Palas Rhyfeddol El Sakakini Pasha - 5 Ffaith a Mwy

Palas Rhyfeddol El Sakakini Pasha - 5 Ffaith a Mwy
John Graves

Mae El Sakakini yn ardal yn Cairo a enwyd ar ôl y palas a ddyluniwyd gan bensaer o Ffrainc ym 1897 ac a oedd yn berchen ar yr Iarll Gabriel Habib Sakakini Pasha (1841-1923), pennaeth teulu Sakakini Syria, a chymerodd 5 mlynedd i adeiladu. Cyrhaeddodd yr Aifft gyntaf i weithio gyda Chwmni Camlas Suez yn Port Said ond symudodd yn ddiweddarach i Cairo, lle adeiladodd y palas hwn sy'n un o balasau hynaf yr Aifft ac fe'i codwyd yn arddull Rococo diwedd y 18fed ganrif gydag eglwys ynghlwm wrtho. hefyd.

Mae'r palas wedi'i addurno â cherfluniau trawiadol ac mae ei nenfydau wedi'u paentio â golygfeydd sy'n nodweddiadol o arddull Rococo. Mae tu mewn i'r palas yn cynnwys penddelw marmor o Sakakini Pacha, yn ogystal â hynafiaethau unigryw, megis y cerflun enwog Dorrat Al-Tag (Coron Jewel) o ferch ifanc.

Yn ystod ei arhosiad yn Cairo, Sakakini Gweithiodd Pacha ar lawer o strwythurau nodedig eraill, megis adeiladu'r hen fynwent Gatholig yn yr hen Cairo a'r Patriarchaeth Gatholig Rufeinig yn yr hen Cairo.

Credyd Delwedd: Mandalily/Wikipedia

Pwy oedd El Sakakini?

Dywed y chwedl fod Habib Sakakini wedi denu diddordeb Khedive Ismail pan allforiodd barseli o gathod newynog i'r ardal lle'r oedd llygod wedi'u lledaenu yng Nghamlas Suez. O fewn dyddiau, cafodd problem y pla hwn o gnofilod ei datrys. O ystyried ei allu i ddod o hyd i ateb yn gyflym, cyflogodd y Khedive y Syriad hwnfonheddig a rhoddodd iddo'r dasg lafurus o gwblhau'r gwaith o adeiladu'r Khedivial Opera. Dechreuodd weithio o dan y pensaer Eidalaidd Pietro Avoscani. Creodd Sakakini system o sifftiau 8 awr ar gyfer y 90 diwrnod canlynol nes i'r gwaith adeiladu gael ei gwblhau mewn pryd ar gyfer dyfodiad ac ymweliad y Brenhinoedd Ewropeaidd i'r Aifft i fynychu'r seremoni fwyaf moethus ar gyfer agor Camlas Suez ar Dachwedd 17, 1869.

O hynny ymlaen, roedd y rhan fwyaf o gontractau adeiladu a gwaith cyhoeddus yn cael eu rheoli gan Sakakini. Yn 39 oed, derbyniodd Habib Sakakini y teitl Otomanaidd ‘Bek’, a chymeradwyodd Sultan Abdul Hamid ei deitl gan Constantinople. Ddwy ddegawd yn ddiweddarach, ar 12 Mawrth, 1901, rhoddodd Leon XIII o Rufain y teitl Pab 'Count' i Sakakini i gydnabod ei wasanaeth i'w gymuned.

Gweld hefyd: Ble cafodd Titanic ei Adeiladu? TITANIC CHWARTER BELFASTharland & Wolff

Yn y pen draw daeth yn un o'r contractwyr cyfoethocaf bryd hynny, ac fe cymryd rhan yn y gwaith o gloddio Camlas Suez.

Yn y pen draw, daeth ardal Sakakini yn gartref i lawer o ffigurau nodedig, gan gynnwys y diweddar Arlywydd Palestina Yasser Arafat.

Image Credit:allforpalestine.com

Hanes Palas Sakakini

Adeiladwyd y palas yn yr arddull Eidalaidd a gomisiynwyd gan Habib Pasha Sakakini i fod yn debyg i balas y gwelodd yn yr Eidal ac y syrthiodd mewn cariad ag ef. Dewisodd y lleoliad sy'n eistedd ar groesffordd 8 prif ffordd ac felly daeth y palas yn ganolbwynt yn yrhanbarth ac er nad oedd yn hawdd cael lleoliad mor ddeniadol ar y pryd, roedd perthynas Sakakini Pasha â'r Khedive yn hwyluso'r dasg hon.

Adfer Palas El Sakakini

Mae Gweinyddiaeth Twristiaeth a Hynafiaethau'r Aifft yn bwriadu cynnal nifer o brosiectau archeolegol gan gynnwys adfer llawer o dirnodau o amgylch y wlad. Felly, dechreuodd y weinidogaeth weithio ar Balas El-Sakakini er mwyn ei agor i ymwelwyr.

Yr oedd un o etifeddion Sakakini yn feddyg a phenderfynodd roi’r palas yn anrheg i Weinyddiaeth Iechyd yr Aifft, ac felly’r Iechyd Symudwyd yr Amgueddfa Addysg o Abdeen i Balas Sakakini ym 1961.

Ym 1983, cyhoeddwyd penderfyniad gweinidogol gan y Weinyddiaeth Iechyd i drosglwyddo’r Amgueddfa Addysg Iechyd i’r Sefydliad Technegol yn Imbāba, a throsglwyddwyd rhai arddangosion i Imbāba a chafodd y gweddill eu storio bryd hynny yn yr islawr o dan y palas. Cofrestrwyd y palas hwn ymhlith yr hynafiaethau Islamaidd a Choptaidd yn ôl Archddyfarniad y Prif Weinidog Rhif 1691 o 1987, i'w osod o dan weinyddiaeth a rheolaeth Goruchaf Gyngor yr Hynafiaethau.

Adeiladwyd Palas Sakakini dros 2,698 metr sgwâr ac yn cynnwys mwy na hanner cant o ystafelloedd wedi eu dosbarthu ar bum llawr, a mwy na 400 o ffenestri a drysau, a 300 o gerfluniau. Mae y palas hefyd yn cynnwys islawr, ac yn cael ei amgylchynu gan bedwar twr, a phob unmae cromen fechan ar goroni'r tŵr.

Image Credit: Tulipe Noir/Flickr

Mae gan yr islawr dair neuadd fawr, pedair ystafell fyw, a phedair ystafell ymolchi. Nid oes gan yr ardal hon ddyluniad nac addurniadau arbennig oherwydd fe'i dynodwyd ar gyfer y gweision a'r gegin.

Ceir mynediad i'r llawr gwaelod drwy'r brif fynedfa ar yr ochr dde-orllewinol, lle mae'r grisiau esgynnol yn arwain at y llawr cyntaf lle mae yn neuadd hirsgwar gyda llawr marmor a nenfwd pren yn ei ganol mae crochenwaith wedi'i addurno â motiffau planhigion a conch. Ar bob ochr i'r mynediad hwn mae dau ddrych mawr wedi eu gwneyd o risial.

Ceir mynedfa i'r cyntedd trwy ddau ddrws o'r cyntedd hirsgwar, sef cyntedd gyda llawr parquet a nenfwd wedi ei rannu yn dri sgwâr, pob un ohonynt wedi'i addurno â golygfa ddarluniadol gyda dylanwad Cristnogol tebyg i baentiadau'r Dadeni yn seiliedig ar ddarluniau angylaidd a cherfluniau dynol, ac yna, mae ystafell y lle tân gyda chaeadau pren wedi'u haddurno ag addurniadau amlwg o offerynnau cerdd a ffenestr sy'n arwain at y falconi.

Gweld hefyd: Bariau Gorau yn Iwerddon, yn ôl dinas: The Ultimate Guide to Over 80 Great Bars

Mae'r llawr cyntaf yn cynnwys 4 ystafell, a'r ail yn cynnwys 3 neuadd, 4 salon, a dwy ystafell wely, tra bod y brif neuadd tua 600 metr sgwâr, ac yn cynnwys 6 drws sy'n arwain i neuaddau'r ysgol. y palas. Mae gan y palas elevator ac mae'n edrych dros falconi gyda chromen crwn sy'n arwain at yystafell fyw haf.

Ceir mynediad i'r trydydd llawr trwy risiau troellog pren sy'n codi o'r ail lawr sy'n arwain at goridor hirsgwar gyda llawr marmor a nenfwd pren yn ei ganol sydd â hirgrwn wedi'i addurno â motiffau llysieuol .

Rhennir cromen ganolog y palas o’r tu allan yn dri llawr, y cyntaf a’r ail yn ddau sgwâr, ar yr ochr ddeheuol, pob un â thair ffenestr hirsgwar gyda thair ffenestr arall gyda bwâu hanner cylch ar eu pen, ac yna wrth drydydd llawr y gromen wedi'i haddurno â motiffau blodeuog arabesque gyda phwyntydd ar ei ben i nodi cyfeiriad y gwynt.

Uwchben prif fynedfa'r palas, mae dau gerflun, y cerflun cyntaf ar yr ochr chwith yn fenyw a'r ail yn ddyn, yn cynrychioli perchnogion y tŷ yn ôl pob tebyg. Mae'r llythrennau blaen H ac S hefyd wedi'u hysgythru uwchben mynedfa'r palas.

Mae gan y palas bedwar ffasâd yn edrych dros Sgwâr Sakakini, ac mae ganddo bedwar porth; mae tri ohonynt ar yr ochr dde-orllewinol, tra bod y pedwerydd porth ar yr ochr ogledd-ddwyreiniol, ac mae'r prif ffasâd wedi'i leoli yn yr ochr dde-orllewinol, gyda'r brif fynedfa yn y canol yn arwain at risiau marmor yn arwain at gyntedd hirsgwar. , y naill ochr i'r llall mae dwy ystafell warchod fechan, ac mae'r cyntedd ar ben y fynedfa gydag agoriad mor llydan â'r balconi uwch ei ben.

Mae'r ail ffasâd wedi'i leoli aryr ochr ogledd-ddwyreiniol, ac mae dau dwr arall yn ei amgylchynu yn y corneli gogledd-ddwyreiniol a gogledd-orllewinol. Mae'r trydydd ffasâd wedi'i leoli ar yr ochr dde-ddwyreiniol, sydd wedi'i rannu'n ddwy ran, y cyntaf ohonynt yn amgylchynu'r tyrau gogledd-ddwyreiniol a de-ddwyreiniol. Mae'r rhan gyntaf hon yn cynnwys dau lawr, ac ar ben y llawr gwaelod mae balconi hirsgwar sy'n codi uwchben pedwar piler hirsgwar.

Er nad yw'r ardd o amgylch y palas yn llydan, fe helpodd ynysu'r palas rhyw fath o fodern. adeiladau o'i gwmpas. Mae gan yr ardd hon gerflun marmor o lew cwrcwd sy'n debyg i sffincs.

O ran y balconi dwyreiniol, mae ganddi ffynnon farmor ar ffurf basn sgwâr ar y naill ochr a'r llall i ddau lew marmor gwrthwynebol yn eistedd yn y yn ei ganol mae sebra, wedi'i addurno â cherfiad o bysgod y mae eu cegau'n agor i lawr a'u cynffonau i fyny fel pe bai mewn sefyllfa nofio gyda llif y dŵr, sy'n cael ei goroni gan fâs fach yn ei chanol yw'r faucet o ble mae'r dŵr yn dod allan.

Chwedlau am Balas Sakakini

Fel y mwyafrif o balasau gadawedig, mae gan Balas Sakakini ei chwedlau sydd wedi'u cylchredeg gan yr Eifftiaid ers blynyddoedd. Gan ei fod wedi'i adael cyhyd cyn i'r gwaith adfer ddechrau, dywedwyd y byddai'r goleuadau o fewn y palas yn troi ymlaen yn sydyn yn y nos ac nid oedd neb wedi gallu egluro sut y byddai hynny'n digwydd.Digwyddodd.

Mae stori arall yn dweud bod rhai pobl wedi gweld silwét o berson yn edrych trwy un o ffenestri'r palas y dywedir ei fod am ferch Sakakini. Adroddodd eraill hefyd eu bod wedi clywed synau rhyfedd ac arswydus anesboniadwy yn dod o'r palas.

Image Credit: arkady32/Flickr

Palas El Sakakini Heddiw

Heddiw mae'r y mae'r palas yn agored i ymwelwyr, y rhan fwyaf ohonynt yn fyfyrwyr y celfyddydau, sy'n treulio oriau hir ynddo yn astudio'r delwau a'r addurniadau sy'n llenwi'r palas. Mae'n ddigon i chi grwydro o amgylch coridorau'r palas a'i ystafelloedd gweigion i deimlo arswyd ac ysblander y lle a dysgu mwy am ei hanes.
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.