Irac: Sut i Ymweld ag Un o'r Tiroedd Hynaf ar y Ddaear

Irac: Sut i Ymweld ag Un o'r Tiroedd Hynaf ar y Ddaear
John Graves

Tabl cynnwys

Gwlad o'r Dwyrain Canol yw Gweriniaeth Irac , a leolir yng Ngorllewin Asia , yng Ngwlff Arabia . Lleolir Irac yn Mesopotamia Isaf yn unol â Babilon hanesyddol, ond mae hefyd yn cynnwys rhan o Mesopotamia Uchaf, y Levant, ac Anialwch Arabia. Mae Irac yn wlad o hanes mawr sy'n dyddio'n ôl i filoedd o flynyddoedd o wareiddiad, gan gynnwys gwareiddiadau Swmeraidd, Akkad, Babylonaidd, Asyriaidd, Rhufeinig, Sassanaidd ac Islamaidd.

Gelwid Irac fel Mesopotamia, ac fe'i lleolir yn rhanbarth Ffrwythlon y Cilgant. Cyfododd y gwareiddiad hwn rhwng dwy afon fawr Tigris ac Euphrates. Mae'r afonydd hyn yn llifo i Gwlff Persia trwy dalaith Irac. O ran byd natur, mae Irac yn wlad amrywiol, o fynyddoedd, dyffrynnoedd, a choedwigoedd gogledd Irac, yn enwedig yn rhanbarth Cwrdistan.

Irac: Sut i Ymweld ag Un o'r tiroedd hynaf ar Mae Earth 6

Irac yn gyrchfan bwysig i dwristiaid oherwydd ei natur amrywiol. Bryniau Hamrin, y gwastadedd gwaddodol ffrwythlon rhwng afonydd Tigris ac Ewffrates i anialwch diffrwyth fel Anialwch Arabia, a'r Levant. Mae Irac hefyd yn cynnwys llwyfandir anialwch gorllewinol, yn ogystal â safleoedd archeolegol gwych, gan ei fod yn grud gwareiddiadau mawr yn yr hen fyd.

Mae corsydd naturiol yn ne Irac, sef yr amgylchedd naturiol ar gyfer anifeiliaid mewn perygl heb ei ddarganfod yn unman arall yn y byd,yn ninas Kalar yn Sulaymaniyah, gogledd Irac. Adeiladwyd yr adeilad hwn yn y cyfnod cyn Islamaidd. Mae'n gastell hardd, uchel wedi'i leoli ar lan Afon Sirwan. Yn flaenorol, cafodd y castell hwn ei esgeuluso a'i ddinistrio nes ei adfer yn ystod teyrnasiad Saddam Hussien. Fe'i hystyrir yn un o'r henebion archeolegol yng ngogledd Irac yn rhanbarth Cwrdistan.

Dukan Lake

Mae un o nodweddion naturiol Sulaymaniyah wedi'i leoli yn y Sulaymaniyah ar y Argae Dukan ger tref Dukan. Y llyn yw'r corff dŵr mwyaf yn rhanbarth Cwrdistan yn Irac, gyda chyfadeilad twristiaeth yno.

Amgueddfa Sulaymaniyah

Amgueddfa archeolegol yng nghanol dinas Sulaymaniyah . Dyma'r ail amgueddfa fwyaf yn Irac o ran cynnwys. Mae'n cynnwys llawer o arteffactau sy'n dyddio'n ôl i'r cyfnod cynhanesyddol, y cyfnod Islamaidd hwyr a'r cyfnod Otomanaidd.

Mae gan y ddinas sîn gelfyddydol ffyniannus ac mae'n enwog am ei bwytai bendigedig sy'n gweini prydau blasus, ac un o'r prydau gorau yw'r kofta blasus gyda sesnin perffaith, yn ogystal â seigiau biryani blasus. Os ydych chi am fwynhau ymweld â dyffrynnoedd a gwerddon a gwneud llawer o anturiaethau, ni fyddwch yn ei chael hi'n well na'r ddinas hon.

Babilon

Yn ninas Babilon yn Irac, byddwch yn gallu dwyn i gof oes ymerodraethau hanesyddol hynafol, ymweld â'r Gerddi Crog, y mannau lle mae epigbu brwydrau rhwng brenhinoedd Persia ac Alecsander Fawr, ar hyn o bryd mae'r broses o adfer adeiladau a chadw gweddillion lleoedd hanesyddol wedi'i gwneud yn dda.

Wrth archwilio dinas Babilon teimlwn fel pe baem gan ddilyn yn ôl troed brenhinoedd ac ymerawdwyr mawr ac archwilio llawer o ddarnau hanesyddol ac archeolegol, er enghraifft, y cerfluniau llew toredig a arddangosir yn yr Amgueddfa Genedlaethol Brydeinig.

Gerddi Crog Babilon <13

Un o atyniadau twristaidd mawr Irac. Mae'n un o saith rhyfeddod y byd. Dyma'r unig ryfeddod y credir ei fod yn chwedl, honnir iddi gael ei hadeiladu yn ninas hynafol Babilon ac mae ei lleoliad presennol ger dinas Hilla yn Llywodraethiaeth Babilon. Dyma’r ymgais gynharaf at ffermio fertigol mewn hanes, ychydig o weddillion y safle hwn.

Tŵr Babilon

Tŵr anferth dirgel, hir a llydan, gyda gwaelod o 92 metr. Mae llawer o chwedlau yn adrodd hanes y safle hwn, fe'i hadeiladwyd i gyrraedd arglwydd y nefoedd, felly fe adeiladon nhw sawl tyrau ar ben ei gilydd nes bod y nifer yn cyrraedd wyth twr.

Yn y canol, rydym yn dod o hyd i orsaf a meinciau i orffwys, y gall y rhai sy'n ei chodi eistedd i orffwys arni. Mae'r olion bach ar y safle yn dweud mai siâp sgwâr ydoedd.

Ctesiphon

Yng nghanol y 4edd ganrif CC, dinasRoedd Ctesiphon yn un o'r aneddiadau bychain Persiaidd a leolir ar Afon Tigris, ac yn ystod y ganrif 1af OC daeth y ddinas hon yn brifddinas Parthian a thyfodd a datblygodd nes iddi gynnwys dinas Seleucia.

Yn y 7fed ganrif, daeth yn un o ddinasoedd pwysicaf a mwyaf yn Irac. Un o'r henebion yn y ddinas yw'r Sassanid Dome, sy'n cael ei ystyried yn un o'r cromenni pwysicaf a mwyaf yn y byd i gyd, yn ogystal â bod yn un o'r safleoedd archeolegol pwysicaf yn Irac.

5>Iwan o Khosrau Safle

Mae enwogrwydd Iwan o Khosrau neu Taq-i Kisra o ganlyniad i dân Persia, a oedd bob amser yn cael ei oleuo y tu mewn i'r Iwan. Mae'n werth nodi i'r Iwan gael ei adeiladu yn ystod teyrnasiad Khosrau yn 540 OC ac mae'n cynnwys dwy ran, sef yr adeilad ei hun a'r bwa wrth ei ymyl. Lleolir Iwan o Khosrau yn ninas Ctesiphon.

Mosul

Dinas â hanes rhyfeddol a chyfoethog, mae ganddi gasgliad o henebion hanesyddol rhyfeddol sy'n dyddio'n ôl dros 2000 o flynyddoedd. Mae sawl mosg yn dyddio'n ôl i'r cyfnod Islamaidd cynnar, er enghraifft, adfeilion Mosg Umayyad ers 640 CE. Sawl eglwys hynafol, fel Eglwys Sant Thomas yr Apostol dros yr Uniongred Syriaidd, yw'r eglwys hynaf yn y ddinas. Mae'r sôn hynaf amdano yn dyddio'n ôl i'r 6ed ganrif OC.

Dohuk

Dinas Dohuk yn Irac ywwedi'i leoli mewn dyffryn bach yn rhanbarth gogleddol Irac. Fe'i lleolir ychydig bellter o ffiniau Twrci. Mae'n un o'r ardaloedd hawsaf i fwynhau ymweld ag ef, ac mae'r bobl yn Dohuk bob amser yn croesawu ymwelwyr o bob rhan o'r byd.

Mae gan y ddinas hon hefyd nifer fawr o gaffis, a marchnadoedd Cwrdaidd rhagorol sy'n gwerthu sbeisys ac uchel. -carpedi o ansawdd, yn ogystal â'i rhaeadrau syfrdanol.

Samarra

Mae dinas Samarra yn un o'r dinasoedd pwysig yn hanes Islamaidd, gan iddi gael ei hadeiladu gan y Abbasid Caliph Al-Mu'tasim. Mae 124 km i'r gogledd o Baghdad . Mae Samarra yn nodedig fel canolfan sy'n denu twristiaid ac ymwelwyr oherwydd ei safleoedd archeolegol hanesyddol a chrefyddol. Mae'r ddinas yn cynnwys nifer o gysegrfeydd. Ymhlith y safleoedd hynod ddiddorol mae Mosg Al-Malawi a'i minaret rhyfeddol a Phalas Al-Baraka a adeiladwyd gan Caliph Al-Mutawakkil.

Ninefe

Dinas Ninefeh wedi'i leoli 410 km i'r gogledd o Baghdad, ac mae'n cynnwys llawer o henebion archeolegol pwysig, megis palas y Brenin Sennacherib, yn ogystal â phalas Ashurnasirpal II, a cherflun y Brenin Sargon enwog o Akkad.

5>Nimrud

Dinas Nimrud oedd prifddinas yr Asyriaid yn y 13eg ganrif CC, fe'i lleolir i'r de o Mosul. Darganfuwyd llawer o feddrodau brenhinol yn Nimrud, yn ogystal â thrysor Nimrud, a ddarganfuwyd ym 1988, mae'nyn cynnwys tua 600 o ddarnau aur a llawer o feini gwerthfawr, y rhan fwyaf ohonynt i'w cael yn yr Amgueddfa Genedlaethol Brydeinig. Yn ninas Nimrud, gallwch weld ffigurau o deirw asgellog a henebion eraill a wnaed gan yr Asyriaid.

Amadiyah

Mae dinas Amadiyah yn nodedig am ei bod wedi'i hadeiladu ar gopa'r mynydd uchaf, 1400 metr uwchlaw lefel y môr. Mae Amadiyah wedi'i leoli 70 km i'r gogledd o Dohuk. Mae'n werth nodi bod nifer o gatiau hynafol yn y ddinas.

Gweld hefyd: 20 Llefydd Mwyaf Golygfaol yn yr Alban: Profiad Sy'n Syfrdanu Harddwch yr Alban

Atyniadau Enwog Ychwanegol yn Irac

Irac: Sut i Ymweld ag Un o Diroedd Hynaf y Ddaear 10

Mae Irac yn gyfoethog mewn cydrannau twristaidd amrywiol, megis henebion hanesyddol a diwylliannau amrywiol, yn ogystal â harddwch ei natur unigryw gyda'i threftadaeth Arabaidd ddilys.

Mae Irac hefyd yn rhoi profiadau unigryw i dwristiaid a chyfle i gael amrywiaeth o'r gweithgareddau twristiaeth mwyaf pleserus, gan gynnwys archwilio'r gwareiddiad hynafol Iracaidd, lle mae'r henebion Otomanaidd a'i mosgiau hynafol enwog. Yn ogystal â dyfrffyrdd troellog afonydd Tigris ac Ewffrates, ceunentydd syfrdanol a gwastadeddau ffrwythlon, yn ogystal â llawer o atyniadau twristiaeth eraill.

Safle Archaeolegol Ur

The ddinas yn enwog am ei chwedlau rhyfeddol am frenhinoedd Babilon a'r llifogydd amrywiol. Mae hefyd yn enwog am nifer fawr o henebion. Lleolir Ur yn yr anialwchrhanbarth de Irac.

Roedd y ddinas yn enwog am adeiladu Ziggurat, sy'n deml i'r dduwies Inanna, duwies y lleuad, yn ôl myth Sumerian. Roedd yn cynnwys 16 o feddrodau brenhinol wedi'u hadeiladu o frics a mwd. Roedd ffynnon ym mhob mynwent. Pan fu farw'r brenin, claddwyd ei weision benywaidd gydag ef yn eu dillad a'u haddurniadau ar ôl eu lladd â gwenwyn pan fu farw.

Safle archeolegol sydd â muriau uchel, a nodweddir gan risiau serth, yw'r lle hwn. yn cael ei ddosbarthu fel un o'r lleoedd mwyaf dirgel ac egsotig i dwristiaid yn Irac.

Ahwar De Irac

Un o wlyptiroedd pwysig y Dwyrain Canol, mae'n cynnwys corsydd a llynnoedd enfawr, sy'n safleoedd gorffwys a deor ar gyfer llawer o fathau o adar mudol a physgod. Mae yna hefyd famaliaid yn y rhanbarth, ac mae rhai ohonynt mewn perygl. Nodweddir y corsydd gan bresenoldeb dŵr a phlanhigion, yn enwedig cyrs a hesg.

Gwahaniaethir rhwng trigolion y corsydd gan ffordd o fyw arbennig sy'n eu gwahaniaethu oddi wrth weddill poblogaeth Irac. Wrth iddynt godi byfflo, adeiladu eu cartrefi o gyrs, a byw ar bysgota. Mae amrywiaeth amgylcheddol y rhanbarth yn un o'r ffactorau pwysicaf a all annog datblygiad ecodwristiaeth yn y dyfodol.

Palas Al-Ukhaidir

Adeiladwyd y palas gan Issa bin Musa o'r Abbasidwladwriaeth yn 778 OC. Mae'r palas yn gampwaith pensaernïol unigryw gan ei fod yn cyfuno arddulliau pensaernïol Umayyad ac Abbasid gyda'i gilydd. Mae'r palas wedi'i leoli i'r de o ddinas Karbala yng nghanol Irac.

Beddrod y Proffwydi Daniel a Dhu al-Kifl

Mae'r beddrod hwn yn bwysig i Fwslimiaid a Iddewon, gan fod Mwslemiaid yn credu bod y bedd yn cynnwys corff y Proffwyd Dhu al-Kifl, tra bod yr Iddewon yn credu bod y Proffwyd Daniel wedi ei gladdu yno.

Kothi

Kothi yn enwog am fod y man a welodd wyrth y Proffwyd Ibrahim Al-Khalil, lle trodd y tân yn oerfel a heddwch pan y'i taflwyd iddo.

Gwyliau Iraq

Gŵyl Ryngwladol Babel

Sefydlwyd yr ŵyl ym 1985 gan Weinyddiaeth Ddiwylliant Irac. Roedd yr ŵyl yn cynnwys llawer o weithgareddau megis canu a dawnsio gwerin, cyfranogiad bandiau tramor, dangos ffilmiau ac eitemau diwylliannol eraill.

Gŵyl Siopa Bagdad

Gŵyl flynyddol a gynhelir ar dir Ffair Ryngwladol Baghdad am wythnos er mwyn hybu marchnata a thwristiaeth yn Irac. Dechreuodd yr ŵyl am y tro cyntaf yn 2015. Yn ogystal â'i gyfraniad at atgyfnerthu sefyllfa unigryw Baghdad fel cyrchfan ar gyfer siopa.

Gŵyl y Gwanwyn ym Mosul

Un o wyliau diwylliannol a naturiol enwog Irac, roedd yngohirio ar ôl 2003, yna ailddechrau eto yn 2018.

Gŵyl Flodau Ryngwladol Baghdad

Gŵyl ryngwladol a drefnir gan Fwrdeistref Baghdad ar 15 Ebrill bob blwyddyn, dechreuodd yn 2009 i arddangos mathau o flodau o wahanol wledydd y byd, lle mae llawer o wledydd Arabaidd a rhyngwladol, adrannau dinesig, ac adrannau amaethyddol Irac yn cymryd rhan ynddo.

Peidiwch â cholli allan ar antur yn y Twyni

Adwaenir Irac fel rhanbarth sy'n gyfoethog mewn twyni tywod syfrdanol, sy'n ddelfrydol ar gyfer teithiau, saffari a gwersylla. Peidiwch â cholli ei brofiad yn ystod y gwyliau twristiaeth yn Irac.

Amser Gorau i Deithio i Irac

Yr amser gorau i deithio i Irac yw yn ystod y tymor sych cynnes, yn y gwanwyn a'r hydref, wrth i nifer y twristiaid gynyddu'n aruthrol. Fodd bynnag, mae dewisiadau pobl yn amrywio yn ôl y canlynol:

Y gwanwyn yw'r amser perffaith i archwilio Irac a mwynhau ei hatyniadau twristiaeth gwych. Gwanwyn yw'r tymor brig ar gyfer twristiaeth yn Irac, lle mae twristiaid yn mwynhau archwilio bywyd gwyllt amrywiol, gwylio tirweddau anhygoel, a phrofi sawl antur twristaidd a hamdden a gweithgareddau amrywiol.

Mae haf yn Irac yn cael ei nodweddu gan dymheredd uchel, gyda llai o law . Felly, mae'n un o'r amseroedd gorau ar gyfer twristiaeth yn Irac, ac i wneud yr holl weithgareddau twristiaeth yn yr awyr agored. Yr haf yw'r ail dymor prysurafi dwristiaid yn Baghdad.

Hydref hefyd yw'r cyfnod perffaith i'r rhai sy'n caru heddwch. Mae hyn oherwydd bod y tymor hwn yn cael ei nodweddu gan dawelwch a awyrgylch breuddwydiol hyfryd i grwydro'r wlad, gan fwynhau cwymp eira a gemau hamdden diddorol, mae hefyd yn un o'r tymhorau lleiaf drud i dwristiaeth.

Mae gan y gaeaf yn Irac rywbeth arbennig cymeriad, gan ei fod yn amser gwych i dwristiaeth, yn enwedig i'r rhai sy'n hoff o dywydd oer iawn y gaeaf, y rhai sy'n mwynhau'r awyrgylch rhewllyd ac yn archwilio'r tirnodau mewn heddwch. Fe'i nodweddir gan ostyngiad yn nifer y twristiaid a phrisiau isel ar gyfer gwestai a llety,

Ieithoedd yn Irac

Arabeg a Chwrdeg yw ieithoedd swyddogol Irac. Mae llawer o ieithoedd lleiafrifol yn Irac hefyd, megis Tyrceg, Aramaeg, Perseg, Akkadian, Syrieg, ac Armeneg.

Arian Swyddogol yn Irac

Y newydd Dinar Irac yw arian cyfred swyddogol Irac.

Cuisine

Mae bwyd Iracaidd yn gyfoethog iawn, yn amrywiol ac yn flasus. Gan fod y prydau poblogaidd yn amrywio o ran eu cynhwysion a'u dulliau paratoi o un ddinas i'r llall. Mae prydau Iracaidd yn amrywio yn ôl rhanbarth daearyddol Irac oherwydd yr amgylchedd ac adnoddau newidiol. Ymhlith y seigiau mwyaf poblogaidd yn Irac mae:

Masgouf : Mae'n saig Baghdadi enwog, ac mae ganddo ddull arbennig o baratoi, gan fod y pysgodyn yn cael ei grilio wrth hongian ar ffyn opren. defnyddir gwahanol fathau o bysgod afon i goginio masgouf, yn enwedig llin a charp.

Rice a Guima : Mae'n saig enwog yn ne a chanolbarth Irac, yn enwedig ar achlysuron crefyddol, ac yn cynnwys ffacbys stwnsh a chig gyda reis.

Cebab Irac : Yn debyg i'r cebab Arabaidd, ond mae ganddo flas gwahanol.

Dolma : Fe'i gelwir mewn rhai gwledydd mahshi, ac fe'i nodweddir gan amrywiaeth ei gydrannau. Mae'n cynnwys planhigion papur gwyrdd wedi'u rholio wedi'u stwffio â chig neu reis neu lysiau cymysg.

Biryani : Yn debyg i'r Gwlff Kabsa, sef reis wedi'i gymysgu â rhai cnau megis cnau pistasio, almonau, yn ogystal â briwgig, gyda mathau arbennig o sbeisys.

<0 Baja : Pryd poblogaidd, yn cynnwys pen a choesau cig oen, wedi eu berwi a'u bwyta gyda bara a reis.

Y Cyfnod i'w Wario yn Irac <7

Hyd delfrydol twristiaeth yn Irac yw tua 10 diwrnod, sy'n ddigon i ymweld â'i chyrchfan dwristiaid unigryw o bwysig ac archwilio ei phrif atyniadau. Mae'r canlynol yn rhaglen dwristaidd a awgrymir yn Irac y gallwch ei haddasu yn ôl eich dymuniad:

Gweld hefyd: 7 Rheswm Anhygoel I Wneud De Affrica Eich Prif Gyrchfan Twristiaeth yn Affrica

Pedwar Diwrnod yn Baghdad

Yn gyntaf, ewch i Baghdad, ac archwiliwch y mwyaf atyniadau twristiaeth hardd yno, megis: Sgwâr Al-Taher, Cofeb y Merthyron, Gatiau Baghdad, cromenni aur Mosg Khadimiya, Palas Abbasid, yr Al-Baghdadiy corsydd enwocaf yw'r Al-Hawizeh a'r Hammar. Mae llynnoedd naturiol yn Irac, fel Llyn Sawa yn anialwch Samawa. Yn ogystal â nifer o lynnoedd artiffisial, megis Tharthar Lake, Razzaza Lake, ac eraill.

Dinasoedd Twristaidd Pwysicaf yn Irac

Pan fyddwn yn meddwl am Irac, rydym yn meddwl yn awtomatig am y mannau twristaidd pwysig yng ngogledd Irac, yn ogystal â'r mannau hanesyddol enwog. Rydym hefyd yn meddwl am y tirweddau harddaf yno, fel afonydd a dyfrffyrdd nodedig. Mae'n grud gwareiddiad gyda'i gwyddoniaeth enwog, meddygaeth, cyfraith, llenyddiaeth, a meysydd eraill. Yn Irac gellir dod o hyd i wahanol fathau o dwristiaeth; ceir twristiaeth hanesyddol, amgylcheddol, crefyddol, ethnig a diwylliannol.

Baghdad

Irac: Sut i Ymweld ag Un o Diroedd Hynaf y Ddaear 7

Mae prifddinas Irac yn cynnwys nifer o gysegrfeydd, mosgiau, a chysegrfeydd y mae twristiaid yn ymweld â nhw ym mhob tymor o'r flwyddyn, sy'n ei roi ar restr twristiaeth grefyddol.

Mosgiau a Chysegrfeydd yn Irac

Al-Rawdah Al-Kadhimiya

Mae'n cynnwys cysegrfeydd y ddau Imam, Musa Al-Kadhim a'i ŵyr. Adeiladwyd mosg eang o amgylch y ddau gysegrfa, ac mae bellach 2 gromen fawr a 4 minaret wedi'u paentio ag aur pur ar ei ben. Sefydlwyd y mosg hwn ym 1515 CE.

Mosg a chysegrfa Imam Abu Hanifa al-Numan

YAmgueddfa, Amgueddfa Irac, a Sgwâr Al-Firdaws.

Peidiwch ag anghofio neilltuo amser i ymweld â'r holl fosgiau a chysegrfeydd anhygoel yn Baghdad a mwynhau Biryani Iracaidd traddodiadol. Gallwch hefyd gynllunio ar gyfer diwrnod ychwanegol i ymweld â Pharc Al-Zawraa a rhyfeddodau rhyfeddol y Dur-Kurigalzu Aqar-Qūf.

Un Diwrnod ym Mabilon

Ar y diwrnod canlynol, gallwch fynd i'r lle hanesyddol enwocaf yn Irac, a mwynhau gwylio llawer o atyniadau twristaidd cyffrous Babilon, megis Gerddi Crog Babilon, Palas Babilonaidd Saddam, dinas hynafol Babilon, Ishtar Blue Gate, a'r Cerflun Llew.

Un Diwrnod yn Najaf

Najaf yw un o'r dinasoedd sancteiddiaf i Fwslimiaid Shiite. Ewch i Fosg Imam Ali, a gweld ei gromen aur-platiog a llawer o bethau gwerthfawr eraill o'i amgylch.

Tri Diwrnod yn Cwrdistan

O leiaf 3 diwrnod i ddarganfod Iraciaid Cwrdistan. Y natur hardd, safleoedd archeolegol hynafol gwych, ac amgylchoedd diwylliannol amrywiol. Profiad i fyw gydag ef am amser mor hir.

Un Diwrnod Arall yn y Corsydd

I ymweld ag afonydd Mesopotamaidd yn yr ardal Chabayish a elwir yn Gorsydd Iracaidd, a mwynhewch eich tawelwch meddwl. Gan ei fod yn un o'r lleoedd twristaidd harddaf yn Irac. Dyna lle gallwch chi fwynhau reidio cychod Al Mashof ar gyfer pysgota a mordeithio a gwylio tai'r gors. Yna ewch i'r marchnadoedd, prynwch gofroddion, aparatowch i fynd adref.

Transport

Gallwch symud o fewn Irac gan ddefnyddio llawer o ddulliau cludiant cyhoeddus, a'r pwysicaf ohonynt yw'r canlynol :

Awyrennau

Mae llawer o hediadau domestig yn Irac, a gallwch deithio drwyddynt rhwng prif ddinasoedd twristaidd enwocaf y wlad.

Bysiau

Mae gan Irac lawer o fysiau a cheir cyhoeddus. Mae gorsafoedd bysiau a gwasanaethau ffyrdd yn cael eu datblygu'n barhaus. mae priffyrdd yn cael eu gofalu er mwyn darparu taith ddiogel a chyfforddus i bawb.

Rheilffyrdd

Mae gan Irac lawer o reilffyrdd gwahanol, sy'n rhoi ffordd i chi symud o fewn Dinasoedd Irac, gan fod eu prisiau yn rhad iawn.

Tacsis

Tacsi yw'r ffordd fwyaf cyffredin yn Irac i fynd o gwmpas y dinasoedd, gan mai dyma'r ffordd fwyaf cyfleus a ffordd gyflymaf gyda phrisiau cyfartalog hefyd.

Cyfathrebu a Rhyngrwyd yn Irac

Mae cwmnïau cyfathrebu yn Irac wedi cyfarfod â datblygiad rhyfeddol a lledaeniad mawr, wrth iddynt luosi a chynigion telathrebu a Rhyngrwyd ledled y wlad. Mae cyflymder rhyngrwyd yn Irac yn dderbyniol, ac mae prisiau'n isel. Mae rhyngrwyd hefyd ar gael mewn meysydd awyr, gorsafoedd, bwytai, yn ogystal â rhai ardaloedd pen uchel.

mae mosg wedi'i leoli yn ardal Adhamiya wrth feddrod Imam Abu Hanifa al-Numan, sylfaenydd ysgol cyfreitheg Hanafi. Mae ganddo gromen fawr o'r enw Golygfa Abu Hanifa, ac ysgol i'r Hanafis gerllaw iddo.

Mosg Buratha

Mae'n un o'r eglwysi sanctaidd cysegrfeydd a chysegrfeydd i Gristnogion a Mwslemiaid fel ei gilydd. Mae'n un o'r mosgiau hynaf yn Baghdad yn hanes Islam. Yn y stori, roedd Buratha yn fynachlog Gristnogol lle roedd mynach o'r enw Habar yn addoli. Cofleidiodd Islam a symud gydag Imam Ali bin Abi Talib i ganol y caliphate Islamaidd yn ninas Kufa, a throdd y fynachlog yn fosg a elwid yn Fosg Buratha. Mae'r lle yn cynnwys craig ddu solet, a ffynnon ddŵr, a drodd yn ddiweddarach yn ffynnon, mae pobl hyd heddiw yn dal i ddefnyddio'r dŵr ar gyfer lles ac adferiad.

Mosg y Caliphs

Irac: Sut i Ymweld ag Un o'r Tiroedd Hynaf ar y Ddaear 8

Mae wedi'i leoli yn ardal Al-Shorja, gallwch weld mosg modern wedi'i addurno â minaret hynafol sy'n rhan o'r Dar. Mosg Al-Khilafa neu Fosg Al-Qasr. Ynglŷn â'r minaret a saif heddiw, dyma'r unig weddill o dalaith Abbasid, gan mai hon oedd y goleufa uchaf y gellir gweld holl ddinas Baghdad drwyddo.

Yn Baghdad peidiwch â cholli ymweld â'r ddinas. ffeiriau copr a'r Amgueddfa Genedlaethol, darganfyddwch y trysorau amrywiol sydd wedi'u cuddiotu mewn, archwiliwch henebion gwerthfawr, a phrofwch fwyd a diodydd traddodiadol.

Atyniadau Pwysig Eraill

Yr Amgueddfa Genedlaethol

Mae’r amgueddfa hon yn cynnwys rhai arteffactau eithriadol o hanes Mesopotamia. Yn Amgueddfa Irac, mae yna arteffactau na fyddwch chi'n dod o hyd iddyn nhw yn unman arall yn y byd. Mae darnau hynaf yr amgueddfa yn dyddio'n ôl i tua 4000 BCE.

O'r aneddiadau cynharaf i gynnydd a chwymp yr ymerodraethau helaeth, mae'r amgueddfa a'i harddangosion yn symbol o gyfoeth ac amrywiaeth diwylliant, celf a dylunio Iracaidd. .

Cofeb Merthyr

Adeiladwyd y gofeb hon fel cofeb i'r milwyr a gollodd eu bywydau yn ystod Rhyfel Iran-Irac. O dan yr heneb mae amgueddfa fechan am y rhyfel, llyfrgell, awditoriwm, ac oriel luniau.

Stryd Al-Mutanabbi yn Baghdad

Ystyrir y stryd hon un o'r lleoedd mwyaf gorlawn yng nghanol tref Baghdad ac fe'i henwyd ar ôl un o'r beirdd amlycaf yn hanes llenyddiaeth Arabeg. Mae'r stryd yn adnabyddus am ei siopau lle gellir prynu hen nodiadau, cardiau post a llyfrau.

Parc Al-Zawraa

Dyma un o'r rhai mwyaf ac enwocaf gerddi yn Baghdad. Gwersyll y fyddin oedd Parc Al-Zawra ond yn ddiweddarach trodd yn ardal hamdden gyfeillgar i deuluoedd.

Cofeb Rhyddid

Ar ôl digwyddiadau chwyldro 1958, y Prif Weinidog gofynnodd anpensaer i adeiladu cofeb er cof am sefydlu Gweriniaeth Irac. Yr heneb epig hon, sydd wedi'i lleoli yn Sgwâr Tahrir, yw'r heneb enwocaf yn y ddinas.

Dinas Dur-Kurigalzu Aqar-Qūf

Mae wedi'i lleoli ger Baghdad , yn cynnwys adfeilion hynafol, ac wedi bod yn anghyfannedd am fwy na 3500 o flynyddoedd. Y lle hwn oedd calon y gwareiddiad cyntaf yn rhanbarth deheuol Mesopotamia, wedi'i leoli'n union yng nghyffiniau'r Tigris a'r Ewffrates mawr. Roedd y lle yn gartref i frenhinoedd hynafol a adeiladodd y Dur-Kurigalzu yn ystod y 14eg ganrif.

Heddiw, gallwch ymweld â'r ddinas hon a gweld llawer o weithiau carreg o siapiau ac edrychiadau anhygoel, a nifer o waliau wedi'u gwneud o briciau llaid, sy'n dilyn tyrau uchel yn yr anialwch, a ddefnyddiwyd yn y gorffennol fel arwydd ar gyfer carafanau camel ar eu ffordd i ddinas Baghdad.

Dinasoedd Mawr yn Irac

Erbil

Mae'r ddinas hon yn adrodd hanes Irac hynafol yng Nghwrdistan Iracaidd. Ymhlith y lleoedd nodedig sy'n helpu i ddysgu am ddiwylliant a hanes Irac mae Amgueddfa Gwareiddiad dinas Erbil sy'n un o'r lleoliadau pwysicaf i ymweld ag ef, yn ogystal â chanolfan gweithgynhyrchu tecstilau Cwrdaidd.

Citadel Erbil

Irac: Sut i Ymweld ag Un o'r tiroedd hynaf ar y ddaear 9

Citadel hynafol a chaer wedi'i lleoli ar fryn a canol dinas Erbil. Y gaerefallai bod y safle'n dyddio'n ôl mor gynnar â'r cyfnod Neolithig 7000 o flynyddoedd yn ôl. Mae'r ddinas gaerog hon yn cwmpasu ardal o 102 mil metr sgwâr. Fe'i lleolir mewn ardal sydd wedi'i meddiannu'n barhaus ers o leiaf 5 mil o flynyddoedd BCE. Mae Citadel Erbil wedi dod yn rhan o dreftadaeth y byd trwy benderfyniad gan y Cenhedloedd Unedig UNESCO ac ar hyn o bryd mae gwaith adfer helaeth yn cael ei wneud.

Mae'r castell yn cynnwys nifer o adeiladau cyhoeddus megis mosgiau, baddon y castell, a gwarchodfeydd . Mae yna lawer o ganolfannau ac amgueddfeydd y tu mewn i Gitadel Erbil

mae yna gaer hynafol sydd wedi bodoli. Mae'n gaer gyda hanes rhyfeddol yng nghanol y ddinas. Fe'i hystyrir yn un o'r atyniadau twristaidd amlycaf yn Irac.

Basra

Mae llawer o bobl yn gwybod enw dinas Basra, ond efallai nad ydynt yn ymwybodol o ei hanes. Mae'n un o'r lleoedd enwocaf yn Irac. Pan fyddwch chi'n cerdded o amgylch y ddinas hon, gallwch weld grŵp o'r lleoedd twristaidd mwyaf prydferth.

Mae'r ddinas wedi'i lleoli yn rhanbarth Nahr Al-Arabaidd, sy'n amgylchynu corniche dinas Basra â'r haul llachar. , gallwch chi fwynhau cerdded yn awel adfywiol y nos. Byddwch hefyd yn gallu ymweld â grŵp o feddrodau enwocaf yr imams. Mae llawer o'r ardaloedd yno wedi'u gorchuddio'n llwyr â palmwydd a choedwigoedd.

Najaf

Un o'r dinasoedd sy'n enwog am dwristiaeth grefyddol,gan ei fod yn cynnwys llyfrgell Imam Ali bin Abi Talib, yn ogystal â dwsinau o lyfrgelloedd cyhoeddus a phersonol, a sawl mosg hynafol, a oedd yn ganolfannau seminarau crefyddol trwy gydol hanes, megis Mosg Al-Hindi a Mosg Al-Tusi .

Mosg Al-Kufa

Wedi'i leoli yn ninas Najaf, mae'n cynnwys cysegrfa a phulpud Imam Ali bin Abi Talib, yn ogystal ag angorfa Arch Noa, yn ogystal â gweddillion Tŷ’r Dywysogaeth.

Mynwent Wadi al-Salam

Mae’n enwog am ei bod yn gyfagos i gysegrfa Imam Ali bin Abi Talib. Mae'r fynwent yn ninas Najaf yn un o'r mynwentydd Mwslemaidd pwysicaf. Fe'i hystyrir y fynwent fwyaf yn y byd, gan yr amcangyfrifir ei bod yn cynnwys bron i 6 miliwn o feddau. Mae wedi'i gynnwys yn Rhestr Treftadaeth y Byd.

Môr Najaf

Mae'r môr yn 60 milltir o hyd, 30 milltir o led, a 40 metr o ddyfnder. Gelwid ef gan lawer o enwau ar wahanol amserau. Mae'n werth nodi bod y môr wedi bod yn agored i sychder a dim ond ychydig o ddŵr ar ôl ohono, mae wedi'i leoli yn ninas Najaf.

Karbala

Bob blwyddyn, mae mwy na 30 miliwn o bobl yn gwneud eu ffordd i ddinas Karbala i ymweld, gan fod mynwent Imam Hussein bin Ali, ŵyr y Proffwyd Mohamed wedi'i lleoli yno. Rhennir y ddinas yn ddwy ran, yr hen Karbala a'r Karbala newydd, gydaffyrdd llydan a rheilffordd.

Bryn Al-Zinabi

Mae lle uchel o'r ddaear wedi ei leoli ger cysegrfa Imam Hussein yng nghanol Karbala. Mae ei uchder 5 metr o Fosg Husseini. Cyfanswm arwynebedd y cwrt yw 2175 metr, ac fe'i hystyrir yn un o dirnodau pwysicaf y ddinas.

Palas Shimon

Y palas archeolegol hynaf yn llywodraethiaeth Karbala. Mae wedi'i leoli 30 cilomedr sgwâr o'r ddinas. Fe'i hadeiladwyd gan Shimon Ibn Jabel Al-Lakhmi, clerigwr Cristnogol. Dim ond ei bileri sydd ar ôl yn lleoliad y palas, sy'n 15 metr sgwâr o uchder.

Eglwys Caesar

Mae'n un o dirnodau'r ddinas, yr eglwys hynaf yn Irac yn gyffredinol. Mae'n dyddio'n ôl i'r 5ed ganrif OC. Mae'n cynnwys rhai beddau lleianod a chlerigwyr Cristnogol. Amgylchynir yr eglwys gan wal fwd gyda phedwar tŵr. Mae'r wal yn cynnwys 15 drws. Uchder yr eglwys yw 16 metr a 4 metr o led.

Llyn Razzaza

Mae'n ganolfan dwristiaeth bwysig a dyma'r ail lyn mwyaf yn Irac ar ôl Llyn Tharthar . Mae'n un o atyniadau ecolegol a thwristaidd Irac.

Imam Ali Dropper

Mae'r dropper hwn wedi'i leoli ger Llyn Al-Razzaza yng nghanol yr anialwch. Mae'n un ffynnon o ddŵr, tua 28 cilomedr sgwâr i ffwrdd o ddinas Karbala.

Hatra

Dinas Hatara ywwedi'i leoli ar Ynys Ewffrates yng ngwastadedd gogledd-orllewinol Mesopotamia. Fe'i hystyrir yn un o'r teyrnasoedd Arabaidd hynaf yn Irac, yn benodol. Mae Teyrnas Hatra tua 70 cilomedr o ddinas hynafol Asyria. Ymddangosodd Teyrnas Hatra yn y 3edd ganrif OC a chafodd ei rheoli gan bedwar brenin a barhaodd eu rheolaeth am bron i gan mlynedd.

Roedd Teyrnas Hatra yn enwog am ei phensaernïaeth a'i diwydiannau. Roedd y ddinas hon yn fasnachwr Rhufain o ran cynnydd, lle darganfuwyd baddonau gyda system wresogi ddatblygedig, tyrau gwylio, llys, arysgrifau cerfiedig, mosaigau, darnau arian, a cherfluniau. Buont hefyd yn bathu arian yn y dull Groegaidd a Rhufeinig ac yn casglu cyfoeth mawr o ganlyniad i'w ffyniant Economaidd.

Mae'r ddinas hon wedi'i lleoli yn ardal gorllewin anial. Mae'n cynnwys colofnau uchel a grŵp o demlau addurnedig. Fe'i gelwir yn un o'r safleoedd archeolegol anhygoel sy'n denu'r mwyafrif o dwristiaid. Gallwch hefyd edrych ar un o ryfeddodau pwysicaf y cyfnod Parthian, sydd bellach yn un o safleoedd treftadaeth UNESCO.

Sulaymaniyah

Dinas Sulymaniyah yw un o'r dinasoedd pwysig y mae twristiaid yn ymweld â nhw i deimlo'n ymlacio a thawelwch meddwl. Fe'i lleolir ar fynyddoedd uchel yn rhanbarth gogleddol Irac, mae'r ddinas hefyd yn mwynhau hinsawdd oer o'i chymharu â nifer fawr o ddinasoedd eraill Irac.

Castell Sherwana

Castell hynafol wedi ei leoli
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.