Y 10 Peth Am Ddim Gorau i'w Gwneud Yn Llundain

Y 10 Peth Am Ddim Gorau i'w Gwneud Yn Llundain
John Graves
Mae London Eye hefyd i'w gael yma felly os ydych chi eisiau gweld mwy o'r ddinas dyna un ffordd o wneud hynny.

Mae llawer i'w weld yn South Bank felly ni fyddwch yn siomedig a gallwch hyd yn oed wirio allan yr atyniadau tra byddwch yno. Rhaid ymweld â Llundain.

South Bank – Llundain

Llundain y Lle y Mae'n Rhaid i Chi Ymweld ag ef

Dyna oedd ein rhestr o'r pethau rhad ac am ddim gorau i wneud yn Llundain ond wrth gwrs, mae digon o bethau mwy gallwch weld a gwneud yn Llundain am ddim neu beidio. Mae'r ddinas yn enfawr ac mae ganddi rywbeth a fydd yn denu gwahanol bobl. Mae'n un o'r lleoedd hynny y mae angen i chi ymweld ag ef a chael yr holl bethau gwych sydd ganddo i'w gynnig.

Ydych chi wedi ymweld ag unrhyw un o'r atyniadau hyn rydyn ni wedi'u crybwyll? Neu'r atyniadau wnaethon ni eu methu? Cofiwch roi gwybod i ni os oes yna bethau eraill am ddim i'w gwneud yn Llundain y gallem fod wedi'u methu!

Edrychwch ar rai blogiau cysylltiedig yn Llundain: Sky Gardens

Mae llawer o bobl sy'n dod i Lundain yn meddwl pa mor ddrud yw'r ddinas o fwyta allan i ymweld ag atyniadau twristaidd. Ond mae llawer o bethau gwych am ddim i'w gwneud yn Llundain. Nid oes yn rhaid i chi dreulio llawer i gael amser gwych yn Llundain a byddwn yn rhannu'r 10 peth rhad ac am ddim gorau i'w gwneud yn Llundain gyda chi. Cymaint i'w weld a'i wneud, daliwch ati i ddarllen i gael gwybod…

Cerdded ar Draws Pont y Tŵr

Un o'r pethau rhad ac am ddim i'w wneud yn Llundain yw edrych ar un o nodweddion enwocaf y ddinas; Pont y Twr. Ewch am dro hyfryd ar draws Tower Bridge, boed yn ystod y dydd neu gyda’r nos, mae’n drawiadol iawn i’w weld. Adeiladwyd y Bont dros gyfnod anhygoel o 120 o flynyddoedd ac mae wedi cael ei hystyried yn rhyfeddod peirianyddol. Pan fydd pobl yn meddwl am Lundain dyma un o'r nodweddion eiconig hynny sy'n cael ei gofio bob amser.

Os ydych chi am wneud mwy na cherdded ar ei thraws, gall ymwelwyr grwydro y tu mewn i Bont y Tŵr a dysgu am ei hanes hynod ddiddorol. Gall pobl sy'n ymweld hefyd edrych ar y llawr gwydr a golygfa banoramig anhygoel o'r llwybrau cerdded lefel uchel. Hefyd, byddwch chi eisiau gweld yr Ystafelloedd Injan Fictoraidd anhygoel.

Tower Bridge – Llundain

Edrychwch ar Barc St. James

Un o y pethau rhad ac am ddim i'w gwneud yn Llundain yw ymweld â Pharc St. James, sef y Parc Brenhinol hynaf yn Llundain. Mae'r parc wedi'i amgylchynu gan dri Phalas Llundain eiconig, sef y Senedd, StJames Palace a Phalas Buckingham enwog. Mae'r parc yn llawn coed hardd a llwybrau cerdded sy'n ei wneud yn fan perffaith i ddianc o fywyd prysur y ddinas.

Edrychwch ar y llyn a'r ffynnon hardd a geir yma i weld a allwch chi weld y pelicaniaid lleol yn bwydo amser. Neu ewch i Gaffi St. James a mwynhewch baned o de a rhywfaint o ginio wrth i chi fwynhau'r golygfeydd hyfryd.

Mae'r parc yn gorchuddio dros 57 erw felly mae'n llawn harddwch i'w ddarganfod tra byddwch chi yma. Megis yr amrywiaeth o henebion, cerfluniau a chofebion sydd er anrhydedd i lawer o bobl enwog a brenhinol. Un rydyn ni'n argymell yn fawr ei weld yw taith gerdded goffa'r Dywysoges Diana sy'n saith milltir o hyd. Drwy gydol y daith hon, byddwch yn dod ar draws 90 o blaciau sy'n dweud wrthych am adeiladau a lleoliadau enwog sy'n gysylltiedig â'r Dywysoges Diana. Mae Parc St. James yn wych i'w archwilio a chael rhywfaint o amser segur.

St. James Park – Llundain

Mwynhewch y Golygfeydd yn y Big Ben

Rhan eiconig arall o Lundain yw ymweld â Big Ben, y bydd bron pawb sy’n dod i Lundain wedi clywed amdano. Mae'n cael ei gydnabod ledled y byd pan fydd pobl yn meddwl am Lundain - mae'n bendant ar ben eu meddyliau. Big Ben mewn gwirionedd yw'r enw a roddir ar y gloch y tu mewn i'r tŵr sy'n pwyso mwy na 13 tunnell. Yn wreiddiol fe’i gelwid yn ‘The Great Bell’ cyn cael ei hailenwi, Big Ben. Yn ystod y nos pan fydd yn goleuo yw pan fydd yn edrych ygorau.

Er ei fod yn cael ei adnewyddu ar hyn o bryd i ail-wydro ac ailbeintio’r cloc na ddisgwylir iddo gael ei gwblhau tan y 2020au. Bydd y clychau yn dawel nes bod y gwaith wedi'i gwblhau. Ond peidiwch â gadael i hyn eich digalonni oherwydd o gwmpas Big Ben mae golygfeydd hardd i'w gweld a gallwch chi ddal i edmygu Big Ben.

Gweld hefyd: 3 Prif Amgueddfeydd Chwaraeon i Ymweld â nhw yn yr Unol Daleithiau

Archwiliwch Sgwâr y Senedd

Nesaf ar ein rhestr o'r pethau rhad ac am ddim gorau i'w harchwilio mae Sgwâr y Senedd sydd wedi'i leoli ger Palas San Steffan yng nghanol Llundain. Mae'r sgwâr yn cynnwys ardal werdd fawr sy'n cynnwys deuddeg cerflun o wladweinwyr a phobl enwog eraill. Mae rhai cerfluniau o bobl enwog yn cynnwys Winston Churchill a Nelson Mandela.

Mae Sgwâr y Senedd yn atyniad poblogaidd yn Llundain. Mae'n atyniad poblogaidd a bywiog sy'n werth edrych arno am ei hanes yn unig, sy'n ymestyn dros ganrifoedd. Neu lle gwych i ymlacio ar y dyddiau heulog hynny.

Edmygu'r Gwyrddni yng Ngerddi Kensington

Ail barc brenhinol yn Llundain yw'r syfrdanol Gerddi Kensington sy'n cynnig ymwelwyr yn gymysgedd rhwng difyrion parc newydd a hen a llawer o fannau gwyrdd. Mae Gerddi Kensington yn enfawr ac yn gorchuddio 265 erw trawiadol.

Mae llawer i'w gweld yma o Faes Chwarae Coffa'r Dywysoges Diana sy'n cynnwys llong môr-ladron enfawr a ysbrydolwyd gan ei chariad at blant. Bydd plant wrth eu bodd â'r maes chwarae hwn lle gallantarchwilio a chwarae. Ysbrydolwyd y maes chwarae hefyd gan y llyfr plant poblogaidd Peter Pan.

Yna mae Cofeb Albert sydd wedi'i chysegru i'r Tywysog Albert ar ôl ei farwolaeth ym 1861. Mae'r gofeb ei hun yn dangos y Tywysog Albert yn cadw catalog o'r 'Arddangosfeydd Gwych' a ysbrydolodd mewn gwirionedd.

Mae Gerddi Kensington yn lle hyfryd i grwydro a cherdded o'i gwmpas gan gynnwys yr holl atyniadau gwahanol sydd i'w cael yma a gorau oll mae am ddim. Felly gwnewch yn siŵr ei fod ar eich rhestr o leoedd i ymweld â nhw yn Llundain.

Ewch am dro o amgylch Hyde Park

Eto dyma un arall o wyth Parc Brenhinol Llundain ac mae'n debyg mai un o barciau mwyaf poblogaidd Llundain. Mae'n gorchuddio 350 erw ac yn cynnwys dros 4,000 o goed, llyn ac amrywiaeth o erddi blodau. Yn ystod yr hydref, mae'n hyfryd cerdded o gwmpas gyda'r holl ddail yn disgyn a'r lliwiau tlws. Hefyd, perffaith yn yr haf pan fyddwch chi eisiau ymlacio o dan goeden gysgodol.

Mae gan Hyde Park lawer i'w gynnig i wahanol bobl a gallwch chi fwynhau gweithgareddau fel nofio, cychod, beicio a sglefrio. Mae yna hefyd gaeau ar gyfer gemau pêl-droed, cyrtiau tennis a thraciau ar gyfer marchogaeth. Hefyd wedi'u lleoli yn Hyde Park mae dau fwyty ar lan y llyn lle gallwch chi fwynhau diod braf a bwyd blasus. Mae'r parc hefyd yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau trwy gydol y flwyddyn o gyngherddau i ddiwrnodau i'r teulu.

Hyde Park –Llundain

Ymweld â Phalas Buckingham

Efallai na fydd rhywun yn disgwyl i ymweliad â Phalas Buckingham fod yn un o’r pethau rhad ac am ddim i’w wneud yn Llundain, ond mae’n rhaid i hwn fod yn un o’r atyniadau hynny rhaid i chi fod ar eich rhestr o leoedd i ymweld â nhw tra yn y ddinas. Mae Palas Buckingham yn rhan eiconig o Lundain ac yn lle y byddai llawer yn ei gysylltu â'r teulu brenhinol.

Efallai y byddwch hyd yn oed yn gweld y newid enwog yn y gwarchodwyr a chael llun yn sefyll o flaen y gatiau eiconig. Gan mai dyma'r peth twristaidd i'w wneud. Fel arall, sut fyddai unrhyw un yn gwybod eich bod chi wedi bod yno? Yn ystod misoedd yr haf, mae Palas Buckingham yn ei agor i ymwelwyr gael cipolwg ar sut mae'r ochr arall yn byw. Byddwch yn cael y cyfle gwych i archwilio'r ystafelloedd gwladol moethus a gweld trysorau brenhinol gwych.

Palas Buckingham – Llundain

Archwiliwch y Goruchaf Lys

Mae'r un hwn ychydig yn wahanol i'ch atyniadau nodweddiadol yn Llundain ond mae'n dal yn werth edrych arno. Mae gan y Goruchaf Lys yn Llundain hanes hir a diddorol ac mae wedi chwarae rhan enfawr wrth greu cyfraith y DU. Gallwch ymweld â'r llys am ddim a gwylio achosion gwahanol o'r oriel gyhoeddus.

Neu cymryd rhan mewn teithiau tywys lle gallwch archwilio hanes y Goruchaf Lysoedd. Byddwch yn cael gweld ystafelloedd y llys ac yn ymweld â Llyfrgell yr Ynadon nad yw fel arfer ar agor i'r cyhoedd. Mae teithiau ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwenera gallwch hefyd edrych ar yr ardal arddangos ac ymlacio yn y caffi. Mae'n ddewis gwych os ydych chi'n chwilio am bethau am ddim i'w gwneud yn Llundain.

Gwiriwch Gelf yn Y Tate Modern

Mae'r atyniad hwn yn galw am bawb sy'n hoff o gelf sy'n dymuno edrych ar gelf fodern a chyfoes ryngwladol anhygoel. Mae amrywiaeth o gasgliadau yn cael eu harddangos sy'n rhad ac am ddim i'w mwynhau. Mae'r Tate Modern wedi'i leoli ar lannau'r Tafwys ac mae'n cynnig gwaith ysbrydoledig gan artistiaid enwog fel Picasso, Matisse a Dali. Os nad ydych yn siŵr pwy ydyn nhw, gallwn ddweud wrthych eu bod yn rhai o’r artistiaid gorau o bob rhan o’r byd.

Gweld hefyd: Mynd o gwmpas y Beauty Antrim, y Sir Fwyaf yng Ngogledd Iwerddon

Gallech dreulio ychydig oriau yn cerdded o amgylch yr amgueddfa gelf a gwerthfawrogi’r hyn sydd ar gael. Cenhadaeth yr amgueddfa yw cynyddu mwynhad ac ymwybyddiaeth ymwelwyr o gelf Brydeinig o’r 16eg ganrif hyd heddiw. Nid yw taith i Lundain yn gyflawn heb ymweld â'r lle hwn.

Tate Modern – Llundain

Cerdded Ar hyd y Sout h Banc

Mae South Bank yn bendant yn lle y dylech ei archwilio tra byddwch yn Llundain a elwir yn ardal ddiwylliannol a chreadigol y ddinas. Mae'r ardal yn llawn hanes anhygoel, a phensaernïaeth ddiwylliannol lle gallech chi dreulio amser yn cerdded o gwmpas a gweld y cyfan.

Mae South Bank hefyd yn ardal lle rydych chi'n dod o hyd i wahanol ganolfannau cenedlaethol fel y theatrau Cenedlaethol a'r South Bank Canolfan. Yr enwog
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.