7 Awgrym Mae'n Rhaid i Chi Ei Wybod Cyn Mynd i'r Ynysoedd Prydferth Ïonaidd, Gwlad Groeg

7 Awgrym Mae'n Rhaid i Chi Ei Wybod Cyn Mynd i'r Ynysoedd Prydferth Ïonaidd, Gwlad Groeg
John Graves

Ar arfordir gorllewinol Gwlad Groeg mae'r ynysoedd Ioniaidd. Mae Gwlad Groeg a'r Eidal yn cael eu gwahanu gan y casgliad hwn o ynysoedd Groeg. Eu henw mewn Groeg yw Heptanisa, sy'n cyfieithu i "saith ynys." Y Corfu , Paxi , Lefkada , Kefalonia , Ithaca , Zante , a Kythira yw saith prif ynys y Môr Ïonaidd . Mae Môr Ïonaidd yn cynnwys ychydig o ynysoedd llai gyda phoblogaethau parhaol prin. Mae'r ynysoedd Ioniaidd yn adnabyddus am eu baeau helaeth gyda dŵr clir a thirweddau gwyrddlas, gwyrddlas. Mae eu natur fywiog yn cyferbynnu'n fawr â thirwedd greigiog, cras y Cyclades.

Hanes yr Ynysoedd Ïonaidd

Mae gorffennol yr ynysoedd Ïonaidd wedi'i golli i niwloedd amser. . Cyrhaeddodd yr ynyswyr Ioniaidd cyntaf yn ystod y cyfnod Paleolithig a gadael y mwyafrif o'u gweddillion archeolegol yn Kefalonia a Corfu. Roedd cysylltiad cryf rhwng yr ynysoedd hynny a De'r Eidal a Gwlad Groeg yn ystod y cyfnod Neolithig. Yn ôl tystiolaeth archeolegol, gellir dod o hyd i'r Groegiaid cynharaf yn yr Oes Efydd, a denwyd y Minoiaid hefyd i'r ynysoedd Ioniaidd. Mae'r epigau Homerig yn cynnwys y cyfeiriadau cynharaf at hanes a diwylliant Ïonaidd.

Mae lleoliadau Ynys Corfu ac Ynys Lefkada yn arbennig o gysylltiedig â rhai o'r disgrifiadau yn yr Odyssey. Yn y gorffennol, roedd gan Corfu ei gytrefi ac roedd yn rym economaidd a morwrol pwerus. Mae'r ynysoedd yn dod o dan reolaeth yr Ymerodraeth Rufeinig ddechraudatblygiadau amaethyddol sylweddol. Dechreuodd y Saeson reoli'r Ynysoedd Ioniaidd eraill yn y cyfamser a llwyddodd i gymryd rheolaeth o Lefkada ym 1810. Gydag arwyddo Cytundeb Paris yn 1815, enillodd y feddiannaeth hon statws ffurfiol.

7 Awgrym Mae'n Rhaid i Chi Ei Wybod Cyn Mynd i'r Ynysoedd Prydferth Ïonaidd, Gwlad Groeg 11

Y dyddiau hyn Ni fu'r ymgais ym 1807 yn llwyddiannus ers i Ffrainc adennill rheolaeth ar yr ynys. I'r ynys, roedd hwn yn gyfnod o ffyniant a datblygiadau amaethyddol sylweddol. Dechreuodd y Saeson reoli'r Ynysoedd Ioniaidd eraill yn y cyfamser a llwyddodd i gymryd rheolaeth o Lefkada ym 1810. Gydag arwyddo Cytundeb Paris yn 1815, enillodd y feddiannaeth hon statws ffurfiol. Cafodd llawer o awduron, gan gynnwys Yakumo Koizumi, a elwid yn ddiweddarach yn Lafcadio Hearn, ac Angelos Sikelianos, ysbrydoliaeth yn ystod y cyfnod hwn. Arwyddwyd cytundeb ar 21 Mai, 1864, yn cyhoeddi uno Ynysoedd Ïonaidd - yn eu plith Lefkada - â thalaith Roegaidd newydd annibynnol.

Ynys Kefalonia: Kephalos, rheolwr cyntaf y rhanbarth yn ystod yr oes Paleolithig, sy'n gyfrifol am roi ei henw i'r ynys. Honnir bod pedair dinas fawr yr ynys - Sami, Pahli, Krani, a Pronnoi - wedi'u creu gan y brenin hwn, a roddodd iddynt eu henwau priodol er anrhydedd i'w feibion. Mae hyn yn egluro pam roedd yr ynys yn cael ei hadnabod yn ystod y cyfnod hwn felTetrapolis (Pedair Tref). Roedd gan y pedair dinas hyn eu llywodraethau, ac arian cyfred, ac roeddent yn ymreolaethol ac yn annibynnol. Mae gan Kefalonia nifer o weddillion Mycenaean ond ychydig o waliau Cyclopean.

Cymerodd Kefalonia ran yn Rhyfeloedd Persia a Peloponnesaidd yn hynafol, gan gefnogi Sparta ac Athen. Yn 218 CC, ceisiodd Philip o Macedon oresgyn yr ynys. Llwyddasant i'w oresgyn gyda chymorth yr Atheniaid. Ar ôl misoedd o wrthdaro â gwrthwynebiad yr ynyswyr, fe orchfygodd y Rhufeiniaid yr ynys yn 187 CC. Dinistriwyd Acropolis Hynafol Sami yn ystod y cyfnod hwnnw. Gwasanaethodd yr ynys fel lleoliad strategol i'r Rhufeiniaid eu cynorthwyo i goncro'r tir mawr. O ganlyniad, gwnaethant Kefalonia yn ganolfan llynges sylweddol. Gwelodd yr ynys oresgyniadau a morladron yn aml ac yn ddifrifol trwy gydol y cyfnod hwn.

Yn yr Oesoedd Canol, Drwy gydol y cyfnod Bysantaidd, tyfodd bygythiad môr-ladron (o'r 4edd ganrif OC). Y Saraseniaid oedd y grŵp mwyaf peryglus o fôr-ladron. Rheolwyd yr ynys gan y Franks yn yr unfed ganrif ar ddeg, gan nodi diwedd y cyfnod Bysantaidd. Yn dilyn hynny, goresgynnodd y Normaniaid, Orsini, yr Andeaid a'r Toucaniaid Kefalonia. Lansiodd yr enwog Ahmed Pasha yr ymosodiad Twrcaidd cychwynnol yn 1480. Am gyfnod byr, rheolwyd yr ynys gan Pasha a'i filwyr, a adawodd yr ynys yn adfeilion.

Kefalonia, a rannodd yr un pethcrefydd fel yr Ynysoedd Ioniaidd eraill, yn cael ei reoli gan y Fenisiaid a'r Sbaenwyr. Gwasanaethodd Caer San Siôr a Chastell Assos, a ddifrodwyd gan ddaeargryn ym 1757, fel canolbwyntiau gwleidyddol a milwrol yr ynys trwy gydol y cyfnod hwn. Yn ystod yr amseroedd hynny, gadawodd llawer o drigolion yr ynys - gan gynnwys y morwr enwog Juan de Fuca - yr ynys i geisio gwell bywyd ar y môr.

Ailleoliodd y brifddinas i Argostoli, lle mae'n parhau i fod heddiw. Gwahanwyd cymdeithas yr ynys yn dri grŵp o dan feddiannaeth Fenisaidd, a arweiniodd at rywfaint o densiwn. Yr oedd y dosbarth pendefigaidd yn meddu yr holl hawliau a'u hefrydu yn erbyn y dosbarthiadau cym- deithasol ereill gan mai hwn oedd y cyfoethocaf a mwyaf nerthol. Gydag adduned Napoleon i'w rhyddhau (a gweddill yr Ynysoedd Ioniaidd) o'r system oligarchaidd a sefydlwyd gan y Fenisiaid, daeth y cyfnod Fenisaidd i ben ym 1797 gyda dyfodiad y Ffrancwyr. Croesawyd y Ffrancod yn galonnog gan y bobl leol.

Cafodd y Llyfr Aur, a oedd yn cynnwys teitlau a breintiau'r uchelwyr, ei roi ar dân yn gyhoeddus gan y Ffrancwyr. Yn ddiweddarach, cyfeiriodd llynges unedig y Rwsiaid, y Tyrciaid a'r Saeson y Ffrancwyr. Goruchwyliodd y Swltan sefydlu'r Wladwriaeth Ïonaidd, a sefydlwyd yn Constantinople yn 1800. Adennillodd uchelwyr yr ynys eu breintiau.

Y dyddiau hyn Cynhaliwyd etholiadau democrataidd yn 1802 a mabwysiadwyd Cyfansoddiad newydd mewn1803 o ganlyniad i alw dwys gan y cyhoedd. Ym 1807, cafodd yr ynys ei rheoli unwaith eto gan Ffrainc, ond cadarnhawyd y Cyfansoddiad newydd. Daeth yr Ynysoedd Ïonaidd o dan reolaeth Lloegr yn dilyn Cytundeb Paris yn 1809 , a chrëwyd y Wladwriaeth Ionian . Roedd Mynwent Brydeinig Drapanos, Pont De Bosset yn Argostoli, Goleudy Saint Theodori, a Theatr Ddinesig ysblennydd Kefalonia ymhlith y gweithiau cyhoeddus arwyddocaol a gwblhawyd yn ystod oes Lloegr.

Cyfrannodd trigolion Kefalonia yn ariannol i’r Chwyldro Groeg am annibyniaeth oddi wrth yr Otomaniaid a oedd â gofal am weddill Gwlad Groeg, er bod Kefalonia, fel yr Ynysoedd Ioniaidd eraill, wedi parhau o dan awdurdod Seisnig ac wedi osgoi gormes Twrci. Ym 1864, ar yr un pryd â'r Ynysoedd Ioniaidd eraill, unwyd Kefalonia yn y pen draw â gweddill Gwlad Groeg sofran. Fe wnaeth daeargryn anferth a drawodd Kefalonia ym mis Awst 1953 ddinistrio’r rhan fwyaf o gymunedau’r ynys yn llwyr.

Bu bron i'r aneddiadau yn rhannau canol a deheuol Kefalonia gael eu dinistrio gan y daeargryn, a Fiscardo oedd yr unig ardal nad oedd wedi'i heffeithio. Adeiladwyd y mwyafrif o gartrefi Lixouri yn ddiweddar oherwydd dyma'r dref a gafodd ei difrodi fwyaf gan y daeargryn.

Ynys Ithaca: Er mai palas Odysseus heb ei ganfod eto, hanes Ithaca ywyn ddiamau wedi'i gysylltu'n agos â myth Odysseus. Fel yr ynysoedd Ioniaidd eraill, mae pobl wedi byw yn Ithaca ers dechrau amser. Mae'r darnau a ddarganfuwyd yn Pilikata, sy'n cynnwys hen arysgrif Llinol A, yn dystiolaeth o fywyd cynnar yn Ithaca hynafol. Oherwydd eu goresgyniadau aml, yn bennaf o ganlyniad i'w lleoliad mewn masnach, roedd pob un o'r saith Ynysoedd Ïonaidd yn dioddef o'r un broblem.

Roedd teyrnas Ithaca, a oedd yn cynnwys holl Ynysoedd Ioniaidd a rhan o arfordir Acarnania ar dir mawr Groeg, pan gafodd ynys Ithaca ei huchderedd tua 1000 CC. Y Mycenaeans oedd y deiliaid hynafol cyntaf i reoli'r Ioniaid, a gadawsant lawer o dystiolaeth ar ôl. Credir bod Alalcomenae wedi gwasanaethu fel prifddinas hynafol yr ynys.

Roedd nifer o ddinas-wladwriaethau ymreolaethol yn Ithaca ac ar draws yr Ïoniaid yn ystod y cyfnod Clasurol. Ymunodd y dinas-wladwriaethau hyn yn y pen draw ag un o'r prif gynghreiriau a lywodraethir gan Corinth, Athen, a Sparta. Yn 431 CC , arweiniodd yr adrannau cynghrair hynny at ddechrau'r Rhyfel Peloponnesaidd . Roedd ymdrechion goresgyniad gan y Macedoniaid yn fygythiad i'r holl Ynysoedd Ïonaidd yn ystod y cyfnod Hellenistaidd. Yn 187 CC, llwyddodd y Rhufeiniaid o'r diwedd i ennill awdurdod yn yr ardal.

Roedd Ithaca yn aelod o Eparchy Illyria yn ystod y cyfnod Rhufeinig. Ymunodd Ithaca â'r Ymerodraeth Fysantaidd ar ôl yr YmerawdwrRhannodd Cystennin yr Ymerodraeth Rufeinig yn y bedwaredd ganrif OC. Arhosodd dan reolaeth Bysantaidd nes iddo gael ei orchfygu gan y Normaniaid yn 1185 a'r Angeviniaid yn y drydedd ganrif ar ddeg. Rhoddwyd Ithaca i'r teulu Orsini yn y 12fed ganrif ac wedi hynny i'r Teulu Tocchi.

Daeth ynys Ithaca yn dalaith annibynnol gyda byddin a llynges llawn stoc diolch i gymorth y teulu Tocchi. Trwy fasnach a nifer o adeiladau godidog, y mae olion ohonynt i'w gweld yn yr ardal o hyd, dangosodd y Fenisiaid eu dylanwad hyd at 1479. Yn y pen draw, ffodd y Fenisiaid Ithaca oherwydd eu hofn o anecsiad Twrcaidd o'r Ynysoedd Ioniaidd a'u nerth llethol. Yr un flwyddyn, cymerwyd Ithaca drosodd gan y Twrciaid, a gyflafanodd y bobl leol a dinistrio'r aneddiadau.

7 Awgrym y mae'n rhaid i chi eu gwybod Cyn Mynd i'r Ynysoedd Prydferth Ïonaidd, Gwlad Groeg 12

Ofni'r Deiliaid Twrcaidd, y mwyafrif o drigolion yr ynys ffoi o'u cartrefi. Roedd y mynyddoedd yn darparu diogelwch i'r rhai oedd yn aros. Parhaodd awdurdod yr Ioniaid i fod yn ffynhonnell gynnen rhwng y Tyrciaid a'r Fenisiaid am y pum mlynedd nesaf. Yn olaf, derbyniodd Ymerodraeth Twrci yr ynysoedd. Fodd bynnag, llwyddodd y Fenisiaid i ymgynnull ac ehangu eu llynges, ac yn 1499 dechreuasant ryfel yn erbyn y Tyrciaid. Yn 1500 OC, roedd yr Ioniaid unwaith eto o dan Fenisaiddrheolaeth, a chytunodd y Tyrciaid i gytundeb. sy'n nodi bod Leukada yn parhau o dan weinyddiaeth Twrcaidd, tra bod Ithaca, Kefalonia, a Zakynthos yn perthyn i'r Fenisiaid.

Cynyddodd poblogaeth Ithaca yn ystod rheolaeth Fenisaidd ar ôl dirywio oherwydd ymosodiadau aml-ladron ac ymosodiadau Twrcaidd, a Vathy oedd gwneud prifddinas yr ynys. Gwellodd statws economaidd trigolion Ithaca diolch i dyfu rhesins, ac fe wnaeth adeiladu llongau i ymladd yn erbyn y môr-ladron hybu twf a phŵer diwydiant llongau'r ynys a chyfrannu at ddatblygiad cymdeithasol.

Nid oedd unrhyw ddosbarthiadau economaidd-gymdeithasol ar yr ynys, a oedd yn cael ei llywodraethu gan ffurf ryddfrydol o ddemocratiaeth. Roedd yr Ïoniaid yn dal i gael eu rheoli gan Fenis nes iddo gael ei ddymchwel gan Napoleon yn 1797, a bryd hynny daeth Democratiaid Ffrainc i rym. Ithaca oedd prifddinas anrhydeddus Kefalonia. Rhan o dir mawr Groeg a Lefkada. Ym 1798, disodlwyd y Ffrancwyr gan eu cynghreiriaid, Rwsia a Thwrci, a daeth Corfu yn brifddinas yr Unol Ïonaidd. gan Ffrainc yn 1807, a gadarnhaodd Vathy, prifddinas y wlad, i amddiffyn ei hun yn erbyn llynges nerthol Lloegr. Cynrychiolwyd Ithaca gan un aelod o'r Wladwriaeth Ïonaidd , a sefydlwyd ym 1809 ar ôl i'r Ynysoedd Ïonaidd ddod o dan awdurdod Seisnig ( yn yr IonianSenedd). Darparodd Ithaca lety a sylw meddygol i'r chwyldroadwyr yn ystod blynyddoedd y Chwyldro Groegaidd yn erbyn y Tyrciaid, a chymerodd ran hefyd yn llynges Chwyldroadol Hellenig yn Rhyfel Annibyniaeth 1821.

Dioddefodd yr Ynysoedd Ioniaidd ddifrod difrifol yn Awst 1953 o ganlyniad i lawer o ddaeargrynfeydd pwerus a ddinistriodd yr adeiladau yno yn bennaf. Gyda chefnogaeth ariannol Ewrop a'r Unol Daleithiau, dechreuodd y broses ailadeiladu ar unwaith yn dilyn y daeargrynfeydd. Dechreuodd Ynysoedd Ïonaidd ac Ithaca weld cynnydd mewn twristiaeth yn y 1960au. Trwy adeiladu ffordd newydd, hybu gwasanaeth fferi, a gwella amwynderau twristiaeth yr ynys, gwnaed yr ynys yn barod i dderbyn ymwelwyr. Y prif ffynonellau incwm i ddinasyddion Ithaca heddiw yw pysgota a thwristiaeth.

Ynys Kythira: Yn ôl mytholeg Groeg, ganwyd y dduwies Aphrodite ar Kythira, sef pam roedd gan yr ynys gysegrfa wedi'i chysegru iddi. Mae'r Minoiaid, a ddefnyddiodd Kythira fel man aros ar eu teithiau i'r Gorllewin, yn cael y clod am ddechrau bodolaeth y ddinas (3000–1200 CC). O ganlyniad sefydlwyd hen anheddiad Skandia ganddynt. Oherwydd ei leoliad mewn ardal bwysig iawn ym Môr y Canoldir, roedd Kythira yn yr hen amser yn bennaf o dan ddwylo Sparta ond fe'i goresgynnwyd o bryd i'w gilydd gan yr Atheniaid hefyd. Yn ôl darganfyddiadau archeolegolo'r cyfnodau Hellenistaidd a Rhufeinig, collodd yr ynys ei harwyddocâd gyda chwymp Sparta ac Athen ond arhosodd i fyw ynddi.

Yn yr Oesoedd Canol, Roedd preswylfa'r Esgob yn Kythira yn ystod y Bysantaidd cyfnod. Roedd yr ynys yn anrheg gan yr ymerawdwr Bysantaidd Constantinos i'r Pab yn y seithfed ganrif OC, a'i trosglwyddodd wedi hynny i Batriarchaeth Caergystennin. Ymunodd Kythira â Monemvasia yn y 10fed-11eg ganrif ac roedd yn cael ei ystyried yn rym arwyddocaol ar y pryd. Adeiladwyd llawer o eglwysi a mynachlogydd Bysantaidd yn ystod y cyfnod.

Rheolodd y Ffranciaid ynysoedd amrywiol a Constantinople yn 1204. Yn 1207, cymerodd Markos Venieris reolaeth ar Kythira a chafodd ei wneud yn Ardalydd Kythira. Rhoddwyd yr enw newydd Tsirigo ar yr ynys dan feddiannaeth Fenisaidd, ac fe'i rhannwyd yn dair talaith: Milopotamos, Agios Dimitrios (a elwir bellach yn Paleochora), a Kapsali. Roedd Fenisiaid yn ymwybodol o leoliad manteisiol yr ynys, felly gwnaethant eu cartref yno a dechrau ei amgylchynu â nifer o amddiffynfeydd. Un ohonynt yw'r castell cadarn a safai gynt dros Chora ac a saif hyd heddiw.

Roedd y bobl leol yn anfodlon â'r gyfundrefn ffiwdal orfodol a'r cyrchoedd môr-ladron rheolaidd, a arweiniodd at ddirywiad sylweddol yn y boblogaeth. Dinistriodd môr-ladron Algeriaidd Haiderin Barbarossa brifddinas Agios Dimitrios yn 1537. Roedd Kythira o danRheol Fenisaidd hyd 1797, gydag amhariad byr pan gymerwyd yr ynys drosodd gan y Rwsiaid mewn cynghrair â'r Tyrciaid. Cafodd y ddeiliadaeth hon effaith ar iaith a phensaernïaeth.

Gwrthryfelodd yr ynyswyr yn erbyn gormes Fenisaidd ym 1780. Fel yr Ynysoedd Ioniaidd eraill, daeth Kythira o dan reolaeth Ffrainc ar 28 Mehefin, 1797. Cododd y Ffrancwyr lywodraeth ddemocrataidd, gan roi gobaith i'r boblogaeth am gyfiawnder a rhyddid. Fodd bynnag, flwyddyn yn ddiweddarach cawsant eu goresgyn unwaith eto gan Rwsiaid gyda chymorth Twrcaidd. pwy bynnag a yrrodd y Ffrancwyr oddi ar yr ynys.

Y dyddiau hyn Sefydlodd Cytundeb Caergystennin y Wladwriaeth Ioniaidd lled-annibynnol (a oedd hefyd yn cynnwys Kythira) ar Fai 21ain, 1800, dan reolaeth y Sultan . Er hynny, cadwodd y boneddigion ei fanteision. Ar 22 Gorffennaf, 1800, cipiodd y bourgeoisie a'r gwerinwyr gastell bach Kastro mewn gwrthryfel a'i gymryd drosodd. Y Cyfnod Anarchiaeth yw'r enw a roddir ar yr oes hon. Gydag arwyddo Cytundeb Tilsit yn 1807, roedd Kythira o dan reolaeth Ffrainc hyd 1809, pan atodwyd ef gan Loegr. Sefydlwyd y Wladwriaeth Ionian trwy Gytundeb Paris ar 5 Tachwedd, 1815, gan gyfreithloni meddiannaeth Lloegr.

Cymerodd pobl Kythira ran yn y Chwyldro Groeg yn erbyn rheolaeth Twrcaidd. Dau o'r ymladdwyr mwyaf adnabyddus o Kythira oedd Georgios Mormons a Kosmas Panaretos. Cynhwyswyd yr Ynysoedd Ioniaidd gyda'ryn yr ail ganrif CC, gan eu gwneud yn ysglyfaeth hawdd i fôr-ladron. Mae'r ynysoedd yn cael eu llywodraethu gan y Fenisiaid o'r 11eg ganrif hyd 1797, ac wedi hynny maent yn dod o dan reolaeth Ffrainc yn 1799. O 1476 hyd 1684, yr Ymerodraeth Otomanaidd yn unig oedd yn rheoli Lefkada.

Ynys Kythira oedd ynys gyntaf y Fenisiaid cymerodd reolaeth dros, a 23 mlynedd yn ddiweddarach mabwysiadodd Corfu ddiwylliant Fenisaidd yn fwriadol. Ar ôl canrif, cymerasant ynysoedd Zakynthos drosodd ym 1485, Kefalonia yn 1500, ac Ithaca ym 1503. Gyda chipio ynys Lefkada ym 1797, roedd y cyfadeilad Ïonaidd cyfan wedi'i orchfygu. Yn ystod y cyfnod hwnnw, adeiladodd y Fenisiaid amddiffynfeydd. Rhoddwyd yr ynysoedd Ïonaidd drosodd i Dyrciaid Rwsiaidd ym 1799. Rhwng 1815 a 1864, gwarchodwyd yr ynysoedd gan y Prydeinwyr. Mae Academi Ionian, y brifysgol gyntaf yng Ngwlad Groeg, yn ailagor yn Corfu yn ystod y cyfnod hwn o ffyniant diwylliannol.

Achosodd yr Ail Ryfel Byd gryn dipyn o ddinistr a marwolaethau ar ôl iddynt ymuno â Gwlad Groeg. Mae'n ddiymwad bod y gorllewin a'r goresgynwyr niferus, yn enwedig y Venetians, wedi gallu gadael marcwyr parhaus eu gwareiddiad fel henebion, cadarnleoedd, a chestyll yn Kefalonia, Lefkada, a Zakynthos, a gafodd ddylanwad sylweddol ar y diwylliant Ïonaidd. Mae'r sbesimenau gorau, fodd bynnag, i'w cael yn Corfu, cyflawniad coronaidd dyluniad Fenisaidd. Yn Corfu, mae pensaernïaeth Brydeinig yn dal i fod yn bresennol.gweddill Gwlad Groeg ar Fai 21ain, 1864. Ar ddechrau'r 20fed ganrif, pan oedd niferoedd mawr o bobl yn ymfudo i America ac Awstralia, tyfodd y llanw o ymfudo yn gryfach.

Cymerodd Kythira ran yn chwyldro gwleidyddol Venizelos yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, sefydlu llywodraeth annibynnol, a chryfhau Lluoedd y Cynghreiriaid. Rhoddodd meddiannaeth Eidalaidd ac Almaenig yn ystod yr Ail Ryfel Byd hwb i ymfudo, a dyfodd yn llawer mwy ar ôl y rhyfel. Ar hyn o bryd mae 60,000 o bobl o dras Kythiraidd yn byw yn Awstralia, ac mae miloedd o Kythiriaid wedi ymgartrefu yn Athen a Piraeus, lle maent yn aelodau cyfrannol o'r gymdeithas gyfoes. yr Ynysoedd Ïonaidd Prydferth, Gwlad Groeg 13

Tywydd yn yr ynysoedd Ioniaidd

Gwybodaeth am y tywydd yn Ynysoedd Ionianaidd Gwlad Groeg yn ogystal â gwybodaeth am ragolygon a thymheredd cyfartalog ynysoedd amrywiol yn yr un grŵp Mae gaeafau mwyn a hafau oer yn nodweddion o hinsawdd yr ynysoedd Ioniaidd. Mae nifer o ymwelwyr yn dod i'r ynysoedd hyn bob blwyddyn oherwydd eu tywydd braf, sy'n eu gwneud yn berffaith ar gyfer chwaraeon haf ac anturiaethau hwylio yn y Môr Ïonaidd. Hyd yn oed ym mis Ionawr, nid yw'r oerfel yn arw iawn, ac anaml y mae'r tymheredd yn disgyn yn is na sero.

Mae'r llystyfiant toreithiog sy'n ffurfio'r ynysoedd yn ganlyniad i'r glaw rheolaidd. Fodd bynnag, cwymp eirayn anghyffredin. Hyd yn oed ar ddiwrnodau cynhesaf yr haf, anaml y bydd y tymheredd yn cyrraedd dros 39 gradd Celsius. Oherwydd y glaw rheolaidd a'r awelon de-ddwyreiniol sy'n nodweddu pob un o'r ynysoedd Ioniaidd, mae gan yr ynysoedd lefelau uchel o leithder. Mae'r ffactorau hinsoddol hyn yn annog cynhyrchiant y pridd ac yn cynhyrchu golygfeydd naturiol syfrdanol. Corfu yw un o'r ynysoedd sydd â'r glawiad trymaf.

Bywyd nos ar Ynys Ionian

Ar yr ynysoedd Ioniaidd, mae yna opsiynau bywyd nos gwyllt ac uwch. Mae Corfu a Zakynthos yn ddwy o ynysoedd Groegaidd mwyaf bywiog yr Ynysoedd Ioniaidd. Mae'r ddwy ynys hyn yn berffaith ar gyfer nosweithiau gwyllt gan eu bod yn cynnig bariau trwy'r nos gyda cherddoriaeth uchel. Y bariau prysuraf yn Zakynthos yw Laganas, Tsilivi, Alykanas, ac Alykes, tra bod y cyrchfannau prysuraf yn Corfu yn cynnwys Corfu Town, Kavos, Dasia, Acharavi, a Sidari. Nid oes gan ynysoedd eraill y Môr Ïonaidd y bywyd nos bywiog hwn. Ffordd fwy unigryw o dreulio'r noson ar unrhyw un o'r ynysoedd yw rhoi cynnig ar bryd o fwyd hir yn un o'r nifer o dafarndai arfordirol. Mae bariau lolfa ar ynysoedd Kefalonia a Lefkada yn aros ar agor tan 2 neu 3 yn y bore. Gadewch i ni siarad am fywyd nos rhai ynys

Bywyd Nos Corfu: Un o ynysoedd mwyaf amrywiol Gwlad Groeg, mae Corfu yn adnabyddus am ei bywyd nos cyffrous. Mae'r tafarndai traddodiadol gyda'r pris rhanbarthol hyfryd, yn enwedig yn yr Hen Dref, yn ychydig o leoliadau CorfuTown yn argymell i chi ddechrau eich noson. Pan fydd y nos yn taro, gall sawl lleoliad poeth eich helpu i fynd yn yr hwyliau. Yna gallwch barhau â diod yn Liston. Mae'r dref yn llawn bariau lolfa, ond mae ardal Emporio, ger harbwr yr ynys, wedi'i leinio â chlybiau trwy'r nos os ydych chi'n chwilio am bartïon swnllyd.

Mae gan nifer o gyrchfannau gwyliau ar yr ynys, gan gynnwys Paleokastritsa, Sidari, Benitses, Dasia, ac Acharavi, y mathau hyn o dafarndai a chlybiau. Mae gan y lleoedd hyn amrywiaeth o berfformiadau cerddorol ac maent ar agor tan yr oriau mân. Yn ogystal, mae gan Kavos, cyrchfan boblogaidd ymhlith twristiaid Prydeinig yn ne Corfu, lawer o glybiau. Cael swper hamddenol yn un o'r bwytai niferus yn ardal Corfu am noson allan fwy llonydd. Mae yna lawer o wahanol fathau o fwytai ar yr ynys hon, o sefydliadau moethus i dafarndai confensiynol.

7 Awgrym y mae'n rhaid i chi eu gwybod cyn mynd i'r Ynysoedd Ïonaidd hardd, Gwlad Groeg 14

Gorau bwytai ar Ynys Corfu :

Bar Corfu Akron & Bwyty: Ar draeth “Agia Triada” ger Paleokastritsa, Corfu, mae lle i chi ddod o hyd i Akron. Mae'r fwydlen ginio yn Akron yn cynnig dewis eang o brydau blasus, pysgod ffres, saladau a byrbrydau ysgafn. Ar ben hynny, gallwch chi sipian ar ddiodydd oer a choctels trwy'r dydd. Tra'n cymryd mewn golygfa syfrdanol o'r môr, ymlacio mewn rhamantuslleoliad.

Bwyty Corfu Ampelonas: Ambelonas Corfu, sydd ar ben mynydd, yn darparu golygfa syfrdanol, eang o Central Corfu. Mae gan yr ystâd arddangosfa barhaol o offer a pheiriannau fferm, gwinllan yn llawn mathau o win rhanbarthol, ac ardal fawr o fflora gwyllt heb ei drin. Tri diwrnod yr wythnos, mae bwyty a la carte yn Ambelonas Corfu ar agor. Cynhelir digwyddiadau a phartïon yno, yn ogystal â theithiau, gweithdai, a sesiynau blasu gwinoedd heb eu labelu o'r gwinllannoedd.

Bwyty Ffynnon Fenisaidd Corfu: Un o fwytai mwyaf syfrdanol Corfu Town, The Venetian Mae Ffynnon wedi'i lleoli o flaen yr hen ffynnon Fenisaidd. Mae ei du mewn cynnes, wedi'i ddylunio'n chwaethus, yn cyfuno dyluniad gwych â gorffennol y strwythur yn fedrus. Mwynhewch fwyd blasus Môr y Canoldir wrth wynebu Sgwâr Kremasti hyfryd mewn lleoliad ag awyrgylch rhamantus, atgofus.

Bywyd Nos Paxi: Ddylech chi ddim mynd i Paxi os ydych chi eisiau noson swnllyd. Dim ond llond llaw o fariau lolfa'r ynys sy'n aros i fyny tan ychydig ar ôl hanner nos, ac mae'r mwyafrif ohonyn nhw yn Gaios, prifddinas yr ynys. Mae yna ychydig o'r tafarndai hyn yn Lakka a Logos hefyd. Fel dewis arall, gallwch fwynhau swper hamddenol yn un o dafarndai niferus Paxi ar lan y môr sydd ar agor tan yn hwyr yn y nos.

Bwytai gorau ar Ynys Paxi :

Paxi La Vista: wedi ei leoli mewn tawelwchardal, dim ond ychydig fetrau o'r cefnfor. Mae'n arbenigo mewn gweini bwyd môr, gyda physgod a chregyn gleision ffres bob amser ymhlith y detholiadau gorau. Gofynnwch i'r staff am unrhyw awgrymiadau newydd ac ychwanegiadau i'r fwydlen ddyddiol oherwydd bod y fwydlen yn newid yn aml. Mae cwrw drafft ardderchog a diodydd ysgafn ar gael yn La Vista i gyd-fynd yn hyfryd â'ch prydau bwyd.

Paxi Carnayo: Y lle gorau i ymlacio a chael profiad o groeso yw Carnayo. Mae gardd hyfryd yn llawn blodau a choed olewydd yn amgylchynu'r strwythur clasurol, sydd ag acenion pren a charreg. Mae nifer o seigiau rhanbarthol o Paxos a Corfu yn cael eu cynnig ar y fwydlen, pob un ohonynt yn cael eu gwneud yn arbenigol gan ddefnyddio cynhwysion o'r radd flaenaf. Mae digonedd o winoedd Groegaidd i'w cael yn seler Carnayo, ac mae'r staff bob amser yn agored i syniadau am amrywogaethau gwin.

Bar Pysgod Paxi Akis & Bwyty: Akis Fish Bar & Mae'r bwyty wedi'i leoli ychydig fetrau o'r môr, mewn lleoliad hardd ar harbwr Lakka. Mae ei fwydlen yn llawn blasau Môr y Canoldir, fel bwyd môr ffres, octopus carpaccio, pysgod wedi'u grilio ac amrywiaeth o basta cartref. Ar wahân i'r opsiynau swper neu ginio blasus, yma gallwch ddewis o bwdinau blasus fel tiramisu, cacen gaws, creme brulee neu dartenni siocled anhygoel. yw'r unig leoedd i fynd allan yn y nos yn Lefkada. LefkadaMae gan Town, Nydri, a Vassiliki fariau lolfa. Mae gan Nydri hefyd ychydig o glybiau gyda cherddoriaeth uchel. Mae mwyafrif y bariau yn parhau ar agor tan tua 2 neu 3 y bore. Rhowch gynnig ar bryd o fwyd hamddenol yn un o'r tafarndai niferus ar yr ynys, ar yr arfordir ac ar ochr y bryn, i gael noson fwy tawel allan. Ynysoedd Ionian, Gwlad Groeg 15

Bwytai gorau ar Ynys Lefkada :

Bwyty The Barrel: The Barrel yn fwyty teuluol sy'n canolbwyntio ar yr amrywiaeth o fwydydd, ac mae wedi'i leoli'n uniongyrchol ar draethlin Nidri, ardal brysuraf Lefkada. Mae The Barrel yn cynnig bwyd rhanbarthol a rhyngwladol hyfryd ac yn sefyll allan am ei wasanaeth prydlon a'i flas gwirioneddol. Mae'r bwyty pysgod hwn yn cael ei redeg gan Anestis Mavromatis, ac mae'r criw cyfan yn ymdrechu i'w wneud yn lle dymunol i fod ynddo. Mae nifer o lyfrau teithio, gan gynnwys y British Rough Guide a’r Lonely Planet guide, wedi canmol y bwyty oherwydd ei fod yn cynnig dewis eang o winoedd o’r ynys ac o gwmpas Gwlad Groeg.

Bwyty Rachi: The Mae bwyty Rachi wedi'i leoli yn nhref fynyddig Lefkada, Exanthia. Mae Rachi yn eich croesawu i giniawa ar arbenigeddau blasus ar ei phatio tra'n mwynhau'r olygfa ysblennydd o'r Môr Ïonaidd a'r haul yn machlud. Mae cymaint o ddetholiadau ar y ddewislen na fyddwch chi'n gwybodble i ddechrau. Dim ond rhai ohonyn nhw yw danteithion cartref wedi’u paratoi mewn popty pren, llysiau wedi’u cynaeafu’n ffres o ardd y perchnogion, a chig lleol. Gyda'r nos, gallwch fynd yno am ddiod neu ychydig o goffi. Bwyty Molos: Yn Mikros Gialos, yn agos at bentrefan Poros, efallai y byddwch chi'n darganfod bwyty Molos o flaen y porthladd. Yn yr haf, mae Molos ar agor 24 awr y dydd. Mae mwyafrif y fwydlen yn cynnwys prydau traddodiadol wedi'u gwneud â llaw gan gynnwys pysgod cregyn. Mae pob pryd yn cael ei wneud o'r newydd gyda chynhwysion ffres, premiwm.

Nid yw Kefalonia Nightlife: yn wallgof, ond mae ganddo sawl lolfa hardd lle gallwch chi gael amser da. Fiscardo yw ardal fwyaf cosmopolitan Kefalonia, gyda thraethlin wedi'i leinio â bwytai pysgod, caffis o safon uchel, a thafarndai. Mae yna hefyd ychydig o glybiau chwarae cerddoriaeth uchel y tu allan i Fiscardo. Yn ogystal, mae gan Skala a Lassi, dwy gyrchfan brysur gyda bariau lolfa, lawer o fariau. Mae yna dafarndai ym mhrif plaza Argostoli sy'n aros ar agor tan tua dau neu dri o'r gloch y bore.

Rhowch gynnig ar un o'r tafarndai gwych sydd i'w gweld ledled Kefalonia am noson allan dawelach. Ar gyfer y golygfeydd hyfryd, dewiswch y tafarndai arfordirol. Y bwytai swynol ar Draeth Lourdas a'r nifer o draethau cyfagos ar yr ynys

Bwytai Gorau ar Ynys Kefalonia :

Bwyty Tassia: Mae gan Bwyty Tassiawedi bod yn gêm gyfartal aruthrol i Fiscardo am y tri degawd diwethaf. Bwyd traddodiadol Groegaidd yw arbenigedd bwyty Tassia, sy'n enwog ledled y byd am ei bysgod ffres. Mae’r waliau lliw cerameg a Bae Fiscardo syfrdanol fel cefndir yn creu delweddau o gyfnod mwy rhamantus.

Bwyty Ampelaki: Ym mhen draw glannau prydferth Argostoli mae’r bwyty bach Ampelaki. Oherwydd agosrwydd y bwyty at derfynfa’r fferi, gall cwsmeriaid fwynhau golygfeydd godidog o’r môr a’r cychod hwylio a’r llongau fferi sy’n mynd i mewn ac allan o’r harbwr. Mae wedi'i leoli mewn cyfadeilad fflatiau hyfryd, wedi'i addurno'n dda. Mae'r bwyd yn y bwyty wedi'i baratoi'n iawn ac yn dangos dawn y cogydd yn y gegin. Mae'r personél yn garedig ac yn effeithlon, gan roi anghenion y cleient yn gyntaf. Y rhesymau gorau i ymweld â'r bwyty hwn yw'r bwyd rhagorol a'r awyrgylch croesawgar. Yn fwy arwyddocaol, mae'r bwyty'n darparu mynediad a

amwynderau angenrheidiol i'r rhai ag anableddau oherwydd parch i'w holl noddwyr.

Bwyty Flamingo: Mae Skala Dwyrain Kefalonia yn gartref i'r bwyty hen ffasiwn o'r enw Flamingo. Os ydych chi am roi cynnig ar fwyd Groegaidd dilys, mae hwn yn fwyty gwych. Ar ddiwedd y brif stryd, mae wedi'i leoli'n agos at y coed pinwydd, gan greu lleoliad hyfryd. Y tu allan, mae byrddau gyda golygfa braf o'rMôr y Canoldir. Mae'r bwyd yn eithaf amrywiol ac yn cynnwys prydau gyda dawn Groegaidd. Heb os, bydd eich llwybr i'r prif gwrs yn cael ei sefydlu gan y archwaethwyr blasus a diddorol. Mae yna hefyd ddewis gwych o winoedd i gyd-fynd â'ch danteithion coginiol. Rhowch gynnig ar yr hufen iâ â blas ffrwythau a mwynhewch awyrgylch ymlaciol yr ardd hyfryd.

Bywyd Nos Ithaca: Mae wedi'i gyfyngu i ychydig o fariau lolfa a thafarndai. Mae awyrgylch rhamantus yn cael ei greu gan y doreth o fwytai a thafarnau gwych sy'n amgylchynu glannau Vathy, Frikes, a Kioni. Mae'r sefydliadau hyn fel arfer ar agor tan ychydig ar ôl hanner nos. Mae’r tafarndai hyn hefyd yn bresennol yng nghymunedau mynyddig Ithaca. Mae'r caffeterias yn Ithaca fel arfer yn trawsnewid yn fariau lolfa gyda'r nos ac yn aros ar agor tan ychydig ar ôl hanner nos. Mae nosweithiau Ithaca yn aml yn dawel ac yn hudolus.

7 Awgrym Mae'n Rhaid i Chi Ei Wybod Cyn Mynd i'r Ynysoedd Ïonaidd Prydferth, Gwlad Groeg 16

Bwytai Gorau ar Ynys Ithaca : :

Dona Lefki: Mae Dona Lefki wedi'i lleoli mewn ardal hyfryd gyda golygfeydd o foroedd emrallt-glas y Môr Ïonaidd a'r machlud godidog yn machlud yn hamddenol. dros yr harbwr. Efallai y byddwch chi'n bwyta danteithion blasus sy'n seiliedig ar fwyd Groegaidd yma. Ar gyfer ryseitiau sy'n fwy melys a meddal, mae Dona Lefki yn coginio cigoedd dan wactod gan ddefnyddio'r dull Sous Vide. Dewiswch wydraid o wino blith y nifer o frandiau Groegaidd o'r radd flaenaf i gyd-fynd â'ch cinio.

Ageri: Gallwch fwynhau prydau blasus a gwin mân yn ystod eich taith i ynys Roegaidd ym Mwyty Ageri yn Frikes Ithaca. Mae gan Ageri safle hyfryd gyda golygfeydd o'r môr a'r mynyddoedd. Mae cychod hwylio sy'n mynd heibio, cychod pysgota lleol yn cyrraedd gyda'u dalfa, y dŵr yn symudliw o dan yr awyr Ithacan glir, neu'r lleuad yn codi uwchben y felin wynt i gyd yn bethau y gallech chi eu gweld. Mae Ageri yn cynnig fersiynau cyfoes o fwyd Groegaidd clasurol wedi'i wneud â chynhwysion ffres, rhanbarthol.

Rementzo: Efallai y cewch chi fwyd bendigedig, pasteiod wedi'u gwneud â llaw, a theisennau ym Mwyty a Chaffi Rementzo. Yn ogystal, maent yn darparu dewisiadau bwydlen llysieuol, fegan a heb glwten i ddarparu ar gyfer gofynion dietegol unigryw. Yn ogystal, mae Charcoal Grill yn arbenigedd ym Mwyty Rementzo.

Y Gwestai Gorau ar gyfer Llety yn Ionia, Gwlad Groeg

Corfu Delfino Blu Wellness Boutique Hotel: wedi'i leoli'n gyfleus yn nhref Agios Stefanos yng ngogledd-ddwyrain Corfu. Mae nifer o siopau ac opsiynau tramwy yn agos at y llety ar droed. Mae stiwdios, fflatiau ac ystafelloedd, gan gynnwys Ystafell Mis Mêl, ar gael i westeion ddewis ohonynt. Mae gan bob llety aerdymheru, Jacuzzi, teledu lloeren LCD, gliniadur, chwaraewr CD a DVD, ffôn deialu uniongyrchol, a sêff. Mae ganddynt hefyd aMae'r gân eiconig kantada, sy'n adnabyddus yn Corfu, yn arddangos dylanwad yr Eidal yn y gerddoriaeth.

7 Awgrym y Mae'n Rhaid i Chi Ei Wybod Cyn Mynd i'r Ynysoedd Prydferth Ïonaidd, Gwlad Groeg 9

Hanes rhai o ynysoedd yr ynysoedd Ïonaidd

Ynys Corfu: Groeg am Corfu yw Kerkyra, a'r Nymff Korkira, plentyn Afon Duw Aesopos, sy'n cael ei gredydu â yn rhoi'r enw. Honnir bod duw'r môr Poseidon wedi syrthio mewn cariad â'r nymff Korkira, wedi ei chipio, a'i chludo i'r ynys hon. Mae ymchwil archeolegol wedi dangos bod pobl wedi byw ar yr ynys ers y cyfnod Paleolithig. Mae'r myth yn datgan mai Corfu oedd lle glaniodd Odysseus ar ei ffordd yn ôl i Ithaca o ynys y Phaeacians. Roedd y Phoenicians yn byw yn Corfu, a oedd yn ganolbwynt masnachu arwyddocaol iawn yn yr hen amser. Roedd Corfu, a elwir bellach yn Paleopolis, yn dref drefedigaethol sylweddol ac yn bŵer llyngesol cryf oherwydd masnachu â holl ddinasoedd Môr Adriatig. Yn Nhref Corfu, yn union yr ochr draw i Balas Mon Repos, mae olion yr anheddiad hynafol hwn. O amgylch yr ynys, mae hen demlau eraill, fel teml Artemis, hefyd wedi cael eu dadorchuddio.

Gofynodd Corfu am gymorth milwrol gan Athen yn ystod Rhyfel Peloponnesaidd ar gyfer gwrthdaro hollbwysig â Chorinth. Parhaodd y gynghrair rhwng Corfu ac Athen am ganrif cyn i'r Macedoniaid (dan reolaeth y Brenin Philip II) oresgyn Corfu a meddiannucegin fach gyda microdon, tostiwr, gwneuthurwr coffi a phlât poeth. Mae cotiau babanod ar gael hefyd.

Mae gwesty Corfu Delfino Blu Wellness Boutique yn darparu amrywiaeth o amwynderau a gwasanaethau. Mae rhai ohonynt yn fwyty, ardal frecwast, lolfa deledu, llyfrgell, pwll gyda bar ochr y pwll, maes chwarae i blant, pwll i oedolion gyda sawna, a chanolfan ffitrwydd gyda byrddau pŵl. Gall y staff cymwynasgar yng Ngwesty Delfino Blu Wellness Boutique yn Corfu helpu gyda rhentu cerbydau, gwibdeithiau a theithiau, yn ogystal â chludiant i'r porthladd a'r maes awyr ac oddi yno. Yn ogystal, byddant yn trefnu ar gyfer galwadau deffro, gwasanaeth ystafell, gwasanaethau post a ffacs, gwasanaethau golchi dillad, a mwy ar gyfer gwesteion gwesty.

Cyrchfan a Sba Corfu Dreams Corfu: Y rhanbarth o Gouvia, a leolir yn gyfleus ar arfordir dwyreiniol Ynys Corfu, yn flaenorol yn bentref pysgota bach a hen iard longau Fenisaidd. Heddiw, mae wedi datblygu i fod yn gyrchfan gwyliau adnabyddus sy'n denu miliynau o deithwyr bob haf. Y lleoliad gwych hwn, wedi'i amgylchynu gan flodau persawrus, coed coedwig, a thraethau tawel gyda moroedd clir grisial, yw lle byddwch chi'n dod o hyd i Dreams Corfu Resort & Sba yn Corfu. Mae'r gyrchfan yn darparu golygfeydd syfrdanol o'r Môr Ïonaidd nodedig yn y pellter.

O ystafelloedd sylfaenol i fythynnod, Dreams Corfu Resort & Mae Spa yn Corfu yn darparu amrywiaeth o opsiynau llety. I gydmaent yn darparu arhosiad cyfforddus a hyfryd gyda'r holl gyfleusterau hanfodol, gan gynnwys balconi, oergell, minibar, blwch blaendal diogel, ac ystafell ymolchi breifat gyda sychwr gwallt. Ar wahân i fariau, bwytai, pwll, ac ardal chwarae i blant, mae gan y gwesty hefyd adrannau ar gyfer tenis bwrdd, golff mini, pêl-foli, tennis a phêl-fasged. Cyrchfan Dreams Corfu & Gall sba ddarparu cyfleusterau a gwasanaethau ychwanegol fel maes parcio a llogi beiciau am ffi.

Lefkada Idilli Villas: Ar lethr gwyrddlas, creigiog gyda golygfeydd godidog o Fôr Ïonaidd, llecyn godidog Lefkada Mae Idilli Villas mewn lleoliad delfrydol. Mae'r môr hardd a phentrefan hanesyddol Agios Nikitas, sydd wedi'i amgylchynu gan fwytai, tafarndai a siopau twristiaeth, yn agos at y filas a gellir eu gweld o'r ferandas. Darperir cysur mewn ystafelloedd gwely helaeth gyda gwelyau Cocomat moethus ac ystafelloedd ymolchi ar wahân en-suite mewn saith filas godidog, pob un â'i ddawn nodedig.

Gweld hefyd: Lleoliadau Ffilmio Surprising Moon Knight Mae'n debyg nad oeddech chi'n gwybod amdanyn nhw

Mae dau filas 150 metr sgwâr sy'n cysgu hyd at 6 o bobl a 5 filas 80m2 sy'n cysgu hyd at 4 o bobl yr un. Mae gan bob fila ardal fyw fawr sydd wedi'i dodrefnu'n gain gyda lle tân a chegin arddull Americanaidd sydd wedi'i dodrefnu'n llwyr ac sydd â'r holl gyfleusterau angenrheidiol. Mae gan bob ystafell wely gefnogwyr nenfwd aer a reolir o bell gyda'r dechnoleg fwyaf newydd, ac mae aerdymheru ar y llawr uchaf. cyfleusterau golchi dillad amae peiriannau golchi llestri ar gael ym mhob un o'r 7 filas (4 pwll preifat a 3 phwll cyffredin). Darperir golygfeydd gwych o Agios Nikitas a'r ferandas teils carreg ger y ffenestri mawr.

Mae gan bob preswylfa yn Idilli Villas batio sizable sydd wedi'i ddodrefnu a'i gyfarparu â barbeciw preifat. Mae gan y ddau filas mawr a'r ddau filas bach eu pyllau preifat. Mae gan bob pwll preifat faint 4 x 8-metr. Mae'r tri chartref bach arall yn rhannu pwll anfeidredd enfawr sy'n mesur 16 x 8 metr. Mae gan bob un o'n hymwelwyr fynediad i fannau parcio preifat ar yr eiddo. Ar gyfer ein ffrindiau bach, mae cribs babanod a chadeiriau babanod. Mae teledu yn y filas bach Junior and Superior, a theledu 50″ yn y filas mawr Exclusive. Derbyn y defnydd o'r wifi rhad ac am ddim.

Cyrchfan Kythea Kythea: Mae'r gyrchfan wedi'i lleoli yn rhan ogleddol yr ynys, 5 munud o Agia Pelagia a 30 munud o Kapsali, yn swatio ar ochr bryn sy'n edrych dros fae tawel Agia Pelagia . Mae lleoliad y gwesty yn cael ei ystyried yn fan cychwyn delfrydol ar gyfer archwilio'r ynys gyfan. Ystafelloedd eang wedi'u dodrefnu'n gain gyda bwrdd gwisgo ac ystafell ymolchi fawr, yn ogystal â gwely dwbl neu wely twin.

Mae gan bob llety falconi hyfryd lle gallwch fwynhau codiad haul syfrdanol neu noson serennog. Mae ganddyn nhw ystafell ymolchi breifat gyda naill ai stondin gawod neu bathtub, teledu lloeren, sgrin LCD,mynediad di-wifr am ddim i'r rhyngrwyd, minibar, lliain FETTE, matresi ecogyfeillgar, tyweli cotwm a sliperi premiwm, a chyfleusterau ystafell ymolchi premiwm. Bwffe brecwast, cinio a swper à la carte.

yr ynys yn 338 CC ar ôl ennill brwydr arwyddocaol. Spartiaid, Illyriaid, a Rhufeiniaid i gyd yn goresgyn ac yn goresgyn Corfu gan ddechrau yn 300 CC.

Arhosodd y Rhufeiniaid ar yr ynys o 229 CC i 337 OC. Cafodd yr ynys rywfaint o ymreolaeth yn ystod y cyfnod Rhufeinig yn gyfnewid am ddefnydd y Rhufeiniaid o harbwr y dref. Adeiladwyd ffyrdd a strwythurau cyhoeddus, gan gynnwys baddondai, ar yr ynys gan y Rhufeiniaid. Adeiladwyd yr eglwys Gristnogol gynharaf ar yr ynys yn 40 OC gan Jason a Sossipatros, dau o ddisgyblion Sant Paul, ac fe'i cysegrwyd i St Stephan.

Yn yr Oes Ganol, ymunodd AgesCorfu yr Ymerodraeth Rufeinig Ddwyreiniol ar ôl i'r Ymerodraeth Rufeinig gael ei rhannu. Digwyddodd ymosodiadau ac ymosodiadau Barbaraidd, Goth, a Saracen ar yr ynys yn aml yn ystod yr Oesoedd Canol. I amddiffyn yr ynys, codwyd llawer o dyrau, gan gynnwys Tŵr Kassiopi. Yna cymerodd y Normaniaid yr awenau, ac yna'r Fenisiaid, a arweiniodd at gyfnod llewyrchus yn hanes Corfu. Pan orchfygodd Siarl Anjou, brenin Ffrengig Sisili, yr ynys yn 1267, gwnaeth ymdrech i orfodi Catholigiaeth fel y grefydd swyddogol newydd.

Tröwyd yr eglwys gyfan i fod yn Gatholig o ganlyniad i'r erledigaeth o'r Uniongred Gristnogol. Cafodd Corfu ei reoli unwaith eto gan y Fenisiaid ym 1386 ar ôl i'r ymgais i drosi fethu. Am bedair canrif, roedd Corfu yn cael ei reoli gan y Fenisiaid, ac yn ystod y cyfnod hwnnw, nifer fawro adeiladau, henebion, a strwythurau eraill, gan ddod yn epitome pensaernïaeth Fenisaidd yng Ngwlad Groeg.

Oherwydd ecsbloetio'r uchelwyr, roedd nifer o wrthryfeloedd yn byrlymu ond yn cael eu hatal yn dreisgar. Ar ôl i Napoleon Bonaparte ddymchwel Fenis, ymunodd Corfu â'r Wladwriaeth Ffrengig ym 1797. Cafodd y Llyfr Aur, a restrodd freintiau'r Uchelwyr, ei roi ar dân gan Napoleon, a gyrhaeddodd fel rhyddhawr. Daeth fflyd y cynghreiriaid o Loegr, Rwsia a Thwrci i mewn i ynys Corfu ym 1799. Meddianasant yr ynys gyfan ar ôl lladd y trigolion lleol Mandouki yn yr harbwr.

Bwriedid i'r Weriniaeth Septinsular gael ei sefydlu o'r Wladwriaeth Ionianaidd yng Nghaergystennin, ond methodd yr ymgais hon, a dychwelodd Corfu i gael ei reoli gan Ffrainc ym 1807. Yn dilyn hynny bu cyfnod llewyrchus wedi'i nodi gan ddatblygiadau sylweddol mewn amaethyddiaeth a chymdeithas. Bryd hynny, ailstrwythurwyd gwasanaethau cyhoeddus, sefydlwyd yr Academi Ioniaidd, ac adeiladwyd ysgolion.

Y dyddiau hyn Pan gyrhaeddodd y Prydeinwyr Corfu yn 1815, roeddent eisoes wedi dechrau rheoli'r Ïoniaid. Ynysoedd. Oherwydd bod yr iaith Roeg wedi'i gwneud yn swyddogol, adeiladwyd ffyrdd newydd, adnewyddwyd y system cyflenwi dŵr, a sefydlwyd y Brifysgol Roegaidd gyntaf ym 1824, mwynhaodd Corfu ffyniant yn ystod gweinyddiaeth Saesneg. Er na fu erioed o dan reolaeth Twrcaidd, trigolion Corfudarparu cymorth ariannol i weddill Gwlad Groeg yn ystod y Chwyldro Groeg.

Rhoddwyd Ynysoedd Ïonaidd i Frenin newydd Gwlad Groeg gan y Prydeinwyr ar Fai 21, 1864. Cymerodd Corfu ran yn y ddau Ryfel Byd yn yr 20fed ganrif a chafodd golledion sylweddol. Mewn gwirionedd, difrododd bomio'r Almaen ym 1943 yr Academi Ïonaidd, y Llyfrgell Gyhoeddus, a'r Theatr Ddinesig yn llwyr, ond fe'u hailadeiladwyd yn ddiweddarach. Ynysoedd, Gwlad Groeg 10

Gweld hefyd: Malta: 13 Peth i'w gwneud yn yr Ynys Gorgeous

Ynys Paxi: Yn ôl llên gwerin, crewyd Paxi pan darodd Poseidon Corfu â'i drident, gan achosi i bwynt deheuol yr ynys dorri i ffwrdd a chreu'r ynys fechan hon. . Yn dilyn hyn, daeth Paxi yn ffoadur a ffafriwyd ganddo oherwydd gallai guddio ei berthynas anghyfreithlon â'r nymff Amffitrit yno. Yn ôl cofnodion hanesyddol gwirioneddol, mae pobl wedi byw yn ynys Paxi ers dechrau amser. Credir mai Phoenicians oedd y gwladfawyr cychwynnol.

Ers hynny mae wedi profi nifer o alwedigaethau tramor. Oherwydd eu hagosrwydd, mae hanesion Paxi a Corfu wedi'u cydblethu'n agos. Cefnogodd fflyd Unedig Paxi a Corfu y Corinthiaid yn ystod Rhyfel y Peloponnesia. Cyn brwydr fôr Aktio yn 31 CC, cymerodd Antonio a Cleopatra noddfa ar yr ynys fechan hon. Gorchfygodd y Rhufeiniaid Paxi a Corfu yn yr ail ganrif CC. Wedi hyny, amsaith can mlynedd, roedd yr ynys hon yn rhan o'r Ymerodraeth Fysantaidd.

Gwelodd Paxi nifer o ymosodiadau gan fôr-leidr yn ystod y canrifoedd hyn, a arweiniodd at gipio pobl leol, eu gwerthu fel caethweision, a dwyn pethau gwerthfawr. Cymerodd y Fenisiaid reolaeth ar Paxi yn y 13eg ganrif a'i lywodraethu am bron i 400 mlynedd. Mae eglwysi a gweddillion gweisg olew o'r cyfnod hwnnw yn enghreifftiau o sut y gellir gweld eu heffaith hyd heddiw. Mewn gwirionedd, dechreuodd y Fenisiaid raglen sylweddol o dyfu a phlannu olewydd. Ym 1537, gwrthododd y Fenisiaid y fflyd Twrcaidd a oedd yn ceisio cipio Paxi, ac mewn dial, ysbeiliodd y môr-leidr Barbarosa yr ynys.

Cymerodd Napoleon Bonaparte drosodd Paxi ar ôl i'r Fenisiaid drosglwyddo'r ynys i'r Ffrancwyr ym 1797. Fodd bynnag, dim ond am flwyddyn y parhaodd meddiannaeth Ffrainc hyd nes i'r fflyd Rwsia-Twrcaidd gipio rheolaeth ar yr ynys ac atodi Paxi i'r Ioniaidd Cyflwr. Yn dilyn Cytundeb Paris, cafodd yr ynys ail newid llywodraeth yn 1814 a chafodd ei rheoli gan y Prydeinwyr. Am y 50 mlynedd nesaf, profodd Paxi rywfaint o sefydlogrwydd tra bu i'r Prydeinwyr godi safon byw yn sylweddol.

Cymerodd y bobl leol ran yn Rhyfel Annibyniaeth Groeg yn 1821, ond nid tan 1864 y bu'r ynysoedd Ioniaidd— ac yn benodol Paxi—yn unedig â Gwlad Groeg. Cymerodd yr ynys nifer fawr o ffoaduriaid i mewn yn 1922 o ganlyniad iDinistr Asia Leiaf. Meddianwyd yr Ynysoedd Ionian gan yr Eidal yn ystod yr Ail Ryfel Byd, ond daeth y fasnach olew â chyfoeth i'r boblogaeth a'u cadw allan o'r amgylchiadau enbyd yr oedd lleoliadau Groegaidd eraill yn eu profi. Gorfodwyd llawer o drigolion lleol i adael yn ystod y 1950au a'r 1960au i gael adnoddau ariannol.

Ynys Lefkada: Creigiau gwyn (Lefkos mewn Groeg) sy'n nodweddiadol o'r pwynt mwyaf deheuol yr ynys, clogyn Lefkada, a roddodd ei henw i ranbarth Lefkada. Rhoddwyd yr enw i Lefkada, dinas hynafol, i ddechrau, ac wedi hynny yr ynys gyfan. Dywedir i'r bardd Sappho neidio i'w marwolaeth o'r clogwyni gwynion hyn i'r môr oherwydd na allai ddwyn poen ei chariad at Phaon. Daeth Lefkada yn ynys pan wladychodd y Corinthiaid hi yn y seithfed ganrif CC, adeiladu tref fodern Lefkas, a dechrau adeiladu'r gamlas sy'n ei gwahanu oddi wrth y tir mawr yn 650 CC.

Roedd yr ynys ar yr adeg hon yn gartref i nifer o ddinasoedd annibynnol a barhaodd i dyfu dros amser. Cymerodd Lefkada ran mewn rhyfeloedd â dinasoedd Groeg eraill a chwaraeodd ran arwyddocaol yn Rhyfeloedd Persia. Darparodd yr ynys 800 o filwyr i gymryd rhan ym Mrwydr Plataea a thair llong i gynorthwyo ym Mrwydr enwog Salamina yn 480 CC.

Cynorthwyodd Lefkada ei mam ddinas Corinth, a oedd yn cefnogi'r Spartiaid, yn ystody Rhyfel Peloponnesaidd (431–404 CC). Ymunodd yr ynys â'r Atheniaid yn 343 CC i wrthsefyll Macedoniaid Philip II , ond gorchfygwyd Athen a daeth Lefkada o dan arglwyddiaeth Macedonaidd . Yn 312 CC, enillodd yr ynys ei hannibyniaeth. Ymunodd Ynys Lefkada a rhan o'r tir mawr â Ffederasiwn Acarnanian yn y drydedd ganrif CC.

Ymunodd yr ynys â'r Macedoniaid yn 230 CC i wrthyrru cyrchoedd Rhufeinig, ond y Rhufeiniaid oedd drechaf, ac yn 198 CC daeth yr ynys o dan reolaeth y Rhufeiniaid a chafodd ei chynnwys yn nhalaith Rufeinig Nikopolis . Yn ystod y Cyfnod Bysantaidd, ymunodd Lefkada â thalaith Achaia ac, o ganlyniad i'w leoliad manteisiol, profodd sawl goresgyniad môr-ladron. Roedd Lefkada yn rhan o “Gynllun Kefalonia” yn ystod y chweched ganrif OC ac wedi hynny ymunodd ag Arglwyddiaeth Epirus ar ôl cael ei ddymchwel am gyfnod byr gan y croesgadwyr.

Cyfnod Fenisaidd: Pan oedd Napoleon Bonaparte a gorchfygodd ei luoedd Fenis yn 1797, daeth rheol Fenisaidd i ben. Ymunodd Lefkada â Gwladwriaeth Ffrainc o ganlyniad i Gytundeb Kamboformio. Gorchfygodd fflydoedd Twrci, Rwsiaidd a Lloegr y Ffrancwyr a chipio Lefkada ym 1799. Er mwyn sefydlu'r Weriniaeth Septinsular, sefydlwyd y Wladwriaeth Ïonaidd yn Constantinople ym mis Mawrth 1800.

Aflwyddiannus fu'r ymgais ym 1807 ers i Ffrainc adennill rheolaeth o'r ynys. I'r ynys, roedd hwn yn gyfnod o ffyniant a
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.