Eich Canllaw Llawn ar gyfer Taith Hyfryd yn Uruguay

Eich Canllaw Llawn ar gyfer Taith Hyfryd yn Uruguay
John Graves

Mae Uruguay wedi'i leoli yn Ne America ac mae'n rhannu ffiniau â Brasil a'r Ariannin. Hi yw'r ail wlad leiaf yn y cyfandir ar ôl Swrinam, ei phrifddinas yw Montevideo, a hi yw'r ddinas fwyaf yn y wlad, gydag arwynebedd o 176,215 cilometr sgwâr.

Gweld hefyd: Mynd o gwmpas y Beauty Antrim, y Sir Fwyaf yng Ngogledd Iwerddon

Yn y 18fed ganrif, sefydlodd y Sbaenwyr Montevideo fel allbost milwrol. Dros y blynyddoedd, mae Uruguay wedi bod yn rhan o lawer o ryfeloedd gyda'r Sbaenwyr a'r Portiwgaleg. Ym 1828, cyhoeddwyd Uruguay yn annibynnol yng Nghytundeb Montevideo.

Mae yna lawer o afonydd hefyd, gan gynnwys Afon Rio de la Plata, Afon Uruguay, a'r Afon Ddu. Maent o bwysigrwydd mawr gan eu bod yn cynhyrchu ynni trwy argaeau. Llawer o ucheldiroedd a phantiau heb fod yn fynyddoedd uchel, a'r bryn talaf yw Sero Hill, gydag uchder o 514 metr.

Eich Arweinlyfr Llawn ar gyfer Taith Rhyfeddol yn Uruguay 7

Tywydd yn Uruguay

Mae gan Uruguay hinsawdd braf a mwyn; y tymheredd cyfartalog yn y gaeaf yw 12 gradd Celsius, tra yn yr haf, y tymheredd cyfartalog yw 26 gradd Celsius. Mae'r gaeaf yn para o fis Mai i fis Medi, a'r haf yn para o fis Hydref i fis Mawrth.

Yr Amser Gorau i Ymweld ag Uruguay

Gan fod y tywydd yn Uruguay yn gymedrol, nid yw'n oer nac yn boeth, gan wneud mae'n gyrchfan ardderchog drwy gydol y flwyddyn. Fodd bynnag, yr amser gorau i ymweld yw yn ystod yr haf, o fis Hydref i fis Mawrth.

Mwy o Ffeithiau amUruguay

  • Urwgwai sydd â'r anthem genedlaethol fwyaf estynedig yn y byd, sy'n para hyd at 5 munud.
  • Mae mwy na hanner poblogaeth Uruguay yn byw yn y brifddinas, Montevideo.
  • Cynhaliwyd Cwpan y Byd cyntaf yn y wlad yn 1930.
  • Mae tir amaethyddol yn gorchuddio ardal o 78% o'r wlad.
  • Daw'r enw Uruguay o'r Afon Uruguay, sy'n dechrau ym Mrasil ac yn gorffen ym masn Rio de la Plata. Dyma'r ffin â dŵr rhwng Uruguay a'r Ariannin.
  • Nid yn unig y mae'r Ariannin yn enwog am ei Tango, ond mae Uruguay hefyd yn enwog am ei llên gwerin gaucho.

Montevideo: Prifddinas Cymru Uruguay

Fel y gwyddoch, Montevideo yw'r brifddinas ar lan ddwyreiniol y Rio de la Plata. Pan ymwelwch â'r ddinas, fe welwch gymysgedd o bensaernïaeth glasurol, Affricanaidd ac Ewropeaidd. Mae'r ddinas yn llawn llawer o atyniadau yr hoffech chi ymweld â nhw; un o'r lleoedd enwocaf yw Amgueddfa Palacio Salvo; gydag uchder o 95 metr, dyma'r adeilad talaf yn Ne America.

Hefyd, gallwch ymweld â'r rhan hynaf o'r ddinas, sy'n awr yn gymdogaeth enwog o'r enw Ciudad Vieja, a'r Citadel Gate. Yma mae'r unig ran o'r muriau sy'n weddill o amgylch y dref. Cofiwch ymweld â Sgwâr Annibyniaeth a thynnu lluniau hardd.

Un o'r marchnadoedd enwocaf yw'r Mercado del Porto, sy'n llawn bwytai ac yn gwasanaethu'r rhai mwyaf enwogbwyd a siopau sy'n gwerthu cofroddion. Lle arall y gallwch ymweld ag ef yw Amgueddfa Genedlaethol y Celfyddydau Gweledol, sy'n dangos treftadaeth ddiwylliannol Uruguayan i chi.

Atyniadau yn Uruguay

Mae gan dwristiaeth yn Uruguay gymeriad unigryw. Er mai hi yw'r ail wlad leiaf yn Ne America, mae ganddi lawer o weithgareddau, lleoedd twristaidd, a dinasoedd hardd, sy'n ei gwneud yn un o'r cyrchfannau gorau.

Mae'r wlad hefyd yn cynnwys grŵp o'r tirweddau harddaf a llawer traethau syfrdanol ar Gefnfor yr Iwerydd i fwynhau'r haul, tywod a syrffio. Mae yma dirnodau hanesyddol a diwylliannol a gwarchodfeydd naturiol, a gellir darganfod pob un ohonynt wrth ymweld â Uruguay.

Punta del Diablo

Pentref bychan a thawel yw Punta del Diablo lle dim ond tua 1,000 o bobl. yn fyw, ac mae tua 25,000 o bobl yn ymweld yn ystod y tymor brig o fis Rhagfyr i fis Chwefror.

Mae twristiaid yn dod i'r pentref hwn i ymlacio ar dywod meddal arfordir yr Iwerydd, ac mae wedi dod yn un o'r lleoedd enwocaf yn Uruguay am ei thraethau. Mae hefyd yn dref bysgota a gellir ei chroesi mewn dim ond awr ar droed.

Palas Salvo

Eich Canllaw Llawn ar gyfer Taith Rhyfeddol yn Uruguay 8

Palas Salvo yw ym mhrifddinas Uruguay, Montevideo. Fe'i hadeiladwyd yn y 1920au ac roedd yn eiddo i'r brodyr Salvo. Roedd bwriad i drawsnewid y palas yn westy, ond nid yw hyn wedi digwydd eto. Daeth yn answyddfa a phalas arlywyddol. Dyma'r adeilad talaf yn America Ladin.

Mae'r palas ar draws Sgwâr Annibyniaeth, sy'n dal i fod yn eiddo preifat ac eithrio Amgueddfa Tango ar un o'i loriau. Mae'r amgueddfa yn lle gwych i ddarganfod diwylliant a hanes y Tango a gwylio perfformiadau hyfryd.

Colonia del Sacramento

Eich Canllaw Llawn ar gyfer Taith Hyfryd yn Uruguay 9

Mae'n un o'r dinasoedd hynaf yn Uruguay; mae hefyd yn adnabyddus fel Colonia, ac mae ei hen ganolfan yn safle Treftadaeth y Byd UNESCO. Mae wedi ei leoli awr o Buenos Aires, prifddinas yr Ariannin, a dwy awr o Montevideo mewn car.

Mae Colonia yn bwynt unigryw i fynd i Buenos Aires i gael amser da, gan y gallwch fynd ar fferi sy'n gadael tua 40 gwaith yr wythnos, ac mae'r daith yn cymryd awr. Mae yna stryd o'r enw Calle de Los Suspiros, a nodweddir gan ei phalmantu â cherrig sy'n rhoi naws unigryw.

Mae yna hefyd Westy Barrio, sydd wedi'i leoli o amgylch plaza coediog wedi'i amgylchynu gan strydoedd coblog, lle mae nifer o amgueddfeydd archeolegol a mynachlog o'r 19eg ganrif.

Punta del Este

Eich Canllaw Llawn ar gyfer Taith Rhyfeddol yn Uruguay 10

Un o'r traethau enwocaf yn Uruguay gelwir y Monaco y De. Mae llawer o bobl, gan gynnwys actorion ac enwogion cyfoethog, yn ymweld â'r lle hwn ac yn mwynhau harddwch y safle. Yr ardalatyniadau yw ei thywod euraidd, gweithgareddau amrywiol a bod yn gartref i lawer o forfilod.

O draeth Punta del Este, gallwch weld dwy ynys fechan, ac arnynt, mae goleudy, adfeilion caerau Portiwgaleg , a gwarchodfa naturiol.

Parc Cenedlaethol Santa Teresa

Eich Canllaw Llawn ar gyfer Taith Rhyfeddol yn Uruguay 11

Mae Parc Cenedlaethol Santa Teresa wedi'i leoli ar ffiniau Punta del Diablo ac mae'n un o'r lleoedd gorau i bobl sy'n hoff o fyd natur, gan gynnwys llawer o anifeiliaid, planhigion, a thirweddau syfrdanol. Byddwch wrth eich bodd â’r llwybrau i gerddwyr yn y parc sy’n torri drwy’r twyni a’r coedwigoedd, a gallwch hefyd weld natur y bywyd gwyllt yn y parc.

Un o’r mannau hanfodol yn y parc yw Castell Santa Teresa, a adeiladwyd yn 1762, ac sydd wedi'i leoli'n strategol rhwng y parc a Chefnfor yr Iwerydd.

Prado Park

Mae mewn cymdogaeth o'r un enw, gyda choed ac adeiladau hardd o'i amgylch, a dyma'r parc trefol mwyaf yn Montevideo. Mae Parc Prado ar arwynebedd o 106 hectar ac mae'n berffaith i deuluoedd a ffrindiau gael picnic hyfryd.

Yn y parc, gallwch weld llwybrau cerdded, gerddi botanegol, a gardd rhosod yn cynnwys blodau o Ffrainc. Mae'r parc hefyd yn cynnwys Amgueddfa Blanes, sy'n cynnig llwybrau cerdded ardderchog a gerddi trin dwylo.

Salto

Salto yw ail ddinas fwyaf Uruguay; mae'n stop ar gyfertwristiaid ar eu ffordd i'r Ariannin a chafodd ei enwi ar ôl y cwymp. Pan ymwelwch â'r ddinas, fe welwch lawer o lwybrau cerdded gwych ar lannau'r afon i dwristiaid eu mwynhau, ac mae'r strydoedd yn uno â'r bensaernïaeth hardd sy'n gwneud Salto yn un o'r dinasoedd harddaf i ymweld â hi.

Cabo Polonio

Mae'n fan lle na fyddwch chi'n dod o hyd i drydan, dŵr rhedeg, na hyd yn oed Wi-Fi, gydag un storfa, yn aml ar gau yn y prynhawn a phoblogaeth o 100 o bobl yn byw mewn tai a chabanau.

Goleudy yw’r unig adeilad sydd wedi’i gysylltu â’r grid pŵer. Mae ganddo hefyd Barc Cenedlaethol Cao Polonio, sy'n cael ei ystyried yn ardal o harddwch naturiol ar arfordir Iwerydd Uruguayan. Mae yna amrywiaeth eang o amgylcheddau, o goedwigoedd tywodlyd, creigiog, arfordirol ac ynysoedd.

Mae'r traeth o amgylch Cabo Polonio yn cynnwys un o gytrefi mwyaf De America o lewod môr. Er gwybodaeth, nid yw'n hawdd cyrraedd y pentref, nid oes ffordd i gyrraedd y dref, yr unig ffordd yw reidio cerbyd 4WD, neu heicio tua 7 km o'r briffordd, ac mae'n antur ragorol y dylech ceisiwch.

Cadeirlan Metropolitana

Mae Eglwys Gadeiriol Metropolitana ar draws Sgwâr y Cyfansoddiad; fe'i hadeiladwyd yn ystod trefedigaethau Sbaen yn y 18fed ganrif a chyhoeddwyd ei fod yn Dirnod Hanesyddol Cenedlaethol. Ystyrir yr eglwys gadeiriol fel yr adeilad hynaf yn y ddinas, gyda chynllun hardd oclochdwr y gromen, ffenestri gwydr, ac allor lliw copr.

Amgueddfa'r Carnifal

Mae Amgueddfa'r Carnifal yn Montevideo, prifddinas Uruguay. Mae'n adnabyddus am gynnal y dathliadau carnifal hiraf yn y byd, mae'n para 40 diwrnod, ac yn dechrau ganol mis Ionawr. Mae'r carnifal yn cynnwys drymio a dawnsio candombe Affricanaidd, digwyddiadau diwylliannol, a lleoliadau awyr agored.

Dyna pam mae'r ddinas yn cynnwys amgueddfa sy'n ymroddedig i hanes yr ŵyl, sut y newidiodd dros y blynyddoedd, ac arddangosion, gan gynnwys masgiau a gwisgoedd a ddefnyddiwyd. yn yr wyl. Mae'r arddangosfa yn cynnwys lluniau o'r 1930au a drymiau gwahanol a ddefnyddiwyd yn ystod y perfformiadau.

Barbeciw De America

Mae'n un o'r seigiau gorau i roi cynnig arno yn Uruguay, mae'n berffaith ar gyfer pobl sy'n hoff o gig, a ei saig enwog yw Asado. Mae'r Asado yn cynnwys cig heb ei farinadu; weithiau, mae'n cynnwys darnau o gig eidion ac yn cael ei weini â bara, saladau, a llysiau wedi'u grilio.

Gweld hefyd: Creaduriaid Mytholegol Gwyddelig: y Direidus, y Ciwt, a'r Dychrynllyd

Mae llawer o fwytai yn y wlad yn gwasanaethu'r Asado, fel La Purperia yn Montevideo, a Punta Salina yn Punta del Este, ymhlith y bwytai gorau yn Uruguay.

Cartref Tango

Dechreuodd yn y 1880au ym Montevideo ac roedd yn ddawns arferol ymhlith pobl dlawd ac yn y dosbarthiadau dawnsio. Ym 1916, rhoddodd Tango La Cumparsita i'r byd, anthem genedlaethol Uruguay.

Pan fyddwch yn ymweld â Uruguay, yn enwedig Montevideo, fe welwch ddawnswyr tango yn perfformio ar y strydoedd.Mae gŵyl Tango yn cael ei chynnal bob mis Hydref ym mhob rhan o'r wlad. Os byddwch yn ymweld â'r wlad yn yr haf, gallwch ymuno â dawnsio tango stryd o'r enw too milonga callejera mewn lleoedd fel Plaza Liber Seregni ym Montevideo.

Amgueddfa Blanes

Yr amgueddfa wedi ei chysegru i'r peintiwr enwog o Uruguay, Juan Manuel Blanes, ac mae'r amgueddfa mewn plasty y cyhoeddwyd ei fod yn Safle Treftadaeth Genedlaethol.

I'r rhai nad ydynt yn adnabod Blanes, cafodd ei eni yn 1830, a phan oedd yn 20, bu'n ddarlunydd i bapur newydd lleol. Yna daeth yn bortreadwr a phaentiodd arweinwyr gwleidyddol a milwrol enwog yn Uruguay a'r Ariannin.

Un o'i weithiau enwog yw'r cerflun o Artigas. Mae'n cael ei adnabod fel tad annibyniaeth Uruguayan. Mae'r cerflun bellach yn Washington, wedi'i osod o flaen Amgueddfa'r Celfyddydau Gweledol. Pan fyddwch yn yr amgueddfa, fe welwch fod y plasty wedi'i amgylchynu gan erddi, llwybrau, pontydd, a chorneli tawel lle gallwch eistedd ac ymlacio.

Fortaleza del Cerro (Fortress Hill)

Adeiladwyd y gaer Hill yn 1809 i amddiffyn y ddinas rhag ymosodiadau; mae bellach yn amgueddfa sydd wedi'i lleoli 134 metr uwchlaw lefel y môr, ac o'r brig, gallwch fwynhau golygfa wych o Fae Montevideo.

Pan gyrhaeddwch y gaer, gallwch ymweld â'r goleudy a adeiladwyd yn y 19eg ganrif ac yr Amgueddfa Filwrol, sy'n cynnwys lifrai, lluniau, a gynnau.
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.