40 Tirnodau Llundain Mae Angen i Chi eu Profi yn Eich Oes

40 Tirnodau Llundain Mae Angen i Chi eu Profi yn Eich Oes
John Graves

Mae ein planed wedi'i bendithio'n fawr o ran cyrchfannau cyffrous a phrofiadau gwefreiddiol. Ar ben y rhestr o leoedd mwyaf hael y byd mae prifddinas anhygoel Lloegr, Llundain. Mae gan Lundain rai o dirnodau pensaernïol enwocaf y byd, natur syfrdanol, a hanes hynod ddiddorol.

Oherwydd bod Llundain yn un o gyrchfannau cyfoethocaf y byd, gall cynllunio taith yn Llundain fod yn dasg eithaf llethol ag y gallwch ei chael yn hawdd. ar goll yn yr holl bethau anhygoel i'w gweld a phrofiadau i'w cael. O glasuron fel Palas Buckingham digymar i berlau llai adnabyddus fel Amgueddfa’r Post a Phalas Lambeth, mae’n eithaf hawdd mynd ar goll yn holl dirnodau cain Llundain. Dyna pam rydym wedi llunio rhestr o’r 40 tirnodau gorau yn Llundain y mae’n rhaid eu gweld er mwyn i chi allu profi Llundain yn iawn.

1. Big Ben

40 Tirnodau Llundain Mae Angen i Chi eu Profi yn Eich Oes  34

Mae'r tirnod Llundain cyntaf ar ein rhestr yn bur ddisgwyliedig: y Big Ben, sy'n gwbl boblogaidd. Mae cofeb eiconig Llundain wedi’i lleoli yn Nhŷ’r Senedd ac mae’n un o atyniadau twristiaeth enwocaf y ddinas. Er bod yr enw ‘Big Ben’ yn cael ei ddefnyddio’n fyd-eang i gyfeirio at y tŵr cloc mawr, mewn gwirionedd dyma enw’r gloch y tu mewn i’r tŵr, sy’n pwyso 13.5 tunnell, a dyna pam yr enw.

Mae Big Ben, a adeiladwyd ym 1859, wedi bod yn rhan eiconig o orwel Llundainyn wreiddiol y bwriadwyd ei ddefnyddio fel casgliad ar gyfer astudiaeth wyddonol. Dyma oedd ei phrif bwrpas hyd ganol y 19eg ganrif pan ddechreuodd Llundeinwyr ei ddefnyddio ar gyfer adloniant ac adloniant; Yn y pen draw, agorwyd Sw Llundain i’r cyhoedd ym 1847.

Cafodd Sŵ Llundain dros 3 miliwn o ymwelwyr yn 2015, sy’n golygu ei fod yn un o sŵau enwocaf Ewrop. Er bod gan Sw Llundain fwy o ymwelwyr nag unrhyw sw arall ym Mhrydain, mae’n parhau’n drydydd y tu ôl i Sw Caer a Sw Colchester ymhlith sŵau Prydain yn seiliedig ar nifer yr ymwelwyr.

Mae prif fynedfa Sw Llundain ychydig i'r gogledd o Camden Lock ar Gamlas Regent, lle mae cychod yn cludo ymwelwyr trwy dwnnel tanddaearol o dan y rhaeadrau i fasn caeedig wedi'i amgylchynu gan adeiladau sy'n gartref i lewod, gorilod, pengwiniaid, ymlusgiaid a theigrod. Mae mwy o chwarteri cyfyng ar gyfer anifeiliaid llai fel cnofilod a phryfed i'w cael ger y Tŷ Ymlusgiaid tra bod adar wedi'u cyfyngu i adarfeydd sy'n leinio rhannau o adain ogleddol Traeth Pengwin. Gellir dod o hyd i dri acwariwm sy'n cynnwys pysgod dŵr croyw ar hyd y llwybr canolog rhwng Teyrnas Gorilla a Gwlad y Llewod.

Mae Sw Llundain yn dirnod hanesyddol dilys yn Llundain ac mae'n werth ymweld ag ef, p'un a ydych yn mynd heibio i Lundain neu aros am wyliau hir.

17. Theatr y Globe Shakespeare

40 Tirnodau Llundain y Mae Angen i Chi eu Profi yn Eich Oes  47

Wedi’i adeiladu ym 1599, roedd Theatr Globe Shakespeare yn un o’r theatrau parhaol cyntaf ym mhrifddinas Lloegr a daeth yn dirnod poblogaidd yn Llundain yn gyflym. Adeiladwyd y theatr gyda tho gwellt a chynllun awyr agored, a oedd yn ddelfrydol ar gyfer perfformiadau yn ystod misoedd yr haf. Fodd bynnag, golygai hyn hefyd na ellid defnyddio'r theatr yn ystod y gaeaf.

Yn 1613, trawyd y theatr gan fellten a'i llosgi i'r llawr. Fe'i hailadeiladwyd y flwyddyn ganlynol a pharhaodd i weithredu hyd 1642, pan gaewyd holl theatrau Llundain gan y Senedd. Heddiw, mae adluniad modern o Theatr y Globe yn sefyll ar y safle gwreiddiol ac ar agor i'r cyhoedd. Gall ymwelwyr ddysgu am hanes y theatr a gweld perfformiadau o ddramâu Shakespeare.

18. Ystafelloedd Rhyfel Churchill

40 Tirnodau Llundain Mae Angen I Chi eu Profi Yn Eich Oes  48

Mae The Churchill War Rooms yn dirnod yn Llundain ac yn un o atyniadau twristiaeth mwyaf poblogaidd y ddinas. Mae'r ystafelloedd wedi'u lleoli yn islawr adeilad y Weinyddiaeth Amddiffyn ac fe'u defnyddiwyd fel pencadlys llywodraeth Prydain yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Dyluniwyd yr ystafelloedd rhyfel i atal bomiau a'u bwriad oedd eu defnyddio mewn argyfwng yn unig. Fodd bynnag, cawsant eu defnyddio hefyd fel man cyfarfod i Churchill a'i gabinet ac fel ystafell newyddion i newyddiadurwyr. Mae'r ystafelloedd wedi'u cadw'n union felroedden nhw yn ystod y rhyfel, a gall ymwelwyr weld sut y bu i lywodraeth Prydain weithredu yn ystod un o’r cyfnodau mwyaf cythryblus mewn hanes. Mae Ystafelloedd Rhyfel Churchill yn rhoi cipolwg hynod ddiddorol ar y gorffennol, felly os ydych yn hoff iawn o hanes, byddwch yn bendant yn mwynhau ymweld ag ef.

19. Neuadd Frenhinol Albert

40 Tirnodau Llundain Mae Angen I Chi eu Profi Yn Eich Oes  49

Mae Neuadd Frenhinol Albert yn un o dirnodau mwyaf poblogaidd Llundain. Wedi'i hagor ym 1871, adeiladwyd y neuadd i anrhydeddu'r Tywysog Albert, cymar y Frenhines Victoria. Wedi'i dylunio yn yr arddull neoglasurol, mae'r neuadd yn cynnwys to cromennog enfawr a lle i eistedd dros 5,000.

Dros y blynyddoedd, mae’r Royal Albert Hall wedi cynnal amrywiaeth eang o ddigwyddiadau, o gyngherddau clasurol a pherfformiadau theatrig i ralïau gwleidyddol a chyngherddau pop. Heddiw, mae’n parhau i fod yn un o atyniadau twristiaeth mwyaf poblogaidd Llundain, gan ddenu ymwelwyr ac artistiaid o bob rhan o’r byd.

20. Eglwys Gadeiriol St. Paul

40 Tirnodau Llundain Mae Angen I Chi Eu Profi Yn Eich Oes  50

St. Mae Eglwys Gadeiriol Paul yn dirnod yn Llundain ac yn un o eglwysi amlycaf y byd. Wedi'i gynllunio gan Syr Christopher Wren, fe'i cwblhawyd yn 1710 ac mae wedi bod yn addoldy ers hynny.

Cromen fawreddog yr eglwys gadeiriol yw ei nodwedd amlycaf, ac yn 365 troedfedd o uchder, mae’n parhau i fod yn un o’r rhai talaf yn ybyd. Y tu mewn, mae'r eglwys gadeiriol yr un mor drawiadol, gyda chorff esgyn a ffenestri lliw hardd. Mae St. Paul’s hefyd yn nodedig am ei nodweddion enwog niferus, gan gynnwys beddrod y Llyngesydd Arglwydd Nelson a Chapel Coffa America, sy’n coffáu milwyr a merched America a gollodd eu bywydau yn yr Ail Ryfel Byd. Fel un o adeiladau mwyaf eiconig Llundain, mae Eglwys Gadeiriol St. Paul yn dirnod yn Llundain sy’n wirioneddol werth ymweld â hi.

21. Palas San Steffan

40 Tirnodau Llundain Mae Angen I Chi Eu Profi Yn Eich Oes  51

Wedi'i leoli ar lan yr Afon Tafwys, Palas San Steffan fu cartref llywodraeth Prydain ar gyfer canrifoedd. Mae’r adeilad presennol yn dyddio’n ôl i ganol y 19eg ganrif pan gafodd ei ailadeiladu ar ôl i dân ddinistrio llawer o’r strwythur gwreiddiol.

Heddiw, mae Palas San Steffan yn gartref i Dŷ’r Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi, yn ogystal â nifer o swyddfeydd pwysig y llywodraeth. Gall ymwelwyr fynd o amgylch yr adeilad, ac mae yna hefyd nifer o amgueddfeydd ac arddangosion o fewn ei waliau. Mae Palas San Steffan yn rhan hanfodol o hanes a diwylliant Llundain, ac mae’n werth ymweld ag ef.

22. Amgueddfa Llundain

Mae Amgueddfa Llundain yn dirnod yn Llundain sy'n ymroddedig i hanes Llundain o'r cyfnod cynhanesyddol i'r cyfnod modern. Mae gan yr amgueddfa arddangosfeydd ar hanes Rhufeinig Llundain, y Tân MawrLlundain, a Blitz Llundain.

Mae Amgueddfa Llundain hefyd yn gartref i Wal Llundain, a adeiladwyd i amddiffyn y ddinas rhag goresgynwyr. Mae'r amgueddfa ar agor bob dydd ac eithrio Dydd Nadolig, ac mae mynediad am ddim. Mae Amgueddfa Llundain yn lle gwych i ddysgu am hanes Llundain a'i phobl.

23. Marchnad Borough

40 Tirnodau Llundain Mae Angen i Chi eu Profi yn Eich Oes  52

Mae Marchnad y Fwrdeistref yn farchnad fwyd enwog yn Llundain sydd wedi'i lleoli ger London Bridge. Mae'r farchnad wedi bodoli ers y 12fed ganrif ac fe'i hystyrir heddiw yn dirnod yn Llundain. Mae'r farchnad yn gwerthu amrywiaeth o gynnyrch ffres, cigoedd, cawsiau, torthau o fara, a bwydydd eraill gan werthwyr sy'n cynrychioli sawl rhan o'r byd.

Mae Marchnad y Fwrdeistref hefyd yn gyrchfan boblogaidd i dwristiaid, gydag ymwelwyr yn dod o bob rhan o'r byd. i flasu’r bwyd a diod sydd ar gael. Mae'r farchnad wedi cael ei hailddatblygu'n helaeth yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan ei gwneud yn gyrchfan hyd yn oed yn fwy hanfodol yn Llundain. P'un a ydych chi'n chwilio am gynnyrch ffres neu ddim ond eisiau archwilio un o farchnadoedd mwyaf eiconig Llundain, mae Borough Market yn bendant yn haeddu lle ar eich taith.

24. Canolfan Barbican

40 Tirnodau Llundain Mae Angen i Chi eu Profi yn Eich Oes  53

Mae Canolfan Barbican yn un o Dirnod Llundain ac yn un o brif leoliadau celf y byd. Cartref i Gerddorfa Symffoni Llundain, Corws Symffoni Llundain, a'rCwmni Brenhinol Shakespeare, mae'n sefydliad o safon fyd-eang. Gyda thair neuadd gyngerdd, dwy theatr, oriel gelf, a sinema, mae’n cynnig rhywbeth i bawb.

Mae’r Ganolfan hefyd yn gartref i lyfrgell, canolfan addysg, a chyfleusterau cynadledda, sy’n ei gwneud yn ofod gwirioneddol amlswyddogaethol . Yn ogystal â’i harlwy diwylliannol, mae gan y Ganolfan hefyd fwyty, caffi a bar arobryn, sy’n ei wneud yn lle delfrydol i ymlacio ac ymlacio ar ôl diwrnod prysur o weld golygfeydd. Mae Canolfan Barbican, sy'n cael ei chanmol am ei harloesedd pensaernïol a'i rhagoriaeth beirianyddol, yn rhywbeth y mae'n rhaid i unrhyw Lundeiniwr neu ymwelydd â'r ddinas ymweld ag ef.

25. Casgliad Wallace

Mae Casgliad Wallace yn amgueddfa genedlaethol sy'n gartref i un o gasgliadau gorau'r byd o baentiadau, dodrefn, porslen, arfau a phaentiadau, a leolir yn Hertford House, cyn dŷ tref Marcwisiaid Hertford. arfwisg, a darluniau yr Hen Feistr. Mae'r tirnod hwn yn Llundain yn agored i'r cyhoedd, ac mae mynediad am ddim.

Gadawyd Casgliad Wallace i’r genedl Brydeinig gan y Fonesig Julie ym 1897 ac fe’i casglwyd gan bedair cenhedlaeth o’r teulu cyntaf o gasglwyr: Syr Richard Wallace, ei fab Syr John Murray Scott Wallace, ei ŵyr Syr Lionel Walter Rothschild, ac yn olaf, gweddw Lionel, y Fonesig Julie Wallop.

Casgliad Wallace yw un o’r amgueddfeydd pwysicaf yn Llundain ac mae’n arbennig o adnabyddusam ei baentiadau gan hen feistri megis Rembrandt, Velázquez, a Reynolds, yn ogystal â phaentiadau Ffrengig gan arlunwyr fel Boucher, Watteau, a Fragonard.

26. Covent Garden

40 Tirnodau Llundain Mae Angen i Chi eu Profi yn Eich Oes  54

Mae Covent Garden yn dirnod yn Llundain ac yn un o gyrchfannau twristiaeth mwyaf poblogaidd y ddinas. Mae'r ardal yn gartref i nifer o theatrau, bwytai, bariau a siopau, sy'n ei wneud yn lle perffaith i dreulio noson. Mae Covent Garden hefyd yn gartref i nifer o dirnodau hanesyddol, megis Coliseum Llundain ac Eglwys St Paul. Mae'r ardal yn adnabyddus am ei hawyrgylch bywiog ac am ei hamrywiaeth eang o opsiynau adloniant. P’un a ydych chi’n chwilio am noson allan yn y dref neu am dro bach tawel gyda’r hwyr, mae Covent Garden yn siŵr o gael rhywbeth i chi.

27. Amgueddfa Victoria ac Albert

40 Tirnodau Llundain Mae Angen i Chi eu Profi Yn Eich Oes  55

Amgueddfa Victoria ac Albert, a leolir yn Llundain, yw un o amgueddfeydd addurniadol mwyaf y byd celfyddydau a dylunio. Wedi'i sefydlu ym 1852, mae'n gartref i gasgliad o dros 4.5 miliwn o wrthrychau o bob cornel o'r byd.

Mae'r amgueddfa wedi'i henwi ar ôl y Frenhines Victoria a'i chymar, y Tywysog Albert. Fe'i sefydlwyd yn wreiddiol i arddangos gweithiau celf a oedd ymhlith tlysau'r Goron Brydeinig, ond yn fuan dechreuodd gaffael eitemau eraill o amgylch ybyd.

Heddiw, mae Amgueddfa Victoria ac Albert yn gartref i gasgliad heb ei ail o baentiadau, cerfluniau, dodrefn, tecstiliau, cerameg, llestri gwydr, gwaith metel, a llawer mwy. Mae'r amgueddfa yn dirnod yn Llundain ac yn rhywbeth y mae'n rhaid i unrhyw un sydd â diddordeb yn y celfyddydau a dylunio ei weld.

28. Yr Amgueddfa Ryfel Ymerodrol

40 Tirnodau Llundain Mae Angen i Chi eu Profi yn Eich Oes  56

Yr Imperial War Museum yw un o dirnodau enwocaf Llundain. Fe'i lleolir yn ardal Kensington ac fe'i sefydlwyd ym 1917. Mae'r amgueddfa wedi'i chysegru i gadw hanes rhyfeloedd a ymladdwyd gan yr Ymerodraeth Brydeinig a'r Gymanwlad. Mae'n gartref i amrywiaeth eang o arteffactau, gan gynnwys arfau, gwisgoedd, a cherbydau.

Mae gan yr amgueddfa lyfrgell ymchwil hefyd, sy’n cynnwys dros ddwy filiwn o ddogfennau. Mae'r Imperial War Museum yn un o'r atyniadau twristiaeth mwyaf poblogaidd yn Llundain, ac mae'n derbyn dros ddwy filiwn o ymwelwyr bob blwyddyn.

29. Bwyell y Santes Fair

40 Tirnodau Llundain Mae Angen i Chi eu Profi yn Eich Oes  57

Mae St Mary Axe yn adeilad swyddfa sydd wedi ennill ei le ymhlith tirnodau Llundain. Fe'i lleolir yng nghanol Llundain, ar safle hen eglwys St Mary Axe. Cynlluniwyd yr adeilad gan Norman Foster a'i gwblhau yn 2004. Mae iddo uchder o 168 metr (551 troedfedd) a siâp trionglog.

Mae'r adeilad wedi'i orchuddio â gwydr a dur.ac mae ganddo broffil “siâp wy” nodedig. Mae'n un o nodweddion gorwel mwyaf adnabyddus Llundain. Mae'r adeilad yn gartref i swyddfeydd, bwytai, ac oriel wylio gyhoeddus. Mae hefyd yn adnabyddus am ei ddyluniad ecogyfeillgar, sy'n cynnwys nodweddion fel ffenestri gwydr dwbl a “to gwyrdd”.

30. Tate Modern

40 Tirnodau Llundain Mae Angen I Chi eu Profi yn Eich Oes  58

Mae Tate Modern yn dirnod yn Llundain ac yn un o'r lleoliadau twristaidd yr ymwelir ag ef fwyaf yn y ddinas. Mae’r amgueddfa wedi’i lleoli mewn hen orsaf bŵer ar lan yr Afon Tafwys, ac mae’n gartref i gasgliad trawiadol o gelf fodern a chyfoes.

Agorodd Tate Modern ei ddrysau i’r cyhoedd am y tro cyntaf yn 2000, ac ers hynny, mae wedi croesawu mwy na 150 miliwn o ymwelwyr. Mae’r amgueddfa hefyd wedi cael ei chanmol am ei phensaernïaeth arloesol a’i hymrwymiad i addysg ac allgymorth. Yn ogystal â'i gasgliad byd-enwog, mae Tate Modern hefyd yn cynnig amrywiaeth o raglenni cyhoeddus, gan gynnwys darlithoedd, perfformiadau, a ffilmiau. Gyda'i hanes cyfoethog a'i gynigion amrywiol, mae Tate Modern yn sefydliad sydd â rhywbeth at ddant pawb.

31. Ffynnon Goffa'r Dywysoges Diana

40 Tirnodau Llundain Sydd Angen eu Profi Yn Eich Oes  59

Mae Ffynnon Goffa'r Dywysoges Diana yn dirnod yn Llundain a gafodd ei adeiladu i anrhydeddu diweddar Dywysoges Cymru. Mae'rlleolir y ffynnon yn Hyde Park yn Llundain, ac mae'n cynnwys pwll crwn gydag ynys garreg ganolog. Mae dŵr yn llifo o'r ynys ac o amgylch y pwll, gan greu llif parhaus.

Gweld hefyd: Y 15 Tafarn Gorau yn Killarney

Mae’r ffynnon yn symbol o fywyd y Dywysoges Diana, gan ei fod yn cynrychioli ei gallu i dosturi a’i hymroddiad i achosion dyngarol. Cynlluniwyd y ffynnon gan Kathryn Gustafson, ac fe'i cwblhawyd yn 2004. Mae wedi dod yn fan poblogaidd i Lundeinwyr ymlacio a myfyrio ar fywyd Diana, ac mae'n parhau i fod yn symbol pwysig o'i hetifeddiaeth hyd heddiw.

32. Amgueddfa Drafnidiaeth Llundain

40 Tirnodau Llundain Mae Angen i Chi eu Profi yn Eich Oes  60

Mae Amgueddfa Drafnidiaeth Llundain yn garreg filltir yn Llundain sy'n dathlu hanes trafnidiaeth hynod ddiddorol a chymhleth y ddinas. Mae’r amgueddfa’n adrodd hanes system drafnidiaeth Llundain o’i dyddiau cynnar hyd heddiw, gydag arddangosfeydd sy’n arddangos popeth o fysiau cynnar yn cael eu tynnu gan geffylau i drenau Tiwb cyfoes.

Gall ymwelwyr ddysgu am y campau peirianyddol a wnaeth system drafnidiaeth Llundain yn bosibl, gweld sut mae trafnidiaeth wedi llunio tirwedd drefol y ddinas, a darganfod hanesion y bobl sydd wedi defnyddio system drafnidiaeth Llundain dros y blynyddoedd. Gyda’i chasgliad trawiadol o arteffactau ac arddangosion deniadol, mae’n rhaid i unrhyw un sydd â diddordeb yng nghludiant cyfoethog Llundain ymweld ag Amgueddfa Drafnidiaeth Llundain.ers canrifoedd. Mae pen y tŵr yn cynnig golygfeydd digymar o’r ddinas, ac ar ddiwrnod clir, gallwch weld cyn belled â Chastell Windsor! Mae Big Ben yn stabl go iawn yn Llundain, felly gwnewch yn siŵr bod lle iddo ar eich teithlen yn Llundain.

2. Abaty Westminster

40 Tirnodau Llundain Mae Angen i Chi eu Profi Yn Eich Oes  35

Stabl eiconig arall yn Llundain, wrth gwrs, yw'r unig Abaty yn San Steffan. Yn ogystal â bod yn gampwaith o bensaernïaeth Gothig, mae Abaty Westminster hefyd wedi bod yn gyrchfan pererindod ac addoliad ers canrifoedd. Ar ben hynny, mae'r abaty godidog hwn hefyd lle mae sawl aelod o deulu brenhinol Lloegr wedi'u claddu, gan gynnwys y Frenhines Elizabeth I, Siarl II, a Brenhines yr Alban, Mary.

Wrth ymweld ag Abaty Westminster, gallwch deithio yn ôl mewn amser tra archwilio cynllun mewnol eiconig yr abaty, talu eich parch i'r brenhinoedd Prydeinig sy'n cael eu gosod i orffwys o dan ei do, neu fynd ar daith dywys a dysgu am hanes hynod ddiddorol y tirnod hanesyddol hwn yn Llundain. Beth bynnag y byddwch yn dewis ei wneud, rydych yn sicr o gael profiad un-o-fath.

3. Palas Buckingham

40 Tirnodau Llundain Mae Angen i Chi eu Profi yn Eich Oes  36

Wedi'i adeiladu ar ddechrau'r 18fed ganrif, mae Palas Buckingham wedi bod yn eicon Llundain ers degawdau. Er bod y palas wedi'i ehangu a'i adnewyddu fwy nag unwaith dros y blynyddoedd, y gwreiddiolhanes.

33. Porth Chinatown

40 Tirnodau Llundain y Mae Angen i Chi eu Profi yn Eich Oes  61

Mae Porth Chinatown yn dirnod yn Llundain sydd wedi'i leoli yng nghanol ardal Chinatown y ddinas. Adeiladwyd y giât ym 1999 i nodi'r fynedfa i ardal Chinatown, ac ers hynny mae wedi dod yn gyrchfan boblogaidd i dwristiaid.

Mae'r gât wedi'i haddurno â dreigiau a llusernau o arddull Tsieineaidd, ac mae'n aml wedi'i goleuo â goleuadau lliwgar. Mae Porth Chinatown yn symbol o amrywiaeth Llundain, ac mae’n deyrnged deilwng i gymuned Tsieineaidd fawr y ddinas.

34. Holland Park

40 Tirnodau Llundain Mae Angen i Chi eu Profi yn Eich Oes  62

Holland Park yw un o barciau mwyaf annwyl Llundain. Wedi'i leoli yng nghanol y ddinas, mae'r parc yn lle poblogaidd ar gyfer picnics, mynd am dro machlud, a phrynhawniau diog. Mae'r parc hefyd yn gartref i nifer o dirnodau pwysig, gan gynnwys Canolfan Ecoleg Parc Holland a Ffynnon Belvedere.

Yn ogystal â'i amwynderau niferus, mae Holland Park hefyd yn enwog am ei erddi hardd. Mae Gardd Kyoto yn uchafbwynt arbennig ac yn cynnwys pwll tawel, masarn Japan, a phont swynol. Gyda’i amgylchoedd prydferth a’i hanes cyfoethog, does ryfedd fod Holland Park yn un o dirnodau mwyaf annwyl Llundain.

35. Cutty Sark

40 Tirnodau Llundain Mae Angen i Chi Brofiad YnddyntYour Lifetime  63

Mae The Cutty Sark yn dirnod gwerthfawr yn Llundain. Adeiladwyd y llong ym 1869, a gwasanaethodd fel clipiwr te, gan gludo te o Tsieina i Lundain. Enwir y llong ar ôl y wisgi Scotch o'r un enw.

The Cutty Sark oedd llong gyflymaf ei chyfnod a daliodd y record am y daith gyflymaf o Lundain i Sydney. Mae'r llong bellach ar agor i'r cyhoedd, a gall ymwelwyr archwilio'r deciau, cabanau a rigio. Mae’r Cutty Sark yn ddarn unigryw a hynod ddiddorol o hanes prifddinas Lloegr ac mae’n werth ymweld ag ef.

36. HMS Belfast

Mae’r HMS Belfast yn garreg filltir yn Llundain sy’n amgueddfa hynod ddiddorol ac yn deyrnged deilwng i’r dynion a’r merched sydd wedi gwasanaethu yn Lluoedd Arfog Prydain. Lansiwyd y llong ym 1938 a gwasanaethodd yn ystod yr Ail Ryfel Byd, gan gymryd rhan yng nglaniadau D-Day a Brwydr North Cape. Ar ôl y rhyfel, cafodd ei ddadgomisiynu a'i osod yn segur am nifer o flynyddoedd cyn cael ei haileni fel llong amgueddfa ym 1971.

Heddiw, gall ymwelwyr archwilio naw dec o arddangosfeydd a chymryd rhan mewn arddangosfeydd rhyngweithiol sy'n dod â hanes y llong i bywyd. Mae’r HMS Belfast yn garreg filltir bwysig yn Llundain sy’n rhoi mewnwelediad i orffennol y ddinas ac yn talu teyrnged i ddewrder ac aberth y rhai sydd wedi gwasanaethu eu gwlad.

37. Palas Kensington

40 Tirnodau Llundain y Mae Angen i Chi eu Profi yn Eich Oes  64Mae

Kensington Palace yn dirnod yn Llundain yn ogystal â phreswylfa frenhinol swyddogol Dug a Duges Caergrawnt. Mae'r palas wedi'i leoli yng Ngerddi Kensington ac mae'n dyddio'n ôl i 1605, pan gafodd ei adeiladu'n wreiddiol fel plasty i Syr George Coppin. Ym 1689, ymgartrefodd y Brenin William III a'i wraig Mary II yn y palas, ac mae wedi bod yn gysylltiedig â theulu brenhinol Prydain ers hynny.

Heddiw, mae Palas Kensington ar agor i’r cyhoedd ac mae’n gartref i sawl amgueddfa, gan gynnwys yr Orendy, yr Ardd Sunken, ac Oriel y Frenhines. Gall ymwelwyr hefyd fynd ar daith o amgylch y State Apartments, sydd wedi’u dodrefnu â gweithiau gan rai o artistiaid gorau Prydain. P'un a oes gennych ddiddordeb mewn hanes brenhinol neu ddim ond eisiau edmygu pensaernïaeth hardd, mae Palas Kensington yn bendant yn werth ymweld â hi.

38. Syrcas Piccadilly

40 Tirnodau Llundain Mae Angen I Chi eu Profi Yn Eich Oes  65

Mae Piccadilly Circus yn un o dirnodau mwyaf annwyl Llundain. Mae'r groesffordd brysur yn gartref i nifer o theatrau a siopau adrannol enwog, ac mae ei oleuadau llachar a'i awyrgylch bywiog yn ei gwneud yn gyrchfan boblogaidd i Lundain a thwristiaid fel ei gilydd.

Mae Piccadilly Circus hefyd yn un o hybiau trafnidiaeth prysuraf y ddinas, gyda nifer o orsafoedd London Underground gerllaw. Er gwaethaf ei leoliad canolog, mae Syrcas Piccadilly yn gymharol fach, yn mesurdim ond swil o 300 metr sgwâr. Serch hynny, mae’n parhau i fod yn un o atyniadau twristiaeth mwyaf poblogaidd Llundain, gan ddenu miliynau o ymwelwyr bob blwyddyn.

39. Portobello Road

40 London Landmarks Mae Angen i Chi Brofiad Yn Eich Oes  66

Wedi'i leoli yng nghymdogaeth Notting Hill yn y ddinas, mae Portobello Road yn gartref i farchnad stryd boblogaidd. Mae'r farchnad hon yn dyddio'n ôl i'r 18fed ganrif, ac mae'n adnabyddus am ei hen ddillad, hen bethau a nwyddau casgladwy.

Mae mwy na 100,000 o ymwelwyr yn dod i’r farchnad bob wythnos, sy’n golygu ei fod yn un o atyniadau twristiaeth mwyaf poblogaidd Llundain. Yn ogystal â'r farchnad, mae Portobello Road hefyd yn gartref i sawl tafarn a bwyty, yn ogystal â nifer o siopau bach a busnesau. Mae gan y stryd awyrgylch bywiog, ac mae'n lle gwych i brofi gwir gymeriad Llundain.

40. Canolfan Bywyd y Môr

Mae Canolfan Bywyd Môr Llundain yn ganolfan acwariwm a chanolfan achub bywyd morol byd-enwog sydd wedi'i lleoli yn Llundain, Lloegr. Mae'r ganolfan yn gartref i dros 300 o wahanol rywogaethau o bysgod, ymlusgiaid, amffibiaid a mamaliaid.

Mae Canolfan Bywyd Môr Llundain hefyd yn ganolfan achub ac adsefydlu flaenllaw ar gyfer anifeiliaid morol sydd wedi’u hanafu neu’n amddifad. Mae'r ganolfan wedi bod yn rhan o'r gwaith o achub ac adsefydlu anifeiliaid o ollyngiadau olew, llongddrylliadau, a thrychinebau eraill. Yn ychwanegol at ei waith gydag anifeiliaid anafus ac amddifad, mae'r LondonMae Sea Life Centre hefyd yn addysgu'r cyhoedd am bwysigrwydd cadwraeth forol. Mae'r London Sea Life Centre yn un o atyniadau twristiaeth mwyaf poblogaidd Llundain, gan ddenu dros 2 filiwn o ymwelwyr bob blwyddyn.

Ar ôl darllen y canllaw cynhwysfawr hwn, rydych bellach wedi'ch arfogi â'r wybodaeth am 40 o wahanol dirnodau yn Llundain. mae angen i'ch rhestr bwced. Felly beth ydych chi'n aros amdano? Dechreuwch gynllunio eich taith i prifddinas Lloegr heddiw a gweld cymaint o’r lleoedd rhyfeddol hyn â phosibl. Gallwn warantu na fyddwch yn difaru!

nid yw dilysrwydd ac awyrgylch hanesyddol y lle erioed wedi cael eu peryglu.

Heddiw, mae Palas Buckingham yn gorchuddio dros 77,000 metr sgwâr, gyda chyfanswm o 775 o ystafelloedd, gan gynnwys 19 Ystafelloedd Gwladol, 188 o ystafelloedd gwely staff, 52 ystafell wely Frenhinol a gwesteion, 78 o ystafelloedd ymolchi, a 92 o swyddfeydd. Gan mai Palas Buckingham yw preswylfa swyddogol brenhiniaeth Prydain, nid yw'n agored i'r cyhoedd. Fodd bynnag, gall twristiaid archwilio gerddi brenhinol y palas yn rhydd neu fynd ar daith o amgylch ystafelloedd y Wladwriaeth, sy'n ymroddedig i achlysuron seremonïol a swyddogol.

4. Yr Amgueddfa Brydeinig

40 Tirnodau Llundain Mae Angen i Chi eu Profi yn Eich Oes  37

Yn ogystal â bod yr atyniad twristaidd yr ymwelir ag ef fwyaf yn Llundain, mae'r Amgueddfa Brydeinig hefyd yn un o'r amgueddfeydd mwyaf y byd. Wedi'i sefydlu ym 1853, mae'r amgueddfa'n gartref i gasgliad trawiadol o dros wyth miliwn o henebion ac arteffactau o bob rhan o'r byd, yn amrywio o fymïaid hynafol yr Aifft a'r Carreg Rosetta enwog i gelf fodern.

Gall ymwelwyr â’r Amgueddfa Brydeinig grwydro’r orielau gwahanol ar eu cyflymder eu hunain neu gymryd rhan yn un o’r teithiau tywys niferus sydd ar gael. Mae'r Amgueddfa Brydeinig yn dirnod hynod ddiddorol yn Llundain, ac mae'n hawdd treulio diwrnod cyfan yn darganfod ei thrysorau niferus.

5. Tower Bridge

40 Tirnodau Llundain Mae Angen I Chi eu Profi Yn Eich Oes  38

Mae Tower Bridge yn un o'r Llundaintirnodau na allwch fforddio eu colli wrth ymweld â Llundain. Adeiladwyd y bont, sy'n croesi Afon Tafwys, ym 1894 ac mae'n cynnwys dau dŵr mawreddog wedi'u cysylltu gan rodfa ganolog.

Mae Tower Bridge yn arbennig o nodedig am ei baswle, neu bont godi, sy'n caniatáu i longau fynd drwy'r afon islaw. Mae'r bont wedi dod yn symbol parhaus o Lundain, gan ymddangos mewn nifer o ffilmiau a sioeau teledu sydd wedi'u gosod yn y ddinas. Heddiw, mae Tower Bridge yn gyrchfan boblogaidd i dwristiaid, gydag ymwelwyr yn aml yn heidio at y bont i fwynhau golygfeydd godidog o brifddinas Lloegr.

6. Yr Heneb i Dân Mawr Llundain

40 Tirnodau Llundain y Mae Angen i Chi eu Profi Yn Eich Oes  39

Mae Cofeb Tân Mawr Llundain yn un o dirnodau mwyaf adnabyddus Llundain . Wedi'i adeiladu i goffau'r tân dinistriol a ddinistriodd lawer o'r ddinas ym 1666, mae'r Gofeb yn 202 troedfedd o uchder ac mae wrn euraidd fflamllyd ar ei phen. Gall ymwelwyr esgyn i ben y Gofeb i gael golygfeydd ysgubol o Lundain.

Mae’r Gofeb wedi’i lleoli’n agos i’r man cychwynnodd y tân, mewn becws ar Pudding Lane. Heddiw, mae’r ardal o amgylch y Gofeb yn gymysgedd bywiog o fusnesau a phreswylfeydd, ac mae’r Gofeb ei hun yn gyrchfan boblogaidd i dwristiaid. Ar ddiwrnod clir, mae’n bosibl gweld yr holl ffordd i Gadeirlan St. Paul o ben y Gofeb. Mae'r safbwyntiau'n gwneudmae'n amlwg pam fod y tirnod hwn yn Llundain mor boblogaidd ymhlith ymwelwyr a thwristiaid.

7. Yr Oriel Genedlaethol

40 Tirnodau Llundain Mae Angen i Chi eu Profi yn Eich Oes  40

Mae'r Oriel Genedlaethol yn dirnod adnabyddus yn Llundain ac yn un o'r cyrchfannau twristiaeth mwyaf poblogaidd yn y ddinas . Fel prif amgueddfa gelf y byd, mae'n gartref i gasgliad trawiadol o baentiadau o'r 13eg i'r 19eg ganrif, gan gynnwys gweithiau gan Leonardo da Vinci, Rembrandt, a Van Gogh.

Mae mynediad am ddim i’r oriel, ac mae’n hawdd treulio diwrnod cyfan yn archwilio ei neuaddau a’i hystafelloedd niferus. Gyda chymaint i’w weld, does ryfedd fod yr Oriel Genedlaethol yn un o atyniadau Llundain y mae’n rhaid eu gweld.

Gweld hefyd: Hen Hollywood: Oes Aur Hollywood yn y 1920au hwyr

8. Madame Tussauds Llundain

40 Tirnodau Llundain Mae Angen I Chi eu Profi Yn Eich Oes  41

Madame Tussauds Mae Llundain yn atyniad byd-enwog ac yn dirnod gwirioneddol yn Llundain. Fe'i sefydlwyd ym 1835, ac mae wedi bod yn swyno ymwelwyr o bob rhan o'r byd ers canrifoedd. Mae'r amgueddfa'n gartref i ffigurau cwyr hynod difywyd rhai o'r enwogion, gwleidyddion a ffigurau hanesyddol mwyaf enwog.

Mae Madame Tussauds London hefyd yn adnabyddus am ei harddangosfeydd effeithiau arbennig arloesol a chyffrous. Mae'r arddangosfeydd hyn yn rhoi profiad trochi a bythgofiadwy i ymwelwyr. O'r eiliad y byddwch chi'n camu trwy'r drws, byddwch chi'n cael eich cludo i fyd llawn cyffro, rhyfeddod a hwyl. P'un a ydych chiyn Llundeiniwr neu'n ymwelydd o dramor, mae Madame Tussauds London yn atyniad na fyddwch am ei golli.

9. London Eye

40 Tirnodau Llundain y Mae Angen i Chi eu Profi yn Eich Oes  42

The London Eye yw un o dirnodau mwyaf eiconig Llundain. Yn sefyll ar uchder o 135 metr (443 troedfedd), mae'n cynnig golygfeydd godidog o'r ddinas islaw. Gall ymwelwyr fynd ar daith hamddenol yn un o'r 32 capsiwlau uwch-dechnoleg, a gall pob un ohonynt ddal hyd at 25 o bobl.

Mae’r London Eye wedi dod yn un o atyniadau twristiaeth mwyaf poblogaidd y ddinas, gan ddenu mwy na 3.5 miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn. Diolch i'w ddyluniad a'i leoliad unigryw, mae hefyd wedi dod yn symbol pwysig o Lundain ei hun, gan ymddangos ar gardiau post a chofroddion di-rif. P'un a ydych chi'n chwilio am olygfa syfrdanol neu ddim ond eisiau amsugno awyrgylch y ddinas wych hon, mae ymweliad â'r London Eye yn siŵr o fod yn brofiad bythgofiadwy.

10. Sky Garden

40 Tirnodau Llundain Mae Angen i Chi eu Profi yn Eich Oes  43

Mae Sky Garden yn dirnod yn Llundain sy'n cynnig golygfeydd anhygoel o'r ddinaswedd. Lleolir yr ardd ar lawr uchaf olwyn Ferris London Eye ac mae ar agor i'r cyhoedd yn ystod oriau golau dydd.

Gall ymwelwyr fwynhau amrywiaeth o blanhigion, gan gynnwys coed trofannol, perlysiau a blodau. Mae Sky Garden hefyd yn cynnwys caffi a bar, gan ei wneud yn lle delfrydol iymlacio a mwynhau'r golygfeydd godidog. P'un a ydych chi'n chwilio am gyfle tynnu lluniau syfrdanol neu eisiau dianc rhag prysurdeb bywyd Llundain, mae'n werth ymweld â Sky Garden.

11. Regent’s Park

40 Tirnodau Llundain Mae Angen i Chi eu Profi yn Eich Oes  44

Parc Regent’s yw un o dirnodau mwyaf eiconig Llundain. Mae'r parc gwasgarog yn gartref i amrywiaeth eang o fflora, ffawna, a sawl heneb hanesyddol. Gall ymwelwyr grwydro drwy’r gerddi sydd wedi’u trin yn ofalus, bwydo’r hwyaid ar y llyn, neu archwilio’r Theatr Awyr Agored.

Mae Parc Regent’s hefyd yn fan poblogaidd ar gyfer picnics a chwaraeon. Gyda chymaint i'w weld a llawer o weithgareddau i'w mwynhau, nid yw'n syndod bod y berl hon o Lundain yn un o'r cyrchfannau twristiaeth mwyaf poblogaidd yn y ddinas.

12. Amgueddfa Wyddoniaeth

Mae'r Amgueddfa Wyddoniaeth yn dirnod hynod ddiddorol yn Llundain. Fe'i lleolir ar Exhibition Road yn South Kensington ac mae'n gartref i gasgliad o dros 300,000 o eitemau. Mae gan yr amgueddfa arddangosion rhyngweithiol ar bynciau amrywiol, gan gynnwys anatomeg ddynol, archwilio'r gofod, a hanes meddygaeth.

Mae gan yr amgueddfa lyfrgell ac archifau hefyd, sydd ar agor i'r cyhoedd. Yr Amgueddfa Wyddoniaeth yw un o'r atyniadau twristiaeth mwyaf poblogaidd yn Llundain ac mae'n derbyn dros 3 miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn.

13. Hyde Park

Hyde Park yw un o dirnodau enwocaf Llundain ac mae'n alle gwych i ymweld ag ef os ydych am brofi peth o hanes a diwylliant y ddinas. Roedd y parc yn gartref i lawer o ddigwyddiadau pwysig trwy gydol ei hanes hir, gan gynnwys Arddangosfa Fawr 1851 a Gemau Olympaidd Llundain yn 2012.

Mae Hyde Park hefyd yn lle poblogaidd ar gyfer cyngherddau a digwyddiadau cyhoeddus eraill, sy'n ei wneud yn lle gwych. lle i bobl wylio a mwynhau awyrgylch unigryw Llundain. Os ydych chi am ddianc rhag prysurdeb Llundain, Hyde Park yw'r lle perffaith i ymlacio ac ailwefru. Gyda'i erddi hardd, ei lynnoedd tawel, a'i fannau agored eang, mae'r parc yn darparu gwerddon o dawelwch y mae mawr ei angen yng nghanol Llundain.

14. Amgueddfa Hanes Natur

Mae’r Amgueddfa Hanes Natur yn Llundain yn un o dirnodau mwyaf eiconig y ddinas. Yn gartref i gasgliad helaeth o sbesimenau byd natur, mae'r amgueddfa'n gyrchfan boblogaidd i dwristiaid a Llundeinwyr fel ei gilydd. Mae casgliad yr amgueddfa yn cynnwys ffosilau, mwynau, planhigion ac anifeiliaid o bob rhan o’r byd, gan roi cyfle unigryw i ymwelwyr ddysgu am fyd natur.

Mae’r amgueddfa hefyd yn gartref i nifer o arddangosfeydd rhyngweithiol, sydd wedi’u cynllunio i addysgu ac ymgysylltu ag ymwelwyr o bob oed. Mae'r Amgueddfa Hanes Natur yn dirnod yn Llundain na ddylid ei golli.

15. Yr Arsyllfa Frenhinol

40 Tirnodau Llundain y Mae Angen i Chi eu Profi yn Eich Oes  45

Mae'r Arsyllfa Frenhinol yn dirnod gwirioneddol ddiddorol yn Llundain. Wedi'i leoli yn Greenwich, fe'i sefydlwyd ym 1675 gan y Brenin Siarl II. Chwaraeodd yr Arsyllfa ran hanfodol yn natblygiad mordwyo morwrol, ac mae'n parhau i fod yn sefydliad ymchwil gwyddonol pwysig hyd heddiw.

Mae llinell enwog Prif Meridian yr Arsyllfa yn rhannu’r byd i’r dwyrain a’r gorllewin, ac fe helpodd ei gweithgareddau cadw amser i sefydlu Llundain fel prifddinas ariannol y byd. Gall ymwelwyr â’r Arsyllfa weld y telesgopau hanesyddol, dysgu am waith seryddwyr enwog fel Edmund Halley, a hyd yn oed arsylwi awyr y nos trwy delesgopau modern y cyfleuster. I unrhyw un sydd â diddordeb mewn seryddiaeth neu hanes gwyddoniaeth, mae'r Arsyllfa Frenhinol yn gyrchfan hanfodol yn Llundain.

16. Sw Llundain

40 Tirnodau Llundain y Mae Angen i Chi eu Profi yn Eich Oes  46

Agorodd Sw Llundain ym 1828, gan ei wneud yn sw gwyddonol hynaf y byd. Mae’r safle 36 erw (15 ha) yn gartref i dros 12,000 o anifeiliaid, gyda llawer ohonynt mewn perygl. Lleolir Sw Llundain ar ymyl ogleddol Regent’s Park ac fe’i rheolir dan nawdd Cymdeithas Sŵolegol Llundain (ZSL), elusen sy’n ymroi i warchod anifeiliaid a’u cynefinoedd. Mae'r gymdeithas hefyd yn rheoli Sw Whipsnade yn Swydd Bedford a Dulag yn Ynysoedd y Philipinau.

Mae Sw Llundain ar agor bob dydd o'r flwyddyn ac eithrio Dydd Nadolig. Y sw
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.