Boed lwc y Gwyddelod gyda chi – Y rheswm diddorol pam mae Gwyddelod yn cael eu hystyried yn lwcus

Boed lwc y Gwyddelod gyda chi – Y rheswm diddorol pam mae Gwyddelod yn cael eu hystyried yn lwcus
John Graves
mwynhewch erthyglau eraill ar ein gwefan, megis:

Esbonio enwau 32 sir Iwerddon

Gweld hefyd: Saith Llynnoedd Rila, Bwlgaria (Canllaw Cyflawn a'r 7 Awgrym Gorau)

Mae ‘Lwc y Gwyddelod’ yn ymadrodd rydyn ni i gyd wedi’i glywed o bryd i’w gilydd, fel arfer yn ystod dydd Sant Padrig, neu pan fydd Gwyddel yn cyflawni rhywbeth arbennig. Ond ydych chi erioed wedi ystyried pam mae Gwyddelod yn cael eu hystyried mor ffodus?

A oes unrhyw dystiolaeth y tu ôl i'n ffortiwn da tybiedig? Yn yr erthygl hon byddwn yn archwilio hanes ffyniant Iwerddon ac yn penderfynu unwaith ac am byth os mai dim ond llyngyren yn unig yw ein record o ragori mewn cerddoriaeth, y celfyddydau, addysg a chwaraeon.

Yn y blog hwn fe welwch y adrannau canlynol:

Map o Iwerddon – Lwc y Gwyddelod

Y Rheswm Gwirioneddol Mae Gwyddelod yn cael eu Hystyried yn Lwcus – Tarddiad yr ymadrodd 'Lwc y Gwyddelod '

Mae ein stori yn cychwyn y tu allan i ynys Emrallt, o ganlyniad i'r alltudion Gwyddelig. Oherwydd newyn, tlodi a diffyg cyfle economaidd, ymfudodd miliynau o Wyddelod i America, y DU a gwledydd eraill yn y gobaith o gael bywyd gwell.

Yn ei lyfr ‘1001 Things Should Everyone Know About Irish-American History’ mae’r hanesydd Edward T. O’Donnell, sy’n Athro Cyswllt mewn Hanes yng Ngholeg y Groes Sanctaidd, yn dogfennu’r gwir reswm pam fod ‘lwc mae'n debyg bod y Gwyddelod yn bodoli.

Mae lwc y Gwyddelod i fod yn cychwyn yng Nghaliffornia yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn UDA, yn ystod cyfnod a elwir yn Frwyn Aur. Llawer o'r aur a'r arian mwyaf llwyddiannusroedd glowyr o enedigaeth Wyddelig neu Wyddelig-Americanaidd. Dros amser daeth y cysylltiad rhwng Gwyddelod a fu'n hynod ffodus o gloddio am aur yn 'lwc y Gwyddelod'.

Credir mai ymadrodd dirmygus oedd y term 'lwc y Gwyddelod' yn wreiddiol, sy'n haeru hynny. Dim ond oherwydd eu bod yn lwcus y gallai glowyr Gwyddelig ddod o hyd i aur, nid oherwydd unrhyw sgil neu waith caled. Mae yna thema gyffredin o wahaniaethu yn erbyn Gwyddelod yn y gorffennol. Ymfudodd llawer o Wyddelod allan o reidrwydd, i gynnal eu teulu gartref neu i ddechrau bywyd newydd dramor. Roeddent yn symud i oroesi ac yn aml nid oedd ganddynt fawr ddim addysg na phrofiad.

panio aur

Daeth 'No Irish need apply' yn arwydd cyffredin ar hysbysebion a stereoteipiau negyddol megis y Gwyddelod meddw ' daeth yn gyffredin. Mewn gwirionedd, roedd hiraeth ar lawer o fewnfudwyr Gwyddelig, gan adael tlodi, marwolaeth, newyn ac anwyliaid ar eu hôl wrth iddynt geisio eu gorau glas i oroesi mewn byd newydd. Trwy gydol y cenedlaethau a fu'n benderfynol, llwyddodd y Gwyddelod i godi i rengoedd cymdeithas a dod yn adnabyddus am eu hethig gwaith a'u agwedd gadarnhaol.

Un rheswm posibl dros ein heig gwaith nodedig yw'r ffaith bod llawer yn gyntaf. nid oedd gan fewnfudwyr cenhedlaeth neb i ddibynnu arnynt ond hwy eu hunain. Ni allent fforddio colli eu swydd na chymryd amser i ffwrdd os oeddent yn sâl neu wedi'u hanafu oherwydd mai hwy oedd yr unig ddarparwr drostynt eu hunain, eu hunainteulu yn America a'u perthnasau gartref. Doedd ganddyn nhw ddim byd i ddychwelyd adref iddo ac felly roedd pwysau aruthrol i gadw swydd a rhagori arni. Roedd llawer wedi profi marwolaeth a thrawma newyn a byddent yn gwneud unrhyw beth i osgoi cael eu hunain yn y sefyllfa honno eto.

Mae'r rheswm pam y credid bod Gwyddelod yn lowyr eithriadol o dda yn fwy na thebyg yn gyfuniad o ddau. pethau. Yn gyntaf, cyfrannodd yr etheg waith y soniwyd amdani uchod yn bendant at lwyddiant y Gwyddelod. Yn ail, wrth ystyried amserlenni’r Newyn Mawr (1845-1849) a Rhuthr Aur Califfornia (1848-1855) mae’n gwneud synnwyr i fewnlifiad sylweddol o fawr o Wyddelod gyrraedd yn ystod blwyddyn waethaf y Newyn (1847). America.

Byddai trigolion a gweithwyr wedi sylwi ar ymddangosiad mwy nag arfer o Wyddelod tlawd ac ni fyddai’r ffaith bod y newydd-ddyfodiaid hyn yn fwy llwyddiannus nag eraill wrth ddod o hyd i aur wedi mynd o dan y radar. Byddai eu llwyddiant er gwaethaf unrhyw brofiad neu gysylltiadau â'r gymuned leol o bosibl wedi arwain at ddicter ac felly ganwyd y dywediad.

Trwy gydol hanes mae pobl wedi cymryd dywediadau dirmygus a'u hailddiffinio yn gadarnhadau cadarnhaol. Mae gan Wyddelod draddodiad o drawsnewid sarhad y gorffennol yn deimladau cadarnhaol hefyd. Heddiw mae ‘lwc y Gwyddelod’ yn deimlad cyffredin heb unrhyw arwyddocâd negyddol, mae gennym nihyd yn oed creu ein dihareb Wyddeleg ein hunain yn ymwneud â hi:

'Os ydych chi'n ddigon ffodus i fod yn Wyddelig… Rydych chi'n ddigon ffodus!'.

Rydym yn falch o'n treftadaeth a'n llwyddiannau , fel y dylai pawb fod. Mae ein hiaith yn llawn o deimladau diddorol, yn gymaint felly fel ein bod wedi creu erthygl wedi ei neilltuo i ‘Diarhebion Gwyddeleg a Seanfhocail’.

Mae bod yn ffodus yn ei hanfod yn tanseilio sgil, gwaith caled ac ymdrech wirioneddol. O ystyried llawer o bethau anlwcus sydd wedi digwydd yn ein hanes, megis newyn, rhyfel a gormes gall ymddangos yn eironig i alw'r Gwyddelod yn lwcus. Sut bynnag mae gennym ni fel Gwyddelod groen trwchus, rydym yn tueddu i ganolbwyntio ar agweddau cadarnhaol popeth mewn bywyd. Mae ‘lwc y Gwyddelod’ yn rhywbeth sydd wedi’i gofleidio ar ei olwg sydd wedi ei droi’n beth positif..

Hanes aur Iwerddon ei hun

Wyddech chi fod ynys Iwerddon unwaith wedi cael ei ddigonedd ei hun cyflenwad o aur?

Yr amser maith yn ôl, (o 2000 CC i 500 CC) Roedd aur yn adnodd cyffredin a gloddiwyd yn Iwerddon. Fe'i defnyddiwyd i grefftio gemwaith ar gyfer pobl bwysig mewn cymdeithas yn ystod Oes yr Efydd yn Iwerddon. Roedd hyn oherwydd ei harddwch a hydrinedd; gellid toddi aur a'i forthwylio i unrhyw siâp. Unwaith y byddai'n oer byddai'n cadw'r ffurf honno.

Disgiau haul Hanes Celf Gwyddelig

Mae llawer o ddarnau unigryw o emwaith Aur wedi'u cadw heddiw mewn amgueddfeydd, gan gynnwys llunwlâu a Gorgets (mwclis), torchau(coleri/mwclis), caewyr gwisg, disgiau haul (math o froetsh) a mwy.

Gallwch weld y gemwaith aur a luniwyd gan y Celtiaid yn ein herthygl 'Irish Art History: Amazing Celtic and Celfyddyd Gyn-Gristnogol'

Erbyn Oes yr Haearn (500CC – 400AD) roedd aur wedi dod yn llawer mwy prin; byddech chi'n lwcus iawn i ddod o hyd i ychydig o aur heddiw yn Iwerddon!

Meillion y Pedair Deilen – Lwc y Gwyddelod

Mae'r meillion pedair deilen yn cael ei ystyried yn hynod o lwcus oherwydd ei brinder. Treiglad meillion pedair dail yw Meillionen ddeilen wen ; dywedir bod y siawns o ddod o hyd iddynt yn 1 mewn 10,000. Felly yn naturiol y mae canfod meillion pedair deilen yn beth neillduol iawn.

Cysylltir Shamrocks â'r Gwyddelod; mae ‘shamrock shakes’ yn cael eu hail-ryddhau bob mis Mawrth tua’r un adeg y caiff afonydd eu lliwio’n wyrdd i ddathlu nawddsant Iwerddon, St. Oeddech chi'n gwybod bod y shamrock yn Seisnigiad o'r gair Gwyddeleg 'shamróg' sy'n tarddu o'r hen air Gwyddeleg 'seamair' ac yn golygu 'meillion ifanc'.

Y gwir reswm pam mae'r shamrock yn gysylltiedig â Mae Iwerddon yn gorwedd yn nhraddodiad Gwyddelig. Credir pan gyrhaeddodd Sant Padrig Iwerddon i ddysgu Cristnogaeth yn y bumed ganrif, iddo ddefnyddio'r shamrock i egluro'r Drindod Sanctaidd i anghredinwyr. Dechreuodd pobl wisgo'r shamrock fel ffordd i ddathlu Nawddsant Iwerddon ar ei ddydd gŵyl, yr 17eg o Fawrth.Roedd Shamrocks yn rhad gan eu bod i'w cael y tu allan i gartrefi llawer o bobl, ond yn dangos bod person wedi gwneud ymdrech arbennig am y diwrnod. mae pethau'n brydferth'. Os yw meillion pedair deilen yn rhywbeth i fynd heibio, ni allem gytuno mwy!

mae pethau prin yn fendigedig – Diarhebion Gwyddeleg & lwc y Gwyddelod

Symbolau Lwcus Eraill – Lwc y Gwyddelod

Y Leprechaun

Pe baech yn meddwl bod cysylltiad Iwerddon â lwc ac aur yn perthyn i’r leprechaun, byddem yn 'ddim beio chi! Mae’n bosibl bod llwyddiant y mwynwyr aur Gwyddelig yn rheswm pam mae Leprechaun yn cuddio pot o’r metel gwerthfawr ar ddiwedd yr enfys.

Gallai hefyd fod oherwydd y prinder aur y dyddiau hyn o'i gymharu â'i helaethrwydd yn Iwerddon yn y gorffennol. Un tro roedd Aur yn adnodd naturiol yn Iwerddon.

Mewn mythos traddodiadol Gwyddelig mae'r leprechaun yn fath o dylwythen deg unig sy'n gwneud esgidiau. Maent yn hoffi cael eu gadael ar eu pen eu hunain ac ni fyddant yn trafferthu bodau dynol oni bai eu bod yn cael eu cythruddo. Fodd bynnag, mae yna fathau eraill o dylwyth teg tebyg, fel y culricaune sy'n poeni bragdai ac sy'n caru dim byd mwy na pheint da o stowt a'r fear dearg sy'n ddireidus ac yn mynd ati i geisio niweidio. bodau dynol.

Mae'n debygol bod y darlun modern o leprechauns wedi'i ysbrydoli gan gyfuniad o'rtair tylwyth teg.

Mae’n gwbl bosibl hefyd i elfennau traddodiadol o leprechaun’s a’u cyfoedion tylwyth teg perthynol i’w gilydd gael eu huno â’r enw Gwyddelig o fod yn lwcus neu ‘lwc y Gwyddelod’ rywbryd yn y gorffennol, gan greu math newydd. myth modern.

Gallwch chi ddarganfod mwy am leprechaun's, tylwyth teg eraill a lleoliad bywyd go iawn coed tylwyth teg yn ein herthygl coed tylwyth teg!

Perdolau

Mae symbolau lwcus eraill yn cynnwys pedolau sydd yn draddodiadol symbol o lwc dda, oherwydd cryfder a dibynadwyedd yr anifail. Mae pedolau'n cael eu hystyried yn lwcus o'u troi i fyny ac yn aml yn cael eu gosod dros ddrysau cartref. Fel arall, roedd yn cael ei ystyried yn anlwc i gael pedolau'n cael eu troi i lawr gan y credid y byddai'r lwc yn disgyn o'r esgid!

pedol lwcus golwg y Gwyddelod

yw lwc y Gwyddelod Go iawn? Dyma beth mae'r ystadegau'n ei ddweud!

Mae'r atebion i'r cwestiynau canlynol yn oddrychol. Sut ydych chi'n mesur lwc? Ai trwy enillion ariannol, ffortiwn dda neu'r gallu i oresgyn ods sy'n ymddangos yn amhosibl? Dyma rai ffeithiau diddorol sy'n archwilio'r syniad o lwc o sawl safbwynt.

Ystadegau loteri Gwyddelig:

Mae'r loteri miliynau ewro yn cael ei chwarae gan 9 gwlad/rhanbarth, sef Iwerddon, Awstria, Gwlad Belg, Ffrainc, Lwcsembwrg, Portiwgal, Sbaen, y Swistir (Los), y Swistir (Romande), a'rDeyrnas Unedig. Mae Iwerddon yn cynrychioli 3.6% o gyfanswm enillwyr y jacpot (19 allan o 535).

Gweld hefyd: Hanes Rhyfeddol y Tuatha de Danann: Hil Hynafol Iwerddon

Efallai fod hyn yn swnio'n fach, ond o ystyried y ffaith bod ein poblogaeth yn llawer llai na gwledydd eraill yn y loto, nid yw'n syndod mawr.

Gwlad lwcus yn y byd:

Awstralia yw’r llysenw ‘gwlad lwcus’. Ym 1964 rhyddhaodd Donald Horne lyfr o'r un teitl. I ddechrau, defnyddiodd y llysenw yn watwar a gyda chynodiadau negyddol, gan gyfeirio at lwyddiant Awstralia trwy gydol hanes fel lwc pur. Fodd bynnag, i'w rwystredigaeth dybiedig, mae'r lwcus wedi dod yn arwydd swyddogol o dwristiaeth Awstralia.

Mae’r wlad lwcus yn cyfeirio’n bennaf at dywydd, adnoddau naturiol, lleoliad a hanes cyfoethog y wlad. Yn debyg i Iwerddon, cymerodd Awstralia ymadrodd a oedd yn eithaf coeglyd, a'i wneud yn arwydd cadarnhaol i hyrwyddo ymweld â'u gwlad. Gan ei fod yn aml ar frig y lleoedd gorau i ymweld â nhw a byw ynddynt mewn llawer o erthyglau teithio, credwn fod y Wlad Lwcus wedi llwyddo i hyrwyddo ei hun.

Person lwcus yn y byd:

Frane Selak o Ystyrir Croatia fel y dyn mwyaf ffodus - neu'r anlwcus - yn fyw, yn dibynnu ar eich barn. Goroesodd Selak saith trychineb a oedd yn ymddangos yn angheuol yn ei fywyd, gan gynnwys damwain trên ac awyren, yn ogystal â 2 ddamwain ffwlbri yn ymwneud â bws a 3 damwain car. Aeth ymlaen wedyn i ennill y loteri yng Nghroatia,ennill dros £600,000. Efallai fod yr ods o'r diwedd o'i blaid ar ôl saith profiad bron â marw.

Hawliodd Selak fod y lwc dda a ganiataodd iddo oroesi mewn gwirionedd wedi achosi i lawer o bobl ei osgoi. Roedd y bobl hyn yn credu mai karma drwg oedd bod o gwmpas y dyn. Bu'r athro cerdd fyw i 87 oed ac er nad yw rhai o'i ddamweiniau wedi'u gwirio'n annibynnol, os dim arall, mae'n dangos i chi pa mor oddrychol yw lwc.

Meddyliau Terfynol am lwc y Gwyddelod.

Felly ar ôl darllen ein herthygl ar lwc y Gwyddelod, beth yw eich barn ar y teimlad hwn. Ydy stori go iawn lwc y Gwyddelod wedi eich synnu? Mae’n ddiddorol gweld sut roedd lwc yn cael ei weld yn wreiddiol fel term difrïol, sy’n mynnu nad oedd person yn gweithio i’w lwyddiant. Mae hefyd yn hynod ddiddorol gweld sut mae gwledydd fel Iwerddon ac Awstralia wedi adennill yr ymadroddion hyn a’u troi’n deimladau cadarnhaol.

Ni ein hunain yw ein cyflawniadau ym meysydd cerddoriaeth, celf, chwaraeon ac addysg; maent yn ganlyniad i foeseg gwaith ac egni diwyro. Wedi dweud hynny, does dim byd o'i le ar gael ychydig o lwc; mae bod yn y lle iawn ar yr amser iawn wedi creu llawer o brofiadau gwych i bobl.

Byddem wrth ein bodd yn clywed eich barn yn y sylwadau isod. Gyda'r cyfan sy'n cael ei ddweud, bydded lwc y Gwyddelod gyda chi!

Os ydych wedi hoffi'r erthygl hon efallai y byddwch
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.