13 o Draddodiadau Calan Gaeaf Unigryw ledled y byd

13 o Draddodiadau Calan Gaeaf Unigryw ledled y byd
John Graves
dathlu Calan Gaeaf? Mae'r ateb i'r cwestiwn hwn yn wahanol ar gyfer pob diwylliant, ond mae pob gŵyl yn rhannu thema gyffredin o ddod â phobl yn nes at ei gilydd ac efallai fod hynny'n rheswm gwerth chweil i ddathlu'r afiach i bob golwg.Archwiliwch Ogledd Iwerddon adeg Calan Gaeaf!

Pa un o'r gwyliau Calan Gaeaf hyn oedd eich ffefryn? Rhowch wybod i ni yn y sylwadau isod os oes unrhyw rai rydych chi'n meddwl sy'n haeddu lle ar y rhestr hon. Nid oes rhaid iddynt fod yn gysylltiedig â Chalan Gaeaf o reidrwydd, efallai y byddant yn rhannu llawer o debygrwydd â'r tymor arswydus. Gobeithio eich bod wedi mwynhau'r erthygl hon!

Mae gennym gymaint o erthyglau Calan Gaeaf diddorol i'w darganfod, beth am edrych ar yr erthyglau canlynol nesaf:

Haunted Hotels in Ireland

Wyddech chi fod y ffordd y mae Calan Gaeaf yn cael ei ddathlu yn wahanol ledled y byd? Yn yr erthygl hon byddwn yn archwilio 13 o draddodiadau Calan Gaeaf unigryw ledled y byd!

Mae'n werth nodi, er bod Calan Gaeaf modern yn cael ei ddathlu mewn llawer o'r gwledydd a restrir isod, rydym wedi rhestru'r dewisiadau traddodiadol eraill lle bo modd. Rydym hefyd wedi cynnwys gwyliau sy'n digwydd o gwmpas adeg Calan Gaeaf a gwyliau sy'n rhannu tebygrwydd â'r tymor brawychus.

Cyn i ni neidio i mewn i'n rhestr o draddodiadau Calan Gaeaf o gwmpas y byd, ydych chi'n gwybod pam mae'r gwyliau arswydus. o'r enw Calan Gaeaf?

Traddodiadau Calan Gaeaf – Cerfio Pwmpen

Traddodiadau Calan Gaeaf: Etymology of the holiday (ystyr Calan Gaeaf)

Mae Calan Gaeaf yn dalfyriad o ddau derm. Yn gyntaf mae ‘Hallowmas’ neu hallow-mas yn gyfuniad o ddau air, Sanctaidd sy’n golygu sanctaidd neu santaidd a mas sy’n llythrennol yn golygu dathlu. O ystyried hyn, mae Nos Galan Gaeaf yn golygu ‘dathlu’r saint’ neu ddiwrnod yr holl Saint a gynhelir ar y cyntaf o Dachwedd.

Yn llythrennol mae Noswyl Sanctaidd yn golygu ‘y noson cyn dydd yr holl saint’ ac fe’i talfyrwyd i Galan Gaeaf dros amser.

Y tridiau sy’n cynnwys Hydref 31ain i’r ail o Dachwedd (Dydd yr Holl Eneidiau) yn hanesyddol fel 'All Hallowtide'. Mae llanw yn golygu tymor neu amser, felly mae Calan Gaeaf yn golygu ‘tymor y saint’.

Nawr eich bod chi’n gwybod sut mae’r ŵyl honyn cynnwys mathau o selsig, cigoedd wedi'u torri'n oer, cawsiau, olewydd, llysiau, corn babi wedi'i biclo, beets a blodyn pacaia. Mae mathau o Fiambre yn cynnwys:

  • Fiambre Rojo – Fiambre Coch, gyda beets
  • Fiambre Blanco – Fiambre Gwyn, heb feets
  • Fiambre Desarmado / Divorciado - Fiambro wedi'i Ddadadeiladu, mae cynhwysion yn cael eu gweini ar wahân
  • Fiambre Verde – Green Fiambre/Fiambre Llysieuol

Mae plât ychwanegol yn cael ei adael ar gyfer eneidiau’r ymadawedig. Mae gan y salad darddiad amrywiol, mae'n fwyaf tebygol o gael ei fwyta gan ei fod yn hawdd dod a'i wneud yn y fynwent. Gyda'r nos cynhelir parti llawen yn y fynwent.

Er bod ganddynt eu gwreiddiau eu hunain, mae yna debygrwydd pendant rhwng traddodiadau Calan Gaeaf a dathlu Barriletes Gigantes a Dydd y Meirw yn Guatemala.<1

#7. Haiti – Fèt Gede

Fèt Gede yw Diwrnod y Meirw Haiti sy’n draddodiad blynyddol sy’n gweld ymarferwyr fodod yn gorymdeithio drwy’r strydoedd, wedi’u meddiannu gan ysbrydion y meirw ( gede )

Cynhelir Fèt Gede ar y cyntaf a'r ail o Dachwedd ac mae'n ffordd o barchu anwyliaid sydd wedi pasio ymlaen. Mae pob crefydd yn dathlu Fèt Gede yn wahanol. Mae crefyddau Cristnogol yn cyfarfod yn yr eglwys ar gyfer offeren wedi'i chysegru i'r ymadawedig, ond y fersiwn mwyaf diddorol yn fy marn i yw un o Vodou crefydd y wladwriaeth y wlad, sy'n dathlu Fèt Gede mewn Nadolig llawer mwy.ffordd.

Mae Fèt Gede yn olrhain ei wreiddiau i draddodiadau hynafiaid Affrica, ac mae sioeau Gede yn enwog o uchel ac afradlon. Maent i'w gweld bron ym mhobman ar draws Haiti wrth i ymarferwyr Vodou wisgo'n gywrain ar gyfer yr achlysur. Maen nhw'n gwisgo lan i gynrychioli Iwa neu Ioa, is-set o wirodydd o'r enw 'gede' sy'n golygu 'y meirw'.

Edrychwch ar y post hwn ar Instagram

Post a rennir gan Weltmuseum Wien (@weltmuseumwien)

Mae'r syncretiaeth grefyddol rhwng Vodou a Christnogaeth yn ei gwneud hi'n anodd amcangyfrif nifer yr ymarferwyr, ond credir bod cymaint â 50% o Haiti yn ymarfer Vodou mewn rhyw ffurf, yn ôl ymweliad â Haiti. Mae gan Vodouwizan neu ymarferydd Vodou eu gede eu hunain, sef ailymgnawdoliad perthynas agos neu ffrind sydd wedi dod o'r byd ar ôl marwolaeth i fyw yng nghorff y voudowizan a'u galwodd. Mae hyn yn trawsnewid yr ysbryd yn Iwa trwy broses o alw defod ar yr ysbryd.

Gallwch ddarllen mwy am Fèt Gede, Diwrnod Meirw Haiti, trwy ddarllen Ymwelwch â blog pwrpasol Haiti!

Edrychwch ar y post hwn ar Instagram

Post a rennir gan Visit Haiti 🇭🇹 (@visithaiti )

#8. Tsieina – Teng Chieh

Nid gŵyl Calan Gaeaf mo hon yn dechnegol; mae'n digwydd ar ddiwedd y seithfed mis lleuad (Awst), ond teimlaf ei fod yn haeddu lle ar ein rhestr gan ei fod yn rhannu digon o debygrwydd â gwyliau eraill ar y rhestr hon sy'n dathlumarwolaeth.

Gweld y post hwn ar Instagram

Postiad a rennir gan snapshot (@snapshot_____story)

Gŵyl Crefydd Werin Taoist, Bwdhaidd a Tsieineaidd draddodiadol yw'r ŵyl Ysbrydion neu ŵyl Hungry Ghost sy'n cael ei chynnal ar y 15fed noson (Diwrnod Ysbryd) o'r seithfed mis (mis ysbryd) mewn llawer o wledydd Dwyrain Asia gan gynnwys Tsieina, Fietnam, Taiwan, Korea, Japan, Singapôr, Malaysia ac Indonesia.

Diwrnod ysbryd yw'r adeg o'r flwyddyn lle mae ysbrydion ac ysbrydion (gan gynnwys rhai anwyliaid ymadawedig) yn dod allan o'r deyrnas isaf. Mae defodau parchedig yn cael eu rhagffurfio. Mae traddodiadau ysbrydion dydd yn cynnwys offrymau papur yn llosgi gan gynnwys arian, y credir ei fod yn cael ei dderbyn gan y meirw. Mae traddodiadau eraill yn cynnwys rhyddhau llusernau papur mewn afonydd a llynnoedd i dywys ysbryd cyndeidiau adref.

Nid gŵyl arswydus yw hi fel llawer o rai eraill ar y rhestr hon, yn hytrach mae’n amser i gofio anwyliaid a dod â phobl yn nes. gyda'i gilydd. Tra bod traddodiadau Calan Gaeaf eraill bellach yn ymwneud yn fwy â dathlu llawen, mae gŵyl Hungry Ghost yn canolbwyntio ar barchu’r meirw a lleddfu poen colled.

Mewn llawer o ddiwylliannau credir mai gloÿnnod byw a gwyfynod yw eneidiau’r hynafiaid sy’n dychwelyd. am ymweliad. Mae traddodiadau eraill yn cynnwys rhoi orennau i'w gilydd, gan fod y ffrwyth yn symbol o lwc dda a chyfoeth.

gŵyl ysbrydion newynog – offrymau oren

Bwyd traddodiadol a wnaed yn ystod ygŵyl yn cynnwys:

  • Png kuek (neu peng kway). Mae Teochew png kueh yn dwmplen wedi'i llenwi â reis wedi'i dro-ffrio, cnau daear, garlleg a sialóts. Mae'r twmplen yn y ddysgl wedi marw'n binc fel symbol o lwc dda ac fe'i gadewir i hynafiaid.

#9. Yr Iseldiroedd & Gwlad Belg – Sint-Maarten

Gelwir Sul Sant-Maarten neu St. Martin’s Day gan lawer o dermau megis Gwledd Sant Martin, Martinstag neu Martinmas, yn ogystal â Hen Galan Gaeaf a Hen Noswyl Nadolig. Fe'i dathlir ar yr 11eg o Dachwedd bob blwyddyn yn yr Iseldiroedd a Gwlad Belg.

Milwr Rhufeinig oedd Sant Martin o Tours a fedyddiwyd yn oedolyn ac a ddaeth yn esgob mewn tref yn Ffrainc. Yr enwocaf o'i weithredoedd santaidd oedd torri ei glogyn yn ei hanner i'w rannu gyda cardotyn yn ystod storm eira. Yn ôl yr hanes, breuddwydiodd am Iesu y noson honno, yn gwisgo hanner clogyn ac yn diolch iddo am roi ei glogyn iddo.

Mae traddodiadau Martinmas yn cynnwys:

  • Gwledd a ganiateir â chig sy’n dathlu diwedd y flwyddyn amaethyddol.
Cinio gŵydd traddodiadol a fwyteir ar Ddydd Sant Martin

Mae dathlu diwedd y cynhaeaf yn debyg i ddathliadau eraill Gorllewin Ewrop, gan gynnwys Samhain. Roedd y ddau ddathliad yn nodi dechrau'r Gaeaf a oedd yn bwysig mewn unrhyw gymdeithas amaethyddol. O ran traddodiad, gellir dadlau bod Martinmas yn debycach i ddathliad America o Ddiolchgarwch gyda'r tric-neu-.y danteithion a ddisgwylir yn ystod Calan Gaeaf (llai'r gwisgoedd a'r triciau brawychus, gan fod plant fel arfer yn mynd o ddrws i ddrws gyda llusernau'n canu cân).

Pam y gelwir Dydd Sant Martin yn hen Galan Gaeaf?

Anifail yw yn draddodiadol yn cael ei haberthu a'i bwyta ar gyfer dydd Sant Martin, gŵydd fel arfer. Yn ôl y Gwyddelod 'Roedd aberthu a thywallt gwaed ar y diwrnod hwn yn rhan o ŵyl Samhain, ond newidiodd hyn yn y cyfnod canoloesol i'r dyddiad newydd o Dachwedd 11eg, a dyna'r rheswm dros y term Hen Galan Gaeaf'.

Yn ôl y stori Gristnogol, pan gafodd Sant Martin ei alw i fod yn esgob, rhedodd i ffwrdd a chuddio mewn ofn. Gŵydd swnllyd oedd yn rhybuddio’r clerigwyr o’i bresenoldeb ac felly fel traddodiad mae gŵydd yn cael ei lladd a’i bwyta oherwydd ei brad i Sant Martin. Credid bod gan waed yr ŵydd briodweddau i'w hamddiffyn rhag afiechyd a gwirodydd bydol eraill.

Mae'n ddiddorol gweld sut y gellir trawsnewid traddodiadau Calan Gaeaf yn llwyr. Nid yw’r arferiad hwn yn bodoli mwyach yn Iwerddon yn ystod Calan Gaeaf, ond mae’n rhan o ddydd Sant Martin.

Gweld hefyd: Stori'r Argae Uchel Mawr yn yr Aifft

#10. India – Pitru Paskha

Gŵyl lleuad 16 diwrnod yng nghalendr Hindŵaidd yw Pitru Paskha sy’n dathlu’r meirw. Mae dyddiad yr ŵyl hon yn amrywio, yn dibynnu ar weld y lleuad lawn a all fod naill ai ym mis Medi neu fis Hydref.

Y tebygrwydd rhwng Pitru Paskha a Chalan Gaeaf Mae traddodiadau Samhain yn golygu bwydo'rhynafiaid ysbrydion, cynnau tanau neu ganhwyllau a cheisio tawelu ysbrydion.

Yn ystod Pitru Paskha, mae disgwyl i fab hynaf y teulu berfformio defodau i gadw eneidiau mewn heddwch. Shraddha, y weithred o gynnig bwyd a gweddïau i hynafiaid yn cael ei berfformio ac fel arfer yn digwydd gan afon, dan arweiniad offeiriad. Mae canhwyllau'n cael eu goleuo a'u gosod ar yr afon a chaiff adar eu bwydo. Credir mai adar yw ysbryd y meirw a negeswyr duw marwolaeth, Yama.

Os hoffech chi ddarganfod mwy am India, gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar ein canllaw teithio eithaf i Mumbai, lle rydym yn rhestru'r holl bethau gorau i'w gwneud yn ystod eich arhosiad!

#11. Philippines – Undas – Traddodiadau Calan Gaeaf Ffilipinaidd

Mae Undas yn digwydd ar y 1af o Dachwedd gan ei fod yn fersiwn o ddiwrnod yr holl Saint a diwrnod pawb yn y Philipiniaid. Mae'r holl ddathliadau Cristnogol arferol yn digwydd ar y diwrnod hwn, megis gwledda ac ymweld â beddau anwyliaid, ond mae gan bobl Ffilipinaidd eu traddodiad tric neu ddanteithion eu hunain sy'n mynd ymhell yn ôl mewn hanes.

Mae Pangangaluwa yn deillio o hen draddodiad. gair sy'n golygu 'ysbryd dwbl' ac mae'n fersiwn Philippines o trick-or-treating. Mae'n arferiad i wisgo dalen wen a mynd o ddrws i ddrws yn gofyn am wledd ar ffurf ysbryd eich hynafiaid. Gellir perfformio tric os nad yw’r ‘ysbryd’ yn derbyn unrhyw ddanteithion

gwisg ysbrydion – traddodiadau Calan Gaeafo gwmpas y byd

Gwyliau eraill sy'n rhannu tebygrwydd â Chalan Gaeaf

#12. Gwlad Groeg – Apokries

Nid yw Calan Gaeaf yn cael ei ddathlu’n draddodiadol yng Ngwlad Groeg. Fodd bynnag, weithiau mae Apokries yn cael ei gymharu â Chalan Gaeaf oherwydd ei fod yn golygu gwisgo i fyny mewn gwisgoedd. Mewn gwirionedd mae'n digwydd ar y diwrnod cyn y benthyciad ac felly mae'n fwy tebyg i Mardi Gras neu Ddydd Mawrth Ynyd. Carnifal yw Apokries a dathliad cyntaf y flwyddyn felly mae'n rhannu tebygrwydd â gwyliau ar y rhestr hon.

#13. Nepal – Gai Jatra

Dethlir Gai Jatra ar y cyntaf o Fedi. Mae’n llythrennol yn golygu ‘carnifal buwch’ ac mae plant yn gwisgo fel buchod ar gyfer y digwyddiad. Gwnaed yr wyl gan y Brenin Pratap Malla ar ôl i'w fab farw yn annhymig. Roedd yn ffordd i godi calon ei frenhines ac i helpu ei deulu i alaru gyda'r gymuned. Credir bod perfformio defodau yn ystod yr ŵyl yn helpu i dywys eneidiau’r ymadawedig i’r nefoedd.

Mae’n rhannu tebygrwydd â digwyddiadau eraill yn y rhestr hon yn bennaf oherwydd ei bod yn ŵyl sy’n ymdrechu i helpu pobl i alaru a dathlu eu bywydau o anwyliaid nad ydynt bellach gyda ni.

Meddyliau Terfynol

Efallai y bydd yn syndod i chi fod llawer o wyliau Calan Gaeaf a'u cymheiriaid tebyg mewn gwirionedd yn fwy dyrchafol na macabre. Mae'r gwyliau hyn yn wir yn ffordd i ddod â phobl ynghyd i gofio anwyliaid ac anrhydeddu eu marwolaeth.

Pam ydym niwedi cael ei enw, rydym yn barod i deithio'r byd i chwilio am ein hoff draddodiadau Calan Gaeaf ledled y byd! Byddwn yn ymdrin â'r gwledydd canlynol a'u gwyliau priodol. Cliciwch ar unrhyw un o'r gwledydd canlynol i neidio i'r adran honno o'r erthygl!

Rydym hefyd wedi cynnwys 2 ŵyl bonws ar ddiwedd y blog hwn sy'n rhannu tebygrwydd â Chalan Gaeaf, allwch chi ddyfalu beth ydyn nhw?

13 Traddodiadau Unigryw Calan Gaeaf o amgylch y byd 10

Traddodiadau Calan Gaeaf o gwmpas y byd

#1. Iwerddon – Traddodiadau Calan Gaeaf Gwyddelig – Samhain

Efallai eich bod yn pendroni pwy ddechreuodd y traddodiadau Calan Gaeaf y mae pawb yn eu hadnabod ac yn eu caru, fel tric-neu-drin a gwisgo lan. Mae Calan Gaeaf modern wedi tarddu o genhedloedd Celtaidd Iwerddon a'r Alban? Dathlodd y Celtiaid Samhain, un o bedair gŵyl y flwyddyn Geltaidd.

Nos Galan Geltaidd oedd Samhain yn y bôn. Ar fachlud haul neu dywyllwch y dechreuodd y Celtiaid eu dyddiau. Roedd y cyntaf o Dachwedd yn cyd-daro â diwedd yr haf a thymor y cynhaeaf. Roedd y cyfnod hwn o dywyllwch yn nodi dechrau'r Flwyddyn Newydd Geltaidd. Dechreuodd Samhain ar fachlud haul ar yr 31ain o Hydref a chafodd ei ddathlu tan y diwrnod wedyn.

Nid oedd y Celtiaid yn credu mewn newidiadau sydyn. Yn lle hynny, roedd bywyd yn llawn cyfnodau trosiannol. Roedd hyn yn amlwg yn eu barn bywyd a marwolaeth, haf i aeaf a'r hen flwyddyn i'r flwyddyn newydd. Yny cyfnodau trosiannol hyn, aeth y gorchudd rhwng ein byd ni a'r byd arall (neu fyd arall) yn wan, gan adael i ysbrydion ddychwelyd i'r ddaear.

Roedd yr ysbrydion ysbrydion hyn yn eneidiau anwyliaid ac yn ysbrydion drwg. Byddai llety ar gyfer aelodau'r teulu ymadawedig trwy osod plât ychwanegol o fwyd wrth y bwrdd. Ond roedd rhithiau bygythiol yn crwydro'r ddaear o hyd, felly roedd pobl yn gwisgo fel gwirodydd ac yn cynnau coelcerthi. Y syniad oedd bod gan lwch y goelcerth bwerau amddiffynnol. Byddai'r Celtiaid yn rhoi'r lludw ar eu hwyneb ac yn gwisgo i fyny fel ysbrydion yn y gobaith o guddio eu hunain rhag drygioni.

Pan gyrhaeddodd Cristnogaeth Iwerddon, roedd gwyliau Celtaidd fel Samhain yn rhy boblogaidd i'w gwahardd. Yn hytrach, credir bod llawer o'r diwylliant Celtaidd wedi'i fabwysiadu, ei drawsnewid a'i ddisodli gan wyliau Cristnogol addas. Parhaodd yr arferion yn weddol debyg, ond roedd iddynt ystyr crefyddol cwbl newydd y tu ôl iddynt.

Wrth i Wyddelod ymfudo i'r DU a Gogledd America daethant â thraddodiad Samhain gyda nhw. Y dyddiau hyn mae Calan Gaeaf yn wyliau masnachol, ond mae hanfod Samhain wedi'i gadw'n eithaf da.

Mae Samhain, neu draddodiadau Calan Gaeaf Gwyddelig yn cynnwys gwisgo i fyny fel bwystfilod a mynd o dŷ i dŷ yn tric-neu-drin. Yn y gorffennol cerfiwyd maip yn llusernau ar gyfer y daith hon, ond unwaith i fewnfudwyr Gwyddelig gyrraedd UDA,roedd yn haws dod o hyd i bwmpenni ac felly fe'u defnyddiwyd yn lle hynny.

Hydref Mae traddodiadau teuluol yn Samhain yn cynnwys pobi Barmbrack, bara Gwyddelig traddodiadol. Mae eitemau fel modrwy neu ddarn arian yn cael eu rhoi yn y bara. Pwy bynnag sy'n cael y fodrwy fydd y person nesaf i briodi a bydd pwy bynnag sy'n cael y darn arian yn gyfoethog o fewn y flwyddyn.

Mae traddodiadau Calan Gaeaf hen ffasiwn yn dal i gael eu mwynhau yn Iwerddon heddiw. Cynhelir gorymdeithiau Samhain yn y rhan fwyaf o ddinasoedd mawr ar draws ynys Iwerddon, gan gynnwys Dulyn a Belfast.

Hoffech chi fynychu gorymdaith Calan Gaeaf Derry/Londonderry?

#2. Mecsico – Día de los Muertos

Mae Día de los Muertos (Dydd y Meirw) yn wyliau sy’n cael ei ddathlu’n draddodiadol ar y 1af a’r 2il o Dachwedd. Weithiau mae Hydref 31ain a 6ed o Dachwedd hefyd yn cael eu dathlu yn dibynnu ar y rhanbarth. Mae'r ŵyl yn cael ei dathlu ledled America Ladin yn ogystal ag mewn gwledydd Sbaeneg a / neu Gatholig eraill. Mae Día de los Meurtos yn fersiwn arall o Ddiwrnod yr Holl saint wedi'i uno â diwylliant traddodiadol gwledydd.

Mae traddodiadau Calan Gaeaf ym Mecsico yn cael eu cysgodi gan ddathliadau dydd y meirw. Mae'n gysylltiedig â Chalan Gaeaf, Dydd yr Holl Saint a Diwrnod yr Holl Eneidiau oherwydd ei ddyddiad, ei enw a'i hanes, ond mewn gwirionedd mae Diwrnod y Meirw yn llawer llai difrifol ac yn cael ei ddathlu fel gwyliau llawenydd a hwyl yn hytrach na galar.

Gall fod llawer o debygrwyddyn deillio o draddodiadau Calan Gaeaf a dathliadau Diwrnod y Meirw, fel gwisgo i fyny. Mae merched fel arfer yn gwisgo lan fel la Catrina neu’r ‘benglog cain’.

La Catrina – Diwrnod Traddodiadau’r Meirw

Yn y gwyliau yma, mae teuluoedd yn ymgynnull i dalu parch a chofio eu hanwyliaid sy’n wedi marw. Cofir pobl mewn naws hoffus, doniol wrth i weinyddion hel atgofion am ddigwyddiadau doniol a hanesion yn ymwneud â'r ymadawedig. Mae hyn yn debyg i'r deffro Wyddelig sydd hefyd yn ceisio dathlu bywyd a llawenydd yr ymadawedig.

Mae traddodiadau Dydd y Meirw yn cynnwys ymweld â beddau'r ymadawedig â chalavera's (penglog addurniadol, sydd weithiau'n fwytadwy ) a cempazúchtil (blodau aur Aztec). Mae gweinyddion y gwyliau yn adeiladu ofrenda (addasiad cartref). Mae hoff fwydydd a diodydd yr ymadawedig yn cael eu gadael ar yr ofrenda sydd wedi'i addurno â lluniau ohonyn nhw.

Diwrnod y Meirw – Blodyn Aur yr Astec

Mae'r gwyliau hefyd yn canolbwyntio ar y byw, fel ffrindiau rhoddwch benglogau siwgr candi a pan de muerto (math o fara) i'ch gilydd. Mae pobl yn ysgrifennu ffug epitahs fel traddodiad jôc.

#3. Japan – gorymdaith Kawasaki

Ar ddiwedd y 90au cyflwynwyd Japan yn briodol i Galan Gaeaf pan gynhaliodd Disneyland ei digwyddiad arswydus cyntaf yn y wlad. Ers hynny mae wedi dod yn ddigwyddiad poblogaidd gyda phobl ifanc sydd wrth eu bodd yn gwisgo i fyny fel bwystfilod erchylla chymeriadau diwylliant pop.

Er nad yw traddodiadau Calan Gaeaf fel tric-neu-drin mor boblogaidd yn Japan, mae creadigrwydd ar ffurf gwisgoedd wedi’i gludo i’r lefel nesaf. Gwisgo i fyny yn bendant yw prif ffocws Calan Gaeaf yn Japan, gan fod gwisgoedd arswyd clasurol a chymeriadau eiconig i'w cael yn crwydro gorymdeithiau stryd, partïon a hyd yn oed trenau Calan Gaeaf sy'n llawn zombies, fampirod ac ychydig o gymudwyr dryslyd iawn!

Mae'r elfen gamp o tric-neu-drin yn cael ei gwgu yn gyffredinol yn Japan, ond fe welwch ddigon o Jac-o-lanternau a candi yn y dinasoedd.

Traddodiadau Calan Gaeaf o gwmpas y byd: Byddwch yn wyliadwrus, mae rhai eithaf brawychus gwisgoedd yn y Parêd Kawaski!

Gorymdaith Kawaski yw un o orymdeithiau Calan Gaeaf mwyaf poblogaidd Japan. Mae ganddi hyd yn oed gystadleuaeth ryngwladol lle gall unrhyw un bleidleisio, ond byddwch yn cael eich rhybuddio bod ansawdd y gwisgoedd yn llawer uwch nag y gallech fod wedi arfer ag ef gyda cholur effeithiau arbennig ar lefel broffesiynol ! Uchod mae rhai cosplays o baentiadau enwog yng ngorymdaith Calan Gaeaf Kawasaki.

#4. Yr Eidal – Ognissanti (Diwrnod yr Holl Saint) – Traddodiadau Calan Gaeaf Eidalaidd

Ar y cyntaf o Dachwedd, mae Ognissanti neu Ddiwrnod yr Holl Saint yn cael ei ddathlu yn yr Eidal. Anrhydeddir seintiau a merthyron y grefydd Gristnogol ar y diwrnod hwn.

Yn y calendr Cristnogol cysegrir pob dydd i sant neu ferthyr yn y grefydd ac mae Ognissanti yn dathlu'r cyfannhw. Fel y soniasom eisoes, credir nad yw dyddiad yr ŵyl yn gyd-ddigwyddiad a'i fod mewn gwirionedd yn gysylltiedig â gwledd Geltaidd Samhain.

Un traddodiad yn Sisili yw bod y meirw yn dod â melysion a melysion yn ystod Ognissanti. anrhegion i blant sydd wedi ymddwyn yn dda. Mae traddodiadau rhanbarthol eraill yn cynnwys plant yn mynd o dŷ i dŷ yn offrymu gweddïau wedi’u cyfeirio at berthnasau ymadawedig y rhoddwr, yn gyfnewid am ‘fara enaid’ melys. Maent yn aml yn gwisgo i fyny mewn bocs cardbord ar siâp arch.

Traddodiadau Calan Gaeaf Gwyddelig o gwmpas y byd – Ymweld â Mynwent

Yn Rhufain roedd pobl yn arfer bwyta pryd o fwyd ger bedd a person marw i gadw cwmni i'r ymadawedig. Traddodiad mwy cyfarwydd yw cerfio pwmpenni yn llusernau. Roedd pobl yn arfer gadael cannwyll wedi'i goleuo, basn o ddŵr a darn o fara wrth ffenestr eu tŷ ar gyfer yr eneidiau marw. Mae gan bob un o'r arferion Eidalaidd hyn draddodiadau Calan Gaeaf tebyg, er nad ydynt o reidrwydd o'r un tarddiad.

O'r diwedd canodd clychau'r eglwys i alw eneidiau'r meirw a gadawyd bwrdd iddynt fwyta ynddo.<1

Mae llawer o fwydydd Eidalaidd traddodiadol yn cael eu bwyta yn Ognissanti, gan gynnwys:

  • Ossa dei morti ('esgyrn y meirw') – cwcis gydag almonau a chnau cyll
  • Colfach – wedi'u gwneud o gwenith, pomgranad, siocled a chnau Ffrengig
  • Lu scacciu – cymysgedd o ffrwythau sych a’u tostiogwygbys, hadau pwmpen, cnau cyll, cnau daear a chnau pistasio.
  • Ossa ri muortu ('esgyrn dyn marw') – melysion bach wedi'u gwneud o does mêl, wedi'u gorchuddio ag eisin gwyn gyda gwead mor galed ag esgyrn

#5. Ffrainc – La Toussaint – Traddodiadau Calan Gaeaf Ffrainc

Mae ‘Toussaint’ neu Ddiwrnod yr Holl Saint hefyd yn cael ei ddathlu yn Ffrainc ar y cyntaf o Dachwedd, gyda’r ail yn dathlu Diwrnod yr Holl Eneidiau neu ‘la Commémoration des fidèles défunts’.

Mae’r traddodiad yn Ffrainc yn ystod La Toussaint fel arfer yn cynnwys addurno beddau anwyliaid gyda grug, chrysanthemum a thorchau anfarwol.

blodau chrysanthemum

Tarddiad gwyliau tatws ' yn Ffrainc yn perthyn i la Toussaint. collodd myfyrwyr lawer o ysgol yn ystod yr adeg hon o'r flwyddyn oherwydd y ffaith mai cyfnod Toussaint oedd yr amser cynhaeaf tatws hefyd. Er mwyn atal plant rhag colli nifer sylweddol o ddosbarthiadau, cyflwynodd ysgolion y gwyliau tatws hyn, yn para pythefnos rhwng 23 Hydref a 3 Tachwedd. Mae'r gwyliau'n dal i gael eu mwynhau heddiw hyd yn oed mewn ardaloedd heb unrhyw ffermydd tatws!

Mae canhwyllau hefyd yn cael eu goleuo yn Ffrainc i symboleiddio hapusrwydd yn y byd ar ôl marwolaeth, sy'n arferiad cyffredin ledled y byd. Mae traddodiadau Calan Gaeaf a dathliadau La Toussaint yn dathlu diwedd y cynhaeaf sy'n debygrwydd diddorol.

Mae Calan Gaeaf yn Ffrainc yn rhywbeth a wrthodwyd i ddechrau, o'r blaen.yn dod yn boblogaidd ymhlith pobl ifanc yn bennaf oherwydd ei natur macabre a'r ddelwedd wrthryfelgar sy'n gysylltiedig â'i ddathlu. Fodd bynnag, yn y pen draw, nid oedd byth yn fwy na dathliad la Toussaint gan ei fod yn cael ei weld fel menter fasnachol yn hytrach na gwyliau ag ystyr gwirioneddol. Er bod hyn yn wir mewn rhai achosion, mae traddodiadau Calan Gaeaf yn cael effaith wirioneddol ar ddiwylliant mewn sawl man.

#6. Guatemala – Barriletes Gigantes

Mae gŵyl barcutiaid anferth neu Barriletes Gigantes yn digwydd ar y cyntaf o Dachwedd ac mae’n rhan o ddathliadau Diwrnod y Meirw. Mae'r meirw yn cael eu hanrhydeddu trwy lifo barcutiaid enfawr mewn mynwentydd ar draws Sumpago a Santiago Sacatepequez.

3000 o flynyddoedd yn ôl, y gred oedd bod y barcutiaid yn borth ar gyfer cyfathrebu â’r meirw, ond erbyn hyn fe’u hystyrir yn symbolau o heddwch a thosturi tuag at y byw a allai fod yn brwydro.

Gweld hefyd: Traddodiadau Priodas Gwyddelig ecsentrig a bendithion priodas bendigedig

Mae'r barcutiaid yn cynrychioli hynafiaid pobl, ond maen nhw hefyd yn codi ymwybyddiaeth o faterion cymdeithasol. Mae pobl yn ymweld â beddrodau eu hynafiaid ac yn gosod offrymau blodau wrth weddïo.

Gŵyl y Barcud Cawr yn Guatemala

Mae Guatemala hefyd yn dathlu dydd y meirw yn ystod y cyfnod hwn.

Bwyd traddodiadol Guatemala a fwynheir yn ystod y cyfnod hwn. mae amser yn cynnwys Fiambre, salad sy'n cynnwys dros 50 o gynhwysion. Mae'r pryd hwn yn amrywio o deulu i deulu ac yn cael ei rannu â chymdogion a pherthnasau eraill. Mae gan Fiambre lawer o gynhwysion cyffredin sydd
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.