Dduwies Isis: Ei Theulu, Ei Gwreiddiau a'i Enwau

Dduwies Isis: Ei Theulu, Ei Gwreiddiau a'i Enwau
John Graves

Ystyriwyd bod mam yr holl dduwiau yn un o dduwiau mwyaf arwyddocaol crefydd yr hen Aifft. Roedd y Dduwies Isis yn cael ei pharchu mewn diwylliannau hynafol ledled y byd. Roedd y Dduwies Isis, a elwir hefyd yn Eifftaidd Aset neu Eset, yn dduwies a oedd â lle amlwg yng nghrefydd yr hen Aifft. Mae ei henw a roddwyd yn drawslythreniad i Roeg o hen air Eifftaidd a olygai “orsedd.” Gadewch inni dreiddio'n ddyfnach i'r Dduwies Isis, gan ddechrau gyda'i gwreiddiau teuluol, a gawn ni? Roedd

Gweld hefyd: Yr Arweiniad Terfynol i'r 12 Swyddog Blaen Tŷ Uchaf

Geb

Geb, a adnabyddir hefyd fel Duw’r Ddaear, yn cael ei ystyried yn un o’r duwiau mwyaf arwyddocaol yng nghrefydd yr hen Aifft. Roedd yn disgyn o linach hanfodol o dduwiau ac yn fab i Shu, Duw'r aer, a Tefnut, Duwies y lleithder. Dywedir hefyd ei fod yn fab i dduw enwog. Osiris, y Dduwies Isis, Seth, a Nephthys oedd y pedwar plentyn y bendithiwyd Geb a Nut â nhw. Mewn cyferbyniad, mae'r enw Geb yn ymddangos mewn amrywiol destunau hynafol eraill gydag enwau lluosog, gan gynnwys Seb, Keb, a Gebb.

Yn dilyn marwolaeth Atum, cymerodd y pedwar duw, Shu, Tefnut, Geb, a Nut. hyd preswylfa barhaol yn y cosmos. Ar y llaw arall, roedd ail grŵp y duwiau, a oedd yn cynnwys Osiris, y Dduwies Isis, Seth, a Nephthys, yn gyfryngwyr rhwng bodau dynol a'r cosmos. Roedd yr hen Eifftiaid yn credu bod daeargrynfeydd yn amlygiad o'r Duw Geb yn chwerthin arnyn nhw. Ystyr symbolaidd Geb yw'rDuw’r Ddaear.

Er ei fod yn cael ei ddarlunio’n fwyaf cyffredin fel bod dynol yn gwisgo cyfuniad o’r atef a’r goron wen, roedd y Duw Geb weithiau hefyd yn cael ei ddangos fel gwydd, yn cael ei ystyried yn anifail cysegredig . Mae Geb yn cael ei ddarlunio ar ffurf bod dynol a dangosir mai dyna yw personoliad y ddaear. Dangosir ei fod yn wyrdd ei liw ac mae ganddo lystyfiant yn tyfu o'i gorff. Yn ei rôl fel y blaned, mae'n cael ei ddarlunio'n aml yn gorwedd ar ei ochr gydag un pen-glin wedi'i blygu i fyny tua'r nefoedd.

Tarddiad Geb

Credir mai Heliopolis yw man geni'r duwiau a addolir yn yr Aifft. Un o'r duwiau hyn yw Geb, Duw'r Ddaear. Dywedir i'r broses greu gychwyn yma gyntaf. Mae nifer o bapyri yn pwyntio i'r cyfeiriad hwn, ac mae rhai hyd yn oed yn dangos iddo esgyn i'r nefoedd ar ôl i'r Haul-Duw ymddangos yn yr awyr a thaflu ei belydrau i lawr i'r ddaear. Mae'r papyrysau hyn hyd yn oed yn darlunio Geb mewn safle amlwg, lle mae'n cael ei ddangos yn gorwedd ar lawr gydag un llaw wedi'i hestyn a'r llall yn pwyntio tua'r nefoedd. Dyma un o'r darluniau cynharaf o Geb y gwyddys ei fod yn bodoli.

Yn ystod cyfnod y Ptolemiaid, rhoddwyd yr enw Kronos i Geb, duw a barchwyd ym mytholeg Roeg. Credir i addoliad y Duw Geb ddechrau yn Luna yn ystod y cyfnod cyn-dynastig. Cyfeiriwyd at Edfu a Dendera fel “Aat Geb,” ond roedd Dendera hefyd yn enwog fel “ycartref meibion ​​Geb.”

Dywedir iddo ddodwy yn ei gysegrfa yn Bata yr wy anhygoel y cyfododd y duw haul ohono ar ffurf ffenics neu Benben. Benben oedd enw'r creadur chwedlonol hwn. Oherwydd y sain a wnaed pan oedd yr wy yn cael ei ddodwy, roedd Geb wedi rhoi'r llysenw “the great cackler.”

Swyddogaethau Geb ac Isis

Dywedir mai canlyniad Geb oedd daeargrynfeydd. chwerthin. Oherwydd ei fod yn gyfrifol am gyflenwi'r meini gwerthfawr a'r mwynau a oedd i'w cael mewn ogofâu a mwyngloddiau, daeth yn adnabyddus fel Duw'r lleoliadau hynny. Fel duw cynhaeaf, roedd yn cael ei ystyried weithiau fel Renenutet, Duwies y cobra a'i phriod. Roedd Duwies ffrwythlondeb yn yr hen Aifft yn gysylltiedig â hud, marwolaeth, iachâd ac aileni dan yr enw Isis.

Hefyd, roedd Isis yn cael ei addoli fel y dduwies ailenedigaeth. Isis oedd merch gyntaf Geb; Duw y ddaear, a Nut, Duwies yr awyr. Dechreuodd y Dduwies Isis fel duwies gymharol ddibwys heb unrhyw demlau wedi'u cysegru iddi. Fodd bynnag, wrth i'r oes ddeinamig fynd rhagddi, cynyddodd ei harwyddocâd. Yn y pen draw, daeth yn un o dduwiau mwyaf arwyddocaol yr hen Aifft. Wedi hynny, roedd ei chrefydd yn cael ei ledaenu ledled yr Ymerodraeth Rufeinig, ac roedd pobl yn addoli Isis ym mhobman, o Loegr i Afghanistan. Mae Paganiaeth yn parchu ei pharch hyd yn oed yn y cyfnod modern.

Yn ei rôl fel galarwr,roedd hi'n dduwdod pwysig mewn defodau yn gysylltiedig â'r meirw. Fel iachawr hudolus, iachodd y Dduwies Isis y sâl a dod â'r meirw yn ôl yn fyw. Yn ei rôl fel mam, bu'n esiampl i bob mam ym mhobman.

Sefyllfa'r Brenin

Cafodd ei darlunio'n nodweddiadol fel menyw syfrdanol yn gwisgo ffrog wain a naill ai disg solar gyda hi. cyrn buwch neu'r arwydd hieroglyffig ar gyfer yr orsedd ar ei phen. Darlunid hi weithiau fel sgorpion, aderyn, hwch, neu fuwch.

Gweld hefyd: Prifddinasoedd Ewropeaidd Lleiaf Hysbys: Rhestr o 8 Gem Cudd yn Ewrop

Cyn y 5ed linach (2465–2325 BCE), nid oedd unrhyw gyfeiriadau at Isis. Fodd bynnag, mae sôn amdani sawl gwaith yn y Testunau Pyramid (tua 2350 - tua 2100 BCE), lle mae'n cynnig cymorth i'r Brenin marw. Yn y pen draw, llwyddodd y Dduwies Isis i gynnig ei chymorth i holl ymadawedig yr Aifft oherwydd daeth credoau am Fywyd ar ôl Traed yn fwy cynhwysol dros amser.

Enwau Eraill Isis

Roedd Isis hefyd a adnabyddir wrth yr enwau Auset, Aset, ac Eset yn yr Aipht. Mae'r rhain i gyd yn eiriau a gysylltir yn aml â'r gair am “orsedd,” a oedd hefyd yn un o'i henwau. Ar ôl i'w gŵr Osiris farw, ymgymerodd Isis â'i rôl fel Duw'r meirw a chymerodd ofal am y defodau a oedd yn gysylltiedig ag angladdau y bu'n llywyddu drostynt yn flaenorol.

Casgliad

Duwies Isis oedd y ddau Chwaer Osiris a'i wraig, ond yn yr hen Aifft, roedd llosgach yn cael ei ystyried yn rhan arferol o fywydau'r Eifftiaidduwiau oherwydd y gred oedd ei fod yn helpu i warchod llinellau gwaed sanctaidd y duwiau. Roedd Isis hefyd yn cael ei pharchu fel mam y Pharoaid ac fe'i gwelwyd fel eu gwarcheidwad. Wel! Nawr eich bod chi'n gwybod am deulu, gwreiddiau ac enwau'r dduwies, mae'n bryd dysgu mwy am Dduwiau Hynafol.
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.