg ganrif ac mae ganddo oleudy eiconig i dywys llongau ar adegau o drafferth gyda’i drawst a’i gorn niwl.

Mae’r tŵr calchfaen yn cynnwys llusern, cromen, a hafan fechan i’w Cheidwad, cafodd hwnnw ei gynnwys ym 1841. Hwn oedd y goleudy Gwyddelig cyntaf i ddechrau defnyddio pŵer trydan ar ddechrau'r 20fed ganrif.

Y goleudy wrth y fynedfa i borthladd Donaghadee oedd y cyntaf Goleudy Gwyddelig i'w drawsnewid i weithrediad trydan. Donaghadee cyd. Down

Moat Donaghadee

Un o nodweddion amlycaf y dref, adeiladwyd Ffos Donaghadee yn wreiddiol yn 1818 i storio’r ffrwydron a ddefnyddiwyd yny broses ffrwydro yn ystod adeiladu'r harbwr.

Heddiw mae i'w ganfod o fewn parc, yn edrych dros y dref ac Ynysoedd Copeland. Oherwydd ei leoliad gwych, fe'i defnyddiwyd yn flaenorol fel swydd amddiffynnol yn yr Oes Efydd. Yn ddiweddarach, roedd hefyd yn darparu amddiffyniad mawr ei angen yn erbyn cyrchoedd y Llychlynwyr.

Fideo 360 Degree o'r Donaghadee Moat, sir Donaghadee i lawr

Donachadee Hope Street

Oeddech chi'n gwybod bod Donaghadee yn ymddangos fel tref ffuglennol Port Devine yn y BBC Comedy Hope Street yn 2021? Nid yw'n syndod bod llawer o sioeau teledu a ffilmiau wedi defnyddio neu wedi'u hysbrydoli gan dref glan môr hardd Donaghadee, soniodd hyd yn oed Johnny Cash am y dref yn ei gân 'Forty Shades of Green'.

Lifeboat Luke, animeiddiedig i blant i blant. cyfres wedi'i gosod yn nhref ffuglen Donaghadoo. Nid yw'n rhy bell i ddweud bod y dref glan môr wedi'i seilio ar Donaghadee yn beirniadu yn ôl yr enw yn unig!

Beth i'w wneud yn Donaghadee

Mae yna lawer o bethau i wneud yn Donaghadee. Gall ymwelwyr fwynhau sawl llwybr golygfaol, yn ogystal â sawl bwyty a thafarn yn y dref, gan gynnwys Grace Neill's, un o fariau hynaf Iwerddon a agorodd yn 1611. Mae'r dref glan môr yn cynnig golygfeydd hyfryd o draeth Donaghadee

  • Grace Neill's Donaghadee

Sefydlwyd yn 1611 Mae Grace Neill's yn cael ei hadnabod fel un o dafarndai hynaf Iwerddon. Yr oedd(@loveheritageni)

  • Bangor Aurora

Bangor Aurora yn cynnig digonedd o gyfleoedd am hwyl dyfrol i’r teulu cyfan, gan gynnwys 3 phwll nofio, dyfroedd hamdden gyda ffliwiau, hwyl chwyddadwy, ac unig sleid 'Sidewinder' Gogledd Iwerddon, ynghyd â chyfleusterau campfa helaeth. Mae pyllau deifio a phlant bach, ac ardal chwarae i blant. Mae'r ganolfan hefyd yn cynnig gwersi nofio i bob oed ac mae ganddi raglen ddeifio.

Mae'r Ganolfan hefyd yn cynnig badminton, pêl-rwyd, pêl-fasged, pêl-droed dan do, pêl-foli, trampolinio, gymnasteg, a chrefft ymladd, i bawb eu mwynhau.

  • Parc Hwyl Pickie

Mae Parc Hwyl Pickie wedi’i leoli ym Marina Bangor, gyda golygfeydd dros Lyn Belfast.<1

Os ydych chi'n cynllunio diwrnod allan llawn hwyl i'r teulu ym Mangor, yna edrychwch dim pellach na Pharc Hwyl Pickie. Mae'r Parc yn cynnwys tunnell o atyniadau difyr, gan gynnwys y Sleid Môr-ladron, Golff Mini 18 Hole Links, Trac Car Trydan i Blant, Elyrch Pedal, Cerddwyr Dŵr, Padiau Sblash, Rheilffordd Gul, a'r Parc Chwarae.

Y mae'r parc hefyd yn cynnwys cytiau traeth cyfforddus o arddull Fictoraidd fel cyfleusterau newid.

Un o'r deg atyniad ymwelwyr gorau yng Ngogledd Iwerddon, cafodd Parc Hwyl Pickie ei adnewyddu'n sylweddol gwerth bron i £2.6 miliwn yn 2012.

>Nawr, gall rhieni sy'n dod gyda'u plant sipian diod oeri ar deras y Windjammer Café tra bod y
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.