Rhyfeddu Ar Y 10 Dyfeisiad Hynafol Hynafol Eifftaidd A Fydd Yn Codi Eich Diddordeb

Rhyfeddu Ar Y 10 Dyfeisiad Hynafol Hynafol Eifftaidd A Fydd Yn Codi Eich Diddordeb
John Graves

Mae'r Aifft bob amser wedi bod yn fwy na gwlad gyffredin yn Affrica a rhanbarth Môr y Canoldir; mae hefyd yn drysorfa o hanes a diwylliant hynafol. Mae bob amser wedi bod yn hysbys ymhell ac agos am ei orffennol nodedig a'i wareiddiad edmygol. Ymhlith holl wledydd Affrica a gemau Môr y Canoldir, mae'r Aifft yn gartref i'r gwareiddiad Pharaonaidd, y gwareiddiadau hynaf a mwyaf uchel eu parch sy'n hysbys i ddynoliaeth.

Bydd ymchwilio'n ddwfn i hanes yr hen Aifft yn sicr o'ch gadael yn swynol, yn methu credu y gallai gwareiddiad mor hynafol fod mor ddatblygedig. Roedd hefyd yn rhagddyddio'r Tsieineaid a hyd yn oed y Groegiaid, sy'n adnabyddus am eu hanes hynafol anhygoel. Efallai nad ydych chi'n sylweddoli, ond mae llawer o'r pethau rydyn ni'n eu hadnabod heddiw yn ddyfeisiadau hynafol yr Aifft mewn gwirionedd. Roedden nhw'n dysgu llawer o bethau iddyn nhw eu hunain pan nad oedd gan neb y syniad lleiaf o sut roedd pethau'n gweithio.

Ymysg dyfeisiadau amlycaf yr hen Aifft mae papurau, ysgrifennu, geometreg, cyfrifeg a darganfod seryddiaeth a meddygaeth. Roedd yn hysbys bod yr hen Eifftiaid ymhell o flaen eu hamser, felly mae'n haws rhestru'r pethau na wnaethant eu dyfeisio na sôn am eu cyflawniadau.

Serch hynny, byddwn yn mynd â chi ar daith gyffrous trwy ddyfeisiadau amlycaf yr hen Aifft.

1. Iaith Ysgrifenedig

Wel, mae’n hysbys ymhell ac agos mai paentiadau ogof oedd y dull hynafol o adrodd straeon aFodd bynnag, nid dim ond cadeiriau i eistedd arnynt oedd gan y teulu brenhinol; cawsant eu gwneud o aur ac ifori gyda chefnau cysurus iddynt orffwys. Efallai bod llawer yn gwybod mai dyfeisiadau hynafol yr Aifft oedd cadeiriau a byrddau, ond byddai rhai yn gwybod eu bod yn bethau moethus na allai neb eu fforddio.

Wrth inni dreiddio i ddyfnderoedd hanes dynolryw, ni all rhywun helpu ond bod wedi ei swyno gan wareiddiad mawr yr Aifft. Heblaw am yr hanes cyfoethog a'r diwylliant unigryw, nid yw dyfeisiadau'r hen Aifft ond yn ychwanegu at atyniad y gwareiddiad hynafol hyfryd hwn. Os ydych chi'n hoff iawn o hanes ac yn awyddus i ddatrys straeon yn hanes dyn, yna'r Aifft yw'r lle gorau i gychwyn eich antur.

Gweld hefyd: Donaghadee County Down - Tref glan môr hyfryd i edrych arni!trosglwyddo hanes i'r cenedlaethau nesaf. Defnyddiwyd y dull hwnnw ym mhob cornel o'r byd, felly mae'n hen newyddion i bawb. Er nad oedd yr Eifftiaid hynafol yn eithriad, a'u bod yn defnyddio eu symbolau hieroglyffig, roedden nhw'n aros am esblygiad a oedd yn mynd y tu hwnt i furiau a thu mewn ogofâu, gan greu'r iaith Eifftaidd hynafol.

Felly, fe wnaethon nhw ddyfeisio mwy system ysgrifennu ddatblygedig a ddechreuodd gyda phictogramau, lle'r oedd delweddau syml yn darlunio geiriau. Fodd bynnag, roedd y pictogram hwnnw rywsut yn gyfyngol, a oedd yn gorfodi'r hen Eifftiaid i fynd hyd yn oed ymhellach ac ychwanegu mwy o gymeriadau a oedd yn cynrychioli gwahanol synau. Dyna pryd y daeth yr union syniad o iaith ysgrifenedig i fodolaeth.

Er bod iaith ysgrifenedig yn dal i fod yn angenrheidiol yn ein byd modern, ychydig a ŵyr pobl mai dyfais hynafol Eifftaidd ydoedd. Efallai bod technoleg wedi cyfrannu at leihau’r defnydd o ysgrifennu ar bapur, ond rydym yn dal i ddefnyddio iaith ysgrifenedig ar gyfer tecstio a chynnwys ar-lein. Felly, oni bai am y ddyfais hynafol benodol honno o'r Aifft, ni fyddai ein byd modern fel yr ydym yn ei adnabod.

2. Papur Papyrws

Roedd dyfeisio papur yn newidiwr gwirioneddol y mae'r byd yn ddyledus i'r Tsieineaid. Er eu bod wedi cyfrannu’n fawr at gyflwyno ein byd i bapur fel yr ydym yn ei adnabod heddiw, mae’n ymddangos bod gan yr hen Eifftiaid fersiwn gynharach nad yw’n cael ei defnyddio heddiw. Dyna'r ddalen bapyrws. Dod â'r gorauo holl ddyfeisiadau'r hen Aifft i fywyd, y system ysgrifennu; roedd angen iddynt fynd y tu hwnt i waliau.

Dyna pryd y daeth y dalennau papyrws yn ddefnyddiol; mae haenen anystwyth o blanhigyn cyrs o’r enw papyrws yn tyfu ar lannau Afon Nîl hyd heddiw. Roedd y planhigyn yn adnabyddus am grefftio llawer o wrthrychau ac angenrheidiau eraill a oedd yn bodoli yn yr Aifft bryd hynny, gan gynnwys sandalau a matiau hefyd.

Yn ddiddorol, nid oedd unrhyw wareiddiad arall erioed wedi dod i ddatrys y gyfrinach o wneud cynfasau papyrws, a gwnaeth yr hen Eifftiaid yn siŵr eu bod yn mynd â'r broses i'r bedd gyda nhw. Dim ond yn 1965, daeth meddyg o'r Aifft o hyd i'w ffordd i greu taflenni papyrws. Eto i gyd, roedd yn ddiangen yn barod gan fod y fersiwn Tsieineaidd newydd o'r papur eisoes yn cylchredeg ledled y byd.

3. Y Calendr

Dychmygwch fywyd heb wybod pa ddiwrnod na blwyddyn ydyw; pa mor frawychus y mae'n swnio? Wel, yn frawychus iawn, felly dylem fod yn ddiolchgar am gael ein geni yn y byd modern yr ydym yn ei weld heddiw. Achos dyfalu beth? Bu amser pan nad oedd calendrau yn bodoli, a bu'n rhaid i bobl ddeffro yn y bore a chysgu'r nos heb wybod dyddiadau nac amseroedd.

Am unwaith eto, achubodd yr hen Eifftiaid y ddynoliaeth rhag yr hyn a allai fod wedi achosi dryswch mawr trwy gyflwyno'r cysyniad o galendrau. Mae'n un o'r dyfeisiadau Aifft hynafol mwyaf sydd wedi dod yn stwffwl ynddobyd heddiw. Tra'ch bod chi'n defnyddio'r calendr i nodi cyfarfodydd pwysig Zoom ac apwyntiadau meddyg, roedd gan yr hen Eifftiaid ddefnydd gwahanol.

Cyn i'r Eifftiaid hynafol allu gwybod dyddiadau, ni allent amseru eu gwyliau pwysig a'u tymhorau ffermio. Y calendr oedd eu hunig waredwr, gan eu helpu i amseru llifogydd blynyddol Afon Nîl, a oedd yn eithaf hanfodol ar gyfer eu holl gyfundrefn amaethyddol.

4. Y Proffesiwn Gwaith Barbwr

Wrth edrych yn ôl ar luniau o bobl yr hen amser, gwelwn wallt hir a barfau trwchus yn aml. Ac eto, nid oedd hynny'n wir gyda'r hen Eifftiaid; roedden nhw'n gweld gwallt hir yn afiach. Felly, roedden nhw bron bob amser wedi'u heillio'n lân y rhan fwyaf o'r amser ac yn cadw eu gwallt yn fyr. Credwn fod gwres crasboeth y wlad wedi cyfrannu at y dewis hwnnw o ran meithrin perthynas amhriodol.

Yr Eifftiaid hynafol oedd y cyntaf i ddyfeisio’r llafnau carreg miniog fel teclyn eillio cyntaf y byd. Roedd yn eu helpu i aros yn dda ac yn cyflwyno'r byd i arddull ymbincio gwahanol. Yn ddiweddarach, gosodwyd raseli â llafnau copr yn lle'r llafnau carreg miniog, gan baratoi'r ffordd ar gyfer proffesiwn newydd: y barbwyr.

Yr Eifftiaid hynafol oedd y barbwyr cyntaf yn y byd. Mae'n dal i fod yn broffesiwn arwyddocaol yn y byd sydd ohoni, ond ychydig y mae pobl yn gwybod ei fod yn un o ddyfeisiadau hynafol yr Aifft. Yr hyn sydd hyd yn oed yn fwy diddorol yw bod y proffesiwn hwn wedi'i roicynnydd oherwydd bod yr Eifftiaid yn ymdoddi dros wallt, gan ei wneud yn arwydd o statws cymdeithasol. Felly, barnwyd y rhai â barfau sofl a gwallt gormodol ymhlith y cyffredinwyr, ond uchelwyr oedd y rhai oedd wedi'u heillio'n lân bob amser.

Gweld hefyd: Llyn Mývatn - 10 Awgrym Gorau ar gyfer Taith Ddiddorol

5. Past dannedd a ffresnydd y geg

Efallai y bu dyfeisiadau hynafol anhygoel o'r Aifft a gadwodd fywydau pobl hynafol yn haws ac yn symlach. Eto i gyd, un frwydr wirioneddol a oedd yn plagio'r hen Eifftiaid yn gyson oedd materion deintyddol. Dywedir bod y rhan fwyaf o Eifftiaid hynafol yn dioddef o bydredd dannedd a deintgig yn gwaedu, felly roedd yn rhaid iddynt ddyfeisio ateb, gan ddyfeisio past dannedd.

Past dannedd yw un o'r dyfeisiadau hynafol o'r Aifft a ddefnyddir ar gyfer malu a chymysgu sawl cynhwysyn. Roeddent fel arfer yn cynnwys blodau sych, pupur, halen a lludw, gan greu past. Roedd yn berffaith ar gyfer cadw dannedd yn lân, ond eto nid oedd yn fforddiadwy i bob dosbarth cymdeithasol. Cyflwynwyd Ergo, ateb gwahanol, i'r rhai na allent fforddio past dannedd, ffresnydd ceg mintys.

Ydy, mae ffresnydd ceg yn swnio fel arloesedd modern, ond yn syndod, mae'n ddyfais hynafol o'r Aifft. Mae’n hysbys bod mintys mor adfywiol i’w ddefnyddio ar gyfer eich anadl i guddio arogleuon budr, a dyna pam ei fod yn cael ei ddefnyddio mewn sawl math o bast dannedd. Roedd yr hen Eifftiaid yn cyfrifo hynny ganrifoedd yn ôl ac yn defnyddio min gyda pherlysiau a sbeisys eraill â blas i drin arogl budr dannedd yn pydru.

6.Cloeon Drws

Yn ein byd sy’n seiliedig ar dechnoleg, mae’r system ddiogelwch yn bendant wedi mynd y tu hwnt i gloeon drws. Ac eto, ni allwn wadu diddordeb y ddyfais hon a gadwodd bobl yn ddiogel am ganrifoedd cyn i gamerâu a larymau ddod i fodolaeth. Yn ddiddorol, mae cloeon drws ymhlith y dyfeisiadau hynafol mwyaf anhygoel o'r Aifft.

Yn ddiamau, roedden nhw’n llai cymhleth na chloeon heddiw, ond eto fe wnaethon nhw baratoi’r ffordd ar gyfer systemau diogelwch cryfach. Hyd yn oed yn fwy, cyfrannodd yr hen Eifftiaid at newid hanes peirianneg trwy gyflwyno clo tumbler yr Aifft. Roedd yn glo anarferol o fawr gyda digon o binnau yn ffurfio bolltau mini. Byddai'r allwedd paru yn codi'r prongs mewnol, gan ganiatáu i'r bolltau dynnu'n ôl, felly agorodd y drws.

Heb os, roedd gan yr hen Eifftiaid feddyliau craff ac yn gwybod yn sicr sut i warchod eu trysor. Yn bendant roedd gwarchodwyr i amddiffyn y brenhinoedd a'r breninesau, ond roedd cloeon y drws yn ddefnyddiol ar gyfer yr eiddo gwerthfawr. Roedd ystafelloedd clo a ddefnyddir fel arfer lle roedd cyfoeth ac aur yn cael eu cadw. Mae'r cloeon hyn i'w cael hyd heddiw y tu mewn i Pyramidiau Mawr Giza.

7. Bowlio

Mae bowlio yn un o gemau mwyaf cystadleuol y byd heddiw sy'n cael ei fwynhau ledled y byd. Mae hefyd yn un o'r dyfeisiadau hynafol mwyaf annisgwyl yn yr Aifft a fwynhawyd gan wareiddiadau hynafol eraill fel y Rhufeiniaid a'r Groegiaid. Rydyn ni wedi dysgu bod bowlio ynDyfeisio hynafol yr Aifft yn ystod y cloddiadau yn yr Aifft yn y 19eg ganrif a gynhaliwyd gan William Matthew Flinders Petrie.

Hynodd yr archeolegydd Prydeinig ei fod wedi dod o hyd i beli wedi'u gwneud o blisg ŷd a lledr gyda chortyn yn eu clymu at ei gilydd yn rhyfeddol. Roedd yna hefyd naw carreg wedi'u siapio fel fasys, yn debyg i binnau'r fersiwn heddiw o fowlio. Cyn dod i'r casgliad hwnnw, roedd Petrie yn meddwl mai addurniadau a gwrthrychau addurno oedden nhw y byddai'r hen Eifftiaid yn eu defnyddio.

Roedd y darganfyddiad hefyd yn cynnwys peli o wahanol feintiau ynghyd â set o lonydd wedi'u cuddio mewn ystafell, yn debyg i'r lonydd bowlio rydyn ni'n eu hadnabod heddiw. Fodd bynnag, mae'r archeolegwyr yn credu bod rheolau'r gêm yn wahanol iawn bryd hynny. Maen nhw’n credu na chymerodd y cystadleuwyr eu tro i rolio’r bêl fel y gêm fowlio fodern, ond fe safasant bob pen i’r lôn.

8. Heddlu

Cynigiodd gwareiddiad Pharaonic lawer o gysyniadau ac arloesiadau gwych i'n byd sy'n dal i fynd yn eithaf cryf heddiw. Pan ehangodd gwareiddiad yr hen Aifft, roedd angen gorfodi'r gyfraith drefnus arnynt i sicrhau sefydlogrwydd a chadw'r troseddwyr rhag bae. Felly, daeth yr heddlu i fodolaeth.

Heddiw, mae’r heddlu yn hanfodol ym mhob rhan o’r byd; mae wedi dod yn normaleiddio na fyddem prin yn meddwl ei fod ymhlith dyfeisiadau hynafol yr Aifft. Ar y dechrau, y Medjay,pobl o Nubia, oedd y rhai cyntaf i gael eu cyflogi fel plismyn. Yn ddiweddarach, daeth Medjay yn derm a ddefnyddiwyd i gyfeirio at swyddogion heddlu yn gyffredinol, ac nid oedd y proffesiwn bellach yn gyfyngedig i'r Nubians.

Roedd gan blismyn yr hen Aifft rolau penodol ac nid oeddent yn poeni am bob helynt a oedd yn codi yn y wlad os oedd unrhyw un. Eu prif amcanion oedd amddiffyn y Pharo, ei balas, a'i ffiniau. Cawsant hefyd y dasg o warchod y llongau masnachu oedd yn teithio ar y Nîl i gadw'r economi mewn cyflwr llewyrchus.

9. Iachâd Salwch

Meddygaeth yw un o feysydd gwyddoniaeth mwyaf rhagorol y byd. Mae'r proffesiwn meddygol yn uchel ei barch am ei wasanaeth amhrisiadwy i gymdeithas. Mae'n werth nodi, ymhell cyn i driniaethau meddygol gael eu cyflwyno, roedd pobl yn dibynnu ar wella eu hanhwylderau trwy feddyginiaethau hudol ac ysbrydol.

Tra bod pethau wedi newid yn aruthrol, roedd yr hen Eifftiaid eu hunain yn credu'n gryf mewn ofergoelion. Fodd bynnag, aethant i'r afael â dulliau mwy gwyddonol ochr yn ochr â'u syniadau ofergoelus, gan gyflwyno'r byd i iachâd a meddyginiaethau gwirioneddol ar gyfer salwch. Mae'r holl faes meddygaeth bob amser wedi'i ystyried yn un o ddyfeisiadau hynafol yr Aifft, diolch i'w hymdrechion a'u cyfraniadau rhyfeddol.

Yr hen Eifftiaid hefyd oedd y cyntaf i sefydlu system iechyd cyhoeddus a'ucysyniadau meddygol eithriadol. Un o'r prif resymau a orfododd yr hen Eifftiaid i drin eu sâl oedd sicrhau bod ganddynt ddigon o weithwyr iach i gwblhau eu beddrodau gwerthfawr. Roedd y mesurau diogelwch a ddilynwyd ganddynt i sicrhau gofal iechyd glanweithiol yn eithaf tebyg i'r hyn sydd gennym heddiw. Mae hyn yn golygu bod gennym lawer mwy o resymau i ddiolch i'r hen Eifftiaid.

10. Darnau Dodrefn

Rydym yn ddiolchgar bod darnau dodrefn yn mynd yn ôl i’r hen Aifft. Fel arall, byddai'n rhaid i ni eistedd ar y llawr gwaelod neu'r lloriau fel yr arferai pobl ei wneud cyn i'r dyfeisiadau hynafol gwych hynny o'r Aifft ddigwydd. Cymerasom y dodrefn yn ein tai yn ganiataol, gan gredu eu bod yn rhan ddibwys o'n bywydau beunyddiol. Ond nid dyna faint o bobl oedd yn byw yn y gorffennol.

Cyn i'r hen Eifftiaid ddyfeisio'r darnau celfi rydyn ni'n eu hadnabod heddiw, roedd meinciau cyntefig a blociau mawr yno. Yna un diwrnod yn yr hen Aifft, penderfynodd rhai athrylith gerfio eitemau allan o bren ac alabastr, gan gyflwyno'r grefft o ddodrefn. Chwaraeodd byrddau a chadeiriau rôl enfawr yn yr hen amser, gyda llawer o dystiolaeth o fyrddau'n cael eu defnyddio ar gyfer bwyta a hyd yn oed chwarae gemau bwrdd.

Roedd cadeiriau, fodd bynnag, yn eitemau wedi'u cyfyngu i'r uchelwyr a'r cefnog. Roeddent yn symbolau o gyfoeth a statws cymdeithasol uchel. Roedd cominwyr a ffermwyr yn arfer eistedd ar garthion neu hyd yn oed ar y ddaear.
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.