Y 10 Parc Cenedlaethol Rhyfeddol Gorau yn Lloegr

Y 10 Parc Cenedlaethol Rhyfeddol Gorau yn Lloegr
John Graves

Mae Parciau Cenedlaethol yn ymestyn 1,386 milltir o lwybrau a benodwyd fel rhai addas ar gyfer pobl â heriau mynediad. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn mwynhau mynd allan i fannau gwyrdd ar eu pen eu hunain neu gyda'u teuluoedd. Sylweddolir bod cysylltu'n well â natur yn helpu rhywun i fod yn fwy creadigol, yn iachach ac yn fwy hamddenol. Mae Parciau Cenedlaethol yn lleoedd unigryw, diogel i redeg ar daith archwilio byd natur.

Mae Parciau Cenedlaethol y DU yn croesawu mwy na 100 miliwn o ymweliadau bob blwyddyn. Gall pobl ymweld â’r Parciau Cenedlaethol unrhyw bryd, yn rhad ac am ddim. Maent yn lleoliadau perffaith i ffwrdd o'r dorf o fywyd bob dydd. Gadewch i ni edrych ar y rhestr o 10 Parc Cenedlaethol gorau Lloegr.

Gweld hefyd: 15 Siop Deganau Gorau yn Llundain

Parc Cenedlaethol y Peak District

Sefydlwyd y Parc Cenedlaethol hwn ym 1951. Mae'n gorwedd ar draws pum sir: Swydd Stafford, Swydd Derby, Swydd Gaer, Manceinion Fwyaf, a Swydd Efrog. Mae lleoliad canolog y parc yn achosi iddo fod y mwyaf hygyrch gan ei fod yn cymryd 4 awr mewn car ar gyfer 80% o boblogaeth y DU.

Mae'r dirwedd yn cynnwys rhostiroedd garw, creigiog a dyffrynnoedd calchfaen gwyrdd, sy'n gwarantu y bydd. ardderchog ar gyfer beicwyr, cerddwyr, a dringwyr creigiau fel ei gilydd. Yn wir, y peth enwocaf i'w wneud yn y Parc Cenedlaethol yw gwneud defnydd o'r nifer o deithiau cerdded syfrdanol yn y Peak District, o'r Mam Tor adnabyddus yng Nghas-bach i'r copa mwyaf dyrchafedig, Kinder Scout.

Mae gan y Peak District hefyd atyniadau amrywiol, gan gynnwysogof Blue John yn Hope Valley, un o ogofeydd a ceudyllau gorau Lloegr, a'r nifer o gartrefi hanesyddol godidog fel Chatsworth House yn Bakewell.

<14
Y gorau Amser i Ymweld Medi; am y lliwiau hyfryd a llai o bobl.
Y Ddinas Agosaf Sheffield yw'r ddinas agosaf.
Sut i Gyrraedd Yno Mae’n cymryd 30 munud ar y trên o Sheffield, taith trên 45 munud o Fanceinion, neu daith trên am 2 awr 30 munud o Lundain, hefyd .
Ble i Aros YHA Castleton Losehill Hall neu Airbnbs hyfryd yn y Peak District.

Parc Cenedlaethol Ardal y Llynnoedd

Wedi'i leoli yn Cumbria, Ardal y Llynnoedd yw Parc Cenedlaethol mwyaf y DU. Mae'r safle Treftadaeth y Byd UNESCO hwn yn llawn tirweddau syfrdanol, pentrefi gwledig hynod, a llynnoedd rhewlifol dwfn. Mae Parc Cenedlaethol Ardal y Llynnoedd wedi ysgogi nifer o artistiaid ac awduron ar hyd y blynyddoedd, megis Wordsworth.

Mae Ardal y Llynnoedd yn deillio o'i 16 llyn pefriog, sy'n ardderchog ar gyfer nofio, hwylfyrddio, caiacio, pysgota, a hwylio. Ar ben hynny, mae Ardal y Llynnoedd yn fan delfrydol i gerddwyr. Mae llawer o lwybrau’n eich cadw’n brysur am wythnosau, fel yr heic undydd i ben Scafell Pike, 978 metr o uchder. Dyma fynydd uchaf Lloegr.

Os ydych yn anturgariad, rhowch gynnig ar gerdded ceunentydd, dringo creigiau, ac abseilio neu hyd yn oed profiad trwy Ferrata. Os ydych am ymlacio, gallwch grwydro rhai pentrefi godidog, gan gynnwys Ambleside, Bowness-on-Windermere, a Hawkshead.

<10
Yr Amser Gorau i Ymweld<4 Medi – Hydref
Y Ddinas Agosaf Manceinion
Sut i Gyrraedd Yno Gyrru 5 awr o Lundain, car am 1 awr 30 munud o Fanceinion, neu daith 2 awr o Gaerefrog
Ble i Aros Airbnbs syfrdanol yn Ardal y Llynnoedd

Parc Cenedlaethol South Downs

Y South Downs hardd yw Parc Cenedlaethol mwyaf newydd y DU. Mae'n cynnwys bryniau gwyrdd tonnog, trefi marchnad gweithredol, a childraethau cudd. Mae'r daith diwrnod ardderchog o Lundain yn golygu cerdded ar y clogwyni gwyn adnabyddus ym Mlaendulais. Byddwch yn dod ar draws goleudai clasurol, traethau euraidd, a stondin hufen iâ neu ddau o Eastbourne.

Os ydych am ehangu eich taith gerdded, mae llwybr cenedlaethol South Downs Way yn ymestyn 160 km o hyd o Winchester i Beachy Head. Os ydych chi'n chwilio am daith gerdded fyrrach, rhowch gynnig ar daith gerdded twnnel coed Halnaker. Argymhellir archwilio'r South Downs ar droed, ar gefn ceffyl, neu mewn awyren ar baragleidiwr.

Yr Amser Gorau i Ymweld Gwanwyn i ddechrau'r Haf
Yr AgosafCity Winchester
Sut i Gyrraedd Yno 60 i 90 munud ar y trên o Lundain
Ble i Aros Winchester Royal Hotel

Parc Cenedlaethol Northumberland<4

Northumberland yw un o barciau cenedlaethol mwyaf llonydd Lloegr. O Wal Hadrian i ffin yr Alban, mae ei fryniau anghysbell yn berffaith ar gyfer cerddwyr. Dyma Barc Cenedlaethol lleiaf poblog Lloegr ac mae'n gartref i 700 milltir o lwybrau, sy'n ei gwneud hi'n hawdd cerdded y llwybr wedi'i guro.

Yn ystod y dydd, mae yna doreth o weithgareddau anturus, gan gynnwys dringo, beicio, marchogaeth, a chwaraeon dŵr ar y Llyn Kielder Water. Yn y nos, mae'r awyr yn dod yn apelgar gan fod Parc Cenedlaethol Northumberland ymhlith yr ardaloedd lleiaf llygredig yn Lloegr. Mae hefyd yn gartref i ardal fwyaf arwyddocaol Ewrop o warchodfa awyr dywyll. Dyna pam ei fod ymhlith y lleoedd gorau yn y DU i arsylwi ar y Llwybr Llaethog ac ymhlith y pethau gorau i'w gwneud yn Lloegr.

Yr Amser Gorau i Ymweld Gwanwyn
Y Ddinas Agosaf Castellnewydd
Sut i Gyrraedd Yno Cario 6 awr o Lundain, 1 awr 45 munud mewn car o Gaeredin
Ble i Aros<4 Gwesty’r Hadrian

Parc Cenedlaethol Yorkshire Dales

The Yorkshire Dales Gorwedd y Parc Cenedlaethol yng nghanol y Pennines yng Ngogledd Swydd Efrog a Cumbriadalaith. Mae'n enwog am ei golygfa galchfaen ac ogofâu tanddaearol. Mae tirweddau panoramig y Parc Cenedlaethol yn achosi iddo fod yn un o'r goreuon i gerdded ynddi.

Os ydych chi'n hoff o her, dylech ystyried y Tri Chopa Swydd Efrog: Whernside, Ingleborough, a Phen-y-Ghent . Os ydych chi eisiau rhywbeth llai egnïol, gallwch ddringo Malham Cove a mwynhau golygfeydd syfrdanol y rhaeadr.

Ar gyfer dilynwyr caws, gallwch ddod o hyd i Hufenfa Wensleydale yng nghanol Parc Cenedlaethol Yorkshire Dales, sy'n gartref i'r ffynnon. caws Wensleydale hysbys. Mynachod oedd y cyntaf i sefydlu'r hufenfa hon fil o flynyddoedd yn ôl. Mae'n agored i ymwelwyr sydd eisiau gwybod mwy am y broses gwneud caws ac, yn sicr, brofi'r peth go iawn.

Gweld hefyd: 10 Rhaid Ymweld â Chestyll Wedi'u Gadael yn Lloegr News Parc Cenedlaethol Broads

Mae Parc Cenedlaethol Broads yn Norfolk. Dyma'r gwlyptir gwarchodedig mwyaf yn Lloegr. Hefyd, mae'n cynnig 200 km o ddyfrffyrdd hardd. Mae hefyd ymhlith y Parciau Cenedlaethol mwyaf bioamrywiol yn y DU ac mae’n gartref i fwy na chwarter o fywyd gwyllt prinnaf y genedl.

Fe’i gelwir yn “Fenis y Dwyrain”. Gallwch grwydro’r Broads ar lwybrau beicio, llwybrau troed gwastad,neu, yn fwyaf cyffredin, mewn cwch. Wrth hwylio'r dyfrffyrdd, byddwch yn cael cyfleoedd amrywiol i bysgota ac archwilio'r trefi hyfryd, y bariau bendigedig, a'r melinau gwynt unigryw.

Mae yna hefyd ddigonedd o chwaraeon dŵr eraill, fel padlfyrddio wrth sefyll, caiacio, a chanŵio, sy'n ffitio antur ficro-bwlch llawn cyffro.

Yr Amser Gorau i Ymweld<1. 4> Medi
Y Ddinas Agosaf Leeds
3>Sut i Gyrraedd Yno 4 awr mewn car neu drên
Ble i Aros Pods Ribblesdale
<11 Sut i Gyrraedd Yno
Yr Amser Gorau i Ymweld Gwanwyn i wylio adar, ac mae Tachwedd yn wych ar gyfer gwylio morloi babanod ar y traethau
Y Ddinas Agosaf Norwich
2 awr ar y mwyaf ar y trên o Lundain
Ble i Aros Gwesty Wroxham
> Parc Cenedlaethol Dartmoor Tipyn De-orllewin Lloegr mae gwlyptiroedd gwyllt Dartmoor Parc Cenedlaethol. Hefyd, mae ei ferlod gwyllt, cylchoedd cerrig, a tors gwenithfaen hynafol yn adnabyddus. Mae Dartmoor yn un o Barciau Cenedlaethol gorau Lloegr drwy gydol y flwyddyn.

Mae’r golygfeydd yn ddisglair pryd bynnag y byddwch yn ymweld, o Rhedyn yn yr haf, eithin yn y gwanwyn, a thonau aur yn yr Hydref. Yr agwedd fwyaf rhyfeddol ar Dartmoor o gymharu â Pharciau Cenedlaethol eraill y DU yw bod gwersylla gwyllt yn cael ei ganiatáu. Cofiwch ddilyn y rheolau. Argymhellir hefyd ymweld â threfi marchnad canoloesol Widecombe-in-the-Moor, Tavistock, ac Abaty Buckfast syfrdanol.

Yr Amser Gorau iYmweld <11 Sut i Gyrraedd Yno 14>
Medi
Y Ddinas Agosaf Caerwysg
4 awr mewn car neu drên o Lundain
Ble i Aros Y Tair Coron

Parc Cenedlaethol Exmoor

Mae Parc Cenedlaethol Exmoor yn gorwedd yn ne-orllewin Lloegr . Mae'n cynnwys coedwigoedd, rhostiroedd, dyffrynnoedd ac arfordiroedd golygfaol. Mae'r parc yn ddelfrydol ar gyfer dringo, marchogaeth, beicio mynydd, a rhedeg llwybrau. Mae Parc Cenedlaethol Exmoor hefyd yn gartref i Lwybr Arfordir y De Orllewin. Mae'r llwybr y tu ôl i'r arfordir ac mae'n 630 milltir o hyd. Mae'n troi o amgylch Cernyw ac arfordir deheuol Dyfnaint, gan basio trwy drefi, gan gynnwys Exmouth, cyn dod i ben yn Weymouth.

Wrth archwilio'r parc, mae'n debyg y byddwch chi'n cael cyfle i wylio merlod hyfryd Exmoor. Gallwch roi cynnig ar gaiacio môr ar y dŵr neu ganŵio yn Wimbleball Lake os ydych am gadw at y llynnoedd.

New Forest National Park

Nid yw Parc Cenedlaethol y Goedwig Newydd i gyd yn goetiroedd ac yn nodweddion gwyllt rhostiroedd agored a darnau o arfordir hyfryd. Un o rai mwyaf y New Forestagweddau trawiadol yw’r anifeiliaid gwyllt yn crwydro’n rhydd, fel y ceffylau a’r merlod sydd bron yn sicr o’u gweld yn bwydo ar y grug. Felly, nid yw'n syndod bod Parc Cenedlaethol y New Forest yn un o fannau gorau'r DU i farchogaeth.

Os dewiswch ddefnyddio'ch dwy droedfedd, mae digonedd o lwybrau cerdded, pentrefi hanesyddol ac amgueddfeydd yn y Goedwig Newydd i ymweld â hi.

Yr Amser Gorau i Ymweld Diwedd yr Haf neu'r Hydref
Y Ddinas Agosaf Taunton
Sut i Gyrraedd Yno 3 awr 30 munud mewn car o Lundain
Ble i Aros Tar Farm Tafarn
<11 Y Ddinas Agosaf
Yr Amser Gorau i Ymweld Gwanwyn
Southampton
Sut i Gyrraedd Yno 1 awr 40 munud mewn car o Lundain
Ble i Aros Safleoedd glampio yn New Forest

3>Parc Cenedlaethol North York Moors

Mae Parc Cenedlaethol North York Moors yn gorwedd ar hyd arfordir gogledd-ddwyrain Lloegr. Mae'r ardal yn cynnwys coetiroedd, rhostiroedd grug agored, ac arfordir godidog yn ymestyn o Scarborough i Middlesbrough. Mae'r parc yn ddelfrydol ar gyfer beicio a heicio. Mae'r Parc Cenedlaethol hefyd yn lle gwych i wylio rhai o awyr dywyll mwyaf ysblennydd Lloegr.

I ymwelwyr, mae llawer o atyniadau yn Rhosydd Gogledd Efrog, o lochesau hynafol i bentrefi bythol a rheilffordd stêm sy'n yn mynd â chi yn ôl mewn amser.

Yr Amser Gorau i Ymweld Awst-Medi, ar gyfer y grug yn ei flodau llawn
Sut iCyrraedd 4-awr mewn car o Lundain
Ble i Aros Bythynnod gwyliau yn Whitby<12
Ar ôl gweld y 10 Parc Cenedlaethol gorau yn Lloegr, ydych chi wedi dewis pa un i ddechrau?John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.