Beddrod Nefertari: Darganfyddiad Archaeolegol Mwyaf Bywiog yr Aifft

Beddrod Nefertari: Darganfyddiad Archaeolegol Mwyaf Bywiog yr Aifft
John Graves
canfuwyd coesau mymi yn y beddrod. Gan ddefnyddio dulliau ymchwil modern, profwyd eu bod yn perthyn i'r Frenhines ei hun. Yn anffodus, nid ydynt yn yr Aifft oherwydd aeth Ernesto Schiaparelli â nhw yn ôl i'r Eidal i'w harddangos yn y Museo Egizio yn Turin neu'r Amgueddfa Eifftaidd yn Turin. Maen nhw wedi bod yno ers hynny.

A oedd y Brenin Ramesses II yn Caru Nefertari mewn gwirionedd?Nefertari

Felly sut beth yn union yw beddrod Nefertari?

Wel, yn gyntaf oll, mae digon o le ynddo. iawn. Yn wir, dyma un o'r beddrodau mwyaf yn Nyffryn y Frenhines i gyd, gyda chyfanswm arwynebedd o 520 metr sgwâr.

I gyrraedd y beddrod, rhaid i chi ddisgyn dros 20 o risiau oherwydd, ie, mae o dan y ddaear, wedi'i gerfio yn y bôn allan o glogwyn calchfaen. Yna mae drws metel anferth, a osodwyd yno ar ôl darganfod y beddrod, yn agor i deyrnas hollol newydd o harddwch, ceinder a bywiogrwydd.

Roedd y beddrod wedi'i wneud o dair siambr. Yr un cyntaf yw'r antechamber, y mae'r ail siambr wedi'i chysylltu ag ef trwy goridor bach ar y dde. Mae'r ddwy siambr ar yr un lefel. Yna mae'r trydydd un, sef y siambr gladdu, y mwyaf o'r tri, ar lefel is ac ynghlwm wrth yr antechamber gan set arall o risiau.

Mae'r siambr gladdu yn eithaf llydan ac ar ei phen ei hun mae ganddi arwynebedd o 90 metr sgwâr. Mae ganddo bedair colofn sy'n cynnal y nenfwd. Ar ei ochr dde a'r chwith, y mae hefyd ddwy ystafell anecs.

Y siambr gladdu yw cysegr y bedd a'i fan mwyaf cysegredig. Tybir mai dyma lle y gosodwyd arch y Frenhines. Dyma hefyd lle, yn ôl crefydd hynafol yr Aifft, y daethpwyd â’r ymadawedig yn ôl yn fyw i farn.

Nefertari: Y Wraig y Tu ôl i “Frenin Mwyaf” yr Aifftportreadau ohoni yn gwisgo ffrog wen hardd, penwisg fwltur a choron siâp eirin. Ym mhob un ohonynt, mae'r Frenhines wedi amlinellu llygaid ac aeliau, bochau gwridog a chorff hardd.

Ar wahân i bopeth y soniasom amdano hyd yn hyn, mae un peth olaf o hyd sy'n dangos cymaint yr oedd Ramesses II yn poeni am anrhydeddu ei wraig. . Hynny yw, nid oes hyd yn oed un portread ohono gyda Nefertari, mewn ffordd a fyddai'n nodi ar gam ei bod yn sengl. Mae fel i Ramesses II gamu o'r neilltu yn llwyr a gwneud ei beddrod i gyd o'i chwmpas.

Stori Heb ei Dweud Brenhines Fwyaf yr Aifft Hynafol

Ar ôl iddo gael ei ddarganfod gan yr archeolegydd Prydeinig Howard Carter ym 1922, trodd beddrod y Brenin Tutankhamun ar unwaith yn ddiddordeb byd-eang. Mae darganfyddiad o'r fath yn un o'r pethau mwyaf arwyddocaol yn hanes yr Aifft, gan fod y beddrod wedi'i gadw'n llwyr. Byth ers ei gau dros 3,000 o flynyddoedd yn ôl, ni allai neb byth ddod o hyd iddo, heb sôn am feiddio cythruddo’r pharaoh ifanc.

Ymhlith y llu o bethau mae’r byd wedi bod yn ffwdanu yn eu cylch mae’r miloedd o drysorau a ddarganfuwyd wedi'u gwasgaru ym mhobman yn siambrau'r beddrod, y tu mewn i arch sanctaidd iawn y pharaoh a hyd yn oed rhwng haenau o liain a oedd yn lapio ei fam. Mae'r rhan fwyaf o'r arteffactau gwych hyn bellach yn cael eu harddangos yn yr Amgueddfa Eifftaidd yn Sgwâr Tahrir, y mae miloedd o dwristiaid yn tyrru iddi bob blwyddyn i syfrdanu harddwch ac arloesedd yr hen Aifft.

Yr Amgueddfa Eifftaidd yn Cairo; Hynafiaethau Eifftaidd Hynafol

Mae'n ymddangos bod y gydnabyddiaeth wych y mae beddrod y Brenin Tut wedi'i chael dros fwy na chanrif, fodd bynnag, wedi cysgodi darganfyddiadau archeolegol eraill nad ydynt yn llai arwyddocaol. Un o'r rhai rhyfeddol, er enghraifft, oedd darganfyddiad syfrdanol beddrod y Frenhines Nefertari, enillydd medal aur arall yng nghelf, arloesedd a rhagoriaeth yr hen Aifft.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i fynd â chi ar daith i feddrod y Frenhines Nefertari, un o'r rhai mwyaf a harddaf o bell ffordd.i'w gyflwr gwreiddiol hyfryd sydd wedi'i gadw'n dda.

Ers hynny, mae Sefydliad Cadwraeth Getty wedi bod yn monitro'r beddrod yn ofalus i sicrhau ei fod yn aros mewn cyflwr da.

Er mwyn diogelu'r beddrod, cadwch y bedd ei phaentiadau hudolus a pheidio â gwastraffu pedair blynedd o waith caled, penderfynodd yr Aifft ailagor y beddrod i ymwelwyr ond dim ond rhoi mynediad i uchafswm o 150 ohonynt ar y tro.

Fodd bynnag, nid oedd yn ymddangos bod hynny'n gweithio ychwaith. Felly roedd yn rhaid ei ferwi i lawr hyd yn oed yn fwy. Yn 2006, caewyd y beddrod unwaith eto i'r cyhoedd. Dim ond teithiau preifat o hyd at 20 o bobl a gafodd fynediad o dan yr amod o gael trwydded arbennig am $3,000—rydym yn gwybod, yn rhy ddrud.

Er mwyn helpu i ddenu mwy o dwristiaid ac adfywio twristiaeth a gafodd ei effeithio gan y sefyllfa wleidyddol yn y wlad ers 2011, cododd yr Aifft y cyfyngiadau ar fynediad y beddrod a chaniatáu i bwy bynnag sydd am dalu teyrnged i'r Frenhines ymweld â'i beddrod cysegredig iawn am docyn o EGP1400 - dal yn ddrud, rydyn ni'n gwybod (ystum shrug!)

Mummy Tutankhamun a Rhai Trysorau y Pentref Pharaonic

Gaeaf yw'r tymor gorau i ymweld â Luxor (ac Aswan) a threulio gwyliau bendigedig yn archwilio rhai o henebion mwyaf diddorol y byd. Os byddwch chi byth yn cyrraedd yno, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ymweld â beddrod hardd y Frenhines Nefertari. Er bod mynediad ychydig yn gostus, ar ôl i chi ddisgyn y camau hyn a mynd i mewn i deyrnas sanctaiddyr hen Aifft, byddwch yn gwybod ar unwaith fod y profiad hwn yn werth chweil.

Unwaith y byddwch wedi gorffen â hynny, peidiwch ag anghofio aros wrth feddrod y Brenin Tut, sydd ddim ond 8.4 cilometr o feddrod y Frenhines Nefertari. Mae hwn yn atyniad arall na ddylech fyth golli ymweld ag ef tra yn Luxor.

beddrodau byw a adeiladwyd erioed yn yr hen Aifft. Felly dewch â phaned o goffi a darllenwch ymlaen.

Brenhines Nefertari

Cyn i ni gyrraedd beddrod Nefertari a deall beth sy'n ei wneud mor rhyfeddol, mae'n gwneud synnwyr i ddysgu peth neu ddau am bwy oedd Nefertari yn y lle cyntaf. Yn wir, roedd y Frenhines Nefertari yn un o freninesau enwocaf yr hen Aifft, enw a oedd i fod ymhlith merched mawreddog eraill a newidiodd gwrs hanes y wlad hon, megis y Frenhines nerthol Hatshepsut.

Y Frenhines Nefertari oedd gwraig gyntaf a brenhinol Pharo Rameses II neu Ramesses Fawr, sy'n cael ei ystyried yn frenin hynafol yr Aifft mwyaf pwerus erioed. Parhaodd ei deyrnasiad am 67 mlynedd a bu iddo oes o 90 mlynedd, a llanwyd y ddau â chyflawniadau aruthrol a newidiadau dirfawr a wnaeth yn yr Aifft.

Brenhines Nefertari

Yn yr hen iaith Eifftaidd, ystyr Nefertari yw'r Un Prydferth neu'r Prydferthaf ohonyn nhw i gyd, ac yn sicr roedd hi'n bert iawn, fel y darluniwyd ar furiau ei beddrod godidog.

Heblaw ei henw hardd, Nefertari hefyd roedd ganddo gymaint o deitlau gwahanol, gan gynnwys Sweet of Love, Lady of Grace, Lady of All Lands a The One for Whom the Sun Shines. Rhoddwyd yr olaf iddi mewn gwirionedd gan Ramesses II ei hun, sy'n dangos cymaint o gariad ac anwyldeb oedd ganddo tuag ati.

Gweld hefyd: 20 Lle Anhygoel i Ymweld â nhw yn Fayoum

Mae tarddiad a phlentyndod Nefertari yneithaf anhysbys. Yr unig gofnod o unrhyw beth felly oedd arysgrif o'i henw wedi'i gyfuno â'r Brenin Ay mewn cartouche ar wal ei beddrod. Y peth yw, roedd King Ay yn pharaoh o'r 18fed Brenhinllin a deyrnasodd rhwng 1323 a 1319 CC, ymhell cyn i Nefertari gael ei eni. Pe bai hi mewn unrhyw ffordd yn perthyn iddo, hi fyddai ei wyres neu hyd yn oed gor-wyres iddo. Fodd bynnag, ni chadarnhawyd hynny yn unman.

Gweld hefyd: Cyffrous 11 Peth i'w Gwneud yn Frankfurt, yr Almaen

Yr hyn a wyddys yn sicr yw i Nefertari briodi Ramesses II pan oedd yn dal yn dywysog a thra bod ei dad, y Brenin Seti I, a oedd hefyd ag un o'r beddrodau mwyaf godidog, oedd mewn grym o hyd. Roedd Nefertari naill ai yr un oed â Ramesses neu ychydig flynyddoedd yn iau na Ramesses. Dywed rhai ei bod tua 13 oed, a'i fod yn 15 oed pan briodasant, neu efallai ychydig yn hŷn na hynny.

Unwaith daeth Ramesses II yn pharaoh yn 1279 CC—pan oedd tua 24 oed ar y pryd—ac oherwydd Nefertari oedd ei wraig gyntaf - oedd, roedd ganddo lawer o wragedd eraill - daeth yn frenhines frenhinol. Roedd Ramesses II yn rheoli yn ystod 19eg Brenhinllin y Deyrnas Newydd. Yr oedd hon yn un o dair oes aur yr hen Aifft.

Yr oedd gan y ddau gyda'i gilydd bedwar mab a dwy ferch; mae rhai cofnodion hyd yn oed yn dweud eu bod yn bedair merch. Bu farw Nefertari yn 1255 CC; mae'n debyg ei bod yn ei phedwardegau cynnar i ganol. Ar y llaw arall, bu Ramesses II fyw nes ei fod yn 90 oed a bu farw yn 1213 CC.

Bywyd Dirgel a Marwolaeth Brenhines yr AifftNefertiti

Beddrod y Frenhines Nefertari

Er gwaethaf y pethau anhysbys am fywyd Nefertari, roedd yn amlwg bod ei pherthynas â Ramesses II yn arbennig iawn. Hi oedd ei wraig agosaf a hoff, ac yr oedd mewn cariad dwfn â hi. Roedd hyn yn hynod glir o'r hyn a wnaeth ar ôl ei marwolaeth i anrhydeddu ei bywyd. Gadawodd etifeddiaeth iddi a fyddai'n gwneud iddi gael ei chofio am dragwyddoldeb, a gynrychiolir orau gan y beddrod byw, moethus a adeiladodd ar ei chyfer.

Mae'r beddrod byw, moethus hwn a godwyd gan Ramesses II ar gyfer ei wraig wedi'i leoli yn Nyffryn y De. Queens, un o Safleoedd Treftadaeth y Byd UNESCO. Dyma lle claddwyd gwragedd brenhinol brenhinoedd yr hen Aifft. Lleolir y dyffryn ar lan orllewinol Afon Nîl, gyferbyn â Thebes, Luxor heddiw.

Darganfuwyd y beddrod ym 1904 gan Eifftolegydd Eidalaidd Ernesto Schiaparelli a rhoddwyd y rhif QV66 iddo. Unwaith iddo agor y drws, roedd Schiaparelli yn gwybod ei fod cyn darganfyddiad nodedig nad oedd neb erioed wedi dod ar ei draws o'r blaen. Roedd y beddrod yn hardd iawn. Roedd y waliau i gyd wedi'u haddurno â phaentiadau rhyfeddol o fywiog a lliwgar. Ni adawyd un gofod sengl hyd yn oed heb ei liwio.

Yn ddiweddarach, cafodd y QV66 y llysenw Capel Sistinaidd yr hen Aifft oherwydd, mewn ffordd, roedd yn ymdebygu i'r Capel Sistinaidd ym Mhalas Apostolaidd Dinas y Fatican.<1

Brenhines yr Aifft Nefertiti

Adeiledd Beddrod y FrenhinesY Frenhines Nefertari

Mae beddrod Nefertari yn un gwir gynrychiolaeth o'r cariad a'r hoffter oedd gan Ramesses II tuag at ei wraig. Heblaw am ei faint enfawr, yr hyn sydd hyd yn oed yn fwy godidog am y beddrod hwn yw'r paentiadau a'r addurniadau syfrdanol a arhosodd yn lliwgar ac yn fywiog hyd yn oed ar ôl miloedd o flynyddoedd. Maent yn llythrennol y tu hwnt i unrhyw ddisgrifiad.

Yn gyntaf oll, mae'r nenfwd wedi'i baentio'n las tywyll gyda miloedd o sêr euraidd pum ongl sy'n darlunio awyr nos hafaidd glir. Mae cefndiroedd gwyn wedi'u paentio ar ben waliau'r beddrod i gyd, cymaint o olygfeydd a phortreadau o'r Frenhines.

Mae'r antechamber, er enghraifft, wedi'i haddurno â golygfeydd a phaentiadau a gymerwyd o Lyfr y Meirw. Dyma lyfr hynafol Eifftaidd sy'n cynnwys tua 200 o swynion y credir iddynt arwain yr ymadawedig yn y byd ar ôl marwolaeth.

Ar waliau'r antechamber, gallwn ddod o hyd i wahanol baentiadau o'r hen dduwiau Eifftaidd, gan gynnwys Osiris, duw'r brenin. y meirw a'r bywyd ar ôl marwolaeth ac Anubis, yr arweinydd i'r isfyd ac un a warchododd feddau, yn ogystal â Nefertari ei hun a groesawyd ganddynt. Maent i gyd wedi eu peintio mewn gwahanol liwiau llachar ar y cefndir gwyn hwnnw.

Amgueddfa Genedlaethol Gwareiddiad Eifftaidd yn Cairo – Yr Aifft

Heblaw am y paentiadau, mae testunau di-rif mewn hieroglyffig wedi'u cymryd eto o Lyfr y Meirw a ysgrifenwyd yn mhob man heblaw y darluniau, fel pe baent yn egluroam beth mae'r golygfeydd paentiedig.

Nid yn unig y mae'r paentiadau'n rhagweld sut y byddai Nefertari yn ei wneud yn ei bywyd ar ôl marwolaeth, ond maen nhw hefyd yn darlunio sut beth oedd ei bywyd daearol. Mae un paentiad, er enghraifft, yn dangos y Frenhines yn chwarae senet, a oedd yn gêm fwrdd o'r Hen Aifft.

Mae un wal yn y siambr gladdu wedi'i rhannu'n ddwy ran. Mae'r un uchaf yn dangos mymi Nefertari wedi'i amgylchynu gan ddau hebog ar yr ochr dde a'r ochr chwith, llew, crëyr glas, a ffigwr gwrywaidd, i gyd yn ddisglair mewn lliwiau llachar hardd. Mae'r rhan isaf yn cynnwys testunau mawr mewn hieroglyffig, eto wedi'u cymryd o Lyfr y Meirw, wedi'u hysgrifennu'n fertigol ar gefndir gwyn.

Mae colofnau'r siambr gladdu hefyd wedi'u haddurno â gwahanol baentiadau o'r Frenhines. Ar waliau'r siambr hon, hefyd, mae cymaint o wahanol olygfeydd o Nefertari gyda gwahanol dduwiau a chreaduriaid dwyfol, gan gynnwys, ond yn gyfyngedig i, Horus, Isis, Amun, Ra a Serket.

Darganfuwyd enw’r Frenhines mewn sawl cartouches ar waliau ei bedd. Paentiadau siâp hirgrwn yw'r rhain lle ysgrifennwyd enw'r brenhinol. Fel y soniasom yn gynharach, mae un ohonynt yn cyfuno Nefertari â King Ay heb unrhyw gyfeiriad arall at pam yr ysgrifennwyd y ddau ohonynt yn yr un cartouche na beth allai eu perthynas fod.

Cymerodd yr artistiaid a wnaeth yr holl waith rhyfeddol hwn yn arbennig. gofalu dangos pa mor brydferth oedd Nefertari. Mae cymaintWedi'i ddarganfod yn 1922, roedd bedd Nefertari fwy neu lai, wel, yn wag. Cafodd popeth a gladdwyd unwaith gyda'r Frenhines ei ddwyn. Cafodd hyd yn oed arch a mymi Nefertar eu dwyn.

Yr unig beth oedd ar ôl yn y beddrod hwn, ac a gadwyd, diolch byth, oedd y darluniau byw ar y muriau, mae'n debyg oherwydd eu bod yn rhannau o'r beddrod, a oedd ynddo'i hun. rhan o glogwyn. Fel arall, ni fyddai lladron wedi'u methu.

Ni wyddys pryd na sut y cafodd y beddrod ei leoli a'i ladrata, ond gallai hyn fod wedi digwydd mewn cyfnod o anhrefn. Fel y cytunodd ysgolheigion, gwnaeth y 18fed, y 19eg a'r 20fed Brenhinllin gyda'i gilydd Deyrnas Newydd yr Aifft. Hwn oedd yr olaf o dair oes aur yr hen Aifft.

Yna dilynwyd y Deyrnas Newydd gan yr Ail Gyfnod Canolradd. Fel y mae'r enw'n awgrymu, roedd hwn yn gyfnod o wrthdaro ac anhrefn lle gwanhawyd y pharaohs, yn ogystal â'r fyddin. Felly torrwyd deddfau, cyflawnwyd troseddau fwyfwy, ac aeth lladradau bedd, fel cân y Babi Siarc, yn firaol. Gallai hyn fod pan gafodd beddrod Nefertari ei ladrata.

Yr unig ychydig o eitemau a ddarganfuwyd yn y beddrod ar adeg ei ddarganfod ym 1904 oedd darn o freichledau aur, clustdlws, ychydig o ffigurau Ushabti bach o'r Frenhines, pâr o sandalau a darnau o'i harch gwenithfaen. Mae rhai o'r rhain i'w cael ar hyn o bryd yn yr Amgueddfa Eifftaidd yn Cairo.

Yn ogystal â'r eitemau hyn, dau
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.