8 Ffeithiau Diddorol am Deml Kom Ombo, Aswan, yr Aifft

8 Ffeithiau Diddorol am Deml Kom Ombo, Aswan, yr Aifft
John Graves

Lleoliad Teml Kom Ombo

8 Ffeithiau Diddorol am Deml Kom Ombo, Aswan, Yr Aifft 4

Mae pentref bach Kom Ombo wedi ei leoli ar y lan ddwyreiniol Afon Nîl, rhyw 800 cilomedr i'r de o Cairo , prifddinas yr Aifft, a 45 cilomedr i'r gogledd o ddinas Aswan. Mae Kom Ombo, pentref amaethyddol swynol wedi'i amgylchynu gan gaeau siwgwr a chaeau indrawn, bellach yn gartref i lawer o Nubians a gafodd eu dadwreiddio pan adeiladwyd Llyn Nasser a lledodd y Nîl eu trefi genedigol. Yn edrych dros y Nîl ar unwaith roedd teml Greco-Rufeinig fawreddog Kom Ombo. Am y rheswm hwn, mae bron pob mordaith Nîl sy'n mynd heibio i'r rhanbarth yn stopio yn y deml hon.

Yr Enw Kom Ombo

Mae'r term Arabeg “Kom” yn dynodi a bryn bach, tra bod hieroglyff hynafol yr Aifft “Ombo” yn dynodi “yr aur.” Mae'r enw Kom Ombo, felly, yn golygu "bryn yr aur." Y gair Pharaonic “Nbty,” ansoddair sy’n deillio o’r gair Nebo a olygai “aur,” yw lle y dechreuodd y gair Ombo mewn gwirionedd. Newidiwyd yr enw ychydig yn ystod y cyfnod Coptig i ddod yn Enbo, yna pan ddaeth Arabeg i gael ei defnyddio'n helaeth yn yr Aifft, esblygodd y gair i “Ombo.”

Mytholegau'r Hen Aifft

Newidiodd y duw Seth, a gysylltir â drygioni a thywyllwch ym myth Horus ac Osiris, rywsut yn grocodeil i ffoi. Mae adeilad ochr dde teml Kom Ombo ar gyfer Sobek (ffurf oi Aswan. Hyd yn oed ar hyd glannau'r ddinas, efallai y byddwch chi'n dod o hyd i unigolion croesawgar sy'n awyddus i gyflwyno twristiaid o bob cwr o'r byd i dapestri bywiog hanes, traddodiad a diwylliant. O fawredd syfrdanol diwylliant Nubian i arteffactau hudolus yr hen Aifft, mae gan Aswan y cyfan.

Y ffactor allweddol sy'n denu pobl i Aswan yw treulio eu gwyliau gwych wrth archwilio safleoedd ac atyniadau godidog y ddinas yn nhywydd y ddinas, sy'n cynnig rhai adferol & adnewyddu budd-daliadau. Mae'n well ymweld ag Aswan yn y gaeaf oherwydd mae'r hafau yn yr Aifft Uchaf yn eithaf poeth, er bod yr haf yn dal yn braf os oes gennych chi grŵp o nofwyr.

gwanwyn tymhorol (O fis Mawrth i fis Mai)

Gyda uchafbwyntiau yn ninas Aswan yn amrywio rhwng 41.6°C a 28.3°C yn y gwanwyn, mae tymereddau uwch yn y misoedd olaf. Efallai mai absenoldeb glaw yn Aswan yn ystod y gwanwyn yw’r prif ffactor yn niferoedd teithio cymharol isel y tymor hwnnw. Yn ystod y tymor gwych hwnnw, efallai y cewch y gostyngiad gorau ar wyliau ac amser hamdden.

Tymor yr Haf (O Fehefin i Awst)

Misoedd poethaf y flwyddyn â sero y cant o wlybaniaeth, sy'n gwneud synnwyr o ystyried mai nhw sydd â'r gwres poethaf hefyd. Mae Aswan yn profi'r lefelau isaf o dwristiaeth o fis Gorffennaf i fis Awst, sy'n gostwng cost pob math o lety o'i gymharu â chyfnodau erailly flwyddyn.

Tymor y Cwymp (O fis Medi i fis Tachwedd)

Mae tywydd yr hydref yn gynhesach nag sy'n gyfforddus, gyda'r uchafbwyntiau dyddiol rhwng 40.5°C a 28.6°C. Oherwydd y tywydd braf, cwymp yw'r ail amser prysuraf o'r flwyddyn i dwristiaid. Mae hyn yn cael effaith ar gostau llety a gwibdeithiau, a allai arwain at gyfraddau uwch.

Tymor y Gaeaf (Rhagfyr i Chwefror)

Gaeaf yn Aswan yn yr amser delfrydol i fynd ar y daith fwyaf rhyfeddol gan fod y ddinas yn oer a'r tywydd yn braf i bob ymwelydd. Rhwng y ddau dymor, mae'r tymheredd uchel ar gyfartaledd yn amrywio o 28.5°C i 22.6°C. Dyma'r amser prysuraf a gorau o'r flwyddyn i dwristiaid yn Aswan, ac efallai y byddwch yn gweld ychydig o law yn ystod y cyfnod hwnnw.

Gweithgareddau i'w Gwneud yn Kom Ombo

1>Nos Nile Felucca o Aswan i Deml Kom Ombo ac Edfu: Mae anturiaethau niferus ar fordaith felucca. Bydd y criw yn gwneud gwleddoedd Nubian o'ch blaen wrth i chi archwilio lleoedd hanesyddol ar hyd glannau'r Nîl, cwrdd â phobl leol, a mwynhau canu a dawnsio o amgylch tanau gwersyll. Os ydych chi am ymlacio, bydd gennych chi ddigon o amser i bwyso'n ôl ar eich matres, arsylwi bywyd ar lannau'r Nîl, darllen llyfr, neu wrando ar yr adar a'r awel. Bydd y felucca cyfan ar gael at eich defnydd personol. Dim teithwyr eraill yn bresennol. Taith ryfedd.

Y Gwestai Gorau ar gyfer Llety ynKom Ombo

Gwesty Hapi: Mae gan Westy Hapi yn Aswan ystafelloedd aerdymheru a lolfa gymunedol, ac mae 24 cilomedr o Mausoleum Aga Khan. Mae cyfleusterau'r eiddo hwn yn cynnwys bwyty, desg flaen ar agor o gwmpas y cloc, gwasanaeth ystafell, a WiFi am ddim. Mae'r llety'n darparu gwasanaeth concierge i'w ymwelwyr a lle i storio eu bagiau. Mae opsiynau ystafelloedd yn sengl, dwbl a thriphlyg. Mae gan bob ystafell yn y gwesty deledu, cwpwrdd, ystafell ymolchi breifat, dillad gwely a thywelion. Bydd minibar ar gael ym mhob llety. Mae Gwesty'r Hapi yn gweini brecwast cyfandirol bob bore.

Gwesty Pyramisa Island: cyrchfan egsotig ar ynys yng nghanol Aswan, yng nghanol y Nîl. Mae 28 erw o erddi wedi'u plannu'n hyfryd yn cynnig golygfeydd godidog o ddinas Aswan, y mynyddoedd, a'r Nîl. Mae Mausoleum Agha Khan a'r ardal adwerthu ganolog yn hwylio byr o Pyramisa Resort. Mae pob un o'r 450 o ystafelloedd gwesteion a ystafelloedd yn cynnig panoramâu syfrdanol o'r Nîl, yr ucheldiroedd, gerddi trofannol, a phyllau nofio. Mae ein hystafelloedd yn fawr ac yn gyfforddus, ac maent wedi'u haddurno'n chwaethus â chyfleusterau modern. Mae yna 3 bwyty yng Ngwesty Ynys Pyramisa Aswan sef Nefertari, Eidaleg a Ramses. Mae Gwesty Ynys Pyramisa Aswan yn cynnig y mathau canlynol o ystafelloedd, sef Sengl, Dwbl, Triphlyg, Chalet a Swît.

Cyrchfan Kato Dool Nubian: Mae'r Kato Dool Nubian Resort yn cynnig llety gyda bwyty, parcio preifat am ddim, lolfa gymunedol, a gardd yn Aswan, sydd 18 milltir o Mausoleum Aga Khan. Mae gan y gwesty 3 seren hwn WiFi am ddim a desg daith. Mae'r gwesty yn cyflenwi ymwelwyr â desg flaen 24 awr, gwasanaeth ystafell, a chyfnewid arian. Mae cwpwrdd ym mhob ystafell yn y gwesty. Mae pob un o'r lletyau yn Kato Dool Nubian Resort yn dod ag ystafell ymolchi breifat, a chyflyru aer ac mae gan rai hyd yn oed le eistedd. Mae pob ystafell yn y gwesty yn cynnwys tywelion a dillad gwely.

Gweld hefyd: Palas Mohamed Ali yn Manial: Cartref y Brenin Na Fu Erioed

Mae'r Kato Dool Nubian Resort yn cynnig y mathau canlynol o ystafelloedd Dwbl, Triphlyg a Suite. Darperir y gwasanaethau a'r gweithgareddau canlynol gan Kato Dool Nubian Resort (gall ffioedd fod yn berthnasol) sef Tylino, heicio, gweithgareddau gyda'r nos, taith ddiwylliannol leol neu ddosbarth, ciniawau gyda thema, a theithio ar droed, perfformiad byw neu gerddoriaeth a sesiynau Ioga .

Gweld hefyd: Eich Canllaw Ultimate i Ymweld â Stuttgart, yr Almaen

Gwesty Basma: Gwesty Basma yn darparu golygfeydd nodedig o Afon Nîl o'i gwyliadwriaeth ar fryn talaf Aswan. Mae ganddo ddec pwll a gardd haenog. Mae ychydig ar draws y stryd o'r Amgueddfa Nubian. Mewn mannau cyhoeddus, mae WiFi am ddim. Mae gan bob un o'r ystafelloedd aerdymheru ystafell ymolchi breifat ac mae wedi'i haddurno'n chwaethus. Mae pob un o'r ystafelloedd yn cynnwys teledu a minibar, ac mae gan rai golygfeydd o'r Nîl. Mae'r gwesty yn cynnig y mathau canlynol o ystafelloedd syddyn Sengl, Dwbl, Triphlyg, a Suite. Mae'r gwesty yn gwasanaethu bwffe brecwast bob dydd.

Ar batio to Basma, gall ymwelwyr sipian sudd ffrwythau wedi’u gwasgu’n ffres wrth fwynhau golygfeydd godidog o Ddyffryn Nîl. Mae rhyw fath o saig ar gael yn y bwyty. Mae Argae Uchel Aswan 15 munud i ffwrdd mewn car o Westy Basma Aswan. Dim ond 2 gilometr sy'n gwahanu'r gwesty oddi wrth brif stryd glan afon Aswan yn Nîl.

Seth), ei wraig Hathor, a'u mab. Roedd gan yr hen Eifftiaid gredoau crefyddol unigryw iawn, ac roedd ganddynt lawer o dduwiau a duwiesau, pob un ohonynt yn nodi rhai moesau a oedd yn ysgogi'r Eifftiaid i gysegru eu hunain i addoli temlau (khunso).

Tybiodd yr Eifftiaid, trwy anrhydeddu ac addoli crocodeiliaid arswydus fel duwiau, y byddent yn cael eu cysgodi rhag ymosodiadau. Fodd bynnag, mae strwythur llaw chwith y deml wedi'i gysegru i Haroeris, math o Horus, a'i wraig. Roedd ymroddiad yr hen Eifftiaid i'w duwiau yn adnabyddus i'r ymerawdwyr Rhufeinig, a ddefnyddiodd chwedlau'r Aifft i'w mantais trwy bortreadu eu hunain fel duwiau Eifftaidd i ennill parch a theyrngarwch yr Eifftiaid cyffredin.

Ynghyd â 52 llinell hir o ysgrifennu hieroglyffig, gallwch leoli'r ymerawdwr Rhufeinig Domitian ar y peilon mynediad, ynghyd â'r duwiau Sobek, Hathor, a Khonsu. Dangosir yr Ymerawdwr Tiberius hefyd ar golofnau'r deml, yn talu teyrnged ac yn cyflwyno aberthau i'r duwiau.

8 Ffeithiau Diddorol am Deml Kom Ombo, Aswan, yr Aifft 5

Hanes Kom Ombo

Bu pobl yn byw yn y rhanbarth ers y cyfnod cyn-dynastig yn hanes yr Aifft, a darganfuwyd nifer o safleoedd claddu hynafol yn Kom Ombo a'r cyffiniau, er bod Kom Ombo yn cael ei gydnabod heddiw am gael ei adeiladu yn ystod y cyfnod Greco-Rufeinig. Er hynny ni lwyddodd y dref yn hollol hyd yCafodd Ptolemiaid reolaeth ar yr Aifft, ac mae enw'r dref, Kom Ombo (sy'n golygu bryn yr aur), yn nodi pa mor arwyddocaol ydoedd i'r hen Eifftiaid yn economaidd.

Ger y Môr Coch, adeiladodd y Ptolemiaid nifer fawr o osodiadau milwrol parhaol. Anogodd hyn fasnach rhwng dinasoedd Nile a'r allbyst hyn, yn enwedig Kom Ombo, a wasanaethodd fel canolbwynt ar gyfer nifer o garafannau masnach. Roedd rheolaeth y Rhufeiniaid dros yr Aifft pan oedd Kom Ombo ar ei mwyaf amlwg. Adeiladwyd elfen sylweddol o Deml Kom Ombo yn ystod y cyfnod hwn, tra cafodd sawl rhan arall eu hailadeiladu a'u hadnewyddu. Daeth Kom Ombo hefyd yn sedd a chanolfan weinyddol y dalaith.

Adeiladu’r Deml

Gweddillion teml lawer cynharach o’r enw “Ber Sobek,” neu’r cartref o'r dwyfoldeb Sobek, oedd sylfaen Teml Kom Ombo. Adeiladodd dau reolwr y 18fed linach - y Brenin Tuthmosis III a'r Frenhines Hatshepsut, y mae ei deml odidog i'w gweld o hyd ar Lan Orllewinol Luxor - y deml gynharach hon. Yn ystod teyrnasiad y Brenin Ptolemy V, o 205 i 180 CC, adeiladwyd teml Kom Ombo.

Ar ôl hynny, o 180 i 169 CC, roedd y deml yn dal i gael ei hadeiladu, gyda phob brenhines yn ychwanegu at y cyfadeilad trwy gydol yr amser hwnnw. Adeiladwyd y neuadd hypostyle ac elfen sylweddol o Deml Kom Ombo rhwng y blynyddoedd 81 a 96 CC o dan reolaethYmerawdwr Tiberius. Yn ystod teyrnasiad yr Ymerawdwyr Caracalla a Macrinus, a barhaodd tan ganol y drydedd ganrif OC, parhaodd y gwaith adeiladu ar y deml am fwy na 400 mlynedd

Adeiledd y Deml

Mae teml Kom Ombo yn unigryw gan ei bod wedi'i neilltuo i ddau dduw, yn wahanol i lawer o demlau eraill yn yr Aifft. Gan fod y duwiau'n cael eu parchu'n annibynnol ar ei gilydd, gellir dod o hyd i'r duw pen crocodeil Sobek, a gysegrwyd yn wreiddiol i dduw dŵr a ffrwythlondeb cyn dod yn dduw'r greadigaeth, ar yr ochr dde, dde-ddwyreiniol, i ffwrdd o'r Nîl. Anrhydeddwyd y duw pen hebog Haroeris, duw'r goleuni, y nefoedd, a rhyfel, ar ochr chwith, gogledd-orllewinol y deml. O ganlyniad, roedd y deml hefyd yn cael ei alw'n "Gastell Falcon" a "House of the Crocodeil". Yn Kom Ombo, ffurfiodd Ta-senet-no fret, Pa-neb-tour, a Haroeris - amlygiad o'r dwyfoldeb Horus, a elwir hefyd yn “Horus Fawr” - driawd o dduwiau. Ond gwnaeth Sobek hefyd driawd gyda Chons a Hathor.

Adeiladwyd y rhan o’r deml sydd i’w gweld hyd heddiw, yn ôl archeolegwyr ac Eifftolegwyr, ar ben strwythurau cynharach o’r Deyrnas Ganol a’r Deyrnas Newydd . Roedd gan y deml wal amgaeedig o'i chwmpas ac roedd yn 51 metr o led a 96 metr o hyd. Er i'r gwaith adeiladu ar addurniad y deml barhau i'r drydedd ganrif ar ôl Crist,ni chafodd ei orffen. O ganlyniad, dim ond rhyddhad parod sydd i'w weld yn y capel, sydd yn rhan gefn y deml.

Cafodd ardaloedd eraill o'r deml eu difrodi gan lifogydd y Nîl, gan gynnwys rhan orllewinol y peilon mynediad, y wal gyfagos, a'r Mammisi sy'n gysylltiedig ag ef. Mae llythrennau hieroglyffig 52-lein yn anrhydeddu Sobek, Hathor, a Chons yn rhanbarth de-ddwyreiniol y deml, lle mae tŵr y peilon mawr sy'n symbol o'r Ymerawdwr Rhufeinig Domitian. Arferai fod cwrt gydag 16 colofn ar y naill ochr a'r llall y tu ôl i'r ddwy brif fynedfa yn wal allanol y deml.

8 Ffeithiau Diddorol am Deml Kom Ombo, Aswan, Yr Aifft 6

Dim ond y gwaelod, neu rannau'r golofn waelod, sydd i'w gweld heddiw. Maent hefyd wedi'u haddurno'n wych gyda cherfwedd a hieroglyffig. Mae lluniau o Tiberius yn cyflwyno anrhegion i'r duwiau ar y pileri. Mae adfeilion allor wedi'u lleoli yng nghanol y cwrt. Gosodwyd y cwch sanctaidd yma yn ystod y gorymdeithiau. Mae “siambr yr offrymau” wedi'i lleoli y tu mewn i'r ail neuadd â cholofn. Mae Pharaoh Ptolemy XI, Euergetes II, a'i wraig Cleopatra III i'w gweld yma, ynghyd â Pharo Ptolemaios VIII. Gweler Newyddion Dionysus.

Yn dilyn y siambr hon y mae tair ystafell ffrynt sydd wedi eu trefnu ar draws ac a grëwyd gan Pharo Ptolemy VI Philomentor, fel y gwelir yn y rhyddhad. Mae dwy gysegrfa y tu ôl iddo wedi'u neilltuoi'r ddau dduw. Fodd bynnag, dim ond darn o addurniadau ac arysgrif cysegru sydd gan y cysegr. Roedd dwy dramwyfa'n amgylchynu'r tu mewn i'r deml, ac agorodd un ohonyn nhw i'r iard gyda'r 16 colofn. Aeth yr ail yn syth at galon y deml.

Mae cynrychioliadau duwiau a pharoiaid yn y siambrau canol yn anghyflawn mewn rhai mannau. Gellir gweld cerfwedd sy'n darlunio offer meddygol ac y cyfeirir ato fel nodwedd benodol yn y coridor mewnol. Un o'r enghreifftiau mwyaf arwyddocaol o bensaernïaeth Ptolemaidd yw cerfwedd Kom Ombo.

Disgrifiad o'r Deml

Porth y deml, adeilad mawr sy'n cynnwys blociau cerrig , yn cael ei gyrraedd ar hyd rhes o risiau sy'n codi o'r ddaear. Mae cerfluniau wal hardd ar flaen Deml Kom Ombo yn dangos llywodraethwyr Ptolemaidd yn trechu gelynion ac yn aberthu i'r duwiau. Y neuadd hypostyle o gyfnod y Rhufeiniaid, y gellir ei chyrraedd trwy fynedfa'r deml ond sydd wedi'i dinistrio a'i difrodi'n bennaf gan dreigl amser.

Mae cwrt y deml yn ardal agored hirsgwar wedi'i hamgylchynu gan un ar bymtheg o golofnau ym mhob un o'i thri chyfeiriad. Yn anffodus, dim ond gwaelodion y colofnau hyn sy'n dal i sefyll heddiw. Yn ddiddorol, mae rhai o bennau'r colofnau yn cynnwys priflythrennau. Mae'r neuadd fewnol gyntaf, a adeiladwyd yn ystod teyrnasiad Ptolemy XII, wedi'i lleoli y tu hwnt i'r cwrt. Portreadau niferus o'rMae Ptolemies yn cael eu glanhau gan y duwiau Sobek a Horus i'w gweld i'r dwyrain o'r neuadd hon, yn debyg i olygfeydd o demlau eraill fel yr Edfu a'r Philae.

Mae gan neuadd fewnol Teml Kom Ombo arddull debyg i'r neuadd allanol, ond mae'r colofnau'n llawer byrrach ac yn cynnwys priflythrennau carreg wedi'u siapio fel lotuses, un o'r planhigion mwyaf parchus ac arwyddocaol yn yr hen Aifft. Mae dwy gysegrfa i ddau dduw’r deml, Sobek a Horus, i’w cael yn Nheml Kom Ombo. Ystyrir eu bod ymhlith rhannau hynaf y deml oherwydd iddynt gael eu codi yn ystod teyrnasiad Ptolemi VI ac maent yn cynnwys dwy ystafell hirsgwar cysylltiedig.

Y rhan dde-ddwyreiniol o'r cyfadeilad yw lle cafodd Teml Kom Ombo ei chreu, ac fe'i hadeiladwyd dan deyrnasiad Ptolemi VII. Mae'r adeilad hwn yn cynnwys iard allanol, neuadd hypostyle blaen, a dwy ystafell arall lle cynhaliwyd seremonïau geni mab y duwiau.

Adeiladau Allanol a Strwythurau Ategol

Capel Hathor: I’r dde o gornel y cwrt mwyaf deheuol mae capel cymedrol. Unwaith y dechreuodd yr Ymerawdwr Domitian adeiladu'r capel i anrhydeddu'r dduwies Hathor, ond yn drasig ni chafodd ei gwblhau. Cymharwyd Hathor â'r dduwies Aphrodite, a oedd hefyd yn dduwies ffrwythlondeb, ym mytholeg Groeg o ddwyrain Môr y Canoldir. Roedd y capel bach hwn yn gartref i'r mummies crocodeila sarcophagi, y gellir eu dangos heddiw yn amgueddfa fach yr eglwys. Mae'r mummies yn brawf o'r addoliad blaenorol yn canolbwyntio ar y duw Sobek, oedd â phen crocodeil.

Y Nilometer: Yng nghornel ogledd-orllewinol cyfadeilad y deml mae mesurydd lefel dŵr o'r enw a nilomedr. Roedd milltiroedd eraill yn Edfu, Memphis, neu Elephantine. Adeiladwyd y Kom Ombo Nilomedr fel siafft ffynnon gylchol, cerdded drwodd. Roedd y marciau arno yn caniatáu i un bennu lefel y Nîl. Roedd y canlyniadau'n hanfodol i'r hen Aifft gan eu bod yn pennu faint o drethi a fyddai'n cael eu talu gan y boblogaeth. Roedd yn delio'n bennaf â'r galw am ddŵr mewn amaethyddiaeth i ddyfrhau'r pridd. Y gorau yw'r cynhaeaf a'r uchaf yw'r gyfradd dreth y gallai trigolion Kom Ombo, Edfu, ac ati ei fforddio, y mwyaf o ddŵr oedd ar gael.

Y Mammisi: Hyd at y 19eg ganrif, gorllewin o'r cwrt blaen. Mae cartref geni o'r enw Mammisi fel arfer ar ongl sgwâr i'r brif deml ac mae wedi'i siapio fel teml fach. Gellir gweld y Mamisi mewn llawer o demlau, gan gynnwys yr un yn Luxor. Cafodd y Mammisi yn Kom Ombo ei ddileu gan lifogydd yn Nîl. Adeiladodd Pharo Ptolemy VIII Euergetes II ef. Mae rhyddhad o'r Pharo a dau dduw wedi'u cadw yn Kom Ombo.

Twf Tref Kom Ombo

Tref fechan Kom Ombo, sydd wedi ei lleoli ar glan orllewinol y Nile rhwng Edfu ac Aswan, oeddunwaith gorchuddio â thywod. Efallai, am y rheswm hwn, i’r Arabiaid roi’r enw Kom iddi, sy’n golygu “mynydd bach,” gan fod yr ardal unwaith yn anial a bod ganddi fryniau tywodlyd cyn y cloddiadau, ac mae tirnod mwyaf nodedig y dref, Teml Kom Ombo, yn gorwedd ar ei ben bryn yn edrych dros y Nîl.

Heddiw, mae pentrefi Komombo wedi datblygu i fod yn ganolbwyntiau diwydiannol diolch i ddyfrhau, amaethyddiaeth, a phlanhigfeydd cansen siwgr a oedd yn ymestyn dros bron i 12,000 hectar. Yn ogystal, mae purfeydd siwgr, ysbytai ac ysgolion wedi'u sefydlu ym mhobman, ac mae planhigfeydd cansen siwgr, amaethyddiaeth a dyfrhau wedi helpu'r ardal i ddod yn fwy cynhyrchiol. Mae cerrig Teml Kom Ombo yn unigryw i rai temlau eraill, ond yr hyn sy'n ei gosod ar wahân yw'r cefn gwlad cyfoethog yn y cefndir, yr olygfa glir o'r Nîl, a'r clogwyni gwenithfaen ar hyd ymyl y dŵr.

Pryd Mae'r Amser Gorau i Ymweld â Deml Kom Ombo, Aswan?

Mae Aswan, y ddinas fwyaf heulog yn ne'r Aifft, yn adnabyddus am ei naws hynod Affricanaidd. Er ei bod yn ddinas fach, mae wedi'i bendithio ag amgylchedd syfrdanol Nîl. Er nad oes gan Aswan gymaint o henebion trawiadol â Luxor, mae ganddo rai o'r henebion hynafol a modern mwyaf prydferth, gan ei wneud yn un o'r cyrchfannau twristiaeth mwyaf poblogaidd yn yr Aifft.

Mae rhai pobl yn honni nad ydych chi wedi profi'r Nîl Eifftaidd fawr nes eich bod chi wedi bod
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.