Pethau i'w Gwneud yn Donegal: Canllaw i'r Tirnodau, Profiadau a Gweithgareddau Gorau

Pethau i'w Gwneud yn Donegal: Canllaw i'r Tirnodau, Profiadau a Gweithgareddau Gorau
John Graves
yn wahanol i unrhyw le arall ar y Ddaear. Os ydych chi eisiau archwilio mwy o ddiwylliant Gwyddelig, edrychwch ar yr erthygl hon ar fendithion Gwyddelig.

Mae llawer mwy o bethau i'w gwneud yn Donegal na'r hyn yr ydym wedi'i grybwyll uchod, ond y ffordd orau i ddod i adnabod y Bydd Sir yn archebu Ymweliad Donegal ac yn mwynhau'r diwylliant a'r golygfeydd eich hun.

Os ydych chi'n bwriadu gweld mwy o'r Emerald Isle, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n edrych ar yr erthyglau canlynol:

Pethau i wneud yn MayoMae

County Donegal yn byw yng Ngogledd-orllewin Iwerddon ac mae'n adnabyddus am ei thirweddau trawiadol, ei harfordir garw, a'i threftadaeth ddiwylliannol gyfoethog. Pan fyddwch chi'n treulio amser yma, byddwch chi'n cael eich plesio gan yr amrywiaeth o weithgareddau a phrofiadau sydd ar gael.

Yn yr erthygl hon, rydym wedi coladu canllaw ar gyfer teithio’r sir, sy’n rhoi rhestr i chi o bethau i’w gwneud yn Donegal y gallwch eu teilwra i’ch diddordebau a’ch hobïau unigol eich hun. P'un a ydych am ddianc i'r tirweddau gwledig prydferth neu deimlo eich bod wedi'ch cludo i'r ffordd draddodiadol o fyw Gwyddelig, rydych chi'n dod o hyd i'r cyfan yma pan fyddwch chi'n ymweld â Swydd Donegal.

Pethau i'w gwneud yn Donegal Ireland

Mae gan Donegal llu o dirnodau naturiol syfrdanol, golygfeydd arfordirol, a thirnodau hanesyddol a diwylliannol. Mae ymweld â'r lleoliadau hyn yn gwneud profiad gwirioneddol werth chweil ac yn un a fydd yn anodd ei anghofio.

Edrychwch ar ein hargymhellion ar gyfer lleoedd i ymweld â nhw a phethau i’w gwneud yn Donegal isod:

Parc Cenedlaethol Glenveagh

Archwiliwch ail barc cenedlaethol mwyaf Iwerddon, Parc Cenedlaethol Glenveagh, sy’n yn gorchuddio mwy na 14,000 erw o fynyddoedd, llynnoedd a choetiroedd. Mae cadwyni o fynyddoedd Derryveagh yn ffurfio asgwrn cefn y parc syfrdanol ac mae hefyd yn cwmpasu Castell Glenveagh a'r Gerddi Castell cyfagos.

Pan fyddwch yn ymweld yma, bydd gennych amrywiaeth o weithgareddau i ddewis ohonynt, p'un ai ti'n ffansio anturusbeicio mynydd, llwybrau cerdded segur neu fenter bysgota yn y Lough Veagh cyfagos, gallwch ddod o hyd iddo i gyd yma ym Mharc Cenedlaethol Glenveagh.

Os ydych chi’n lwcus (ac yn ddigon tawel) efallai y cewch chi gyfle hyd yn oed i weld y bywyd gwyllt prin sy’n byw, sef Ceirw Coch, Eryrod Aur a Hebogiaid Tramor.

Mynyddoedd Derryveagh

Mae Mynyddoedd Derryveagh yn gadwyn o fynyddoedd garw a golygfaol yn Swydd Donegal. Nodweddir y mynyddoedd hyn gan eu copaon dramatig, dyffrynnoedd dwfn, a dyffrynnoedd anghysbell.

Mae Mynyddoedd Derryveagh yn gyrchfan boblogaidd ar gyfer heicio, cerdded bryniau a phobl sy’n frwd dros fyd natur oherwydd eu harddwch naturiol a’u bywyd gwyllt amrywiol. Ymhlith y mannau o ddiddordeb yn y cadwyni mynyddoedd hyn mae Mynydd Errigal, sef copa uchaf y gadwyn o fynyddoedd (752m) a The Poisoned Glen.

Mae The Poisoned Glen yn cynnwys rhaeadr rhaeadrol sydd wedi'i hamgylchynu gan lystyfiant gwyrddlas a gwyrdd. Credir iddo gael ei enw o gam-gyfieithiad o'r hyn a oedd i fod yn “glen nefol.”

Clogwyni Cynghrair Slieve

Rhyfeddu at rai o glogwyni môr uchaf Ewrop, sy'n sefyll dros y Cefnfor Iwerydd. Mae Clogwyni Slieve League yn cynnig golygfeydd syfrdanol a sawl llwybr cerdded, yn amrywio o hawdd i heriol. Mae golygfeydd y clogwyni hyn heb eu hail, a dylai'r rhan fwyaf yn bendant fod ar eich rhestr o bethau i'w gwneud yn Donegal.

GlenfeaghCastell

Nodwedd nodedig o Barc Cenedlaethol Glenveagh yw Castell Glenveagh sy'n hollol fesmerig a syfrdanol unwaith y byddwch chi'n ei weld mewn bywyd go iawn - gan nad yw'r lluniau'n gwneud cyfiawnder ag ef.

Mae wedi'i orchuddio'n berffaith gan goed aeddfed ac mae'n edrych dros y llyn symudliw islaw. Gallwch hefyd fynd am dro hamddenol o amgylch Gerddi'r Castell sydd wedi'i rhannu'n ddwy brif ran; y Gerddi Pleser a’r Ardd Furiog, y ddau yn dyddio’n ôl i’r 1880au ac yn dal i fod â llawer o’u cynllun Oes Fictoria.

Pethau i’w gwneud yn Donegal – Castell Glenveagh

Grianan Aileach

Grianan o Aileach yn gaer garreg hynafol ar ben bryn sy'n byw ar gopa Mynydd Greenan. Mae'n cynnig golygfeydd panoramig o'r wlad o amgylch, gan gynnwys Lough Foyle, Lough Swilly, a Phenrhyn Inishowen.

Mae hwn yn safle hanesyddol ac archeolegol pwysig. yn mesur tua 23 metr (75 troedfedd) mewn diamedr a 5 metr (16 troedfedd) o uchder. Mae'n cynnwys tri theras ac mae ganddo waliau sydd hyd at 4 metr (13 troedfedd) o drwch.

Mae Grianan Aileach yn dyddio'n ôl i'r Oes Haearn gynnar, tua 800 CC. Adeiladwyd y strwythur yn bennaf gan ddefnyddio gwaith maen sychion ac fe'i defnyddiwyd i fod yn gartref i reolwyr teyrnas hynafol Aileach.

Pethau i'w gwneud yn Donegal – Grianan o Aileach

Pethau i'w gwneud yn Donegal ar gyfer teuluoedd

Donegalyn darparu llawer o brofiadau a gweithgareddau i’w mwynhau gyda’ch teulu, o gestyll i draethau i barciau coedwig a llwybrau arfordirol dramatig, mae rhywbeth yma at ddant pawb, gan sicrhau taith deuluol wych y byddwch yn ei choleddu am flynyddoedd i ddod.

Castell Dunonegal

Archwiliwch y castell hwn o’r 15fed ganrif, a fu unwaith yn gadarnle i deulu O’Donnell. Mae'r castell wedi elwa o du mewn sydd wedi'i gadw'n dda ac mae'r tu allan wedi'i adfer yn hyfryd. Mae teithiau tywys hefyd ar gael i roi cipolwg ar ei hanes hirsefydlog a'i bensaernïaeth ryfeddol.

Edrychwch ar yr erthygl hon i ddarganfod mwy o Gestyll Gwyddelig y gallwch ymweld â nhw.

Pentref Gwerin Glencolmcille

Camu’n ôl mewn amser yn yr amgueddfa awyr agored hon, sy’n arddangos bywyd traddodiadol Gwyddelig trwy gyfres o fythynnod to gwellt wedi’u hadnewyddu ac arddangosfeydd ar hanes a diwylliant lleol. Mae’n ffordd wych o drochi’r teulu cyfan mewn hanes ac annog y rhai iau i werthfawrogi bywyd cyndadau yn y gorffennol.

Downings Donegal

Pentref arfordirol bychan ym mhenrhyn Rosguill yn Swydd Donegal yw Downings. Mae’n cwmpasu golygfeydd mesmerig yr arfordir ac yn brolio traethau godidog lle gallwch gymryd rhan mewn gweithgareddau dŵr neu fentrau pysgota.

Mae Downings hefyd yn llawn bariau a bwytai Gwyddelig traddodiadol sy’n gweini seigiau blasus wedi’u gwneud â chynnyrch tymhorol ffres. A chydag ystod o unigrywsiopau sy'n gwerthu anrhegion wedi'u gwneud â llaw a thweed eiconig Donegal - mae Downings yn lle perffaith gyda rhywbeth at ddant pawb.

Gweld hefyd: 16 Bragdai Gogledd Iwerddon: Hanes Bragu Cwrw Diwygiedig Gwych

Bundoran

Mae Bundoran yn lle gwych arall i ddianc iddo gyda’ch teulu. Mae’n cynnwys traethau tywodlyd prydferth ac mae’n llawn gweithgareddau gwych sy’n addas i deuluoedd megis Byd Dŵr, parc dŵr dan do a’r difyrion lle gallwch hefyd chwarae gemau arcêd neu rownd o fowlio. Os ydych yn teimlo’n arbennig o ddewr gallwch hefyd ymuno â’r Ysgol Syrffio a mordaith ar hyd tonnau chwilfriwiol Bundoran.

Letterkenny

Letterkenny yw'r dref fwyaf yn Sir Donegal, Iwerddon, ac mae'n gwasanaethu fel prif ganolfan fasnachol, ddiwylliannol a threfol y sir. Fe'i lleolir ar lan yr Afon Swilly ac mae'n cynnig amrywiaeth o atyniadau a gweithgareddau i ymwelwyr.

Mae'r pwyntiau o ddiddordeb yn Letterkenny yn cynnwys; Eglwys Gadeiriol Sant Eunan, eglwys gadeiriol Gatholig Rufeinig o bensaernïaeth neo-Gothig o'r 19eg ganrif, Glebe House ac Oriel, Amgueddfa Sir Donegal a Theatr An Grianán.

Pethau i'w gwneud yn Donegal – Letterkenny<9

Pethau i'w gwneud yn Donegal ar gyfer cyplau

Mae Dunonegal yn lle gwych i ddianc ar rendezvous rhamantus. Chwisgwch eich anwylyd i ffwrdd a theimlo'ch bod wedi'ch lapio yn eich byd eich hun gyda'ch gilydd, gyda dim ond yr amgylchoedd prydferth i gadw cwmni i'r ddau ohonoch.

Malin Head

Mae’r Prif Ben yn gorwedd ar frig Coron Banba ac yn cynnig dramatiggolygfeydd arfordirol sy'n eich gadael yn syfrdanol. Mae’r olygfan hon yn brolio tirweddau heb eu difetha ac er ei fod ychydig yn ynysig o ran lleoliad, mae’n werth yr ymweliad oherwydd ei bosibiliadau o syllu ar y sêr a gwylio adar. Menter wirioneddol ramantus sy'n siŵr o ddod â chi'n agosach at eich gilydd.

Goleudy Fanad Head

Archwiliwch y goleudy eiconig hwn, sydd wedi bod yn tywys llongau ar hyd arfordir garw Donegal ers 1817. Mae Goleudy Fanad Head hefyd yn cynnig teithiau tywys a golygfeydd godidog o’r ardal arfordirol gyfagos.

Edrychwch ar yr erthygl hon i archwilio Goleudai Gwyddelig mwy enwog.

Traeth Murder Hole

Peidiwch â gadael i'r enw treisgar eich rhwystro rhag mynd am dro rhamantus ar y traeth tywodlyd pleserus hwn. Mae'r tonnau'n taro i fyny ar ymylon y clogwyni ac mae'n creu golygfa wirioneddol syfrdanol. Er, nid yw'n addas ar gyfer gweithgareddau nofio neu ddŵr oherwydd y cerrynt peryglus o dan y dŵr.

Ynys y Torïaid

Ewch ar fferi i'r ynys anghysbell hon ger Donegal. Yma fe welwch gymuned unigryw sy'n llawn diwylliant a thraddodiad Gwyddelig, archwiliwch dirweddau garw'r ynys, safleoedd archeolegol hynafol, a chytrefi adar môr ffyniannus. Mae'n ddihangfa berffaith i gwpl ar antur.

Ymweliad â Donegal Fyddwch Chi Byth yn Anghofio

Donegal yw un o rannau mwyaf delfrydol Iwerddon, gyda golygfeydd arfordirol syfrdanol a thirweddau dramatig sy’n

Gweld hefyd: Sir Armagh: Cartref i Safleoedd Ymweld Mwyaf Gwerthfawr Gogledd IwerddonJohn Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.