18 o Drefi Bychain Mwyaf swynol yn Lloegr

18 o Drefi Bychain Mwyaf swynol yn Lloegr
John Graves

Tabl cynnwys

Os ydych chi'n caru trefi bach, mae gan Loegr ddigon i'w gynnig. P'un a ydych yn lleol neu'n ymweld o dramor, mae digon o drefi bach swynol yn Lloegr i chi eu harchwilio. O bentrefi arfordirol i bentrefannau gwledig, mae gan dir godidog Lloegr hanes a thirwedd bywiog ac eang y gall hyd yn oed fod yn anodd dewis ble i fynd neu beth i'w wneud.

Yn ffodus, rydym wedi llunio rhestr o deunaw o drefi bychain mwyaf swynol Lloegr. Ymhlith y gemau ar y rhestr hon mae digon o hanes a chymeriad i wneud eich ymweliad yn gofiadwy a hyd yn oed yn ysbrydoledig. Mae'n werth ymweld â phob tref fechan ar y rhestr am ei rhesymau unigryw ei hun, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn eu harchwilio i gyd os yn bosibl!

1. Rye, Dwyrain Sussex

Castell Rye yn Rye Town, Lloegr

Mae Rye yn dref fach swynol yn Nwyrain Sussex, Lloegr. Fe'i lleolir ar Afon Rother , rhwng trefi Hastings a Romney Marsh . Mae gan y dref boblogaeth o tua 4,000 o bobl.

Mae Rye yn enwog am ei gwestai a'i bwytai swynol, yn ogystal â'i siopau bach a'i siopau bwtîc. Mae'r dref hefyd yn gartref i nifer o adeiladau hanesyddol, gan gynnwys y Castell Rye o'r 12fed ganrif a Thŵr Ypres o'r 16eg ganrif. Yn ogystal â bod yn un o'r trefi mwyaf swynol yn Lloegr, mae Rye hefyd yn gyrchfan boblogaidd i dwristiaid, gydag ymwelwyr yn dod o bob rhan o'r byd i brofi ei awyrgylch unigryw.

2. Clovelly,ei strydoedd instagrammable a phensaernïaeth draddodiadol Seisnig. Gall ymwelwyr archwilio llawer o adeiladau hanesyddol Alfriston, gan gynnwys Eglwys St. Nicholas, sy'n dyddio'n ôl i'r 14eg ganrif. Mae’r dref swynol hefyd yn gartref i nifer o siopau bach a chaffis, sy’n ei gwneud yn lle delfrydol i dreulio diwrnod yn archwilio cefn gwlad Lloegr.

17. Whitby, Gogledd Swydd Efrog

Whitby, Gogledd Swydd Efrog

Tref fechan yng Ngogledd Swydd Efrog, Lloegr yw Whitby. Mae'n fwyaf adnabyddus am ei gysylltiad â chwedl Dracula, gan mai dyma leoliad nofel Bram Stoker o'r un enw. Fodd bynnag, mae Whitby hefyd yn dref glan môr hardd gyda hanes hir a chyfoethog.

Mae Abaty Whitby, er enghraifft, yn dyddio'n ôl i'r 7fed ganrif, ac mae harbwr hardd y dref wedi'i ddefnyddio fel lleoliad ffilm ar gyfer llawer o ffilmiau. a sioeau teledu. Heddiw, mae Whitby yn gyrchfan boblogaidd i dwristiaid, gydag ymwelwyr yn dod o bob rhan o'r byd i fwynhau ei olygfeydd godidog a'i dirnodau hanesyddol.

18. Great Budworth, Swydd Gaer

Tref fach yn sir Gaer, Lloegr yw Great Budworth. Mae’r dref wedi’i lleoli ar yr Afon Weaver, a daw ei henw o’r geiriau Hen Saesneg am “boat” a “worth”. Mae gan Great Budworth hanes hir, ac mae eglwys y plwyf, y Santes Fair, yn dyddio'n ôl i'r 12fed ganrif. Roedd y dref hefyd yn gartref i lawer o dafarndai coetsis, yn gwasanaethu teithwyr a oedd yn mynd trwodd ar yFfordd o Lundain i Lerpwl.

Edrychwch ar y post hwn ar Instagram

Post a rennir gan ✨ Alina ✨ (@_alina_dragan_)

Heddiw, mae Great Budworth yn gyrchfan boblogaidd i dwristiaid sy'n adnabyddus am ei strydoedd a'i strydoedd eithriadol. adeiladau hanesyddol. Gall ymwelwyr hefyd archwilio cefn gwlad hardd y dref, sy'n cynnwys nifer o barciau a gwarchodfeydd natur. P'un a ydych am ddysgu am hanes neu'n mwynhau mynd am dro hamddenol, mae'n werth ymweld â Great Budworth.

Rydym yn meddwl ei bod yn ddiogel dweud na all gael llawer mwy swynol na hyn! Felly os ydych chi'n bwriadu mynd ar daith ddiwylliannol Seisnig unrhyw bryd yn fuan, edrychwch ar rai o'r trefi bach Seisnig unigryw a hynod hyn a gyrhaeddodd ein rhestr. O Great Budworth i Avebury a Windsor i Warwick, mae digon o hanes a harddwch i'w harchwilio yn y trefi hyn. A pheidiwch ag anghofio Rye a Henley-on-Thames am flas ar rywbeth gwahanol ! Gallwch hefyd edrych ar ein canllaw i'r Alban, a fydd yn eich helpu i gynllunio eich ymweliad nesaf.

Dyfnaint

Stryd yn Clovelly, Gogledd Dyfnaint

Mae Clovelly, Dyfnaint, yn dref fach ond hyfryd yn Lloegr. Mae'r dref fywiog yn adnabyddus am ei strydoedd serth a'i harbwr prydferth. Gall ymwelwyr Clovelly fwynhau golygfeydd godidog o Gefnfor yr Iwerydd, yn ogystal â'r siopau hynod a bwytai ar hyd y strydoedd.

Mae'r dref hefyd yn gartref i nifer o dirnodau hanesyddol, gan gynnwys hen gastell Normanaidd a chastell o'r 12fed ganrif. eglwys. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae Clovelly wedi dod yn gyrchfan boblogaidd i dwristiaid, gyda theithwyr o bob rhan o'r byd yn dod i brofi ei swyn unigryw.

3. Castle Combe, Wiltshire

Castle Combe, Wiltshire, Lloegr

Tref fach yn sir Wiltshire, Lloegr yw Castle Combe. Mae'r dref wedi'i lleoli ar Afon Avon ac mae'n adnabyddus am ei strydoedd a'i hadeiladau golygfaol. Mae gan Castle Combe hanes hir, ac fe'i crybwyllwyd gyntaf yn Llyfr Domesday ym 1086. Daw enw'r dref o'r geiriau Hen Saesneg 'combe,' sy'n golygu 'valley,' a 'castle,' sy'n golygu anheddiad caerog.'

Roedd Castle Combe yn dref farchnad bwysig yn yr Oesoedd Canol ac roedd ganddi farchnad wythnosol. Heddiw, mae'r dref yn gyrchfan boblogaidd i dwristiaid ac yn gartref i nifer o adeiladau hanesyddol, gan gynnwys castell Normanaidd yr Arglwydd Abingdon.

4. Warwick, Swydd Warwick

Castell Warick yn y DU

Mae Warwick yn dref yn Lloegr sy'n adnabyddus amei gastell. Adeiladwyd y castell yn wreiddiol gan William y Concwerwr yn ystod yr 11eg ganrif. Heddiw, mae’r castell ar agor i’r cyhoedd ac fe’i hystyrir yn un o atyniadau twristiaeth mwyaf poblogaidd y wlad.

Yn ogystal â’r castell, mae Warwick hefyd yn gartref i nifer o dirnodau hanesyddol eraill, gan gynnwys St. Eglwys Fair, a adeiladwyd yn y 14eg ganrif, ac Ysbyty'r Arglwydd Leycester, a sefydlwyd yn yr 16eg ganrif. Mae tref Warwick hefyd yn gartref i lawer o dafarndai a bwytai traddodiadol Seisnig, sy'n ei wneud yn lle perffaith i ymweld ag ef i gael blas ar ddiwylliant Seisnig pur a dilys.

5. Lyndhurst, Hampshire

Y brif ffordd trwy dref fach Lyndhurst

Tref yn Swydd Hampton , Lloegr ydy Lyndhurst . Wedi'i lleoli yn y New Forest, mae gan dref Lyndhurst boblogaeth o tua 3,000 o bobl yn unig. Mae Lyndhurst yn adnabyddus am ei harddwch golygfaol a'i siopau a bwytai niferus.

Mae’r dref hefyd yn gartref i’r New Forest Museum, sy’n adrodd hanes hanes a diwylliant yr ardal. Gall ymwelwyr â Lyndhurst fwynhau llawer o weithgareddau, gan gynnwys heicio, beicio a marchogaeth. Mae yna hefyd nifer o gyrsiau golff yn yr ardal. Mae Lyndhurst yn lle delfrydol i ymweld ag ef ar gyfer seibiant ymlaciol yng nghefn gwlad.

6. Painswick, Swydd Gaerloyw

Painswick Town

Mae Painswick yn dref fach swynol yn Swydd Gaerloyw, Lloegr. Mae wedi ei leoli arymyl y Cotswolds, ardal o fryniau a dyffrynnoedd. Mae'r dref yn gartref i lawer o adeiladau hanesyddol, gan gynnwys eglwys St. Painswick, sy'n dyddio'n ôl i'r 12fed ganrif.

Mae'r dref hefyd yn adnabyddus am ei choed yw, y dywedir eu bod yn ganrifoedd oed. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae Painswick wedi dod yn gyrchfan boblogaidd i dwristiaid, a dim ond yn y blynyddoedd i ddod y mae ei boblogrwydd yn debygol o gynyddu. Gyda’i leoliad hardd a chyfoeth o hanes, mae Painswick yn un o drefi mwyaf teilwng Lloegr ar gyfer taith dwristaidd drylwyr.

7. Windsor, Berkshire

Castell Windsor yn Windsor

Mae Windsor yn dref swynol yn Lloegr yn Berkshire sydd wedi'i lleoli ar lan ddeheuol Afon Tafwys, i'r gorllewin o Lundain. Mae Windsor yn gartref i Gastell Windsor, sydd ymhlith preswylfeydd swyddogol y frenhines Brydeinig. Mae gan y castell hanes hir ac mae wedi cael ei ddefnyddio - ers canrifoedd - gan y teulu brenhinol. Heddiw, mae'n gyrchfan boblogaidd i dwristiaid sy'n denu miloedd o ymwelwyr yn flynyddol.

Mae tref Windsor hefyd yn gartref i nifer o dirnodau hanesyddol eraill, gan gynnwys Neuadd y Ddinas Windsor a Pharc Mawr Windsor. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r dref hefyd wedi dod yn gyrchfan siopa boblogaidd, gyda nifer o siopau a bwytai pen uchel wedi'u lleoli ar Stryd Fawr Windsor i gerddwyr. Gyda'i gymysgedd o hanes a moderniaeth, mae Windsor yn lle delfrydol i ymweld ag ef ar gyfer taith diwrnod neu daith fwy estynediggwyliau hamddenol.

8. St. Ives, Cernyw

Harbwr St. Ives, Cernyw

St. Mae Ives yn dref fach hynod yng Nghernyw, Lloegr, sy'n adnabyddus am ei lleoliad golygfaol a'i hawyrgylch cyfeillgar. Wedi'i lleoli ar arfordir yr Iwerydd, mae St. Ives wedi bod yn gyrchfan boblogaidd i dwristiaid a phobl leol fel ei gilydd ers amser maith. Mae'r dref yn gartref i nifer o siopau a bwytai bach swynol, yn ogystal â sawl traeth sy'n berffaith ar gyfer nofio, torheulo a / neu syrffio.

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae St. Ives hefyd wedi dod yn ganolbwynt ar gyfer y celfyddydau, gyda rhai orielau a stiwdios yn ymddangos yng nghanol y dref. Diolch i'w naws gyfeillgar a'i hawyrgylch hardd, St. Ives yw un o'r trefi mwyaf pleserus yn Lloegr i ymweld â hi.

9. Henley-on-Thames, Swydd Rydychen

Skyline Of Henley On Thames Yn Swydd Rydychen DU

Mae Henley-on-Thames yn dref fach hudolus sydd wedi'i lleoli yn Swydd Rydychen, Lloegr. Mae'r dref wedi'i lleoli ar Afon Tafwys ac mae'n adnabyddus am ei regata rhwyfo blynyddol. Mae'r regata wedi'i chynnal ar yr afon ers 1839 ac mae'n denu miloedd o wylwyr bob blwyddyn.

Yn ogystal â bod yn gyrchfan boblogaidd i dwristiaid, mae Henley-on-Thames hefyd yn gartref i nifer o fusnesau a sefydliadau. Mae'r rhain yn cynnwys pencadlys GlaxoSmithKline, cwmni fferyllol rhyngwladol, ac Ysgol Fusnes Henley, sy'n rhan o Brifysgol Reading. Gyda'i golygfeyddlleoliad a hanes cyfoethog, mae Henley-on-Thames yn un o'r trefi yn Lloegr na ddylid ei hepgor.

10. Southam, Swydd Gaerloyw

Tref yn sir dde-orllewinol Swydd Gaerloyw, Lloegr yw Southam. Saif ar Afon Avon , tua 10 milltir (16 km) i'r dwyrain o Gaerloyw a 20 milltir (32 km) i'r gogledd o Fryste . Mae'r dref wedi'i gefeillio â threfi Ffrengig Valenciennes a Saint-Dié-des-Vosges.

Meddiannu Southam gan y Sacsoniaid yn y 7fed ganrif ac fe'i cofnodwyd yn y Domesday Book fel Sudham . Roedd yn rhan o Gantref Dunston a Hinton a rhoddwyd siarter marchnad iddo ym 1227. Roedd Southam yn dref farchnad lewyrchus yn ystod yr Oesoedd Canol a oedd yn adnabyddus am ei masnach wlân. Yn ddiweddarach daeth yn arhosfan allweddol ar y llwybr hyfforddi rhwng Llundain a Bryste.

Roedd diwydiannau’r dref yn cynnwys gwneud gwydr, bragu a gwaith brics. Yn y 19eg ganrif, dirywiodd y diwydiannau hynny, ond parhaodd Southam yn ganolfan amaethyddol bwysig. Heddiw, mae Southam yn gymuned lewyrchus gydag amrywiaeth o siopau a busnesau. Er gwaethaf ei gwreiddiau hanesyddol, mae'n dref fodern iawn sydd wedi croesawu newid tra'n dal i gadw ei swyn traddodiadol.

Gweld hefyd: Killarney Ireland: Lle Llawn Hanes a Threftadaeth - Arweinlyfr Gorau i'r 7 Lleoliad Gorau

11. Frome, Gwlad yr Haf

Catherine Hill Frome, a gymerwyd yn Frome, Gwlad yr Haf, DU

Mae Frome yn dref hardd a swynol yng Ngwlad yr Haf, Lloegr, gyda phoblogaeth o tua 26,000 o bobl. Mae wedi ei leoli ar yr AfonFrome tua 13 milltir (21 km) i'r dwyrain o Gaerfaddon a 30 milltir (48 km) i'r de-orllewin o Fryste. Mae gan Frome hanes hir yn dyddio'n ôl i'r cyfnod Rhufeinig pan gafodd ei adnabod fel Frumosa.

Rhoddwyd siarter marchnad y dref gan y Brenin John ym 1227, ac mae wedi bod yn dref farchnad bwysig ers hynny. Mae Frome wedi ei gefeillio â Rennes-le-Château yn Ffrainc a Weilburg yn yr Almaen. Mae hefyd yn gartref i’r Caws blynyddol & Gŵyl Nionyn, sy'n dathlu dau gynnyrch enwocaf y dref. Os ydych chi erioed yng Ngwlad yr Haf, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ymweld â Frome!

12. Avebury, Wiltshire

Cylch a Phentref Cerrig Avebury, Wiltshire, Lloegr

Mae Avebury yn dref eithaf hardd yn Wiltshire, Lloegr, sy'n fwyaf adnabyddus am ei chylch cerrig mwyaf yn Ewrop. Mae'r dref ei hun yn fach a swynol, gyda sgwâr marchnad bywiog a llawer o adeiladau hanesyddol.

Mae strydoedd y dref wedi'u leinio â siopau retro a chaffis yn arwain at y cylch cerrig ac wedi'u gosod mewn cae hardd. Gall ymwelwyr archwilio'r cerrig neu fynd am dro o amgylch y wlad gyfagos. Mae Avebury yn lle gwych i archwilio am ddiwrnod neu ddau ac mae’n rhoi cipolwg hynod ddiddorol ar orffennol godidog Lloegr.

13. Dorchester on Thames, Swydd Rydychen

Mae Dorchester on Thames yn dref fach hyfryd sydd wedi'i lleoli yn Swydd Rydychen, Lloegr. Wedi'i leoli ar Afon Tafwys, mae Dorchester on Thames yn gartref i nifer o dirnodau hanesyddol. Un o'r rhai mwyaf nodedigtirnodau yw Abaty Dorchester, a sefydlwyd yn y 7fed ganrif. Mae gan y dref hefyd nifer o hen eglwysi eraill, yn ogystal â phont ganoloesol sy'n croesi'r afon.

Edrychwch ar y post hwn ar Instagram

Post a rennir gan Paulina Załęczna (@fevvers_ever)

Gweld hefyd: 9 Merched Gwyddelig Enwog

Yn Yn y blynyddoedd diwethaf, mae Dorchester on the Thames wedi dod yn gyrchfan boblogaidd i dwristiaid oherwydd ei awyrgylch tref fach swynol a'i hagosrwydd at Rydychen. Gall ymwelwyr â'r dref fwynhau gweithgareddau amrywiol, gan gynnwys archwilio'r Abaty, cerdded trwy'r strydoedd hynod, a chael picnic ger yr afon. Gyda'i leoliad hardd a'i hanes cyfoethog, mae Dorchester on the Thames yn ddelfrydol ar gyfer taith diwrnod neu wyliau mwy estynedig.

14. Arundel, Gorllewin Sussex

Golygfa o gastell Arundel, castell canoloesol wedi'i adfer a'i ailfodelu yn Arundel, Gorllewin Sussex, Lloegr, y DU

Mae Arundel yn dref fach yn sir Gaernarfon. Gorllewin Sussex yn ne Lloegr. Mae'r dref wedi'i lleoli ar Afon Arun, tua 10 milltir (16 km) i'r gogledd o Chichester. Mae Arundel yn gyrchfan boblogaidd i dwristiaid oherwydd ei golygfeydd prydferth a'i hadeiladau hanesyddol, gan gynnwys Castell Arundel, sydd wedi bod yn gartref i Ddug Norfolk ers dros 850 o flynyddoedd.

Mae gan y dref hefyd lawer o dai arddull Sioraidd a eglwys gadeiriol y 12fed ganrif. Yn ogystal â'i dreftadaeth bensaernïol, mae Arundel hefyd yn adnabyddus am ei Gŵyl Cyflymder flynyddol, sy'n denu cefnogwyr rasio ceirledled y byd.

15. Sevenoaks, Caint

Sevenoaks Hen blasty Seisnig 15fed ganrif. Tŷ cefn gwlad clasurol Seisnig

Tref fach yng Nghaint, Lloegr yw Sevenoaks. Yn ogystal â bod yn gartref i nifer o adeiladau hanesyddol a thirnodau, mae gan Sevenoaks hefyd amrywiaeth o siopau a bwytai sy'n cynnig gwasanaethau rhagorol i holl ymwelwyr a thwristiaid y dref.

Mae Sevenoaks hefyd yn adnabyddus am ei ysbryd cymunedol cryf a ei Ŵyl Sevenoaks flynyddol, sy'n dathlu hanes a diwylliant y dref. Bydd ymwelwyr â Sevenoaks yn dod o hyd i lawer o westai bach, gwely a brecwast, a llawer o fythynnod a fflatiau hunanarlwyo. Mae'r dref hefyd wedi'i chysylltu'n dda â Llundain ar y trên, sy'n golygu ei bod yn lleoliad perffaith ar gyfer archwilio gweddill Lloegr.

16. Alfriston, Dwyrain Sussex

Eglwys Sant Andreas, Alfriston, Sussex, Lloegr

Tref fechan yn ardal Dwyrain Sussex yn Lloegr yw Alfriston. Wedi'i leoli ar Afon Cuckmere, mae Alfriston yn gartref i tua 1,300 o bobl. Mae enw’r dref yn deillio o’r Hen eiriau Saesneg am ‘river settlement.’ Roedd pobl yn byw yn Alfriston am y tro cyntaf yn y 5ed ganrif ac fe’i cofnodwyd yn ddiweddarach yn y Domesday Book fel ‘Alfreton.’ Tyfodd y dref yn gyson trwy gydol y Canoldir. Oedran, ac erbyn yr 17eg ganrif, roedd yn gartref i nifer o ddiwydiannau bach, gan gynnwys lliw haul a bragu.

Heddiw, mae Alfriston yn gyrchfan boblogaidd i dwristiaid sy'n adnabyddus amdano
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.