Y Pethau Gorau i'w Gwneud yn Garden City, Cairo

Y Pethau Gorau i'w Gwneud yn Garden City, Cairo
John Graves

Mae Garden City yn gymdogaeth fawreddog iawn yn Cairo, yr Aifft. Fe'i sefydlwyd gan Khedive Ismail, ger Gwesty'r Semiramis, er mwyn i'r dosbarth uchaf o gymdeithas allu byw a chynnal tramorwyr ar gyfer urddo hanesyddol Camlas Suez.

Mae'r ardal yn gartref i lawer o lysgenadaethau tramor, megis llysgenadaethau'r Unol Daleithiau, Prydain, Canada, ac eraill. Mae hefyd yn cynnwys grŵp prin o balasau a filas gyda chynlluniau pensaernïol unigryw a phrin.

Yn yr hen amser, roedd Garden City dan y dŵr o dan ddyfroedd y Nîl, felly trodd Sultan Al-Nasir Muhammad bin Qalawun (1285-1341), nawfed Sultan talaith Mamluk Bahri, yn sgwâr mawr. a elwir yn al-Midan al-Nasiri. Gosododd goed a rhosod ynddo a'i droi'n barc i bobl. Cynhaliwyd sioeau ceffylau yn y sgwâr yr oedd y Brenin Al-Nasir yn frwd dros ei godi.

Yn y maes hwn, cynhelid rasys ceffylau enfawr, a phob dydd Sadwrn ac am ddau fis ar ôl diwrnod Wafaa El-Nil, byddai Al- Nasser yn marchogaeth ei geffyl o'r castell mynydd a amgylchynir gan lawer o farchogion yn y rhan fwyaf. gwisgoedd hardd a mynd i'r maes yng nghanol llafarganu gan yr Eifftiaid.

Ar un adeg roedd y Brenin Al-Nasir eisiau codi adeilad yno, ac fe wnaethon nhw sgwrio'r mwd nes bod twll wedi'i ffurfio a'i droi'n bwll, sef pwll Nasiriyah bellach.

Roedd y safle y lleolwyd cymdogaeth Garden City ynddomilwyr oedd yn cwyno am ansawdd gwael y gwinoedd yn yr ardaloedd hyn. Yn ystod yr ymladd, byddai’r Natsïaid Cyffredinol Rommel yn honni “Byddaf yn yfed siampên ym mhrif adain Shepherd yn fuan”.

Gweld hefyd: Place des Vosges, Sgwâr Cynlluniedig Hynaf Paris

Roedd y “Long Row” yn boblogaidd gyda llywodraeth alltud Gwlad Groeg, ac ysgrifennodd Harold Macmillan ar Awst 21, 1944: “ Rhaid i’r llywodraeth symud i’r Eidal i ddianc rhag awyrgylch gwenwynig cynllwyn y yn llenwi Cairo. Aeth holl lywodraethau blaenorol Gwlad Groeg yn fethdalwyr yn Shepherd’s Tavern.

Gweld hefyd: Eich Canllaw Llawn ar gyfer Taith Hyfryd yn Uruguay

Ar draws y stryd o’r gwesty roedd siopau twristiaid ac roedd storfa lle gallai swyddogion adael eu bagiau.

Yng nghanol yr 20fed ganrif, disgrifiwyd y bwyd a weinir yn y gwesty fel “tebyg i unrhyw beth da yn y Ritz ym Mharis, neu Adlon yn Berlin, neu’r Grand yn Rhufain”.

Arhosodd llawer o westeion nodedig yn y gwesty ac roedd yn set o nifer o ffilmiau rhyngwladol hefyd. Cafodd y ffilm Brydeinig “Beauty Is Coming” ei saethu yno ym 1934. Y gwesty oedd lleoliad rhai golygfeydd o ffilm 1996 “The Sick Englishman,” ond saethwyd prif olygfeydd y ffilm yn y Grand Hotel de Ban yn Lido Fenis , Yr Eidal. Ysbrydolodd y gwesty hefyd nofel Agatha Christie The Crooked House.

Sefydlwyd Gwesty'r Shepheard modern sy'n bodoli heddiw ym 1957 gan yr Egypt Hotels Company Ltd. yn Garden City of Cairo tua hanner milltir o'r gwesty gwreiddiol. Y gwesty newydd a'r tir ymlaeny mae'n cael ei adeiladu yn eiddo i'r Cwmni Cyffredinol yr Aifft ar gyfer Twristiaeth a Gwestai. Mae'r gwesty yn cael ei reoli gan Helnan International Hotels Company, felly mae'r gwesty yn cael ei adnabod fel Helnan Shepherd.

Adeilad Belmont

Mae Adeilad Belmont yn gonscraper sy'n edrych dros y Nîl yn Garden City. Dyluniwyd yr adeilad 31 stori gan Naeem Shebib a'i gwblhau ym 1958. Ar adeg ei adeiladu, hwn oedd yr adeilad talaf yn yr Aifft ac Affrica.

Cynhaliodd yr adeilad hysbyseb fawr am sigaréts Belmont ar ei do, a dyna pam y cafodd ei enw presennol.

Sut i Gyrraedd Garden City

Os cymerwch y tacsi i Garden City, gofynnwch i'r gyrrwr fynd â chi i stryd Qasr al-Aini sy'n rhedeg o Garden City i Sgwâr Tahrir gan fynd trwy galon Garden City.

Gallwch hefyd gymryd y metro trwy Orsaf Sadat yn Sgwâr Tahrir Downtown a cherdded ar hyd y Corniche nes i chi gyrraedd yno.

Pam Ymweld â Garden City, Cairo

Mae Garden City yn ardal adnabyddus yn Cairo, sydd â digonedd o leoliadau i'w harchwilio, p'un a ydych chi'n chwilio am hen ardal. adeiladau neu weithgareddau modern, mae gan Garden City lawer i'w gynnig i bawb sydd am ymweld ag ef.

Am ragor o wybodaeth am Cairo, edrychwch ar ein cynlluniwr gwyliau Eifftaidd eithaf.

o fewn lle a elwir Basateen Al-Khashab. Roedd yr hen gymdogaeth yn yr ardal rhwng Al-Mubtian Street, Al-Khashab Street, Al-Burjas, y Nile, Ysbyty Al-Qasr Al-Ainy, a Bustan Al-Fadil Street. Wedi hynny rhannwyd Al-Khaleej Street yn ddwy ran, roedd y rhan ddwyreiniol rhwng Stryd Al-Munira a'r Gwlff. Ei enw oedd “Al-Marais”, ac roedd y rhan orllewinol rhwng Stryd Al-Munira a glan ddwyreiniol afon Nîl.

Pethau i'w Gwneud yn Garden City, Cairo

Fel un o ardaloedd mwyaf cefnog Cairo, mae yna lawer o bethau cyffrous i'w gwneud yn Garden City. Dyma ddetholiad o'n ffefrynnau.

Teithiau Cychod

Un o'r pethau gorau i'w wneud yn Cairo, yn enwedig yn yr haf, yw mynd allan ar felucca, hen fath yr Aifft o gychod hwylio, a cael picnic reit ar y Nîl. Mae yna sawl doc felucca yn Garden City, ar draws y Four Seasons lle gallwch chi fynd am reid am tua EGP 70 i EGP 100 yr awr.

Fel hyn, gallwch fwynhau pryd o fwyd blasus wrth i chi edmygu gorwel Cairo a llawer o'i atyniadau enwog o fan gwahanol.

Beit El-Sennari

Adeiladwyd Beit El-Sennari ym 1794 gan ocwltydd o’r Swdan o’r enw Ibrahim Katkhuda El-Sennari, ac roedd yn gartref i lawer o artistiaid Ffrengig a ysgolheigion ar ôl i Napoleon gyrraedd yr Aifft. Mae'r tŷ bellach yn gysylltiedig â'r Bibliotheca Alexandrina, sefwedi'i leoli yn Alexandria.

Mae’n agored i’r cyhoedd fynychu’r digwyddiadau a gweithdai artistig niferus a gynhelir yno. Gallwch hefyd gerdded o amgylch y cwrt a'r gerddi agored, a'r gwahanol rannau o'r tŷ i edmygu'r gweithiau celf sy'n cael eu harddangos.

Cerddwch Ger y Corniche

Ewch am dro gyda'r nos ar hyd y Corniche hyd at Bont Qasr el-Nil, lle gallwch edmygu'r cerfluniau llew enwog yn y droed y bont. Mae'r bont yn fan poblogaidd ymhlith cyplau ifanc lle gallant eistedd am oriau yn edmygu'r olygfa hardd a phrynu rhai lib rhost (cnau daear, hadau pwmpen) mewn conau papur bach a the melys poeth.

Cael Swper ar Fordaith neu Scarabee

Rhwng 8 pm a 10:30 pm, gallwch archebu swper a sioe ar fordaith neu scarabee sydd nid yn unig yn cynnig chi ginio blasus, ond golygfa wych o'r Nîl wrth i'r cychod neu'r llongau fynd â chi ar daith dwy awr ar hyd y dŵr.

Gallwch hefyd gynnal perfformiad gan gantorion a dawnswyr am y noson.

Cerdded o gwmpas Garden City

Ewch ar daith gerdded o amgylch Garden City ac edmygu pensaernïaeth ei hadeiladau hanesyddol enwog, filas, a strydoedd a fu unwaith yn gartref i'r crème de la crème o Cairo. Adeiladwyd Llysgenhadaeth Prydain ar Stryd Ahmed Ragab ym 1894, a chafodd Adeilad y Tyrau Llwyd yn 10 Itihad el Mohamyeen el Arab St hefyd ei alw’n 10 Stryd Downing gan mai dyna oedd yPencadlys Byddin Prydain yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Credyd delwedd:

Spencer Davis

Ymweld â'r Amgueddfa Ethnograffig

Sefydlwyd yr Amgueddfa Ethnograffig ym 1895 gan Gymdeithas Ddaearyddol yr Aifft, sy'n ei sefydlu gan Khedive Ismail yn 1875. Mae casgliad yr amgueddfa yn cynnwys gwrthrychau gwerthfawr yn darlunio bywyd ac arferion y bobl oedd yn byw o gwmpas Dyffryn Nîl a gasglwyd gan yr alldeithiau a anfonwyd gan y Gymdeithas i ddarganfod ffynonellau'r Nîl. Mae yna hefyd ffotograffau a gwrthrychau prin o'r 19eg ganrif, yn darlunio bywyd bob dydd yn Swdan.

Rhennir yr amgueddfa yn chwe adran. Mae'r adran gyntaf wedi'i chysegru i Cairo gyda gwrthrychau o'r 18fed, 19eg, a dechrau'r 20fed ganrif. Mae'r ail yn cynnwys crefftau traddodiadol sydd wedi dod i ben heddiw. Mae gan y drydedd adran ddodrefn a gwrthrychau o dŷ dosbarth uwch yn Cairo.

Mae'r bedwaredd adran yn dal gwrthrychau a ddefnyddir ym mywyd beunyddiol y boblogaeth wledig yng nghefn gwlad yr Aifft. Mae'r bumed adran wedi'i chysegru i Affrica a Dyffryn Nîl, gyda chasgliad gwerthfawr o arfau ac offerynnau cerdd yn ogystal â chasgliad mawr o ffotograffau. Mae'r adran olaf yn canolbwyntio ar Gamlas Suez.

Heddiw mae’n un o dirnodau gorau Cairo.

Mae’r amgueddfa ar agor rhwng 8:00 am a 5:00  pm, ac mae ar gau ar ddydd Gwener.

Rhyfeddu yn Eglwys Palas Dobara

Ym mis Ionawr1940, sefydlwyd eglwys newydd yn Cairo, ar yr amod y byddai'r eglwys hon yn cyfarfod yn y neuadd sy'n eiddo i Dŷ Golygyddol Cenhadaeth Nile yng nghanol Cairo. Etholwyd y Parch Ibrahim Saeed, y pregethwr adnabyddus am ei bregethau prydferth y pryd hwnw, yn weinidog ar yr eglwys hon yn mis Mawrth yr un flwyddyn. Cynyddodd presenoldeb yn yr eglwys newydd hon i'r graddau bod yr angen am adeilad mawr yn dod yn angenrheidiol. Ym 1941, prynwyd palas yn yr hyn sydd bellach yn Sgwâr Tahrir, i'w ddymchwel a gosod eglwys yn ei le.

Roedd y palas yn cynnwys gardd brydferth. Rhoddodd y Brenin Farouk, Brenin yr Aifft ar y pryd, awdurdod i adeiladu'r eglwys ar Fawrth 11, 1944, ar ôl i'w fentor preifat, Ahmed Hassanein Pasha, a oedd, fel Farouk, wedi astudio yn Lloegr lle bu'n byw yn y tŷ ofyn iddo. am y Parch Alexander White, y pregethwr mawr, ac awdwr llawer o lyfrau ar gymeriadau y Beibl.

Wedi i Dr. White basio, daeth ei wraig i'r Aipht, a chyfarfu ag Ahmed Hassanein Pasha a gymerodd hi i gyfarfod y Parchedig Ibrahim Saeed. Gofynnodd Ahmed Hassanein Pasha i'r Parchedig Ibrahim Saeed a allai ei helpu gydag unrhyw beth. Felly gofynnodd yr olaf iddo am hawlen i adeiladu'r eglwys a gofynnodd a allai Mrs. White weld y drwydded wedi'i llofnodi gan y brenin cyn iddi deithio.

Dechreuwyd adeiladu Palas Efengylaidd Eglwys Al-Dobara ym mis Rhagfyr 1947, a chafodd ei gwblhau ym 1950.

TheMae'r eglwys yn darparu gwasanaethau diwylliannol, cymdeithasol, chwaraeon, ieuenctid a hamdden, yn ogystal â chynnal cynadleddau crefyddol a hamdden.

Edmygu Palas Dobara

Mae’r Palas wedi’i leoli ar sgwâr Simon Bolivar yn Garden City. Fe'i gelwir hefyd yn Villa Casdagli. Gwelodd Palas Dobara lawer o wrthdaro a thrafodaethau yn y 19eg a'r 20fed ganrif.

Mae dyluniad y palas wedi’i ysbrydoli gan westai o Ganol Ewrop ac fe’i hadeiladwyd yn gynnar yn yr 20fed ganrif gan y pensaer o Awstria, Edward Matasek (1867-1912) ar gyfer Emanuel Casdagli, gŵr a addysgwyd ym Mhrydain a’i deulu Levantine. Fe wnaeth y Casdaglis hefyd rentu eu fila i ddiplomyddion amlwg neu asiantaethau diplomyddol, fel Llysgenhadaeth America.

Dyluniodd Matasek nifer o dirnodau’r ddinas hefyd, gan gynnwys y Synagog Iddewig, Ysbyty Rudolf Awstria-Hwngari yn Shubra, yr Ysgol Almaeneg, Villa Awstria, a’i dŷ ei hun y bu farw cyn gorffen.

Mae gan Midan Kasr al-Dobara, sydd wedi’i ailenwi ar ôl Simón Bolívar, un o dirnodau enwocaf Cairo, gyda’i enw yn coffáu rhyddhawr De America. Mae ei strydoedd yn cynnal gwesty wedi'i adfer o Ganol Ewrop, Mosg Omar Makram, sawl banc, Gwesty Semiramis Intercontinental a mwy.

Dysgu Mwy am Balas Fouad Pasha Serageddin

Roedd y palas yn anrheg gan Serageddin Pasha i'w wraig, Mrs. Nabiha HanimAl-Badrawi Ashour, ar eu pen-blwydd priodas yn 25 oed. Fe'i cynlluniwyd gan y pensaer Eidalaidd Carl Burley ym 1908, a arhosodd ynddo am wythnos nes iddo farw o drawiad ar y galon. Yn ddiweddarach, rhentodd ei ddwy ferch y palas i lysgenhadaeth yr Almaen, ac ym 1914 cyhoeddwyd y Rhyfel Byd Cyntaf, a chymerodd llywodraeth feddiannaeth Prydain y palas.

Ar ôl arwyddo Cytundeb Versailles ym 1919, codwyd yr atafaeliad a'i rentu i ysgol yn Sweden, ac yna trodd yn ysgol Ffrengig oedd yn cystadlu ag ysgol Merdi Dieu ar y pryd.

Parhaodd yr ysgol am 12 mlynedd a chaeodd ar ôl ei methdaliad, felly cynigwyd y palas ar werth ym 1929. Dyna pryd y camodd Serageddin Pasha i'r adwy a'i brynu yn 1930.

Mae'r palas wedi ardal o 1800 m 2 gyda 16 o ystafelloedd, gardd, a garej. Yn y palas y priodwyd holl feibion ​​a merched Serageddin Pasha Shaheen a rhai o'i wyrion.

Cynlluniwyd y palas yn yr arddull ddiweddaraf o'i amser, a hwn oedd y palas cyntaf yn yr Aifft i gael system gwres canolog ac roedd yn cynnwys 10 gwresogydd, pedwar ohonynt wedi'u dylunio â marmor Eidalaidd wedi'i gerfio â llaw.

Bu’r palas yn dyst i lawer o gyfarfodydd gwleidyddol cyfrinachol yn ymwneud â ffurfio llywodraethau rhwng 1940 a 1952, a bu’n dyst i ymweliadau ffigurau amlwg, dan arweiniad Nuqrashi Pasha, Mustafa al-Nahhas Pasha, a KingFarouk, i fynychu cyfarfodydd gwleidyddol.

Dyma le a welodd hanes yn cael ei wneud.

Coleg La Mère De Dieu

Ym 1880, gwahoddodd Khedive Tawfiq leianod El Mir de Dieu i ddysgu myfyrwyr yn yr Aifft. Daeth Coleg La Mère de Dieu yn sefydliad addysgol sy'n adnabyddus am ei ragoriaeth.

Yn raddol cynyddodd nifer y myfyrwyr a sefydlwyd Ysgol Alexandria gan y Chwaer Mary St. Clair ym mis Hydref 1881. Mae'r ysgol yn dysgu Ffrangeg fel ei hiaith gyntaf. Er bod yr ysgolion yn cadw i fyny â datblygiad rhaglenni mewn Arabeg, mae'r lleianod yn ceisio cyfeirio eu myfyrwyr at feysydd gwaith cymdeithasol i helpu'r tlawd, ymuno â rhaglenni i ddileu anllythrennedd, ac ymweld ag ardaloedd tlawd i ddarparu cymorth.

Derbyniodd yr ysgol nifer o ymweliadau gan ffigurau amlwg ar hyd ei hanes.

Gwesty’r Shepheard’s

Gwesty’r Shepheard oedd gwesty pwysicaf Cairo ac un o’r gwestai enwocaf yn y byd o ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg hyd at hynny. a ddinistriwyd yn ystod Tân Cairo ym 1952. Bum mlynedd ar ôl ei ddinistrio, adeiladwyd gwesty newydd ger y gwesty gwreiddiol sy'n dal i sefyll heddiw.

Agorwyd y gwesty yn swyddogol ym 1841 gan Samuel Shepherd fel Gwesty’r Angels. Yn ddiweddarach fe’i hailenwyd yn “Shepherd’s Hotel”. Roedd Shepherd yn Sais sydd wedi cael ei ddisgrifio fel “cogydd crwst iau dinod” sy’nDaeth o Preston Cups, Swydd Northampton. Daeth Shepherd â phartner yn y gwesty o'r enw Mr Hill, prif hyfforddwr Mohammed Ali.

Ar un achlysur, aethpwyd â’r milwyr a oedd yn aros yn y gwesty i’r Crimea a’u gadael ar ôl eu biliau heb eu talu, felly teithiodd Shepherd yn bersonol i Sevastopol i gasglu’r dyledion.

Ym 1854, rhoddodd Mr Hill y gorau i'w ddiddordeb yn y gwesty a daeth Shepherd yn unig berchennog. Gwerthodd Shepherd y gwesty am £10,000 ac ymddeolodd i Loegr. Gadawodd Richard Broughton, ffrind agos i Shepherd’s, hanes manwl o bersonoliaeth rasol Shepherd a’i lwyddiant gyrfaol.

Credyd delwedd: WikiMedia

Roedd Gwesty'r Shepheard yn enwog am ei hyfrydwch, gyda gwydr lliw, carpedi Persaidd, gerddi, terasau, a cholofnau anferth yn debyg i demlau hynafol yr Aifft. Nid yn unig yr Americanwyr a fynychai'r dafarn Americanaidd yn y gwesty ond hefyd y swyddogion Ffrengig a Phrydeinig. Roedd yna bartïon dawnsio nosweithiol lle roedd dynion yn ymddangos mewn gwisgoedd y fyddin a merched mewn gynau nos.

Roedd y dafarn yn cael ei hadnabod fel y “Long Row” oherwydd roedd bob amser yn orlawn ac angen aros am ddiod.

Ym 1941-42, roedd ofnau gwirioneddol y gallai byddinoedd Rommel gyrraedd Cairo. Ymhlith milwyr Prydain ac Awstralia a oedd yn aros yn y llinell am wasanaeth, ymledodd jôc: “Arhoswch nes bydd Rommel yn cyrraedd Shepherd, bydd hynny'n ei atal.” Roedd coctel llofnod y dafarn yn feddyginiaeth i ddioddefaint
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.