11 Peth Gorau i'w Gwneud ym Mhortiwgal Lleoedd Ar Hyn O Bryd, Ble i Aros (Ein Canllaw Rhad Ac Am Ddim)

11 Peth Gorau i'w Gwneud ym Mhortiwgal Lleoedd Ar Hyn O Bryd, Ble i Aros (Ein Canllaw Rhad Ac Am Ddim)
John Graves

Fel arfer, nid yw penderfyniadau fel teithio yn ymddangos heb eu cynnig am 4 y bore. “Dewch i ni fynd i Bortiwgal.”

Na, nid dyma sut mae'n gweithio. Mae'n debyg eich bod chi'n treulio oriau hir yn syrffio'r rhyngrwyd, yn casglu'r wybodaeth bwysicaf am y wlad, y pethau rydych chi'n eu gwneud ym Mhortiwgal, lleoedd i aros, atyniadau y gallwch chi eu taro, a'r amser gorau i ymweld â nhw.

Weithiau gallai'r wybodaeth hon fod yn bellach na'r gwir, ond nid yw hynny'n wir yma. Gobeithio y bydd ein rhestr helaeth o gymorth i chi pan ddaw'n amser cynllunio eich gwyliau i Bortiwgal.

Dram stryd felen hynafol enwog i dwristiaid yn Lisbon. Hen atyniad teithio enwog i dwristiaid. Pensaernïaeth liwgar adeiladau dinas strydlun, Portiwgal.

Ydych chi'n barod?

Pam Portiwgal?

Golygfeydd godidog, traethau bendigedig, hanes cyfoethog, diwylliant amrywiol, teithiau cerdded anhygoel, tirweddau hyfryd gyda golygfeydd naturiol, o fy! Mae'n mynd i fod yn wyliau bythgofiadwy. Gadewch i ni ddweud bod Portiwgal yn wlad o bosibiliadau a chyfleoedd diddiwedd yr ydych chi wedi bod eisiau ymweld â nhw erioed.

Er bod cannoedd o bethau hawdd eu gwneud ym Mhortiwgal, gallwch gael eich llethu gan lawer o gyrchfannau twristiaeth hardd yn y byd. Ydw, cytunaf yn llwyr fod ein planed yn llawn dop o lefydd syfrdanol na ddylech eu colli.

Dyna pam yr hoffwn rannu rhai cymhellol gyda chi

Fodd bynnag, mae'n rhaid i chi ddod yma yn gynnar yn y dydd i fwynhau rhywfaint o amser preifat gyda'ch partner i ffwrdd o'r llu, yn enwedig yn yr haf. Mae'n atyniad poblogaidd i dwristiaid yn y ddinas.

Pethau na ddylid eu Gwneud:

 • Ymwelwch â Chastell Lagos a theithio drwy ddrysfa’r dref o lonydd cul a strydoedd cobblestone i gyrraedd yr hen ardal.
 • Cael hoe yn un o'r bwytai neu gaffis lleol hamddenol a dianc rhag torfeydd. taith cwch i archwilio'r cildraethau a'r ogofau gwych ar hyd yr arfordir, y mwyaf adnabyddus yn Lagos.

 • Ewch i draethau Praia Dona Ana a nofio rhwng pileri mawr o greigiau. Mae'n gornel ddwyfol yn Lagos.

Pethau na ddylech eu gwneud:

 • Peidiwch â bwyta bara menyn neu olewydd wedi'i weini fel blasus cyn prydau bwyd os nad oes eu hangen arnoch . Nid yw'n rhad ac am ddim, ac mae'n rhaid i chi dalu amdanynt. Ac, yn lle talu $6 – fel yr hysbysebir ar y ddewislen, codir mwy na $14 arnoch am y dechreuwyr hyn.

 • Peidiwch â mynd i mewn i'r môr nes eich bod wedi gwirio i weld a oes unrhyw wymon ar y traeth gan y gallai niweidio'ch troed.

 • Peidiwch â mynd i draethau Lagos yn yr haf, yn rhannol ar benwythnosau. Rwy'n gwybod bod y dŵr ymarhywbeth na ddylech ei golli ym Mhortiwgal, ond credwch chi fi, mae traethau'n troi i fod yn orlawn, ac ni fyddwch byth yn ei chael hi'n ddiddorol.

Awgrym pro: Mae diwylliant hwyr mor gyffredin yma; Mae pobl yn Lagos yn dechrau eu diwrnod yn gynnar yn y bore ac yn mynd i mewn i'r nos. Gallwch chi fynd i'r ganolfan tan hanner nos a gweld ffilm am 2:00 am Os ydych chi'n dylluan nos, fe gewch chi amser da ym Mhortiwgal, yn enwedig yn Lisbon.

Lleoliad: Praca do Imperio Belém, Lisbon

Sut i gyrraedd yno: Cymerwch dram llinell 15 a dod i ffwrdd yn Mosteiro Jerónimos, dim ond ychydig funudau ar droed o'r orsaf tram.

Pris: Tua $14 am eich holl deithiau, gan gynnwys amgueddfeydd wrth ymyl y fynachlog

Ymhlith y pethau mwyaf diddorol i'w wneud ym Mhortiwgal, mae Lisbon yn gartref i'r eglwys gadeiriol a'r fynachlog mwyaf trawiadol yn Ewrop, Mosteiro dos Jeronimos.

Bydd y ffasâd godidog hwn yn eich synnu, yn cynnwys manylion addurniadol a strwythur rhagorol wedi'i ffinio gan neuadd awyr agored eang i hongian allan a chael eiliadau aruchel ymhellach i ffwrdd o brysurdeb y ddinas.

>Celf bensaernïol syfrdanol yn Poarugal, Mosteiro dos Jeronimos

Pam ddylech chi ymweld â Mosteiro dos Jeronimos?

Y peth gorau gallwch chi ei wneud yma yw gwirio'r crefftwaith a aeth i mewn i greu'r campwaith hwn.

Mynachlog Jeronimos yw un o'r eglwysi eglwysig mwyaf arwyddocaoladeiladau yn y ddinas, gan roi cipolwg i chi ar arddull anhygoel Manueline a phensaernïaeth Gothig.

Roedd Mosteiro dos Jeronimos yn ardal yr oedd nifer o fynachod yn ei defnyddio i hamddena a chael hwyl rhywsut.

Dyna pam mae’r fynachlog gyfan yn orlawn o ystafelloedd myfyrio a mannau lle gall mynachod ymarfer eu defodau heb gael eu haflonyddu.

Yma, gallwch weld y deuddeg ystafell gyffesol sy'n symbol o'r 12 apostol yn y gred Gristnogol.

Fe welwch lawer o gapeli ar hyd eich ffordd y tu mewn i’r fynachlog, a pheidiwch ag anghofio ymweld â beddrod Vasco de Gama a’r bardd Portiwgaleg mwyaf adnabyddus, Luis de Camoes. Gyda'u haddurniadau hyfryd, mae'r beddau hyn yn weithiau celf ynddynt eu hunain.

Pethau i'w Gwneud:

 • Mae'n werth chweil ymweld â chi, gan roi pleser eithaf i chi wrth ddarganfod pob darn o gelf, teils lliwgar, pren wedi'i grefftio'n berffaith dodrefn yn adlewyrchu gwaith saer y Dadeni yn ystod y cyfnod hwn.
 • Ewch ymhell y tu hwnt i fentro i’r capel ac ymwelwch ag eglwysi a henebion cyfagos eraill o amgylch y lleoliad.
 • Ymwelwch â'r arddangosfa barhaol y tu mewn i'r fynachlog, a fydd yn rhoi mwy o wybodaeth allweddol i chi am stori'r cysegr a rhanbarth Belém.
 • Ymweld ag amgueddfeydd yr Amgueddfa Archaeoleg a'r Llynges ger Mynachlog Jeronimos.
 • Ymweliadi eglwys Mynachlog Jeronimos, a leolir yn nrws deheuol y fynachlog, a fydd yn eich helpu i wybod mwy am y teulu brenhinol; brenin Sebastian, Afonso I, Manuel I, a mwy.

Pethau na ddylech eu gwneud:

 • Peidiwch ag aros mewn ciwiau hir i brynu eich tocyn. Yn lle hynny, gallwch ei brynu ar-lein neu ddefnyddio peiriant tocynnau. Mae'n eithaf haws na'r llinellau diddiwedd hyn.
 • Peidiwch â dod yma’n hwyr os ydych am dalu am dywysydd taith. Byddwch yn darganfod bod y rhan fwyaf o grwpiau twristiaeth eisoes wedi cwblhau eu taith yma.
 • Os ydych chi am ymweld â'r fynachlog, nid oes rhaid i chi gadw at god gwisg llym; ond, rhaid i chi wisgo o dan y pen-glin os ydych chi'n mynd i fynychu'r eglwys.

Awgrym Pro: Os ydych chi'n chwilio am bethau am ddim i'w gwneud ym Mhortiwgal, ewch i'r eglwys neu fynachlog yn unig y mae mynediad bob amser am ddim! Darn o gyngor euraidd arall, os oes ciwiau rhy hir wrth y fynedfa, ewch yn syth i Dŵr Belém a’r amgueddfeydd, a dewch yma eto. Gweler, dim llinellau o gwbl.

20> Cynllun i Ymweld â'r Acwariwm Dan Do Mwyaf yn Ewrop: Oceanário de Lisboa

Lleoliad: Esplanada D. Carlos I Doca dos Olivais , Lisbon

Sut i gyrraedd yno: Taith 9 munud o orsaf dramiau Oriente

Pris: Tua $23

Wedi'i adeiladu i gryfhau ein perthynas â chreaduriaid y môr, Oceanário de Lisboa Neu Aquarium Lisbongwasanaethodd fel maes arddangos ar gyfer Expo 1998.

Ni ddylid colli'r wlad hyfryd danddwr hon wrth ymweld â Phortiwgal. Bydd yn eich galluogi i weld amrywiaeth o rywogaethau. Nid yn unig hynny, ond mae'r cyfleuster cyfan wedi'i deilwra i fodloni dyheadau'r holl ymwelwyr.

Golygfa Lisbon. Panoramaview o ardal hen dref Alfama ar ddiwrnod cymylog, Lissabon, Portiwgal. Lliw coch-gwyn.

Pam ddylech chi ymweld â Oceanário de Lisboa?

Oceanário de Lisboa yw'r lle gorau ar gyfer gwyliau teuluol yn Lisboa. Nid wyf yn gwybod a fyddai'n beth da neu ddrwg i chi, ond mae'ch plant yn annhebygol o adael y lle hwn yn gyflym, a byddant wrth eu bodd â phob pysgodyn yma. A byddwch yn barod i ateb eu cwestiynau dyrys.

Yn ogystal, y lleoedd yr ymwelir â hwy fwyaf gan TripAdvisor ym Mhortiwgal, mae pob adolygiad yn hynod gadarnhaol, gyda'r rhan fwyaf ohonynt yn ysgrifennu rhywbeth tebyg i hyn,” Nid wyf erioed wedi bod yn rhywle mor ddiddorol ac wedi bod yn aros i fynd yma . Roeddem wrth ein bodd a byddwn yn bendant yn mynd yn ôl.

Er mwyn sicrhau y gwelwch holl barwydydd Oceanário de Lisboa, mae'n well cyrraedd yr acwariwm yn y bore ar ôl iddo agor. Hefyd, osgoi cyrraedd yma ar benwythnosau.

Ac mae hefyd yn syniad gwych edrych ar y map crog sy’n ymddangos yn y fynedfa i sefydlu eich dynesiad; pa adran y dylech ei gwirio gyntaf - Cefnfor India, Cefnfor Tawel, Antarctig, aIwerydd.

Pethau i'w Gwneud:

 • Gwylio'r holl rywogaethau cefnfor amrywiol hyn a darllen disgrifiad o bob pysgodyn y tu ôl i'r tanc dŵr.
 • Mae gwylio’r ffilmiau, ac adolygu gwybodaeth berthnasol am y cefnfor a pham ei bod mor bwysig cadw’r anifeiliaid hyn yn fyw yn ein helpu i gadw ein hecosystem yn gytbwys.
 • Mwynhewch berfformiad rhai deifwyr yn y tanciau. A chael llun ardderchog gydag ef.
 • Sylwi ar yr anifeiliaid mwyaf ciwt a doniol erioed, pengwiniaid.
 • Gwiriwch bob ardal awyr agored a mwynhewch wirio amrywiaeth eang o fywyd morol.

Pethau na ddylid eu Gwneud:

 • Mae yna rai pyllau heb orchudd wedi'u llenwi â dŵr halen er mwyn galluogi ymwelwyr i ryngweithio â'r anifeiliaid. Cadwch eich plant ddigon i ffwrdd i beidio â gorffen eich taith yno mewn trychineb.
 • Wrth dynnu lluniau, ceisiwch osgoi defnyddio fflachiau. Mae'n, yn ogystal â ffyn hunlun, yn cael eu gwahardd.
 • Y tu mewn i'r acwariwm, peidiwch â gadael i'ch galwad ffôn. Trowch ef yn ddistawrwydd i beidio â chythruddo ymwelwyr eraill.

Awgrym Pro: Os oes yna dyrfaoedd wedi ymgasglu o amgylch unrhyw un o'r tanciau yma, ewch heibio iddo i osgoi gwastraffu amser yn aros iddynt wasgaru. Os oes gennych ddiddordeb mewn gweld amrywiaeth o greaduriaid y môr, gallwch ddychwelyd i edrych arno yn nes ymlaen.

Dewch i Ymlacio, Ailwefru, Adnewyddu: Amarante

Lleoliad: Gogledd Portiwgal

Sut i gyrraedd yno: Yr opsiwn gorau ywi gymryd trên o Lisbon. Bydd yn cymryd 3 awr am tua $30

Pris: Mae bron pob atyniad yn rhoi mynediad am ddim unigryw i chi

Gadewch i ni gael ein lefel adrenalin yn pwmpio a phrofi rhywbeth amrywiol iawn; awn i Amarante.

Wedi'i leoli yn rhan ogleddol Portiwgal, mae Amarante yn hafan i artistiaid o'r ugeinfed ganrif, gan ddarparu lleoliad hardd iddynt adael i'w meddyliau grwydro a chynhyrchu campweithiau.

Dinas nefoedd naturiol, Amarante, Portiwgal

Pam dylech chi ymweld ag Amarante?

Mae gennych chi reswm cryf i fod yn gyffrous am ymweld ag Amarante. Mae bod yma yn llythrennol fel bod yng nghanol paradwys.

Gyda ffasadau lliwgar hardd, eglwysi hanesyddol, a brigadau coeth, daw twristiaid ar draws y dref i ddarganfod ei harddwch heb un munud o ddiflasu.

Ymddengys na arbedwyd unrhyw dreuliau wrth gynhyrchu popeth yma ar ei orau. Mae

Fel Portiwgal yn adnabyddus am ei phensaernïaeth ddramatig sy'n dyddio'n ôl i'r 17eg a'r 18fed ganrif a'i thraethau ysblennydd wedi'u haddurno â childraethau a dŵr crisialog, mae Amarante yn adnabyddus am ei llwybrau cerdded a phont eiconig Ponte de São Gonçalo.

Yna, ewch i eglwys Igreja de São Gonçalo sydd ar y gorwel ar nenlinell y ddinas, sydd wedi'i lleoli'n agos at y bont.

Mae’n dref fach nodedig ar gyfer taith undydd, ond mae’n debyg nad ydych chiyn gallu ymgolli yn ei gasgliad cain o gelf.

Pethau i'w Gwneud:

 • Stopiwch am ychydig ar Ponte de São Gonçalo a chymerwch luniau hyfryd gyda'r bont epig hon.
 • Ymwelwch ag eglwys Convento de Sao Goncalo ac edmygu ei ffasâd wedi'i wneud yn gyfan gwbl o gerrig cerfiedig perffaith gyda'i gromenni coch ysblennydd yn enghraifft o arddull yr 16eg ganrif a thu mewn addurniadol coeth.
 • Siopa am gofroddion a rhai nwyddau traddodiadol am brisiau fforddiadwy iawn.
 • Ymwelwch â'r Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso i gael celf fodern.
 • Ewch ar daith gerdded yn Parque Florestal de Amarante, parc mawr gyda llawer o lwybrau cerdded ar gyfer cerdded neu feicio.

Pethau na ddylech eu gwneud:

 • Os ydych am fynd yno i ymlacio, peidiwch â mynd i Amarante yn ystod wythnos gyntaf mis Mehefin . Mae yna ŵyl flynyddol gyda thema ffrwythlondeb. Felly peidiwch â chynhyrfu os gwelwch grwst melys wedi'i siapio fel organau cenhedlu gwrywaidd.
 • Peidiwch â mynd i Parque Florestal de Amarante heb ofyn i bobl leol am argaeledd y parc. Weithiau mae rhywfaint o waith adeiladu a chynnal a chadw sy'n eich rhwystro rhag cael taith ragorol a hynod.
 • Mae gadael eich esgidiau cerdded gartref yn gamgymeriad mawr. Bydd ei angen arnoch chi yn Amarante yn fawr. Mae'r cyfan yn ymwneud â thaith gerdded.

Awgrym Pro: Paratowch i wylio’r machlud o Ecopista, gwneud Tâmega neu rentu beic areidio'r llwybr cyfan. Er mai dim ond 3 cilometr o hyd yw’r llwybr, fe gewch chi brofiad hollol wahanol wrth archwilio cymunedau bach a hen reilffordd.

Iechyd eich hun ac Ewch i: Albufeira

Lleoliad: Algarve De Portiwgal

Sut i gyrraedd yno: Dim ond dwy awr sydd i ffwrdd o Lisbon, a'r dewis gorau yw mynd ar drên am tua $25.

Pris: Mae bron pob man twristiaid yn rhoi mynediad arbennig am ddim i chi, ond chi gorfod cynllunio i wario tua $100 ar gyfer costau eraill fel bwyd ac adloniant, neu os ydych am aros yma am noson.

Gan gynnwys traethau gwyn pefriog, mynyddoedd, a dŵr yn dod at ei gilydd i greu golygfeydd artistig a'r haul yn tanio'r awyr gydag arlliwiau anghredadwy o oleuadau cyn gadael, mae Albufeira yn un o'r cyrchfannau y mae galw mawr amdano ym mhob rhan o'r byd.

Traethau rhyfeddol Portiwgal

Pam ddylech chi ymweld ag Albufeira?

Nid yw'r parti byth yn stopio yma, gyda'i draethau tywod melyn , dyfroedd glas tawel, a bywyd nos bywiog. Yn Albufeira, mae pob ffordd yn arwain at y traeth, a dyna pam mae pobl yn dod yma hyd yn oed yn fwy.

Heblaw am ei thraethau tywodlyd syfrdanol, mae gan y ddinas gytrefi hanesyddol sy'n arllwys straeon yr Ymerodraeth Hynafol Roma a rhai olion brenhinoedd brenhinol Portiwgal. Gall llawer o ffactorau gyfrannu at y ffaith mai'r ddinas hon yw'r brif gyrchfan i dwristiaid oherwydd ei bod wedi gwneud hynnyrhywbeth i bawb.

Ar ben hynny, Os ydych chi'n hoff o fwyd, mae Albufeira yn cynnig bwydydd smacio gwefusau lluosog. Felly bwcl i fyny oherwydd bydd eich gwyliau yn llawn antur a llawenydd.

Byddwn yn mynd yn gyntaf i barc dŵr, Zoomarine Algarve, sy'n gartref i lawer o weithgareddau hwyliog yn rhedeg o sioe ddolffiniaid wych, llawer o reidiau dŵr sy'n addas i bob oed, ac amgueddfa ddŵr.

Angen gwybod mwy, wel parhewch i ddarllen i archwilio pethau y gallwch chi eu gwneud ym Mhortiwgal ac yn benodol Albufeira.

Pethau i'w Gwneud:
 • Mwynhewch naws yr haf yn Praia Sao Rafael, gyda golygfa syfrdanol o'r dŵr wedi'i fframio gan greigiau. A pheidiwch â mynd ymhellach cyn y machlud. Mae'r awyr yn troi'n arlliw cochlyd. Mae'n amser perffaith i ymlacio.
 • Ymwelwch â Zoomarine Algarve am tua $28, sy'n cynnig gweithgareddau di-ben-draw, fel parc dŵr gwych, gwylio ffilmiau am fywyd crwbanod môr, ac wrth gwrs rhyngweithio â'r dolffiniaid.
 • Ymwelwch ag amgueddfa Muzu Archeologico sy'n cynnwys llawer o gerfluniau bach, paentiadau hardd, a darnau o waith celf sy'n cynrychioli hanes hynafol yr Eidal a henebion eraill o gyfnodau Islamaidd.
 • Cymerwch ran mewn rhai gweithgareddau awyr agored llawn adrenalin yn Parque Aventura, lle mae tocynnau'n costio tua $28 ar gyfartaledd. Mae’r lleoliad hwn ar gyfer pawb sy’n gwerthfawrogi cwrs gwefreiddiol y parc, gan gynnwys mwnci heriolrhesymau i ymweld â Phortiwgal.

  Teithio i Bortiwgal yw'r dewis gorau i chi, Portiwgal

  Ein nod yn y pen draw yw eich helpu i wneud eich penderfyniad ac archebu taith awyren i Bortiwgal cyn i chi hyd yn oed gorffen darllen yr erthygl hon. (Kiddan! Darllenwch yr holl ffordd drwodd; mae llawer o wybodaeth ddefnyddiol o'ch blaen.)

  • Golygfa hardd o fachlud haul o'i harfordir: Mae gan Bortiwgal draethau tywodlyd, y gorau yn Ewrop erioed.
  • Cludiant hawdd i symud o gwmpas: mae mor hawdd teithio o amgylch Portiwgal ar y rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus. Cyfforddus a rhad.
  • Strydoedd glân a thaclus ym mhobman : Bydd bod ym Mhortiwgal yn rhoi mynediad ichi i lwybr cerdded chwaethus. Yn wahanol i unrhyw gerdded, rydych ar fin mynd am dro drwy strydoedd hanesyddol; arosfannau deniadol i archwilio adeiladau eiconig a dinasoedd Portiwgal yn gyffredinol. Felly, cydiwch yn eich beic, esgidiau sglefrio, neu sneakers a mynd am dro braf bob dydd.
  • Mae bron y flwyddyn gyfan wedi’i bendithio â thywydd perffaith: Mae Lisbon, prifddinas Portiwgal, yn un o ddinasoedd mwyaf heulog Ewrop. Mae gennych hefyd le i ymweld ag ef bob amser o'r flwyddyn. Darganfyddwch y golygfeydd hanesyddol y mae'n rhaid eu gweld yn y gaeaf. Cydiwch yn eich gwisg nofio ac ewch i'r traethau hardd yn ystod yr haf. Gadawaf chi i gael y sgŵp mewnol ar y ffordd o fyw bob dydd ym Mhortiwgal yn y gwanwyn a'r cwymp.

  Un o’r gwledydd harddafpont, llwybr rhaff, ac atyniadau eraill.

 • Peidiwch â cholli'r cyfle i archwilio Igreja Matriz Albufeira, eglwys hyfryd wedi'i gwyngalchu sy'n lle pwysig yn nhreftadaeth Albufeira.

Pethau i'w Gwneud:

 • Peidiwch â chael eich pryd o fwyd yn Zoomarine Algarve; nid yw'r bwyd yn dda o gwbl. Gallwch ddod â byrbrydau gyda chi os yw'ch plant yn ymdrechu.
 • Peidiwch â mynd i Albufeira ar ôl y tymor brig; nid yw'r rhan fwyaf o'r cyfleusterau yn gweithio o gwbl oni bai eich bod am gael rhywfaint o amser ymlacio mewn harddwch naturiol.
 • Peidiwch â cholli allan ar wirio Largo Eng. Duarte Pacheco os ydych chi eisiau codi rhai cofroddion o siopau crefftau sy'n swnio fel oriel gelf agored.

Awgrym Pro: Os ydych chi'n cael digon o ymestyn ar draethau ac eisiau treulio diwrnod yn agos at natur mewn lle tawel, ewch i'r Krazy World. Mae'n barc thema sy'n cynnig sw sy'n llawn adar, cŵn, cathod, geifr a cain. Mae'n debyg i barc anialwch mawr gyda chefndir gwledig sy'n cynnig awyrgylch tawel i'w ymwelwyr.

Rhyfeddu yn y Parc a Phalas Cenedlaethol Pena

Lleoliad: Estrada da Pena, Sintra

>Sut i gyrraedd: Cyrraedd y bws rhif 434 neu 516 a gadael ar safle bws Palacio de Pena, dim ond ychydig funudau ar droed i gyrraedd y palas. Neu cymerwch drên am ddim ond $3.

Pris: Tua $9

Ydych chi erioed wedi breuddwydio am fynd i Disneyland, ondni weithiodd allan? Neu rydych chi wedi bod yno eisoes, ond nid oedd yn bodloni eich disgwyliadau?

Rwy’n siŵr y bydd Parc a Phalas Cenedlaethol Pena yn gweithio ar eu gorau. Nid am rasio neu farchogaeth nac unrhyw un o'r gweithgareddau hyn, mae'n ymwneud â bod mewn parc gwasgarog gyda phalas lliwgar.

Atyniad anhygoel i dwristiaid ym Mhortiwgal, Palas Cenedlaethol Pena

Pam ddylech chi ymweld â Pharc a Phalas Cenedlaethol Pena?

Ar ben bryn uchel, saif Parc a Phalas Cenedlaethol Pena fel amddiffyniad i Sintra. Mae'n balas hudolus a rhamantus gydag awyrgylch stori dylwyth teg.

Gan gynnig trosoledd gwell nag unrhyw gastell brenhinol arall, mae'r dref swynol ar ben y bryn, Sintra, yn cynnig golygfeydd godidog sy'n frith o gestyll hardd sy'n dyddio'n ôl gannoedd o flynyddoedd.

Unwaith y cyrhaeddwch orsaf Rossio, edrychwch i fyny yma. Mae'r cestyll yn ymddangos ar ben uchaf Sintra. Cofiwch fod yna nifer o atyniadau yma, a bydd yr ardal yn orlawn iawn yn y prynhawn, felly dewch yn gynnar.

Yn syml, gwnewch Balas Pena eich pwynt cyntaf i gychwyn ar eich taith er mwyn osgoi torfeydd.

Pethau i'w Gwneud:

 • Wrth grwydro o amgylch y palas ac edmygu ei ffasadau anhygoel, efallai na fydd yn rhaid i chi fynd i mewn i Balas Pena os yw mor orlawn a dal i fwynhau dy amser.
 • Dysgwch fwy am hanes y palas gancymryd rhan mewn teithiau tywys.
 • Crwydro o amgylch yr ardd gyda digon o harddwch naturiol yn deillio o raeadrau a choedwigoedd bach.
 • Ewch i'r terasau lliwgar i gael rhai lluniau.
 • Ymwelwch â Quinta Da Regaleira, wrth ymyl Palas Pena, safle treftadaeth y byd UNESCO.

Pethau na ddylech eu gwneud:

 • Gan eich bod yn gyrchfan boeth i dwristiaid, peidiwch â syrthio i'r trapiau twristiaid niferus a allai fod yn anodd eu prynu eu hoffrymau. Ailystyried, ni allent gael gwerth eich arian o gwbl. Yn lle hynny, gallwch chi gael golwg ar y siop palas os ydych chi'n dal i fod â diddordeb mewn casgliadau lleol.
 • Osgowch gyrraedd copa'r bryn ar fws 'hop-on-hop-off'; mae ychydig yn ddrud, tua $18. Fel arall, gallwch ddefnyddio tuk-tuk cyflym.
 • Os ewch chi i'r safle gyda'ch babanod, peidiwch â mynd i Quinta Da Regaleira, mae'n ymwneud â llwybrau cudd a grisiau troellog. Bydd yn ei frechu, ac ni fyddwch hyd yn oed yn gallu ei gadw yn y ddrysfa greigiog hon.

Awgrym Pro: Cynlluniwch ymweld â Pharc a Phalas Cenedlaethol Pena cyn gynted â phosibl. Am 6:00 p.m., gwneir y cofnod olaf.

Dewch ymlaen, Dewch i ni fynd i Porto

Lleoliad: Gogledd-orllewin Portiwgal

Sut i gyrraedd yno: Mynnwch y bws rhif 434 neu 516 a gadael ar safle bws Palacio de Pena, dim ond ychydig funudau ar droed i gyrraedd y palas. Neu cymerwch drên am ddim ond$3.

Pris: Os ydych chi eisiau mynd yno oherwydd Ponte de Dom Luís I, mae am ddim. Fodd bynnag, os ydych chi'n mynd i dreulio'r noson, bydd yn costio tua $ 90 i chi, sy'n cynnwys mynediad i atyniadau yn ogystal â diodydd a phrydau bwyd.

“Os ydych chi'n meddwl bod Lisbon yn ddinas anhygoel, ymddiriedwch ynof, mae Porto yn swynol.” Dyna ddywedodd fy ffrind o Bortiwgal wrthyf pan ofynnais iddo am y pethau gorau i'w gwneud ym Mhortiwgal.

“Ydych chi'n twyllo! “Dylai Porto fod ar frig rhestr bwced pawb,” parhaodd. Gwrandewais ar yr hyn a ddywedodd ac yn y diwedd dilyn ei gyngor. Ac yr oedd mor gywir. Mae'n hudolus, ac nid yw'n eich siomi. Diolch i ti, Dduw! Rwy'n credu y dylech chi wneud yr un penderfyniad a mynd i Porto, hyd yn oed os mai dim ond am noson ydyw.

Peidiwch â cholli'r cyfle i ymweld â Porto, Portiwgal

Pam ddylech chi ymweld â Porto?

Mae llawer o bobl yn siarad am ba mor ardderchog yw gwin Portro – sy’n wir, gyda llaw- ond yr hyn sy’n fy ngwneud i mor fodlon yw socian yn y golygfeydd ar draws Afon Douro, ymlwybro drwy’r strydoedd bryniog, ac edmygu adeiladau wedi’u gorchuddio â theils glas.

Mae'r eglwys gadeiriol hanesyddol anhygoel a'r eglwysi yn ychwanegu gwerth at eich taith yma i archwilio uchafbwyntiau mwyaf Porto, fel yr eglwys drawiadol, Igreja do Carmo.

Pethau i'w Gwneud:

 • Stopiwch yng nghanol y ddinas am eiliad i weld Igreja do Carmo, sydd â glas hardda thu allan bywiog. Archwiliwch du mewn yr eglwys, wedi'i addurno'n gain.
 • Ymwelwch â'r siop lyfrau enwocaf ym Mhortiwgal a'r un harddaf erioed, Livraria Lello. Ond mae'n rhaid i chi dalu ffi mynediad o 6$.
 • Mae'n rhyfedd iawn, ond mae angen i chi wirio gorsaf reilffordd y ddinas hon. Ond mae ei gelfyddyd ddilys yn ei wneud yn un o atyniadau Porto wedi'i addurno â phaentiadau glas enfawr.
 • Archwiliwch eglwys gadeiriol y ddinas, Sé do Porto, un o dirnodau hynaf Porto, a wal fawr arall o deils glas.
 • Peidiwch â cholli'r cyfle i wirio cymdogaeth Ribeira wedi'i leinio â llawer o palmant caffis, bariau, a bwytai, cerdded i lawr allt ar strydoedd cobblestone trin eich llygaid gyda'i adeilad lliwgar.

Pethau na ddylech eu gwneud:

 • Peidiwch â chymryd yn ganiataol eich bod yn siarad Sbaeneg i edrych yn cŵl neu rywbeth tebyg, yn enwedig yn Porto . Gallai Portiwgaleg deimlo'n sarhaus. Cyfathrebu yn Saesneg yn syml.
 • Gyda’ch swper, peidiwch ag archebu’ch gwydraid o win Porto. Mae'n eithaf melys, a dim ond ar benwythnosau gyda phwdin y mae preswylwyr yn ei yfed.
 • Peidiwch â datgan yn glir nad ydych yn hoffi porc am unrhyw reswm. Mae'r rhan fwyaf o fwydydd Porto yn troi o gwmpas porc, ac mae'n debyg y byddwch chi'n cael eich camddeall wrth i chi sarhau eu diwylliant. Yn lle hynny, peidiwch â'i archebu.

Awgrym Pro: Rwy'n gwybod y gallech ddweud, “pam ddylwn i ymweld â siop lyfrau ar fy ngwyliau a thalu amdani!Beth yw'r Heck!" Na, mae'n hollol werth chweil. Ar ôl i chi gychwyn y tu mewn, mae'r siop lyfrau hon yn wledd i'r llygaid.

Fe gewch chi pam mae'n rhaid i chi dalu i fynd trwy'r siop hynod ddiddorol hon. Ar draws y lle, mae gennych fanylion yn cystadlu am eich sylw: y rheiliau pren cerfiedig, y grisiau rhuddgoch, a'r silffoedd cadarn i gyd wedi'u leinio â llyfrau.

Hyd yn oed os nad ydych wedi prynu unrhyw beth o'r siop lyfrau - fe mentrais i chi na allai hynny ddigwydd-, Byddai'n daith anghredadwy y tu mewn; mae'n gampwaith o bensaernïaeth.

Colli eich hun yn Coimbra

Lleoliad: Canol Portiwgal

Sut i gyrraedd: The yr opsiwn gorau yw mynd ar y trên o Lisbon, ac i ddechrau mae'n cymryd mwy nag awr am tua $24.

> Pris:Mae'r rhan fwyaf o atyniadau Coimbra yn cynnig mynediad am ddim. Fodd bynnag, os ydych chi am dreulio taith undydd yma, bydd yn costio tua $80 i chi, sy'n cynnwys ffi mynediad i atyniadau yn ogystal â diodydd a phrydau bwyd.

Mae ein taith ym Mhortiwgal yn dod i ben, ond ni allwn adael heb weld Coimbra, un o berlau llai adnabyddus y wlad. Arferai Coimbra fod yn brifddinas Portiwgal, a heddiw, mae'n un o'r dinasoedd bywiog y mae llawer o bobl yn blaenoriaethu ymweld â hi er mwyn osgoi ardaloedd gorlawn y wlad.

Darganfod trefi bach o amgylch Lisbon, Coimbra, Portiwgal

Pam ddylech chi ymweld â Coimbra?

Mae Coimbra yn un oy cyrchfannau twristiaeth gorau ym Mhortiwgal gydag ystod eang o atyniadau, megis gerddi rhyfeddol, arwyddocâd hanesyddol, rhyfeddodau pensaernïol, ac eglwysi wedi'u dylunio'n berffaith.

Bydd Coimbra yn bwydo'ch enaid â gwybodaeth a heddwch, gan eich gwahodd i golli eich hun yn ei harddwch ysblennydd, gan grwydro o amgylch y strydoedd cobblestone sy'n frith o dai trawiadol.

Universidade de Coimbra, un o safleoedd treftadaeth y byd UNESCO, yw un o’r atyniadau mwyaf poblogaidd yma. Mae’n llyfrgell hardd gyda chasgliad helaeth o lyfrau a llawysgrifau hanesyddol.

Byd Gwaith, Cynlluniwch i ymweld â Quinta das Lágrimas, parc heicio enfawr, ac ar ddiwedd y parc, gallwch weld gwesty os ydych chi am aros yng nghanol natur.

Pethau i'w Gwneud:

 • Am $3 yn unig, ewch yn syth i Quinta das Lágrimas a mwynhewch y gofod heddychlon a gweddus hwn. Mae ganddo amrywiaeth o nodweddion naturiol, rhaeadrau, ffynnon o ddagrau, pyllau, a phlanhigion unigryw.
 • Archwiliwch bontydd hardd y ddinas yn Ponte De Santa Clara a chrychwch pryd bynnag yr ewch. Mae'r lle yn cyfuno'r pontydd harddaf yn y byd i gyd.
 • Cael pryd Eidalaidd yn un o'r bwytai clasurol, gan fwynhau'r olygfa o'r afon. Byddai'n help pe baech bob amser yn gwneud amser i ddod yma. Ffansi a chlyd!
 • Dewch i ymweld â Parque Manuel Barga, parc rhagorol gyda choed tal hardd ar ei hyd,ac wrth gwrs; mae'n amser gwylio pobl.
 • Ewch i'r Rua Ferreira Borges a cherdded o amgylch yr ardal hanesyddol hyfryd hon, a pheidiwch ag anghofio aros am ychydig funudau i archwilio Mynachlog Santa Cruz.

Pethau na ddylech eu gwneud:

 • Peidiwch â mynd i mewn i Quinta das Lágrimas heb gael copi o'r map i roi gwybodaeth i chi am y llwybrau y mae'n rhaid i chi eu dilyn.
 • Ni waeth ble rydych chi'n mynd, peidiwch â gadael eich gwesty heb esgidiau digonol, yn enwedig yn Quinta das Lágrimas, sy'n swnio fel cerdded trwy goedwigoedd go iawn.
 • Peidiwch â bwyta yn y canolfannau croeso. Yn ddrud a byddwch yn colli rhoi cynnig ar fwyd traddodiadol.

Awgrym Pro: Ar fachlud haul, ewch i Ponte De Santa Clara, gan gynnig golygfa serol ac awyr iach lle mae'r afon yn edrych dros y ddinas a'r wyrdd. lleoedd ar y ddwy ochr. Amrhisiadwy!

Dringo’r Tŵr Eiconig: Torre de Belem

Lleoliad: Avenida Brasília – Belém, Lisbon

Sut i gyrraedd yno: Arhoswch yng ngorsaf tramiau Pedrouços, mae ychydig o gamau i ffwrdd o'r tŵr.

> Pris:I ddringo i fyny'r tŵr, rhaid talu $7.5<1

Mae'n un o'r golygfeydd mwyaf eiconig ym Mhortiwgal, y mae twristiaid ledled y byd yn ymweld ag ef yn eang i fwynhau ei ffasâd digamsyniol a dringo i fyny at y daith i gael golygfa banoramig o'r brig.

Tŵr epig ym Mhortiwgal, Torre de Belem lle hwyliodd Christopher Columbus i gychwyn eitaith hir

Pam ddylech chi ymweld â Torre de Belem?

Wedi'i ddosbarthu fel Treftadaeth y Byd UNESCO, mae Torre de Belem yn un o Saith Rhyfeddod Portiwgal. Oddiyma, gadawodd y llong gyntaf o Portugal i hwylio i India ; roedd gan dwr yr 16eg ganrif un rheswm, i amddiffyn Lisbon rhag unrhyw ymosodiadau a gwylio yr ochr hon i'r môr.

Ar y llawr isaf, gallwch ddarganfod 16 canon a ddefnyddiwyd yn yr amddiffynfa. A'r llawr cyntaf a neilltuwyd i lywodraethwr y twr. Roedd yr ystafell yn syml ond yn fawreddog gyda'i golygfeydd syfrdanol.

Byddai’n syniad gwych mynd o amgylch y tŵr gyda thywysydd teithiau neu berson lleol dibynadwy sy’n gwybod yr hanes y tu ôl i’r adeilad trawiadol hwn a’r fforwyr a’r morwyr gwych a ddewisodd y lleoliad hwn fel eu man cychwyn. .

Gan barhau i ddringo i fyny Torre de Belem, cysegrwyd yr ail lawr i'r brenin greu balconïau o'r radd flaenaf a ysbrydolwyd gan Fenisaidd.

Hefyd, gallwch wirio'r pentref pysgota bach, sef yr arhosfan olaf i'r teulu brenhinol cyn teithio trwy'r môr.

Pethau i'w Gwneud:

 • Crwydro o amgylch y tŵr mawreddog hwn a thynnu lluniau Instagrammable.
 • Dringo i fyny to Torre de Belem, gan fwynhau golygfa hyfryd o afon Tejo.
 • Defnyddiwch fod yn ardal Belem a chynlluniwch ymweld â lleoedd cyfagos eraill, megis Mynachlog Jerónimos, Tŵr Belém, aCofeb i'r Darganfyddiadau.
 • Cael hoe yn un o'r bwytai lleol a blasus o gwmpas yr ardal a gofyn am fwydydd Portiwgaleg.
 • Byddwch yn barod i dreulio’r machlud yma i gael golygfeydd bythgofiadwy o afon Tejo.

Pethau i'w Gwneud:

 • Mynd yno heb ofyn a yw'r tŵr ar gael i'w ddringo ai peidio. (weithiau mae'n cau oherwydd gwaith adnewyddu)
 • Peidiwch â mynd yn rhy bell o amgylch y tŵr i osgoi cael eich cythruddo gan werthwyr strydoedd prysur.
 • Peidiwch â cholli'r cyfle i roi cynnig ar y darten crensiog yn Pastel de Belém, sy'n cael ei ystyried yn un o'r henebion mwyaf poblogaidd ym Mhortiwgal.

Awgrym Pro: Mae’n wirioneddol well buddsoddi mewn tocyn aml-daith, “Zapping,” ar gyfer y bws a’r tram. Mae bod ym Mhortiwgal yn golygu y byddwch yn eu defnyddio'n aml ac yn arbed arian. Gallwch ddod o hyd i'r cerdyn hwn mewn llawer o orsafoedd tram.

Dewch i Sbeisio Eich Taith: Barcelos

Lleoliad: Ardal Braga yn Nhalaith Minho, yng ngogledd Portiwgal.

Sut i gyrraedd yno: Yr opsiwn gorau a mwyaf fforddiadwy yw mynd ar y trên o Lisbon-Santa Apolonia i Barcelos. Mae'r daith gyfan yn cymryd tua 4 awr am $30 - $45

Pris: Mynediad am ddim i bron pob atyniad. Fel arall, byddai treulio diwrnod a nos yma yn costio tua $70 i chi, gan gynnwys llety.

I'r rhai sy'n dewis teithio i Bortiwgal, mae Barcelos yn hanfodol,yn Ewrop, Portiwgal

 • Yfwch y cwpanaid mwyaf o goffi a gawsoch erioed: ni allech ddechrau eich diwrnod heb goffi, Iawn pwy sy'n malio! Rydym yno eisoes. Ond ym Mhortiwgal, byddwch yn rhoi hwb i'ch diwrnod yn iawn gyda choffi o ansawdd rhagorol.
 • Ymweld â phentrefi bychain rhwng ardaloedd trefol : Mae’r teithiwr craff yn rhywun sydd â diddordeb yn niwylliant y ddinas er mwyn iddo ddysgu rhywbeth. Pe bai'n mynd trwy ei oes i wybod amdano o lyfrau ac erthyglau, ni fyddai byth yn ei ddarganfod fel rhywun a roddodd gynnig arno. Gellir dod o hyd i'r profiad cyfoethog hwn mewn pentrefi bach o amgylch dinasoedd mawr.
 • Mynychu digwyddiadau ysblennydd: Portiwgal yw'r lle i ymgysylltu â digwyddiadau bywiog traddodiadol trwy gydol misoedd yr haf. Os ydych chi'n chwilio am wyliau diwylliannol gwych, peidiwch â mynd ymhellach.

Atyniadau enwog ym Mhortiwgal

Cynghorion Peasy Hawdd gan Connolly Cove cyn teithio i Bortiwgal

 • Peidiwch â phoeni am rwystr iaith

Mae pobl ym Mhortiwgal yn siarad Sbaeneg. (Ddim mewn gwirionedd!) Mae pobl ym Mhortiwgal yn siarad Portiwgaleg. Fodd bynnag, nid oes angen i chi fachu unrhyw eiriadur gyda chi. Gall pob person ifanc siarad ag acen Saesneg wych.

Crwydro ble bynnag y dymunwch; bydd rhywun a all eich deall a'ch arwain i ben eich taith os ewch ar goll.

 • Dewch â darnau arian gyda chi (Mae'n werthyn llawn atyniadau godidog a chaerau hanesyddol trawiadol, a anogir yn gryf i wirio beth sydd ganddo i'w gynnig.

  Pam Dylech Ymweld â Barcelos?

  Gem yn y goron o deyrnas Portiwgal, mae Barcelos yn cynnwys amrywiaeth o gelf bensaernïol arddull Ewropeaidd a fydd yn denu ymwelwyr i ddal lluniau anhygoel lle bynnag y byddant yn mynd, ac ni fyddwch yn eithriad.

  *Awgrym ar gyfer teithwyr craff yn unig: dwbl- gwirio rheolau a mesurau diogelwch yn ymwneud â COVID-19. Ac os gwelwch yn dda, cyn mynd i unrhyw le, cymerwch lefelau cysur personol a chyflyrau iechyd i ystyriaeth.

  Mae Barcelona wedi cofleidio myrdd o symbolau Portiwgal, gan ei wneud yn gyrchfan apelgar i bob math o deithwyr. Mae’n ddinas sy’n llawn traddodiad a threftadaeth gyda chyfleoedd gwych i dreulio gwyliau gwych gyda’ch teulu a’ch ffrindiau. Tybiwch eich bod yn pendroni am yr amser mwyaf prydferth o'r flwyddyn i ymweld ag ef. Yn yr achos hwnnw, efallai mai yn ystod tymor y Nadolig mae fy ateb ers i ni fod yno a mwynhau ein hunain ac rydym wedi dal eiliadau bythgofiadwy a fydd yn aros yn ein hatgofion am byth.

  Pethau i'w gwneud

  • Archwiliwch Torre do Cimo da Vila a’i hawyrgylch anhygoel, a byddwch yn darganfod bod hwyliau’r ŵyl i’w gweld ble bynnag yr edrychwch. Gallwch naill ai edmygu tŵr mawreddog yr eglwys neu fanteisio ar y cyfle i ymweld â thu mewn yeglwys Senhor da Cruz. Peidiwch ag anghofio treulio ychydig funudau yn yr ardd, sy'n wledd hyfryd i'r llygaid, y clustiau a'r blasbwyntiau.
  • Os ydych chi'n ddigon ffodus, byddwch yn barod i fynychu un o nifer o ddigwyddiadau a gynhelir yn Plaza Torre do Cimo da Vila i ddal ysbryd y gwyliau, yn enwedig adeg y Nadolig, gan gynnig addurniadau siriol.
  • Cerddwch ar draws yr afon Cávado a mwynhau'r golygfeydd panoramig hwn. Pe bawn i yno, byddwn yn dod â'm coffi ac yn cymryd anadl ddwfn i anadlu cymaint o aer pur â phosibl.
  • Wedi'i leoli ar lan Afon Cavado, ymwelwch â Paço dos Condes de Barcelos, safle archeolegol sy'n gyforiog o hanes. Mae'r olygfa cyn y machlud yn rhywbeth i fynd amdani.
  • Os oes rhywbeth unigryw am Barcelos, crefftau cerameg a chrochenwaith fydd hwnnw. Felly, byddai'n ddefnyddiol pe baech chi'n ymweld â'r Amgueddfa Grochenwaith (Museu de Olaria), lle gallwch chi ddod o hyd i lawer o ddarnau rhagorol ar gyfer cofroddion neu hyd yn oed addurno'ch cartref. RWY'N CARU'N SYLWEDDOL!

  Pethau i beidio â'u gwneud:

  • Oherwydd y pandemig coronafeirws parhaus, ein cyngor mewnol bob amser yw gwirio dwbl newyddion lleol y wlad yr ydych ar fin ymweld â hi. Peidiwch â mynd i unrhyw wlad y maent wedi gosod cyfyngiadau llym ar ymwelwyr. Mae awdurdodau Portiwgal wedi gwahardd rhai gwledydd rhag mynediad, ond mae'r sefyllfa hon yn amrywio o bryd i'w gilydd. Ffoniwch y llysgenhadaeth yn eich gwlad i gael manylion a chywirdebgwybodaeth.
  • Peidiwch ag anghofio eich eli haul ar bob cyfrif, yn enwedig os ydych chi'n dod yma yn yr haf neu'n bwriadu treulio gwyliau ar y traeth neu golli mewn jyngl dwys. Mae Portiwgal yn un o wledydd cynhesaf Ewrop, ac mae eich croen yn fwyaf tebygol o gael ei losgi heb ddiddyfnu eli haul da.
  • Peidiwch â bwyta mewn mannau twristaidd, yn enwedig yn ystod y tymor brig fel y Nadolig. Rwy'n gwybod bod addurniadau gŵyl a choed disglair mor demtasiwn. Ond cofiwch, nid oes angen i chi dorri'r banc wrth ymweld â gwlad fel Portiwgal; yn benodol, mae'n gyrchfan fforddiadwy i dwristiaid.

  Awgrym Pro: Un o'r ffyrdd gorau o brofi ysbryd Portiwgal yw ymweld â'r farchnad wythnosol ar ddydd Iau, yn fywiog, yn fywiog wedi'i stwffio â llawer cynnyrch rhagorol.

  Tram Eiconig o Bortiwgal yn gwneud y ddinas yn fwy deniadol

  Ble i Aros ym Mhortiwgal?

  Yr ail cwestiwn mae pawb yn meddwl tybed ar ôl penderfynu teithio i wlad arall yw lle gallaf archebu Llety. Rydyn ni wedi creu rhestr o'r lleoliadau gorau i aros ym Mhortiwgal lle gallwch chi wneud eich taith o amgylch y wlad yn hawdd ac yn berffaith. Ar ben hynny, ni waeth beth yw'r rheswm dros eich arhosiad, byddwn yn dangos y gwestai neu'r hosteli gorau i chi sy'n cwrdd â'ch anghenion.

  Algarve

  Yn amrywio o draethau newydd, tywydd gwych, adeiladau lliwgar, a dyfroedd gwyrddlas, mae'n swyn cyffredinol. Mae Algarve yn ddinas berffaith ar gyfer agwyliau, gan ddenu tunnell o ymwelwyr am genedlaethau. Ond gall darganfod ble i aros yn Algarve fod yn heriol rhywsut. Gan eich bod angen lle ger y traeth a mynediad hawdd at wasanaethau eraill, rydym wedi llunio'r opsiynau hyn yn seiliedig ar y math o ymwelydd ydych chi.

  Golygfa anhygoel o'r awyr dros Algarve, Portiwgal, Pexhere

  Gwestai Gorau i Deuluoedd:

  Gwesty O Castelo (tua $63 y noson)

  Holiday Inn Algarve (tua $61 y noson)

  Gwestai Gorau i gyplau:

  Mareta View Boutique Bed & Brecwast (tua $100 y noson)

  Vilalara Thalassa Resort (tua $203 y noson)

  Gwestai a Hosteli Gorau i deithwyr unigol:

  Gwesty d 'Alcoutim (tua $53 y noson)

  Pestana Alvor Atlântico (tua $50 y noson)

  Lisbon

  Mae pawb eisiau aros yng nghanol unrhyw wlad i gael mynediad eithriadol i bob cyfleuster ac atyniad. Mae Lisbon yn lle anhygoel i dreulio'ch gwyliau ym Mhortiwgal, wedi'i ddiffinio gan strwythurau bywiog lliwgar wedi'u gosod yn erbyn y lleoliad arfordirol gorau yn Ewrop. Mae'n gartref i ddiwylliant, hanes, celf, a chriw o amgueddfeydd. Gyda chymaint o westai i ddewis ohonynt, dylech gael un sy'n gweddu'n berffaith i'ch steil, eich diddordebau a'ch cyllideb.

  Gadewch i ni gael golwg ar yr hyn sydd gennym ar y gweill i chi:

  Gweld hefyd: Taba: Nefoedd ar y Ddaear

  Srop of Toes yr ardal hynaf Alfama yn Lisbon

  GoreuGwestai i deuluoedd:

  Gwesty Imperador (tua $71 y noson)

  Hotel Mundial (tua $92 y noson)

  Gwestai Gorau i gyplau:

  Gwesty Lisboa Plaza (tua $143 y noson)

  Hotel Portiwgal (tua $139 y noson)

  Gwestai a Hosteli Gorau ar gyfer teithwyr unigol:<6

  Hostel Cyrchfan Machlud (tua $33 y noson)

  Gardd Gudd Selina (tua $61 y noson)

  Braga

  Nid yw'n gwneud unrhyw synnwyr i beidio â chynnwys Braga yn ein canllaw i bobl sy'n chwilio am le i aros ym Mhortiwgal. Mae gan Braga hanes cyfoethog o eglwysi a hen fynachlogydd a diwylliant dwys. Mae dinas Portiwgal yn dawelach na dinasoedd mawr eraill ym Mhortiwgal, sy'n ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer cyplau sy'n dymuno dianc o'r dorf. Rydym yn argymell y lle hwn ar gyfer bwff hanes, ac mae pawb eisiau ymgolli yn nhraddodiad gwreiddiol pobl Portiwgal.

  Golygfa o draeth Braga, Portiwgal

  Gwestai Gorau i Deuluoedd:

  Hotel Villa Garden Braga (tua $71 y nos)

  Gwesty'r Gadeirlan (tua $63 y noson)

  Gwestai Gorau i gyplau:

  Gwesty Melia Braga & Sba (tua $115 y noson)

  Hotel do Parque (tua $95 y noson)

  Gwestai a Hosteli Gorau ar gyfer teithwyr unigol:

  Ibis Budget Braga Centro (tua $37 y noson)

  Gwesty Braga Flag (tua $44 y noson)

  Coimbra

  Mae Coimbra yn cynnig rhywbethdigyffelyb i bawb â'i gyfoeth o hanes. Mae'n gwneud gwaith ardderchog o gadw ei wreiddiau treftadaeth tra'n osgoi effeithiau bywyd metropolitan modern. Fodd bynnag, gallwch weld ychydig o naws gyfoes yn ei lety a'i gyfleusterau. Yr hyn sy'n gwneud eich gwyliau yma yn ddymunol yw bod Coimbra yn ddinas fywiog gyda bywyd nos ffyniannus sy'n ychwanegu at fwynhad eich arhosiad - yn chwilio am le penodol i aros sy'n agos at ganol y ddinas ac atyniadau? Dyma ni'n mynd.

  Llecyn hanesyddol ym Mhortiwgal

  Gwestai Gorau i Deuluoedd:

  Gwesty Tryp Coimbra (tua $70 y noson)

  Swîtiau Penedo da Saudade & Hostel (tua $64 y noson)

  Gwestai Gorau i gyplau:

  Vila Gale Coimbra (tua $97 y noson)

  Gwesty Sapientia Boutique (o gwmpas $170 y noson)

  Gwestai a Hosteli Gorau ar gyfer teithwyr unigol:

  Olive Street House (tua $29 y noson)

  Despertar Saudade AL (tua $50 y noson)

  Arfordir Môr y Canoldir Portiwgal

  Crëwyd y canllaw cynhwysfawr hwn gyda chariad i'ch helpu i fod yn hudolus, yn llawen ac yn ymlaciol. Os ydych chi'n chwilio am le i fynd ar eich gwyliau nesaf, cymerwch olwg ar ein blog diweddaraf. Hefyd, peidiwch ag anghofio anfon delweddau o'ch gwyliau diweddaraf atom a'u rhannu gyda ni ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. A mwynhewch eich taith!

  rhywbeth yma)
 • 14>

  O ran arian papur, peidiwch â thalu 500, 200, na hyd yn oed 100 ewro. Nid oes gan bobl newid yma. Ac ni fyddwch byth yn eu defnyddio yma. Mae Portiwgal yn lle fforddiadwy iawn, ac mae'ch darnau arian yn mynd yn bell.

  I'w gwneud hi'n haws wrth dalu am rywbeth, chwiliwch am beiriannau ATM a banciau sydd wedi'u gwasgaru ledled Portiwgal a gofynnwch am enwadau bach. Mae'n ddoeth cael nodyn 10 neu 20 ewro.

  Mae tacsis yn wych ym Mhortiwgal

  • Cymerwch dacsis a pheidiwch â phoeni am y pris

  Cyfunwch eich ymweliad ag atyniadau cyfagos neu hyd yn oed ewch am leoliadau pell i dwristiaid. Does dim byd i boeni amdano.

  Mae tacsis yma yn rhad iawn, felly gallwch chi gael seibiant neu gymryd nap yn y cab, ac mae'n dal i fod yn rhad ((Kidding eto! Peidiwch byth â chysgu mewn unrhyw gludiant cyhoeddus.) A dweud y gwir, gwario a bydd gwyliau ym Mhortiwgal tua 30% yn rhatach nag un arferol yn yr UD

  • Cael eich brecwast yn y gwesty

  Mae bob amser yn well i gael eich brecwast yn y gwesty.O ganlyniad, sicrhewch fod eich pecyn llety yn cynnwys brecwast.

  Mae'n debyg y byddai'n anodd codi o'r gwely yn y bore yn chwilio am rywbeth i'w fwyta, ac efallai ei fod hyd yn oed yn fwy anodd cychwyn eich diwrnod heb hyd yn oed sipian o'ch coffi poeth.

  • Peidiwch â defnyddio map yn eich llwybr cerdded

  Rwy'n meddwl mai'r rhan orau o fod ar wyliau ynMae Portiwgal am golli eich hun yn y lonydd palmantog, darganfod y gemau cudd yn strydoedd Portiwgal, sgwrsio â phobl leol (sy'n hynod gyfeillgar), a gwthio ffiniau bod yn dwristiaid.

  Rydych chi yma i fyw fel rhywun lleol ac i fwynhau'r holl brofiad.

  Mae maestref hanesyddol ym Mhortiwgal

  • Os nad oes gennych chi SIM symudol yn gweithio'n iawn ar fwrdd y llong, peidiwch â phoeni

  Un o'r triciau cyfrinachol i ddenu pobl i ymweld â lle yw cynnig Wi-Fi am ddim. Ac mae llawer o leoedd Portiwgaleg yn deall yr egwyddor farchnata hon.

  Wedi dweud hynny, gallwch chi ddal i fod yn gysylltiedig â'ch teulu, mynd yn fyw ar eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, a phostio lluniau a straeon ar eich cyfrif Instagram heb hyd yn oed gael SIM symudol. Manteisiwch ar Wi-Fi am ddim.

  Gweld hefyd: 24 Awr ym Mharis: Taith Baris 1Diwrnod Perffaith!
  • Nid oes angen i chi dalu unrhyw awgrym os nad ydych chi eisiau

  Peth da iawn arall am Bortiwgal yw'r un yn nhraddodiadau Portiwgal , nid ydynt yn tipio gweinyddion. Fodd bynnag, fel y crybwyllwyd yn gynharach, mae Portiwgal yn lle fforddiadwy iawn lle gallwch adael rhywfaint o arian.

  Bydd pobl yn dy garu ac yn ei werthfawrogi oherwydd mae gwir ei angen arnynt, ac mae'n ystum hyfryd. Y pwynt yw, os nad oes gennych chi newid, nid oes rhaid i chi dalu unrhyw beth.

  Hyd yn hyn, cystal, iawn?

  Nawr, gadewch i ni siarad am y lleoedd gorau i ymweld â nhw a'r pethau i'w gwneud ym Mhortiwgal.

  Gwnewch amser i archwilio pensaernïaeth syfrdanol ynLisbon, Portiwgal

  Pethau Gorau i'w Gwneud ym Mhortiwgal

  Taith Undydd i Braga

  Lleoliad: Gogledd-orllewin Portiwgal

  Sut i gyrraedd yno: Y ffordd orau o gyrraedd Barga yw mynd ar drên o Lisbon. Yr amser rhwng y ddwy ddinas yw tua 3h a 45m am tua $30.

  Pris: Mynediad am ddim i bron pob atyniad

  O eglwysi trawiadol i dirweddau bywiog a strydoedd ffasiwn , Mae Barga yn atgofus iawn o lawer o bethau i'w gwneud a lleoedd i'w gweld, a fydd yn pryfocio cynhesrwydd pob person a ddaw yma.

  Dinas ryfeddol Barga, Portiwgal

  Pam ddylech chi ymweld â Barga?

  Barga yw un o'r dinasoedd mwyaf ym Mhortiwgal, ac mae'n fewndirol sy'n golygu nad oes unrhyw draethau cyfagos. Felly, os mai'r cyfan rydych chi ei eisiau o'ch taith i Bortiwgal yw golygfa o'r môr a rhywfaint o ymlacio, peidiwch ag ystyried mynd i Braga.

  Er hynny, mae yna lawer o atyniadau a lleoedd a all ychwanegu at eich gwyliau yma, sy'n gwneud y ddinas hon yn gyrchfan boblogaidd i dwristiaid yn Ewrop.

  Y rhan orau o ymweld â Barga yw bod llawer o leoedd i ymweld â nhw am ddim a'ch bod chi'n dal i fwynhau'ch amser fwyaf. Er enghraifft, mae'r ardal i gerddwyr yn unig yn dominyddu'r ddinas gan ei bod yn ardal wych sy'n llawn gerddi, caffis, ffynhonnau, siopau, a digon o safleoedd i'w gweld.

  Gafaelwch yn eich sgidiau cerdded gyda chi fel y byddwch yn mynd i'r ardal hon am amser hirdarganfod pob twll a chornel, a fydd yn dod â mympwy i chi. Felly, ail-lenwi'ch lefel egni a chymerwch anadl ddwfn wrth i chi ar fin gweld adeiladau eiconig a blasu'r seigiau mwyaf blasus yn Ewrop.

  Pethau na ddylid eu Gwneud:

  • Oddi ar yr ystlum, archwiliwch yr atyniad y mae'n rhaid ei weld, Elevador do Bom Jesus do Monte. Heblaw am ei hanes a'i ffasâd syfrdanol, bydd yr olygfa o'r copa'n anfon cryndod i fyny'ch asgwrn cefn. Yn weddus, yn lân ac yn helaeth, mae'n ddigon i fod yno a gwerthfawrogi ei harddwch.

  • Ymweld â Praca da Republica; nid yw'r lle hwn byth yn gwneud nac yn torri. Mae bob amser yn gwneud ac yn eich helpu i wneud y gorau o'ch ymweliad â Phortiwgal. Yn syml, gallwch eistedd yn y mannau gwyrdd. Mae'n lle i bobl wylio a rhannu sgyrsiau cartrefol wrth edmygu'r golygfeydd.

  • Mae eglwys gadeiriol arall a adeiladwyd ar gopa'r bryn, Sanctuary of Our Lady of Sameiro, yn lle prydferth arall i ymweld ag ef yn Barga . Yn bwysicaf oll, nid yw'r eglwys hon mor enwog fel cyrchfan i dwristiaid, felly fe welwch hi'n heddychlon y rhan fwyaf o'r amser. Dewch yma yn y prynhawn i edmygu'r olygfa machlud. Mae'n beth mawr!

  • Wrth gerdded o amgylch Central Avenue Garden, mae'n hawdd i'r rhan fwyaf o ymwelwyr fynd i siopa yn y stryd ffasiwn.

  • Ychwanegwch gyffro ychwanegol at eich taith ac ymwelwch ag eglwys gadeiriol Braga, a pheidiwch ag anghofio tynnu llun o arwydd Barga yng nghanol y ddinas.

  Pethau na ddylid eu Gwneud:

  • Mae gan Barga ei faes awyr ei hun, ond rydym yn argymell cymryd y trên o Lisbon. Nid yw'n daith hir, dim ond 3 awr, a gallwch arbed pris y tocyn ymladd. Hefyd, byddwch chi'n mwynhau'ch taith trwy wylio golygfeydd dramatig o'ch sedd ffenestr.
  • Wrth ymweld ag Elevador do Bom Jesus do Monte, peidiwch â chychwyn o ben yr eglwys gadeiriol. Dechreuwch o'r gwaelod ac esgyn y grisiau. Mae'n ymarfer da, a byddwch yn cael eich gwobrwyo â golygfa wych.
  • Does dim rhaid i chi rentu car wrth ymweld â Barga; nid yw’n ddinas enfawr, ac mae parcio yn y dref yn eithaf anodd dod o hyd iddo, ac mae’r rhan fwyaf o’r lotiau’n cael eu talu.
  • Mae gan Barga ei faes awyr ei hun, ond rydym yn argymell cymryd y trên o Lisbon. Nid yw'n daith hir, dim ond 3 awr, a gallwch arbed pris y tocyn ymladd. Hefyd, byddwch chi'n mwynhau'ch taith trwy wylio golygfeydd dramatig o'ch sedd ffenestr.
  • Wrth ymweld ag Elevador do Bom Jesus do Monte, peidiwch â chychwyn o ben yr eglwys gadeiriol. Dechreuwch o'r gwaelod ac esgyn y grisiau. Mae'n ymarfer da, a byddwch yn cael eich gwobrwyo â golygfa wych.
  • Does dim rhaid i chi rentu car wrth ymweld â Barga; nid yw’n ddinas enfawr, ac mae parcio yn y dref yn eithaf anodd dod o hyd iddo, ac mae’r rhan fwyaf o’r lotiau’n cael eu talu.

  Lleoliad: Algarve De Portiwgal

  Sut i gyrraedd yno: Y ffordd orau o gyrraedd Lagos ywcymryd trên o Lisbon. Mae'r amser rhwng y ddwy ddinas tua 3 awr am tua $20.

  Pris: Mynediad am ddim i bron bob atyniad; fodd bynnag, os ydych chi am roi cynnig ar rai gweithgareddau hwyliog yma, mae'r gost i dreulio diwrnod yn Lagos tua $100.

  Yn swynol ac yn ingol, maen nhw'n eiriau perffaith i ddisgrifio Lagos, ardal o fywyd, ymlacio a chariad. Wedi'i leoli yn Algarve, mae Lagos yn cynnig awyrgylch unigryw sy'n cyffwrdd â'ch enaid gyda'i dywydd gwych, golygfeydd syfrdanol, a thaith gerdded eithaf cŵl.

  Mae Lagos wedi gwarchod ymlediad trefol modern a ffansi, gan gadw ei harddwch heb ei gyffwrdd. Dyna sy'n ein gyrru i roi'r ddinas hyfryd hon ar eich rhestr bwced.

  >Cildraethau hyfryd o draethau Lagos, Portiwgal

  Pam ddylech chi ymweld â Lagos?

  Yn syml, cerdded o amgylch ochr Lagos ' Bydd y traeth yn rhoi'r olygfa orau i chi erioed o'r ddinas. Gadewch i awel ffres chwythu'ch gwallt, anadlu'n ddwfn a chael eich swyno gan harddwch newidiol Lagos.

  Mae Lagos yn cynnig sbectrwm eang o gaffis hyfryd gyda lleoliad hardd yn edrych dros ardaloedd bywiog ac afon las.

  Ydych chi'n dod gyda'ch partner? Wel, heb os nac oni bai Ymweld â Lagos yw'r penderfyniad gorau a wnaethoch erioed.

  Gallwch hyd yn oed gynnig i'ch merch yn Ponta da Piedade tra'n cerdded gyda'r ddinas gyda'r nos. Rhamantus iawn na fyddai hi byth yn dweud Na. (Ymddiried ynof!)
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.