Manannán Mac LirCeltic Sea GodGortmore Gwylio

Manannán Mac LirCeltic Sea GodGortmore Gwylio
John Graves

Tabl cynnwys

Yn ogystal ag edrych ar y Cerflun Enwog o Dduw Môr Iwerddon. Gwnewch yn siŵr ei fod ar eich rhestr o leoedd i ymweld â nhw pan fyddwch chi'n dod i Ogledd Iwerddon.

Hefyd, peidiwch ag anghofio edrych ar leoedd ac atyniadau eraill o gwmpas Gogledd Iwerddon a allai fod o ddiddordeb i chi: Pont Heddwch Derry

Wrth ymweld â Man Gwylio Gortmore ar Fynydd Binevenagh – rydych chi mewn am wledd weledol. Mae'r cerflun enwog o Manannan Mac Lir wedi'i leoli ar Ffordd yr Esgob - ar ran Dolen Binevenagh o Lwybr Arfordirol rhagorol y Sarn. Isod mae rhai ffeithiau am y lleoliad ei hun:

Cerflun o Manannán mac Lir-Gortmore Man Gwylio ar Fynydd Binevenagh – Limfady – Swydd Derry/Londonderry

Golygfan Gortmore – Mynydd Binevenagh<2

Gwylfan Gortmore, mae'r olygfa'n ymestyn i Donegal ac ynysoedd Islay a Jura ar arfordir gorllewinol yr Alban. Gall teuluoedd ac unigolion gynnal picnic yno'n hawdd a mwynhau eu diwrnod os yw'r tywydd yn caniatáu. Bydd ymwelwyr hefyd yn gallu gweld y cerflun o Manannan Mac Lir, duw môr sy'n tarddu o'r ardal hon.

Yn Olygfan Gortmore mae amlinelliad Mynydd Binevenagh a Lough Foyle yn eithaf gweladwy. Byddwch hefyd yn gallu cael cipolwg ar Ardal Cadwraeth Arbennig Magilligan yn ogystal â'r tirlithriadau clasurol islaw llinell y clogwyni.

Golygfa Gortmore ar Fynydd Binevenagh – Swydd Derry/Londonderry

Gwylfan Gortmore Hyd at Hell's Hole

Yn edrych dros Draeth Benone, Lough Foyle a Phenrhyn Inishowen, mae'r daith gerdded hon yn cynnig golygfeydd godidog o'r arfordir a chefn gwlad.

Mae'r llwybr hwn hefyd yn croesi trwy dref Gortmore ac yn parhau ymlaen i drwy gae agored cyn cyrraedd apentir bach. Yna, daw un o'r systemau twyni tywod mwyaf yn yr ynysoedd hyn sy'n rhan o Ardal Cadwraeth Arbennig Magilligan i'r golwg.

Wrth i chi barhau i fynd tua'r De gan ddilyn llinell y ffens i fyny'r allt sy'n mynd â chi i Bishop's Road, byddwch yn mynd heibio Hell's Hole.

Ardal Bievenagh

Binevenagh Mountain tyrau dros Fwrdeistref Limavady, gan roi golygfeydd syfrdanol o Lough Foyle, Inishowen a'r arfordir gogleddol. Mae hefyd yn gartref i amrywiaeth eang o adar gan gynnwys yr hebog tramor.

Derbyniodd Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Binevenagh ei statws ardal warchodedig yn 2006. Mae arwyddocâd yr ardal oherwydd ei chydbwysedd amlwg o naturiol , treftadaeth o waith dyn a diwylliant. Ar hyd ffin ogleddol yr AHNE mae rhai o'r systemau twyni ehangaf a'r darnau gorau o draeth yn Iwerddon.

Y tu hwnt i'r traethau, mae'r dyfroedd arfordirol o amgylch AHNE Binevenagh yn cynnal amrywiaeth eang o gynefinoedd morol, ffynhonnell fwyd sylfaenol i lawer o adar morwyr poblogaidd. Mae'r ardal hon hefyd yn hafan i amrywiaeth o boblogaeth adar gwyllt.

Gwylfan Gortmore ar Fynydd Binevenagh – Swydd Derry/Londonderry

Ynghylch Binevenagh

Lleolir Mynydd Binevenagh i'r gorllewin o Ddemên Downhill, sy'n swatio o dan y clogwyn o dan Deml Mussenden. Ffurfiwyd y Mynydd 60 miliwn o flynyddoedd yn ôl pan ffrwydradau folcanig olynol hynnyhefyd yn ffurfio Cyrhaeddodd Sarn y Cawr eu maint gorllewinol yma. Yn ôl y chwedl, roedd ysbeilwyr Llychlynnaidd unwaith yn camgymryd y mynydd am gaer ac yn ffoi, yn hytrach nag ymladd yn erbyn y dynion a allai adeiladu rhywbeth mor enfawr.

Mae Ffordd yr Esgob yn ymdroelli ar hyd crib Binevenagh, gan gynnig golygfeydd godidog yr holl ffordd. . Mae rhai hyd yn oed yn dweud mai'r lle gwyllt hwn yw lle lladdwyd y blaidd olaf yn Iwerddon.

Ar hyd y ffordd, tua milltir i ffwrdd, gallwn hefyd weld Eglwys Tamlaghtard. Comisiynwyd yr Eglwys gan Frederick a'i gorffen gan ei bensaer, Michael Shanahan tua 1787.

Golygfa Gortmore ar Fynydd Binevenagh – Swydd Derry/Londonderry

Atyniadau Cyfagos <7

Cerflun o Manannán mac Lir

Mae Duw Celtaidd y môr, yr enwyd Ynys Manaw ar ei ôl, yn un o bum cerflun maint llawn sy'n amlygu'r mythau a'r chwedlau. chwedlau am dreftadaeth ddiwylliannol Dyffryn Roe.

Diflaniad Manannan Mac Lir

Cyrhaeddodd y cerflun mynydd benawdau yn 2015 pan ddiflannodd yn sydyn o Fynydd Binevenagh a mynd ar goll am mis cyfan.

Crëwyd y gofeb gan y cerflunydd John Sutton, a oedd yn adnabyddus am ei waith ar y gyfres deledu boblogaidd HBO Game Of Thrones, wedi dod yn atyniad poblogaidd i dwristiaid. Roedd y gofeb yn dangos ffigwr Manannan Mac Lir yn sefyll mewn darn cwch ar ben y mynydd.

Y naw troedfedddaethpwyd o hyd i gofeb yn ddiweddarach gan grŵp o gerddwyr a gafodd eu gadael ar ochr y mynydd ychydig gannoedd o fetrau o’i fan gwreiddiol, ar ôl i chwiliad tir ac awyr yn cynnwys swyddogion y PSNI fethu â dod o hyd iddo.

Cafodd y cerflun ei ddifrodi’n ddifrifol a bydd pwy bynnag a'i torrodd i lawr yn gadael croes bren gyda'r geiriau 'Ni fydd duwiau eraill o'm blaen i' yn ei lle. Treuliodd yr artist y chwe mis nesaf yn ofalus yn creu cerflun newydd i'w roi yn lle'r gwreiddiol.

Cerflun o Manannán mac Lir-Gortmore Golygfa ar Fynydd Binevenagh – Limfady – Swydd Derry/Londonderry

“Cymerodd ormod o ymdrech oherwydd gallwch weld lle y ceisiasant ei weld i ffwrdd wrth y barf, y gwddf a’r breichiau,” meddai Mr Sutton. “Yn amlwg fe aethon nhw i rywfaint o ymdrech, ond fe saethon nhw eu hunain yn y droed. Nid wyf yn meddwl eu bod wedi sylweddoli y byddai adlach o'r fath. Roedd pawb yn siarad amdano. Yn amlwg doedden nhw ddim wedi meddwl y peth drwyddo.”

Amnewid y Cerflun

Dywedodd Gerry Mullan o’r SDLP fod cerflunwaith yn hanfodol i dwristiaeth leol, “Mae’r amnewid … yn gyflym denu tyrfa fawr o wylwyr. Efallai y bydd rhai pobl yn dweud bod hwn yn wastraff arian enfawr, ond rwy’n meddwl ei fod yn fuddsoddiad hanfodol mewn twristiaeth ar gyfer yr ardal leol. Daethpwyd o hyd i'r un gwreiddiol gyda thalpiau ar goll o'i ben ac roedd wedi'i ddifrodi'n ormodol i gael ei roi yn ôl. Ond rwy'n gobeithio y gallwn ei ddefnyddio yn y ganolfan gelfyddydau leol ar gyferdibenion addysgol.

Mae'r un newydd wedi'i atgyfnerthu, ond rwy'n gobeithio na fydd y rhai sy'n ymwneud â difrodi'r un cyntaf yn gwneud yr un peth eto. Twristiaeth yw’r unig ddiwydiant cynaliadwy go iawn sydd gennym yn y gogledd-orllewin ac mae’r darn hwn o gelf yn hanfodol i helpu i roi hwb i’r diwydiant hwnnw. Cawsom daith fws hyd yn oed i weld y cerflun bron y funud yr aeth yn ôl i fyny eto.”

Ysbryd Manannan Mac Lir

Pobl leol yn byw ger Lough Foyle yn credu bod ysbryd Manannán yn cael ei ryddhau yn ystod stormydd ffyrnig ac mae rhai hyd yn oed yn dweud “Mae Manannán yn grac heddiw”. Credir ei fod yn byw yn y banciau tywod alltraeth rhwng Swnt Inishtrahull a dyfroedd Magilligan.

Mae haneswyr yn credu i Fae Mannin gael ei enwi ar ei ôl a chredir ei fod yn un o gyndeidiau'r Conmhaícne Mara, y bobl y mae Connemara yn perthyn iddynt. a enwir.

Yn ôl llên gwerin yr ardal, un diwrnod cafodd merch Manannán ei dal mewn storm tra ar gychod ym Mae Kilkieran, felly i'w hachub o'r perygl yr oedd ynddo, consuriodd Ynys Mann.

Nawr rydych chi'n gwybod yr ateb i gwestiwn rheolaidd y cwis tafarn “Pwy yw duw'r môr?” Cofiwch ateb gyda'r duw Celtaidd!

Gweld hefyd: Cancun: 10 Peth y Dylech Chi eu Gwneud a'u Gweld ar Yr Ynys Nefol Fecsicanaidd Hon Cerflun o Manannán mac Lir-Gortmore Golygfa ar Fynydd Binevenagh – Limfady – Swydd Derry/Londonderry

Beth am edrych ar y Golygfan Gortmore mewn Profiad Fideo 360 Gradd – profwch ef fel petaech chi yno!

Gweld hefyd: Y 11 peth gorau i'w gwneud yn Koprivshtitsa, Bwlgaria

LimavadyCanolfan Croeso

Wedi'i lleoli yng Nghanolfan Gelfyddydau a Diwylliannol Dyffryn Roe, mae Canolfan Croeso Limavady yn darparu gwasanaethau gwybodaeth i bobl leol ac ymwelwyr sy'n newydd i'r ardal.

Mae'r ganolfan yn darparu amrywiaeth o lenyddiaeth dwristiaeth rhad ac am ddim, gan gynnwys llety, digwyddiadau, arweinlyfrau ymwelwyr a mapiau gyda manylion am ardal Causeway Coast and Glens a Gogledd Iwerddon. Mae hefyd yn darparu gwasanaeth archebu llety, cymorth gydag ymholiadau achyddiaeth a gwybodaeth ar gynllunio teithiau.

Oriau Agor y Ganolfan

Mae'r ganolfan ar agor drwy'r flwyddyn o ddydd Llun hyd at Mercher a Sadwrn 09.30 – 17:00, dydd Iau & Dydd Gwener 09.30 – 21:30.

Golygfa Gortmore ar Fynydd Binevenagh – Swydd Derry/Londonderry

Ydych chi erioed wedi ymweld â Gortmore neu Binevenagh? Byddem wrth ein bodd yn gwybod eich barn. Beth yw eich barn am y cerflun o Manannán Mac Lir? Beth am roi gwybod i ni isod!

>

Cerflun o Manannán mac Lir-Gortmore Man Gwylio ar Fynydd Binevenagh – Limfady – Sir Derry/Londonderry

Golygfa olaf o’r mynydd –

Golygfa Gortmore ar Fynydd Binevenagh – Swydd Derry/Londonderry

Profwch olygfan Limavady gyda 360 o luniau –

Golygfan Gortmore – Llun 360 Degree

Ni fydd Golygfan Gortmore yn eich siomi. Mae'r golygfeydd y byddwch chi'n eu profi yn syfrdanol o brydferth.
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.