10 Rhaid Ymweld â Chestyll Wedi'u Gadael yn Lloegr

10 Rhaid Ymweld â Chestyll Wedi'u Gadael yn Lloegr
John Graves
gorchymyn dymchwel Brownlow North.

Mae golygfa o'r palas yn dangos lefel y dinistr a achosodd, ond gallwch weld y neuaddau preswyl wedi'u hadnewyddu a oedd yn dal i gael eu defnyddio yn yr 20fed ganrif. Yr unig adeilad cyfan sy’n dal i sefyll o adeiladau’r palas gadawedig hwn yw’r capel sy’n dal i gael ei ddefnyddio heddiw. Gallwch hefyd weld y rhannau sy'n weddill o furiau dinas Winchester gerllaw.

Mae cestyll yn Lloegr wedi profi eu bod yn sefyll yn erbyn amser, ni waeth pa mor greulon ydoedd iddynt ac wedi gwrthsefyll difrod bwriadol, i gynnig hanes a gwledd i'r llygaid cariadon celf a fydd yn parhau i sefyll am amser hir yn y dyfodol. Isod rydym hefyd yn cynnwys rhai o'n hoff gestyll:

Castell Mountfitchet

Yr Oesoedd Canol oedd uchafbwynt adeiladu cestyll yn Lloegr. Adeiladwyd llawer o'r cestyll bryd hynny i fod yn amddiffyniad yn erbyn gwahanol fathau o oresgyniad tramor ac maent wedi parhau i gyflawni'r fath bwrpas trwy gydol eu hoes. Ganrifoedd yn ddiweddarach ac er gwaethaf ymdrechion y perchnogion, daeth bywyd yn llawer o'r cestyll yn anodd, gan arwain at nifer fawr o gestyll gadawedig yn Lloegr.

Cestyll wedi'u Gadael yn Lloegr

Yn yr erthygl hon, rydym yn dewisodd nifer o gestyll gadawedig o bob rhan o Loegr, gyda gwahanol arddulliau pensaernïol ac amddiffynfeydd, i archwilio a dysgu ychydig am eu hanes.

Gweld hefyd: Place des Vosges, Sgwâr Cynlluniedig Hynaf Paris

Castell Llwydlo, Swydd Amwythig

Castell Llwydlo, Swydd Amwythig

Ar ôl y goncwest Normanaidd, adeiladodd Walter de Lacy Gastell Llwydlo segur ym 1075 fel un o gaerau carreg cyntaf Lloegr. Gorffennodd yr amddiffynfeydd carreg yn Llwydlo cyn 1115, gyda phedwar tŵr, tŵr porthdy a ffos ar ddwy ochr. O'r 12fed ganrif ymlaen, ychwanegodd bron bob teulu preswyl lefel o gaer at yr adeilad, o'r Tŵr Mawr i'r beili allanol a mewnol.

Pan ddaeth yr ystâd yn brifddinas Cymru erbyn diwedd y 15g. ganrif, dilynodd gwaith adnewyddu yn ystod yr 16eg ganrif, gan wneud Ystad Llwydlo yn un o anheddau mwyaf moethus yr 17eg ganrif. Yn dilyn Rhyfel Cartref Lloegr, gadawyd Llwydlo, a gwerthwyd ei gynnwys, gan farcioa adnewyddwyd gan Matthew Arundell, a oedd yn gorchuddio llawer o addurniadau canoloesol gwreiddiol y castell.

Yn agos i’r Hen Gastell Wardour, i’r gogledd-orllewin, mae’r Castell Wardour Newydd. Adeiladodd y pensaer James Paine, a oruchwyliodd y gwaith o atgyweirio'r hen gastell, yr un newydd yn ei le. Roedd y castell newydd yn edrych fel plasty mewn arddull neoglasurol, tra newidiodd yr hen gastell mewn ffordd ramantus fel y byddai'n fwy addurnol nag ymarferol.

Castell Wolfsey, Winchester, Hampshire

Castell Wolvesey, Caer-wynt , Hampshire

Mae Castell Wolfsey , neu'r Old Bishop's Palace , yn ynys fechan yn Afon Itchen ac fe'i sefydlwyd gan Esgob Winchester, Æthelwold o Gaer-wynt , i fod yn gartref swyddogol iddo tua 970 . Aeth y palas trwy flynyddoedd lawer o wrthdaro a rhyfel ers i'r Ymerawdwr Matilda warchae arno yn ystod Y Rhyfel Anarchiaeth. Ar ôl y gwarchae, gorchmynnodd brawd Brenin Lloegr, Harri, adeiladu llenfur, i atgyfnerthu’r palas a rhoi mwy o olwg castell iddo. Yn anffodus, dymchwelodd Harri II y wal hon ar ôl i Harri farw.

Yn wreiddiol roedd yr ynys yn cynnwys y palas, ac ychwanegwyd dwy neuadd yn ddiweddarach gan William Giffard, esgob Normanaidd a Harri o Blois, yn y drefn honno. Ym 1684, adeiladodd Thomas Finch balas arall ar yr ynys i George Morley. Pa fodd bynag, nid oes dim yn aros o'r palas arall hwn yn awr oddieithr yr adain orllewinol, ar ol ydechrau dadfeilio.

Er ychwanegu plasty yn y beili allanol ar ôl 1811, arhosodd gweddill y gaer yr un fath a dechreuodd ddenu ymwelwyr a thwristiaid. Dros y ganrif ddilynol, bu Ystâd Powys, sy'n dal i berchen yr ystâd heddiw, yn glanhau ac adfer Castell Llwydlo yn helaeth dros gyfnod o ganrif.

Castell Kenilworth, Swydd Warwick

<8

Castell Kenilworth, Swydd Warwick

Adeiladodd Geoffrey de Clinton Gastell Kenilworth ar ddechrau'r 1120au, ac arhosodd yn ei siâp gwreiddiol am weddill y 12fed ganrif. Talodd y brenin John sylw arbenig i'r Kenilworth ; gorchmynnodd ddefnyddio carreg wrth adeiladu wal allanol y beili, adeiladu dwy wal amddiffyn a chreu'r Llyn Mawr fel corff dŵr i amddiffyn y gaer. Roedd yr amddiffynfeydd yn pwysleisio pwysigrwydd Kenilworth a cipiodd mab y Brenin John, Harri III, oddi arno.

Kenilworth oedd safle’r gwarchae hiraf yn hanes Lloegr. Mewn ymgais i gyfaddawdu gyda'r barwniaid yn gwrthryfela yn ei erbyn, rhoddodd y Brenin Harri III ei fab, Edward, iddynt yn wystl yn 1264. Roedd y barwniaid yn trin Edward yn greulon, er iddynt ei ryddhau yn 1265. Y flwyddyn ganlynol, perchennog Kenilworth Roedd y gaer ar y pryd, Simon de Montfort II, i fod i drosglwyddo'r gaer i'r Brenin ond gwrthododd weithredu ar eu cytundeb.

Bu'r Brenin Harri III dan warchae ar y gaer ynMehefin 1266, a pharhaodd y gwarchae hyd Rhagfyr yr un flwyddyn. Wedi'r cyfan, methodd ymdrechion i ysgwyd amddiffynfeydd y castell, a rhoddodd y Brenin gyfle i'r gwrthryfelwyr adbrynu eu hystadau a gymerwyd yn ôl pe byddent yn ildio'r gaer.

Wrth symud ymlaen, profodd caer Kenilworth ei harwyddocâd trwy fod yn safle i lawer. digwyddiadau pwysig. Mae'r rhain yn cynnwys ymgyrchoedd y Lancastriaid yn ystod Rhyfeloedd y Rhosynnau, tynnu Edward II oddi ar yr orsedd a'r derbyniad afradlon a baratowyd gan Iarll Caerlŷr i'r Frenhines Elizabeth I. Yn anffodus, cafodd Kenilworth ei falu ar ôl y Rhyfel Cartref Cyntaf, ac mae'r ystâd wedi parhau i fod yn segur. castell ers hynny. Mae'r English Heritage Society wedi bod yn rheoli'r ystâd ers 1984.

Castell Bodiam, Robertsbridge, Dwyrain Sussex

Castell Bodiam, Robertsbridge, Dwyrain Sussex

Adeiladodd Syr Edward Dalyngrigge Gastell Bodiam ym 1385 fel caer amffosog i wasanaethu fel amddiffynfa yn erbyn Ffrainc yn ystod y Rhyfel Can Mlynedd. Mae dyluniad unigryw Castell Bodiam yn cynnwys dim gorthwr ond mae ganddo dyrau amddiffyn gyda chreneliadau a chorff dŵr artiffisial o’i amgylch. Roedd y teulu Dalyngrigge yn berchen ar y gaer ac yn byw ynddi hyd nes i'r olaf o'u teulu farw ym 1452, a throsglwyddwyd y stad i The Lewknor Family. Bron i ddwy ganrif yn ddiweddarach, yn 1644, daeth yr ystâd i feddiant y Seneddwr, Nathaniel Powell.

Gweld hefyd: Yr Amser Gorau i Ymweld â De Affrica: UNRHYW ADEG!

Fel y mwyafrif ochwalwyd caerau ar ôl y Rhyfel Cartref, barbican Bodiam, pontydd a’r adeiladau y tu mewn i’r ystâd, tra bod prif strwythur y castell yn cael ei gynnal. Dechreuodd y castell ddenu twristiaid yn ystod y 19eg ganrif, a phan brynodd John ‘Mad Jack’ Fuller ef ym 1829, dechreuodd adfer ei dir. Ar ôl hynny, parhaodd pob perchennog newydd ar yr ystâd â'r gwaith adfer a ddechreuwyd gan Fuller hyd nes i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol brynu'r ystâd ym 1925.

Mae Castell Bodiam yn dal i fod â'i siâp pedaironglog unigryw heddiw, sy'n golygu mai hwn yw'r fersiwn mwyaf cyflawn o'r math hwn o strwythur o'r 14eg ganrif. Goroesodd rhan o farbican y gaer, ond mae'r rhan fwyaf o du mewn y gaer yn adfeilion, sy'n rhoi awyrgylch rhyfeddol i'r castell segur hwn.

Castell Pevensey, Pevensey, Dwyrain Sussex

Castell Pevensey, Pevensey, Dwyrain Sussex

Adeiladodd y Rhufeiniaid gaer ganoloesol Pevensey yn 290 OC a'i galw'n Anderitum, yn ôl pob tebyg fel rhan o grŵp o gaerau i amddiffyn yr arfordir rhag môr-ladron Sacsonaidd. Mae rhai ysgolheigion yn awgrymu bod caer Pevensey, ynghyd â’r caerau Sacsonaidd eraill, yn fecanwaith amddiffyn aflwyddiannus yn erbyn pŵer Rhufain. Ar ôl i'r feddiannaeth Rufeinig ddod i ben yn 410 OC, aeth y gaer yn adfail nes i'r Normaniaid ei meddiannu ym 1066.

Cyfnerthodd ac adferodd y Normaniaid Pevensey gydag adeiladu gorthwr carreg o fewn ei muriau, a oedd yn ei gwasanaethu. yn dda yn erbyn amrywgwarchaeau yn y dyfodol. Fodd bynnag, ni wnaeth lluoedd milwrol erioed ymosod ar yr ystâd, gan ganiatáu iddi ddal ei chaerau. Bu pobl yn byw yng Nghastell Pevensey drwy gydol yr 16eg ganrif, er iddo ddechrau dirywio yn ystod y 13eg ganrif. Arhosodd yn anghyfannedd ers yr 16eg ganrif nes iddo wasanaethu fel tir amddiffyn yn erbyn goresgyniad Sbaen ym 1587, ac yn ystod yr Ail Ryfel Byd yn 1940, yn erbyn goresgyniad yr Almaenwyr.

Mae cloddiadau archeolegol yn y castell segur hwn yn mynd yn ôl mor gynnar â'r 18fed ganrif nes i Gymdeithas Archaeolegol Sussex gael ei sefydlu o fewn muriau'r gaer erbyn canol y 19eg ganrif. Ymgymerodd y gymdeithas â chloddiadau pellach ar yr ystâd, gan ddarganfod arteffactau sy'n dyddio'n ôl i gyfnod Rhufeinig yr adeilad. Pan brynodd y Weinyddiaeth Waith yr ystâd ym 1926, cymerodd y gwaith cloddio drosodd.

Castell Goodrich, Swydd Henffordd

Castell Goodrich, Swydd Henffordd

Adeiladodd Godric o Mappestone Gastell Goodrich fel yr enghraifft orau o bensaernïaeth filwrol Seisnig yn y wlad, gan ddefnyddio amddiffynfeydd pridd a phren ac a newidiwyd yn ddiweddarach yn garreg, yng nghanol y 12fed ganrif. Nodwedd fwyaf arwyddocaol amddiffynfa’r gaer yw’r Gorthwr Mawr, y credir iddo gael ei adeiladu ar orchmynion gan y Brenin Harri II. Arhosodd ystâd Goodrich yn eiddo’r Goron nes i’r Brenin John ei rhoi i William y Marsial, fel ffordd o ddiolchgarwch gan y Goron, yn gyfnewid amei wasanaeth.

Tystiodd caer Goodrich sawl gwarchae milwrol oherwydd ei hagosrwydd at y gororau. Arweiniodd ymosodiadau aml o'r fath at fwy o amddiffynfeydd ar ddiwedd y 13eg ganrif a thrwy'r 14eg ganrif. Arhosodd y stad yn nheulu’r Talbot nes i Gilbert Talbot farw, a throsglwyddwyd y stad i Iarll Caint, Henry Grey, a benderfynodd rentu’r gaer yn hytrach na byw yno.

Yn dilyn cyfnewid creulon o ymosodiadau yn ystod Rhyfel Cartref Lloegr, ildiodd y Brenhinwyr ym 1646. Cafodd castell segur Goodrich ei falu'r flwyddyn nesaf a pharhaodd yn adfail hyd ddechrau'r 20fed ganrif pan roddodd y perchnogion ef i'r Comisiynydd Gweithfeydd. Ymgymerodd y Comisiynydd â gwaith adfer a sefydlogi i gynnal y gaer fel hoff atyniad i dwristiaid.

Castell Dunstanburgh, Northumberland

Castell Dunstanburgh, Northumberland

Adeiladu ar weddillion gadawedig caer gynhanesyddol, adeiladodd Iarll Thomas o Lancaster gastell segur Dunstanburgh, yn y 14g, fel lloches rhag y Brenin Edward II. Credir i Thomas aros yn y stad unwaith yn unig cyn iddo gael ei ddal a'i ddienyddio gan y lluoedd brenhinol. Wedi hynny, aeth perchnogaeth yr ystâd i’r Goron, pan gafodd ei hatgyfnerthu sawl gwaith i wasanaethu fel cadarnle yn erbyn ymosodiadau’r Alban a Rhyfeloedd y Rhosynnau.

Pan fyddin y gaerlleihaodd pwysigrwydd, gwerthodd y Goron hi i’r Teulu Llwyd, ond nid arhosodd yr ystâd yn nwylo un teulu yn unig, gan fod costau cynnal a chadw yn dal i godi. Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, cafodd yr ystâd ei hatgyfnerthu i amddiffyn yr arfordir rhag ymosodiadau posibl. Ers hynny, mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi bod yn berchen ar yr ystâd ac yn ei chynnal.

Amgylchynir caer Dunstanburgh gan dri llyn artiffisial, ac mae ei phrif amddiffynfeydd yn cynnwys llenfur enfawr a'r Porthdy Mawr gyda'i ddau dŵr amddiffyn carreg nadd. Mae sylfeini'r barbican hir cyfnerthol yn weladwy yn unig. Nid oes llawer ar ôl ar y tu mewn, gorweddai'r tri chyfadeilad mewnol yn adfeilion, a chei carreg o'r harbwr de-ddwyreiniol yw'r unig ran sydd ar ôl.

Castell Newark, Swydd Nottingham

Castell Newark, Swydd Nottingham

Gyda golwg hardd dros Afon Trent, adeiladodd Alexander, Esgob Lincoln, Gastell Newark yng nghanol y 12fed ganrif. Fel gyda mwyafrif y cestyll ar y pryd, adeiladwyd Newark gan ddefnyddio pridd a phren ond fe'i hailadeiladwyd eto mewn carreg, erbyn diwedd y ganrif. Pan ddechreuodd Rhyfel Cartref Lloegr, datgymalwyd y gaer, fel pob caer yn Lloegr, a'i gadael yn adfeilion.

Dechreuodd y pensaer Anthony Salvin adfer Newark, yng nghanol y 19eg ganrif, tra bod y gorfforaeth o Parhaodd Newark â'r gwaith adfer pan brynodd yr ystâd ym 1889. Er gwaethaf ei fod yn adeilad segurcastell, mae ei brif adeiladau yn dal i sefyll heddiw, yn cynnig golygfa wych dros Afon Trent, a gallwch weld yr holl waith adfer o'r 19eg ganrif mewn brics.

Castell Corfe, Dorset

<13

Castell Corfe, Dorset

Roedd Castell Corfe yn gaer nerthol a safai yn y bwlch i warchod Bryniau Purbeck ac yn edrych dros bentref Castell Corfe. Adeiladodd William y Concwerwr y castell yn yr 11eg ganrif, gan ddefnyddio carreg pan oedd y rhan fwyaf o gestyll bryd hynny yn cynnwys pridd a phren. Adeiladwyd y castell mewn arddull ganoloesol, ac adeiladwyd wal gerrig o'i amgylch gan William, gan ei fod yn sefyll ar dir uchel, yn wahanol i'r rhan fwyaf o gestyll canoloesol ar y pryd.

Defnyddiwyd yr ystâd fel cyfleuster storio ac fel carchar i gystadleuwyr gwleidyddol yn ystod y 13eg ganrif, megis Eleanor, Duges cyfreithlon Llydaw, Margaret ac Isobel o'r Alban. Atgyfnerthodd Harri I a Harri II y castell yn ystod y 12fed ganrif, a helpodd y perchnogion nesaf i amddiffyn y castell rhag ymosodiadau Byddin y Seneddwyr fel rhan o Ryfel Cartref Lloegr. Pan orchmynnodd y Senedd ddymchwel y castell yn yr 17eg ganrif, defnyddiodd y pentrefwyr ei gerrig fel deunyddiau adeiladu a gadawyd y castell yn adfeilion.

Arhosodd Corfe ym meddiant y teulu Bankes nes i Ralph Bankes ei adael, ynghyd â holl ystadau Bankes, i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ym 1981. Bu'r Ymddiriedolaeth yn gweithio ar gadwraeth ycastell wedi'i adael, felly byddai'n parhau i fod ar agor i ymwelwyr. Heddiw, mae rhannau helaeth o'r wal gerrig, ei dyrau a rhan helaeth o'r prif orthwr yn dal i sefyll.

Hen Gastell Wardour, Salisbury

Hen Gastell Wardour, Salisbury

Mae Castell Wardour yng nghefn gwlad tawel Lloegr yn ystad adfeiliedig o'r 14eg ganrif. Gorchmynnodd y 5ed Barwn Lovell, John, adeiladu’r gaer dan oruchwyliaeth William Wynford, gan ddefnyddio’r arddull adeiladu hecsagonol a oedd yn boblogaidd ar y pryd. Prynodd Syr Thomas Arundell y stad yn 1544, ac arhosodd yn nheulu Arundell, teulu pwerus o feiri a llywodraethwyr o Gernyw, am weddill yr amser yr oedd pobl yn byw ynddi.

Yn ystod y Diwygiad Protestannaidd, roedd teulu Arundell yn Frenhinwyr pwerus , a arweiniodd at warchae ar yr ystâd yn 1643 gan fyddin y Seneddwyr. Yn ffodus, llwyddodd Harri 3ydd Arglwydd Arundell i dorri'r gwarchae o amgylch yr ystâd a gwasgaru'r fyddin ymosodol. Yn araf bach wedyn, dechreuodd y teulu wella, ac nid tan i'r 8fed arglwydd, Henry Arundell, fenthyca digon o arian i'w ailadeiladu, yr atgyweiriwyd y difrod llawn a achoswyd.

Er na allwch wahaniaethu rhwng y ddau. nodweddion llawer o ystafelloedd y tu mewn i'r castell sydd bellach wedi'i adael, mae'r adeilad cyfan yn dal i fod yn gyfan i raddau helaeth. Gallwch ddod o hyd i rai addurniadau canoloesol ar rai ffenestri ar ôl iddynt gael eu disodli gan The Arundells. Yr oedd y Neuadd Fawr, y lobi a'r ystafelloedd uchaf
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.