10 Trefi Gwyddelig Swynol Mae'n rhaid i Chi Ymweld â nhw

10 Trefi Gwyddelig Swynol Mae'n rhaid i Chi Ymweld â nhw
John Graves

Tabl cynnwys

Pan fydd pobl yn cynllunio taith i Iwerddon, maen nhw fel arfer yn gwneud yn siŵr eu bod nhw'n cyrraedd dinasoedd mawr fel Dulyn a Belfast, ac yn gwbl briodol felly, mae gan y dinasoedd hynny gymaint i ddenu pobl o atyniadau twristaidd arobryn, hanes a llenyddiaeth anhygoel, cyfeillgar. pobl leol a llawer mwy.

Ond mae gan Iwerddon gymaint mwy i’w gynnig i ymwelwyr na dim ond y ddwy ddinas boblogaidd hynny. Mae Iwerddon wedi'i llenwi â rhai o drefi bach harddaf y byd sy'n dod â chymeriad a swyn a fydd yn siŵr o ddal eich calon pan fyddwch chi'n cyrraedd.

Yn y canllaw hwn, bydd Connollycove yn archwilio 10 o drefi Gwyddelig anhygoel y mae angen i chi ymweld â nhw ar eich taith nesaf draw, er mwyn ymgolli yn niwylliant a golygfeydd Iwerddon.

Ni chewch eich siomi gan yr hyn sydd gan bob tref i’w gynnig. Bydd y trefi bach Gwyddelig yn rhoi profiad Gwyddelig dilys i chi sy'n helpu i ddatgelu pa mor anhygoel yw Iwerddon gyda'i hanes canoloesol diddorol a'i thirwedd syfrdanol na fyddwch chi'n dod o hyd iddo yn unman arall.

Daliwch ati i ddarllen i ddarganfod pa drefi Gwyddelig sydd ar ein rhestr 10 uchaf o leoedd i ymweld â nhw!

1. Doolin, Co.Clare

Yn Sir Clare sydd bob amser yn gyfareddol, fe welwch harddwch Pentref Doolin, rhywbeth y mae'n rhaid i bawb sy'n dod i Iwerddon ymweld ag ef a byddwn yn dweud wrthych pam. Wedi'i leoli ar Wild Atlantic Way enwog Iwerddon, mae Doolin yn eistedd yn berffaith, a elwir hefyd yn brifddinas gerddoriaeth draddodiadol Iwerddon.teithiau cerdded diddorol lle gallwch fwynhau golygfeydd hyfryd wrth i chi gael eich tywys ar daith yn ôl mewn amser, i wrando ar gyfoeth o fythau a chwedlau sy'n gwneud Carlingford mor unigryw ac arbennig. Y gweithgaredd perffaith ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn archwilio mwy o hanes godidog Carlingford.

Gweithgareddau Llawn Antur

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael hwyl wrth ymweld â Carlingford, gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar Carlingford Adventure, canolfan weithgareddau Rhif 1 Iwerddon, lle gallwch mwynhewch amrywiaeth o weithgareddau tir, môr ac awyr ar gyfer yr holl jyncis adrenalin sydd ar gael.

Mae gweithgareddau tir yn cynnwys ymladd laser, dringo creigiau a chyfeiriannu, gweithgareddau môr yn cynnwys caiacio, trampolîn dŵr, padlfyrddio wrth sefyll ac yn olaf, mae gweithgareddau awyr yn cynnwys Skypark, Aeroball, a chyrsiau rhaffau uchel a llawer mwy.

Gweithgareddau perffaith ar gyfer grwpiau a theuluoedd sydd am fwynhau profiadau cofiadwy yn Carlingford.

Mwynhewch Daith Fferi hudolus

Mae taith fferi golygfaol hyfryd o amgylch Carlingford Lough i wirio allan, taith fer 15 munud ond bythgofiadwy ar y dŵr, lle rydych chi Cewch eich swyno gan y golygfeydd godidog sydd ar gael, yr awyr iach yn eich wyneb a chyfle i weld yr holl atyniadau enwog ar hyd y ffordd gan gynnwys mynyddoedd Cooley. Profiad hanfodol i unrhyw un sy’n newydd i’r ardal gan ei fod yn prysur ddod yn un o rai Carlingfordatyniadau poblogaidd.

5. Dun Laoghaire, Dulyn

Nid yw llawer o bobl yn ymwybodol o bentref arfordirol tlws Dun Laoghaire ar gyrion Dulyn. Un funud rydych chi yng nghanol prysurdeb bywyd y ddinas yn Nulyn a'r tro nesaf cewch eich tywys i awyrgylch hamddenol Dun Laoghaire sydd yr un mor swynol a chroesawgar ag y byddech chi'n ei ddisgwyl ac yn ddihangfa berffaith o fywyd y ddinas. .

Mae Dun Laoghaire wedi bod yn gyrchfan wyliau boblogaidd i bobl leol a thwristiaid fel ei gilydd ers Oes Fictoria, sy’n edrych i amsugno heulwen Iwerddon pan ddaw i’r amlwg. Lle sy'n llawn hanes ac a fu unwaith yn enwog am ei deithiau porthladd ar draws Môr Iwerddon. Er na welwch unrhyw fferi yn galw i’r dref hon heddiw, mae’n dal yn brysur iawn gyda phobl sy’n ymweld i ddarganfod beth sydd gan y lle i’w gynnig.

Mae'r lle wedi'i ganoli o amgylch un o'r porthladdoedd mwyaf ar yr Ynys Emrallt, gyda chaer hanesyddol a adeiladwyd gan uchel frenin Iwerddon yn ystod y 5ed ganrif. Heddiw mae Dun Laoghaire yn darparu amgylchedd perffaith i ymlacio gydag amrywiaeth o weithgareddau i'w gwneud yn amser cofiadwy.

> Pethau i'w gwneud yn Dun Laoghaire

P'un a ydych chi'n dod am daith diwrnod o Ddulyn neu'n treulio'r penwythnos yma, byddwch chi'n creu argraff gan y lle hwn i gyd i'w gynnig.

Amgueddfa Forwrol Genedlaethol Iwerddon

Wedi’i lleoli yn Dun Laoghaire’sMae Eglwys y Morwyr, sy'n 180 oed, yn un o'r unig rai sydd ar ôl ledled y byd, yn gartref i amgueddfa forwrol genedlaethol Iwerddon. Os oes un peth y mae'n rhaid i chi ei wneud ar daith i Dun Laoghaire, y peth yw gwirio'r lle hwn.

Y peth mwyaf am y lle hwn yw'r adeilad ei hun, a grëwyd fel addoldy i forwyr yr holl ganrifoedd yn ôl. Mae wedi'i gadw'n gariadus mewn cyflwr gwych a gallwch nawr archwilio ei nifer o arddangosfeydd y tu mewn. Bydd taith o amgylch yr amgueddfa hon yn cynnwys taith ddarganfod lle byddwch yn darganfod straeon am ryfel, arwriaeth a thrychinebau ar y môr.

Hefyd wedi’i leoli y tu mewn i’r amgueddfa mae’r Caffi Morwrol, un o’r mannau bwyd poblogaidd yn y dref lle gallwch fwynhau cinio llawn a blasus.

Dihangfa Pier y Dwyrain

Hoff lecyn yn Dun Laoghaire i lawer o dwristiaid a theithwyr undydd yw mynd am dro ar hyd Pier hyfryd y Dwyrain. Mae'n ymestyn dros gilometr o hyd ac yn lleoliad perffaith ar gyfer taith gerdded yn y bore neu gyda'r nos wrth i chi fwynhau'r golygfeydd o'r môr a'r awyr. Byddwch yn mwynhau'r golygfeydd golygfaol allan i Fae Dulyn, yn ogystal ag ar draws y dŵr i benrhyn Howth Head, ar yr ochr ogleddol.

Mae'r pier hefyd yn cynnwys bandstand syfrdanol wedi'i adfer ac mae'n paru'n dda â goleudy Pier y Dwyrain sydd wedi bod yn swyno pobl gyda'i swyn ers tro. Ar ddiwedd y daith, cewch fwynhau danteithion melys blasus yn Teddys, cariad mawrman hufen iâ.

Tŵr ac Amgueddfa James Joyce

Os ydych yn hoff o lenyddiaeth Wyddelig, ewch am ddim ar daith o amgylch tŵr ac amgueddfa ymroddedig James Joyce, a adwaenid yn wreiddiol fel Dulyn. Metello Towers a grëwyd i amddiffyn pobl rhag goresgyniad gan Napoleon. Fodd bynnag, drwy gydol hanes, mae wedi gwasanaethu amrywiaeth o ddibenion, megis cartrefu James Joyce.

James Joyce yw un o awduron enwocaf Iwerddon ac mae’r lle hwn wedi chwarae rhan bwysig yn yr ysbrydoliaeth y tu ôl i’w ysgrifennu, hyd yn oed yn ei lyfr enwog Ulysses. Mae’r tŵr bellach wedi’i droi’n gysegriad cariadus i’r llenor i ddathlu ei fywyd a’i waith godidog. Ar ymweliad, gallwch archwilio llythyrau a ffotograffau o gasgliad personol Joyce.

Antur Tanfor

Os ydych yn anturus, gallwch fwynhau sgwba-blymio yn Dun Laoghaire rhwng mis Ebrill a mis Hydref ac archwilio dau o'r safleoedd deifio gorau yn Iwerddon: creigiau Mulgins ac Ynys Dalkey. Dyma gyfle anhygoel i ddarganfod a gweld bywyd morol Iwerddon yn agos ac yn bersonol, am brofiad a fydd yn aros gyda chi am byth.

>6. Dingle, Swydd Kerry

Ar hyd Wild Atlantic Way yn Iwerddon byddwch yn dadorchuddio Penrhyn Dingle hudolus a hudolus, y National Geographic a elwid unwaith yn Dingle, y lle harddaf ar y ddaear. Mae'n un o'r lleoedd mwyaf trawiadol yn Iwerddonsydd wedi croesawu sêr Hollywood ac sy’n gartref i un o ymwelwyr mwyaf poblogaidd Iwerddon, Fungi the Dolphin.

Unwaith y byddwch yn ymweld â Nant y Pandy byddwch yn deall yn fuan pam ei fod yn cael ei ddisgrifio yn y ffyrdd mwyaf prydferth, bob cornel y trowch byddwch yn syrthio mewn cariad â'i dirwedd unigryw a golygfeydd diddiwedd o'r môr a'r awyr yn ogystal â thafarndai clyd. a phobl leol gyfeillgar sy'n falch o alw'r lle hwn yn gartref.

Mae'r Dingle yn cynnig cyfle i bobl weld Iwerddon ar ei gorau a fydd yn eich gadael yn wirioneddol ysbrydoledig ni waeth pa mor hir y byddwch yn treulio yma.

10 Trefi Gwyddelig Swynol Rhaid Ymweld 13

Pethau i'w Gwneud ym Mhenrhyn Dingle

Traeth Syfrdanol <9

Un peth y mae angen i bawb ei wneud ar ymweliad â Nant y Pandy yw archwilio traeth godidog Inch Beach, darn hir agored o dywod euraidd gyda mynyddoedd syfrdanol yn gefndir i chi sy'n ddihangfa berffaith i fwynhau taith gerdded heddychlon ar lan y môr. .

Gweld hefyd: Tarddiad Coeden Fywyd Geltaidd

Mae’r traeth wedi dod yn fan poblogaidd i syrffwyr, nofwyr a physgotwyr ac fe wnaeth hyd yn oed y ffilm Hollywood ‘Ryan’s Daughter’ ffilmio ei golygfeydd agoriadol ar y traeth. Yn bendant yn werth ymweld, yn enwedig yn ystod machlud neu wawr gan fod y golygfeydd yn hollol syfrdanol.

Dadorchuddio Tirwedd Iwerddon

Os ydych chi’n dymuno cael profiad gwirioneddol o dirwedd ddiymwad Iwerddon, mae ConnollyCove yn argymell mynd am dro i fyny Mynydd Brandon i ddarganfod y golygfeydd rhyfeddol a mwy.

Mae'n bosibl bod Mount Brandon yn un o'r copaon uchaf yn Iwerddon. Fodd bynnag, nid oes angen bod yn y cyflwr corfforol uchaf i gyrraedd y brig. Yn wir, byddwch chi'n cyrraedd yno mewn ychydig oriau yn unig a bydd yn wirioneddol werth chweil. Cewch eich tywys gan y golygfeydd panoramig o gefnfor yr Iwerydd, copaon mynyddoedd cyfagos, a chefn gwlad hudolus Iwerddon.

Nofio gyda Ffyngau

Daw llawer o bobl i'r Dingle i gael cipolwg ar y Ffyngau, y Dolffin trwyn potel hardd, sydd wedi bod yn galw Dingle yn gartref i amser maith. Bellach mae teithiau tywys ar gwch a fydd yn mynd â chi allan i'r môr yn y gobaith o'i weld yn ei holl ogoniant.

Mae ffwng yn cael ei ystyried yn un o'r Dolffiniaid mwyaf cyfeillgar sydd wrth eu bodd yn rhyngweithio ag ymwelwyr ac wrth eu bodd pan fydd pobl yn ymuno ag ef yn y dŵr i nofio. Bydd pwy bynnag sy'n meiddio neidio i ddyfroedd oer Iwerddon yn cael profiad sy'n newid bywyd, os yw Ffyngau o gwmpas i'ch croesawu.

7. Kinvara, Swydd Galway

Nesaf ar ein canllaw o drefi Gwyddelig, mae angen i chi brofi Kinvara hudolus bob amser yn Sir Galway hyfryd a hardd. Mae Galway wedi bod yn denu ymwelwyr ers tro gyda'i diwylliant Gwyddelig traddodiadol o fewn dinas fodern ac amrywiol a fydd yn eich gadael mewn syndod.

Kinvara yw un o’r lleoedd brafiaf i ymweld ag ef ac aros yn Galway, a adwaenir fel ‘The Head of the Sea’ gan mai dyma’r unig bentref môr yn Galway sydd wedi’i leoli ar lannau’r ddinas.Bae Galway, felly gallwch ddisgwyl cael eich amgylchynu gan harddwch ym mhobman. Pentref porthladd a oedd unwaith yn boblogaidd iawn, lle daeth llawer o fasnach i mewn, yn enwedig tanwydd bwyd a thywyrch yn ystod y 19eg ganrif. Nawr mae wedi dod yn hoff fan ymhlith twristiaid sy'n dymuno profi Iwerddon ddilys a thraddodiadol.

Mae Kinvara yn adnabyddus am ei ffynhonnell wych o bysgod ffres felly gallwch ddisgwyl bwyd môr anhygoel yma yn ogystal â bod yn gartref i Gastell Dunguaire hanesyddol.

Daw’r lle’n fyw yn ystod y penwythnosau pan fydd llawer o ymwelwyr yn cyrraedd, lle sy’n llawn dewis gwych o dafarndai a bwytai a dim ond taith fer i Galway City, sy’n golygu ei fod yn lle perffaith i aros a mwynhau. yr hyn sydd ganddo i'w gynnig.

Mae’r bobl yma’n gyfeillgar ac wrth eu bodd yn cael hwyl, ac nid oes arnynt ofn diod neu ddau. Byddwch yn siŵr o deimlo’r awyrgylch cyfeillgar hwnnw tra byddwch yma.

Pethau i’w gwneud yn Kinvara

Mae’r dref Wyddelig hon yn berffaith ar gyfer y rhai sydd am fynd allan i’r awyr agored ac archwilio’r dirwedd ysblennydd, yr adfeilion hanesyddol a'r celf a'r diwylliant sydd ar gael.

Castell Gwych

Un o nodweddion enwocaf Kinvara yw Castell Dunguaire, a adeiladwyd yn ystod y 1500au ar gyrion Bae Galway, a fu unwaith yn gartref i'r O' poblogaidd. Hynes clan. Heddiw gall ymwelwyr archwilio cyfoeth hanes y castell wrth iddynt gael eu cludo yn ôl mewn amser i ddatrys y straeon hynnydigwyddodd yn ystod yr 16eg ganrif.

Yn ystod y flwyddyn mae Castell Dunguaire yn cynnal gwleddoedd arbennig lle gall gwesteion fwynhau bwyd Gwyddelig traddodiadol ar fyrddau canoloesol godidog yn ei neuadd wledd. Dyma un digwyddiad unigryw y byddwch chi am fod yn rhan ohono yn Kinvara.

Profwch Noddfa Natur

Bydd yr hyn sydd ar gael yng Nghysegrfa Natur Burren yn creu argraff ar y rhai sy’n dwlu ar fyd natur, lle gallwch archwilio’r fflora a’r glöynnod byw tlws yn Swigen y Botaneg . Ewch ar goll yn y dolydd hudolus, awyr iach a digonedd o natur i'w gwerthfawrogi. Heb anghofio'r anifeiliaid hoffus i'w bwydo fel asynnod, moch a geifr.

Mae taith gerdded Buren sydd hefyd yn rhan o’r noddfa natur yn arbennig iawn gan fod sibrydion yn awgrymu bod ffeiriau byw yn y coetir yn berffaith i deuluoedd eu harchwilio a chael hwyl gan ddod â dychymyg plant bach yn fyw.

Marchnadoedd Ffermwyr Kinvara

Os ydych chi'n bwriadu ymweld rhwng mis Mawrth a mis Hydref, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n edrych ar y marchnadoedd ffermwyr a gynhelir bob dydd Gwener yn Kinvara. Cyfle i ymwelwyr gwrdd â’r bobl leol a mwynhau amrywiaeth o gynnyrch lleol fel pysgod ffres, danteithion pobi blasus, bwyd organig a llawer mwy.

Mae hefyd yn lle perffaith i godi gwaith celf a phaentiadau unigryw gan artistiaid lleol fel trysor i gofio eich amser yn ymweld â phentref hyfryd Kinvara. Wrth gerdded o gwmpas yBydd llawer o stondinau ar gael i chi hefyd fwynhau'r gerddoriaeth fyw a ddarperir gan dalentau lleol i ychwanegu at yr awyrgylch bywiog.

Encil Ioga

Os ydych chi'n chwilio am le lle gallwch ymlacio a dadflino, edrychwch ar Enciliadau Ioga Burren i helpu i ychwanegu ychydig mwy o zen i mewn eich bywyd. Mae Burren Yoga Retreats yn darparu gwyliau wythnos o hyd neu benwythnos i ymwelwyr o fewn ei dirwedd syfrdanol a fydd yn sicr yn caniatáu ichi ddianc rhag realiti am ychydig a chael rhywfaint o ‘amser i chi’ y mae mawr ei angen.

Trwy’r encil, byddwch nid yn unig yn derbyn ymarferion yoga a myfyrio ond hefyd yn cael eich tywys ar deithiau tywys i atyniadau lleol fel Ogofâu Ailwee a Chlogwyni Moher sydd bob amser yn swynol.

Bydd yr encil hefyd yn rhoi cyfle i chi gymryd rhan mewn rhai gweithgareddau awyr agored fel cerdded mynyddoedd, syrffio a chaiacio. Ar y cyfan, dyma un encil y byddwch chi am gael eich hun yn rhan ohoni i ymlacio, cael hwyl ac archwilio.

8. Bundoran, Donegal

Anelwch i Sir Donegal i ddod o hyd i'r berl sef Bundoran, cyrchfan glan môr boblogaidd a chyfeillgar iawn lle mae'r tonnau'n fawr a'r clogwyni hyd yn oed yn fwy.

Mae Bundoran wedi'i alw'n baradwys ar gyfer syrffio lle mae'r amgylchedd dŵr yn lle gwych i ddal ton neu ddwy. Hyd yn oed os nad ydych yn syrffiwr, mae’n hwyl gwylio pobl yn syrffio o olygfeydd ar ben clogwyni sy’n edrych dros y traethau. Mae'n berffaithcyrchfan ar gyfer gwyliau cyfeillgar i deuluoedd a chanolfan wych i'r rhai sy'n caru'r awyr agored gwyllt.

Hefyd, os ydych chi’n ffanatig o’r ŵyl, Bundoran yw’r lle i chi, bob haf mae’n cynnal Gŵyl Sesiynau Môr gyffrous. Am un penwythnos gwallgof, mae’r dref yn dod yn fyw gyda phobl ac yn croesawu bandiau cerddoriaeth lleol a rhyngwladol gwych yn ogystal â chystadlaethau syrffio. Mae’n un ŵyl yn Iwerddon sy’n cynyddu mewn niferoedd bob blwyddyn ac os ydych chi’n ddigon ffodus i’w phrofi fe gewch chi amser anhygoel heb ei ail yn Bundoran.

> Pethau i'w gwneud yn Bundoran

Mae'r dref draeth siriol yn cynnig popeth y gallech fod ei eisiau gan dref Wyddelig – amrywiaeth o weithgareddau awyr agored gwefreiddiol, golygfeydd hyfryd, difyrion, tafarndai a bwytai Gwyddelig clyd a thraethau na ellir eu colli sy'n berffaith ar gyfer syrffio.

Darganfod Pontydd a Chadair y Tylwyth Teg hudolus

Ni fyddai unrhyw daith i Bundoran yn werth chweil heb brofi ei Phont Tylwyth Teg unigryw a'r Gadair sy'n dod â hanes a straeon hynod ddiddorol i'w harchwilio. i mewn. Mae’r llwybr ar ben y clogwyn sy’n eich arwain at Bont y Tylwyth Teg, sydd ychydig yn agos at draeth Tullan Strand, yn drawiadol ynddo’i hun a byddwch am ddal y golygfeydd Gwyddelig trawiadol sy’n cael eu harddangos.

Mae hefyd wedi cael ei nodi bod dolffiniaid yn nofio o gwmpas yr ardal, felly cadwch lygad allan ac efallai y byddwch chi’n un o’r rhai lwcus i weld anifeiliaid cyfeillgar y môr.

Y dylwythen deg unigryw

Byddwch yn cael eich swyno’n llwyr gan y golygfeydd sy’n amgylchynu Doolin gan ei fod yn un o’r ardaloedd mwyaf syfrdanol ar Ynys Emrallt, ni fydd unrhyw eiriau byth yn gwneud cyfiawnder â’r lle o ran ei harddwch. Pan fyddwch yn cyrraedd Doolin byddwch yn teimlo cynhesrwydd y croeso Gwyddelig gan y bobl leol a'i amgylchoedd lliwgar yn gwneud ar gyfer taith hyfryd yn Iwerddon.

Mae Doolin yn lle sydd â rhywbeth i’w gynnig i bob ymwelydd, boed yn ifanc neu’n hen, fe gewch chi brofiad bythgofiadwy yma. Mae'r pentref Gwyddelig hwn mewn lleoliad braf i atyniadau poblogaidd fel Clogwyni Moher ac Ynysoedd ysblennydd Aran y mae'n rhaid i chi gymryd amser i edrych arnynt ar eich taith.

Gweld hefyd: Santiago, Prifddinas Chile: Gwlad Tân a Rhew

Wrth gwrs, gan ei fod yn enwog am ei gerddoriaeth draddodiadol, mae'r pentref drwy gydol y flwyddyn yn llawn cerddoriaeth fyw a chraig Gwyddelig yn y tafarndai lleol. Cyn bo hir byddwch chi’n dod yn ffrindiau gorau gyda’r bobl leol ar ôl treulio noson yn cael hwyl yn un o’r tafarndai fel bar Fitzpatrick’s. Lle gwych i ymweld ag ef os ydych am ddarganfod gwreiddiau cerddorol Iwerddon.

Pethau i’w gwneud yn Doolin

Golygfeydd o’r Môr a Theithiau Cerdded Arfordirol

Mae digon i’w wneud mwynhewch a mwynhewch ar daith i Ddolin, fel darganfod arfordir garw Doolin trwy gymryd rhan mewn antur môr gyda'r Deifiwr Sgwba lleol, Caroline Hartigan.

Profwch y golygfeydd godidog o'r môr gyda thaith gerdded hyfryd ar Glogwyn Doolin gyda thywysydd teithiau lleol. Byddwch yn cael eich tywyscadair a phont yw atyniad hynaf Bundoran ar ôl bod o gwmpas ers y 1800au sy'n ei gwneud hi'n werth edrych am ei werth hanesyddol yn unig. Mae'n un o berlau cudd Bundoran sy'n gwneud y lle ychydig yn fwy arbennig.

Antur Awyr Agored Hudolus

Un peth i'w garu am Bundoran yw ei dirwedd drawiadol a'i golygfeydd sy'n gwneud i chi fod eisiau mynd allan i archwilio. Trwy Ganolfan Antur Donegal sydd wedi’i lleoli yn y dref, gallwch wneud hynny gydag amrywiaeth o weithgareddau awyr agored cyffrous gan gynnwys neidio clogwyni, abseilio, gwersi syrffio neu hyd yn oed marchogaeth ar hyd y traeth i gael profiad cofiadwy.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn syrffio yna does unman gwell i ddysgu nag yma gyda’i amodau môr o’r radd flaenaf a hyfforddwyr hyfforddedig a fydd yn eich cael chi allan yn dal tonnau ar eich gwers gyntaf waeth beth fo’ch oedran neu’ch gallu. .

Hwyl Nofio Dan Do

Atyniad mwyaf poblogaidd Bundoran yw Byd Dŵr, prif faes chwarae antur dŵr dan do Iwerddon. Mae'r atyniad hwn fel arfer yn boblogaidd iawn gyda theuluoedd ar ddiwrnod glawog yn y gyrchfan glan môr. Mae Byd Dŵr yn darparu oriau o hwyl gyda’i amrywiaeth o sleidiau gwefreiddiol a phwll tonnau i ddiddanu’r teulu cyfan.

I oedolion sy’n chwilio am brofiad ymlaciol, gallant fwynhau’r bath spa gwymon sydd wedi’i leoli yma. Dywedir bod y bath gwymon yn cynnig ystod eang o iechyd a therapiwtigbuddion oherwydd ei gynnwys mwynau uchel. Mae'n rhywbeth newydd i'w brofi a rhoi cynnig arno!

9. Adare, Swydd Limerick

Draw yn Sir Limerick yw'r dref Wyddelig nesaf i ychwanegu at eich rhestr o leoedd i ymweld â nhw, dyma bentref hudolus Adare. Mae Adare yn enwog am fod yn un o bentrefi harddaf Iwerddon a byddwch yn deall pam ar ôl i chi ymweld ond byddwn yn helpu i esbonio yn ein canllaw.

Mae Adare mewn lleoliad hyfryd ar lannau Afon Maigue, lle sy’n llawn treftadaeth a thirweddau hudolus. Mae ei phrif stryd hefyd yn llawn o fythynnod gwellt perffaith-llun ac adeiladau canoloesol bendigedig sy'n dal eich sylw.

Peth arall sy'n gwneud Adare yn dref Wyddelig swynol a deniadol yw ei holion hynafol ac archeolegol cyfoethog sydd wedi helpu'r pentref i dyfu'n gyrchfan boblogaidd i dwristiaid, yn enwedig i deithwyr tramor.

Pethau i’w gwneud yn Adare

Byddwch yn cael trafferth penderfynu beth i’w weld a’i wneud tra byddwch yma gan fod gan y lle lawer i’w wneud rhoi i'w hymwelwyr. Mae Adare yn gyrchfan bwyd Gwyddelig o'r radd flaenaf sy'n llawn bwytai a chogyddion arobryn felly pan ddaw i fwyd byddwch yn siŵr o fwynhau'r hyn sydd ar gael.

Mae yna hefyd ddewis gwych o atyniadau lleol i’w harchwilio gan gynnwys cestyll hynafol, amgueddfeydd ac eglwysi cadeiriol. Man lle gallwch chi fwynhau cerddoriaeth Wyddelig, siopa a thywyswyr gwychteithiau a llawer mwy.

Ymweliad â Chastell Hynafol

Mae angen i unrhyw ymwelwyr ag Adare fynd ar daith dywys o amgylch Castell Desmon enwog a hudolus, sydd i'w ganfod yn union ar ymyl y pentref. Rhwng mis Mehefin a mis Medi gallwch fynd ar daith o amgylch adfeilion hynafol y castell a phlymio i'w orffennol anhygoel wedi'i adrodd gan dywyswyr lleol a fydd yn siŵr o fod wedi'ch swyno.

Mae’r castell yn enghraifft eithaf trawiadol o dŷ tŵr trefol a adeiladwyd gan y Normaniaid yn ystod y 18fed ganrif. Y tu mewn i'r castell heddiw mae'n gartref i Arddangosfa Ryngwladol yr Amgueddfa Gwin. Mae’r arddangosfa ddiddorol hon yn archwilio’r stori unigryw sy’n cysylltu hanes gwin Iwerddon â lleoedd o gwmpas y byd, sy’n bendant yn werth edrych arno ar ymweliad.

Adare Manor

Os ydych yn chwilio am arhosiad moethus yn Iwerddon yna mae Adare Manor yn bendant yn lle a fydd yn eich syfrdanu. Bydd aros yma yn cynnig dim byd llai na phrofiad moethus i ymwelwyr, lle a grëwyd i swyno pobl o'r eiliad y maent yn cyrraedd.

Hyd yn oed os nad arhoswch yma, mae'n un o atyniadau ysblennydd Adare ac mae'n werth ei archwilio oherwydd ei 1,000 erw o barcdir sy'n cynnwys gardd Ffrengig a llwybrau pren hardd, lle na fydd ots gennych fynd ar goll. Ymwelwyr yn gallu mynd ar daith hanesyddol o amgylch yr adeilad arddull gothig hwn neu hyd yn oed fwynhau pryd anhygoel yn un o'i fwytai.

Golff SynhwyrolProfiad

Os ydych chi’n ffanatig o golff, byddwch yn cael eich plesio’n fawr gan y cwrs golff godidog sydd wedi’i leoli ym mharcdir godidog Adare Manor. Cwrs golff pencampwriaeth a fydd yn rhoi'r profiad golffio eithaf i chi yn Iwerddon wedi'i gynllunio i ysbrydoli, swyno a herio golffwyr.

Cwrs arobryn sydd wedi’i drawsnewid yn rhyfeddol gan y pensaer golff poblogaidd Tom Fazio i gyd-fynd â pharadwys y parcdir sy’n amgylchynu’r ardal. Cwrs golff llawn cymeriad a harddwch a fydd yn gadael unrhyw ddilynwyr golff mewn syndod a phrofiad annwyl.

Archwilio Downtown Adare

Os nad oes gennych chi ddiddordeb mewn archwilio atyniadau hanesyddol neu brofiadau golff, beth am fynd am dro i ganol Adare, lle byddwch chi'n dod o hyd i lawer o olygfeydd ac atyniadau cofiadwy.

Un peth i'w garu am Adare yw ei thai lliwgar hyfryd; edrych fel enfys ffrwydro ar y dref. Cyfle perffaith i fachu rhai lluniau a dal pa mor bert yw'r lle mewn gwirionedd. Y ffordd orau o ddod o hyd i holl nodweddion cudd y dref yw crwydro o gwmpas ar droed a rhyfeddu at y gwaith carreg canoloesol a phelydrau o liwiau a chymeriadau sy’n byrlymu o’r tai clyd.

10. Birr, Sir Offaly

I orffen canllaw ConnollyCove ar y 10 tref fwyaf rhyfeddol yn Iwerddon i ymweld â nhw, roeddem yn meddwl y byddem yn gorffen gyda gem gudd Birr yn Sir Offaly.Mae Birr yn dref dreftadaeth Wyddelig wych sy'n cynnig un o'r enghreifftiau gorau o dref Sioraidd ar yr Ynys Emrallt. Mae’r lle wedi’i gadw’n dda dros amser i roi atgof gosgeiddig i ymwelwyr o oes anghofiedig Iwerddon.

Mae Birr yn fach o ran maint ond yn fawr o ran ei swyn gyda'i bensaernïaeth gain, canolfannau coediog a llwybrau trawiadol a fydd yn eich atal rhag cael ail olwg. Os mai hanes a threftadaeth yw’r hyn yr ydych yn chwilio amdano, ni allwch fynd o’i le gydag ymweliad â Birr, lle sy’n falch o’i stori unigryw sy’n ymestyn dros ganrifoedd lawer.

10 Trefi Gwyddelig Swynol y Mae'n rhaid i chi Ymweld â nhw 14

Pethau i'w Gwneud yn Birr

Mae Birr yn cynnig cymysgedd eclectig o olygfeydd awyr agored hudolus i'w harchwilio, hanesyddol ac atyniadau diwylliannol, amrywiaeth o fwytai, caffis a bistros hyfryd i'r rhai sy'n hoff o fwyd eu mwynhau a llawer mwy.

Theatr Syfrdanol

Os ydych yn mwynhau theatr a chelfyddydau perfformio yna mae ymweliad â Theatr a Chanolfan Gelf enwog Birr yn hanfodol wrth ymweld â'r dref Wyddelig hon. Mae'r theatr Fictoraidd wedi bod o gwmpas ers y 18fed ganrif ond syrthiodd i anobaith yn ystod y nawdegau.

Cafodd ei adfer yn ddiweddarach a’i adfywio gyda chyfleusterau o ansawdd uchel i ddarparu amrywiaeth o ddigwyddiadau trwy gydol y flwyddyn gan gynnwys perfformiadau theatr, cerddoriaeth, y celfyddydau, ffilm a chomedi i ddiddanu ymwelwyr.

Castell Birr

Taith iCastell Birr & Mae’r Ganolfan Wyddoniaeth yn hanfodol wrth grwydro’r dref hon, sy’n enwog am ei gerddi arobryn gan gynnwys coed a blodau unigryw, ei bywyd gwyllt rhyfeddol a llwybrau hamddenol gyda golygfeydd godidog ar hyd y llyn. Mae’n cael ei ystyried yn un o lefydd mwyaf trawiadol Iwerddon i ymweld ag ef sydd wedi’i greu’n falch dros genedlaethau gan gynnig “capsiwl amser amgylcheddol a gwyddonol”.

Mae Castell Birr hefyd yn wych ynddo’i hun, castell sydd wedi goroesi gwarchaeau a thanau yn ystod ei oes. Mae wedi’i adfer yn llawn ac mae’n croesawu gwesteion ar deithiau i archwilio ei drysorau niferus y tu mewn a dadorchuddio hanes y teulu Parsons, sy’n galw’r lle hwn yn gartref. Trît go iawn i unrhyw un sy'n dod i Iwerddon i'w wirio.

Trefi Gwyddelig bythgofiadwy

Gobeithiwn fod ein canllaw wedi eich helpu i ddarganfod rhai trefi Gwyddelig godidog sy'n werth eu harchwilio a rhoi o'ch amser iddynt. Mae'r 10 tref Gwyddelig hyn i gyd yn cynnig rhywbeth arbennig ac yn sefyll allan yn erbyn y gweddill.

Mae ymweld â threfi llai Iwerddon yn helpu i roi profiad go iawn i chi o Iwerddon lle byddwch chi'n dod i adnabod y bobl leol ac yn datgelu llawer o chwedlau Gwyddelig hynod ddiddorol, ac yn datgelu llawer o berlau cudd sy'n gwneud yr Ynys Emrallt yn lle arbennig. .

Rhowch wybod i ni am eich hoff dref Wyddelig a'r hyn roeddech chi'n ei garu fwyaf amdani yn y sylwadau isod!

clogwyni môr hudolus tuag at ganolfan ymwelwyr Clogwyni Moher, am brofiad gwirioneddol hudol yn dal harddwch gwledig Iwerddon.

Bwyd Gogoneddus Bwyd

Mae Doolin hefyd wedi dod yn ganolbwynt diwylliannol ar gyfer bwyd ac mae'n rhaid i chi tra'ch bod yn ymweld fel y gallwch chi brofi blas Doolin gyda'i fwyd lleol anhygoel golygfa ar gael. Mae'r pentref yn gartref i rai bwytai, caffis a gwyliau bwyd trawiadol sy'n cael eu cynnal trwy gydol y flwyddyn.

Mae'r lleoedd y mae'n rhaid i chi eu harolygu am fwyd yn cynnwys Canolfan Ymwelwyr Burren Smokehouse, Oar Doolin a The Ivy Cottage i gael rhywfaint o fwyd gwych.

Tir hanesyddol Doolin

Mae Doolin, fel y mwyafrif o drefi Gwyddelig, yn llawn hanes y mae'n rhaid i chi ei archwilio hefyd, mynd ar daith trwy ei leoliadau hanesyddol a darganfod pobl hynafol, eglwysi a ffynhonnau sanctaidd a chestyll.

Mae gan y dref Wyddelig hon gymaint i'w charu a fydd yn gwneud ichi fod eisiau dod yn ôl yr ail a'r trydydd tro. Tref fywiog yn llawn straeon unigryw a phrofiadau bythgofiadwy gyda llety gwych, gweithgareddau, a siopau lleol.

2. Kinsale Co.Cork

Wedi'i leoli yn Sir hanesyddol Corc, mae'n gartref i'r porthladd pysgota a elwid yn Kinsale ar un adeg yn y canoloesoedd ond sydd bellach yn cael ei ystyried yn brifddinas bwyd gourmet Iwerddon. Os ydych chi'n dymuno dod i Iwerddon i brofi bwyd anhygoel, yna nid yw'r lle hwn yn siomedig.

Nid yn unig y mae Kinsale yn enwogei sîn fwyd ond mae’r lle hefyd wedi’i awgrymu fel un o drefi mwyaf prydferth, hanesyddol a ffasiynol Iwerddon ar arfordir y gorllewin. Does dim dwywaith am ei harddwch gyda’i glannau hudolus, harbwr llawn cychod hwylio a thai ac orielau lliwgar. Mae yna bob amser gyfle i dynnu lluniau ym mhob cornel yn Kinsale, felly gwnewch yn siŵr bod gennych chi'ch camera wrth law.

Mae ei hinsawdd fwyn a’r harbwr diogel wedi gwneud y lle hwn yn lle perffaith ar gyfer pysgota môr, gwylio Dolffiniaid a Morfilod a mwynhau bwyd môr ffres ers tro.

Yr hyn sy'n gwneud Kinsale mor arbennig yw mai ychydig iawn sydd wedi newid am y lle dros ei hanes hir gyda llawer o hen adeiladau yn dal i sefyll yn falch i roi cipolwg i ymwelwyr ar ei orffennol diddorol.

Mae Kinsale yn dref fywiog sy’n berffaith ar gyfer pobl leol a thwristiaid fel ei gilydd gyda’i hamrywiaeth o siopau ac atyniadau gan gynnwys orielau celf, siopau llyfrau a mwy.

Golygfa o Kinsale o geg Afon Bandon, Iwerddon

Pethau i'w gwneud yn Kinsale

Mae llawer i'ch cadw'n brysur ar taith penwythnos i Kinsale o deithiau cerdded hanesyddol, archwilio cestyll ac orielau, mwynhau rownd o golff, marchogaeth, mordeithiau harbwr ac amrywiaeth o weithgareddau dŵr, yn bendant ni fyddwch wedi diflasu tra byddwch yma.

Caerau Gwyddelig Hynafol

10 Trefi Gwyddelig Swynol Mae'n rhaid i Chi Ymweld â nhw 12

I bobl sy'n hoff o hanes, gwnewch yn siŵri edrych ar Charles Fort, a adeiladwyd yn ystod yr 17eg ganrif ar gyrion Harbwr Kinsale, mae'r gaer siâp seren unigryw wedi chwarae rhan bwerus yn hanes Iwerddon. Ychydig iawn sydd wedi newid am y gaer gan ei gwneud yn werth chweil i'w harchwilio yn ogystal â'r golygfeydd godidog o'r cefnfor a chefn gwlad Corc sy'n cael eu harddangos.

Cariad Tref Fach

Un peth sy’n swyno swyn Kinsale yw ei dref fechan hardd a lliwgar sy’n cynnig awyrgylch hamddenol, yn crwydro o gwmpas ac yn archwilio’r troellog. strydoedd a glannau i'w methu.

Ewch ar daith i amgueddfa gain Kinsale i archwilio rhan hynod ddiddorol o hanes Iwerddon, sy’n gartref i gasgliad anhygoel o arteffactau sy’n arddangos hanes morwrol anhygoel y dref Wyddelig hon.

Un peth y mae'n rhaid i chi ei wneud tra yma yw cael profiad o'r daith gerdded hyfryd ar yr Old Head of Kinsale Loop, dim ond taith fer yn y car y tu allan i Kinsale. Mae'n cael ei ystyried yn un o lwybrau cerdded arfordirol mwyaf syfrdanol Gorllewin Corc. Byddwch yn wirioneddol wedi eich syfrdanu gan y golygfeydd o’ch cwmpas ynghyd â’r safleoedd hanesyddol a welwch yma gan gynnwys goleudy godidog o’r 17eg ganrif.

Prifddinas Gourmet Iwerddon

Fel y soniwyd yn fyr uchod Kinsale yw Prifddinas Gourmet Iwerddon, felly pan ddaw i fwyd, yn enwedig bwyd môr, byddwch yn y nefoedd. Mae Kinsale yn llawn o sefydliadau bwyta gwych, ac amrywiaeth o fwytaigan gynnig ciniawa coeth i’r gorau o fwyd tafarn Gwyddelig, ni fyddwch yn brin o fwyd anhygoel yn y dref Wyddelig hon.

Dyma'r lle i fynd i rai sy'n dymuno blasu gwir flas Iwerddon. Y lleoedd i ymweld â nhw yw Baston, Cosy Cafe, Finns’ Table a’r Lemon Leaf Cafe ymhlith ei fannau bwyd gorau.

3. Kilkenny, Co Kilkenny

Yn enwog am fod y ddinas ganoloesol sydd wedi'i chadw orau yn Iwerddon, sy'n gyfoethog o ran hanes a diwylliant, mae Kilkenny sydd wedi'i lleoli yn Nwyrain Hynafol Iwerddon. Mae angen i'r dref hon fod ar eich rhestr o leoedd i brofi yn Iwerddon. Mae Kilkenny wedi dod yn hoff gyrchfan i dwristiaid yn gyflym, sy'n hawdd ei gyrraedd trwy deithiau dydd o brifddinas Iwerddon, Dulyn.

Mae llawer o adeiladau hynafol Kilkenny yn dal i fod mewn amodau hardd gan helpu i gadw ei hamgylchedd canoloesol swynol. Mae ymweliad yma yn siŵr o gynnig profiad heb ei ail i chi a fydd yn aros gyda chi ymhell ar ôl i chi fynd.

Byddwch yn cael eich swyno gan ei naws ganoloesol o lonydd cul ac adeiladau hanesyddol fel cestyll ac eglwysi cadeiriol. Mae'r lle hefyd yn fwy na phot mêl hanesyddol, mae hefyd yn ganolbwynt creadigol sy'n adnabyddus am ei gelf a chrefft; bob blwyddyn mae'n cynnal Gŵyl Gelfyddydau Kilkenny, sy'n hynod boblogaidd, lle caiff y gorau o gelfyddyd Wyddelig a rhyngwladol ei harddangos.

Mae Kilkenny yn dref Wyddelig hynod, hwyliog a swynol sydd wedi bod yn ffefryn ers amser maithtaith gerdded i bobl sy'n ymweld ag Iwerddon.

Castell yn Kilkenny, Iwerddon yw Castell Kilkenny a adeiladwyd ym 1195, Golygfa o'r ardd

Pethau i'w gwneud yn Kilkenny

Castell Ffit ar gyfer Brenhines

I unrhyw un sy'n frwd dros gastelli, ni allwch golli edrych ar Gastell a Pharc Kilkenny, mae'n edrych fel rhywbeth a ddaeth yn syth o stori dylwyth teg.

Ymweliad â’r castell godidog hwn, a godwyd yn ystod yr 11eg ganrif, mae Castell Kilkenny yn cynnig straeon a hanes rhyfeddol i’w datgelu. Dros y blynyddoedd mae’r castell wedi cael ei adnewyddu’n sylweddol sydd wedi helpu i’w droi’n atyniad twristaidd poblogaidd y mae heddiw.

Y Filltir Ganoloesol

Archwiliwch ochr ganoloesol hudolus y ddinas hon trwy ei llwybr treftadaeth ymroddedig sy'n cysylltu rhai o fannau mwyaf hanesyddol Kilkenny megis Castell Kilkenny â St. Canice's eglwys gadeiriol. Mae'r filltir ganoloesol hefyd yn llawn amrywiaeth o siopau, bwytai, a lonydd hyfryd gyda hanes ar bob eiliad i'w amsugno.

Dadorchuddio Hanes Hurlo

Yn Iwerddon, mae hyrddio yn un o’r chwaraeon hiraf a mwyaf traddodiadol a chwaraeir yn y wlad, gyda dros 3000 o flynyddoedd o hanes rhyfeddol yn gysylltiedig â y gamp. Gallwch chi ddarganfod popeth amdano ar ymweliad â Kilkenny Hurling Way Experience.

I dwristiaid sy'n ymweld â'r ardal sy'n dymuno darganfod pethau unigryw am Iwerddon, dymayn bendant na ddylid ei golli a bydd yn cynnwys ymweliad ag amgueddfa, cyflwyniad i'r gamp a gorffen gyda gwylio gêm o hyrddio dros ychydig o ginio.

Smithwick Experience

Pan fydd pobl yn meddwl am gwrw Gwyddelig enwog roedden nhw fel arfer yn eu cysylltu â stwff du enwog Guinness ond mae Kilkenny yn gartref i fragdy gweithredol hynaf Iwerddon, Smithwicks.

Mae taith o amgylch Smithwick’s yn cynnig cipolwg i ymwelwyr ar hanes rhyfeddol bragu cwrw yn ogystal â gweld y broses sydd ei hangen i greu’r Smithwicks annwyl. Daw'r daith i ben yn berffaith gydag ymwelwyr yn cael blasu peint o'u dewis. Dyma un o'r atyniadau na ellir ei golli yn Kilkenny.

4. Carlingford, County Lough

Y dref Wyddelig nesaf i'w hychwanegu at eich rhestr o leoedd i ymweld â nhw yw tref arfordirol wahoddiadol Carlingford yn Swydd Louth. Mae Carlingford wedi cael ei ystyried ers amser maith yn un o gyfrinachau gorau Iwerddon sy'n llawn treftadaeth hanesyddol gyfoethog yng nghanol Penrhyn Cooley.

Yn enwog am fod yn rhan o Ddwyrain Hynafol Iwerddon, sydd wedi'i leoli yn y canol rhwng Belfast a Dulyn, lle gall ymwelwyr fwynhau llawer o dreftadaeth a llên gwerin. Efallai ei bod yn dref fach ond mae ei swyn mawr yn gwneud i bobl fod eisiau dod yn ôl dro ar ôl tro.

Bydd ymweliad â Carlingford yn rhagori ar yr holl ddisgwyliadau, dihangfa hyfryd o lan y môr, lle gallwch fwynhau harddwch naturiolyr awyr agored Gwyddelig gyda chefndir Mynyddoedd Cooley a blaendir mynyddoedd godidog Morne.

Mae’r dref fach hefyd yn orlawn o bersonoliaeth sy’n cynnig naws fywiog a chosmopolitan lle byddwch chi’n cael eich gwneud i deimlo’n gartrefol yn fuan gan y bobl leol.

> Pethau i'w gwneud yn Carlingford

Tref fechan Wyddelig ond mae mwy na digon o weithgareddau ac atyniadau i'ch llenwi â diwylliant a hwyl ar unrhyw daith benodol yma. P'un a ydych chi'n chwilio am fwyd Gwyddelig anhygoel, dihangfa awyr agored, arbenigwr celf neu rywun sy'n caru ychydig o bopeth, byddwch chi'n falch iawn yn ystod eich ymweliad â Carlingford.

Golygfa Tyfu Bwyd i'w Fwynhau

Un peth i'w garu am Carlingford yw ei wystrys a'i fwyd môr anhygoel yn dod yn ffres o Carlingford Lough. Mae Carlingford yn un dref Wyddelig i ymweld â hi am ei bwyd gwych yn unig, gydag amrywiaeth anhygoel o fwytai a fydd yn llenwi'r galon a'r stumog â hapusrwydd.

Byddwch yn cael profiad bwyd anhygoel yn un o fwytai, bariau a chaffis gorau Carlingford. Ar gyfer y rhai sy'n hoff o fwyd, edrychwch ar Far Caffi Sitar Marina a Cuisine Indiaidd, Bar Oyster Pjs O'Hare a Bistro Magee.

Taith Hanes Bythgofiadwy

Fel un o bentrefi canoloesol hynaf a gorau Iwerddon, ni allwch ddod yma a pheidio ag archwilio ei gorffennol hynafol.

Mae'r dref Wyddelig hon yn cynnig llawer o wybodaeth a
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.