Bryniau Treigl Hardd Belfast: Y Mynydd Du a Mynydd Divis

Bryniau Treigl Hardd Belfast: Y Mynydd Du a Mynydd Divis
John Graves

Mae Belffast yn cael ei hadnabod fel dinas ddiwydiannol. Dinas a wnaed yn enwog gan ei melinau lliain a'i llongau. Tirwedd sy'n gysylltiedig â metel a dŵr. Yn sefyll uwchben y pwerdy gweithgynhyrchu hwn mae golygfa wahanol iawn - bryniau Belfast. Mae'r Mynydd Du a Mynydd Divis wedi cynnig cysur i'r rhai yn y ddinas. Mae taith gerdded y Mynydd Du a thaith gerdded Mynydd Divis yn darparu golygfeydd hardd, golygfaol dros ‘Mwg Mawr’ Belfast. Teithiau cerdded bendigedig dros ddinaslun prysur, cipiwch fap Arolwg Ordnans Gogledd Iwerddon (OSNI) ac archwilio'r bryniau tonnog.

Tywyllwch Belfast: Y Mynydd Du

Y lleiaf o'r ddau fryn, mae'r Mynydd Du yn dal i fod yn uchder trawiadol. Gan gyrraedd 1,275 troedfedd, mae'r Mynydd Du yn wych dros Orllewin Belfast. Wedi'i gyfansoddi o fasalt a chalchfaen, mae ei gyfansoddiad yn debyg i fryn gogledd Belfast yn Cavehill. Mae dau uchafbwynt y Mynydd Du yn cael eu hadnabod fel Hatchet Field a Wolfe Hill. Mae Hatchet Hill, fel y'i llysenw gan bobl leol, yn debyg i amlinelliad hatchet hanesyddol. Mae Hatchet Field yn rhan fawr o’r llwybr a elwir yn ‘Mountain Loney’. Mae'r llwybr hwn gerllaw Dermot Hill (stad o dai yng Ngorllewin Belfast) a dyma lle mae mwyafrif y bobl leol a thwristiaid yn dechrau dringo. Mae Wolfe Hill ar ben y Mynydd Du. Yn hen farics heddlu, fe'i defnyddiwyd fel gorsaf drosglwyddo'r Mynydd Du i ddarlledu.

Mae Mynydd Du yn soniarus yn hanes Belfast. Gorchuddir y mynydd-dir gan hen lwybrau, tyddynnod a ffermydd. Gyda golygfeydd cyn belled â Donegal a'r Alban, mae'n bosibl edrych dros y Mournes a Strangford Lough hefyd. Oherwydd ei gynnwys craig gyfoethog, mae bryniau Belfast wedi bod yn destun chwarela difrifol, yn bennaf i'r basalt greu cerrig ffordd. Mae lobïo yn mynd rhagddo i warchod y Mynydd Du, a gweddill Bryniau Belfast, yn y gobaith y gall pobl barhau i fwynhau'r golygfeydd anhygoel. Fel un o'r lleoedd mwyaf syfrdanol i gerdded yn Belfast, mae taith gerdded y Mynydd Du yn rhan bwysig o ymweliad â Belfast.

Gweld hefyd: Popeth Am Brasil Llawen: Ei Baner Lliwgar & Cymaint Mwy!Golygfa o’r Mynydd Du o Cavehill (Ffynhonnell: Flickr – Bill Polley)

Dim Eithaf Everest: Mynydd Divis <5

Yr uchaf o fryniau Belfast. Rhannwch dyrau dros ran ogledd-orllewinol y ddinas. Saif 1,568 o droedfeddi uwchlaw Belfast ac aiff y bryn cyn belled a gwastadedd Antrim, wedi ei lenwi yn yr un modd â basalt, clai lias, a chalchfaen. Mae Divis yn cymryd ei enw o’r Wyddeleg ‘Dubhais’ sy’n golygu ‘cefn du’ gan gyfeirio at y basalt du sy’n ffurfio ei greigwely. Er ei fod yn dro poblogaidd i bobl leol tan y pumdegau, fe'i defnyddiwyd gan y Weinyddiaeth Amddiffyn fel man hyfforddi i'r fyddin rhwng 1953 a 2005. Nid oedd yn hygyrch i drigolion yr ardal oherwydd ei fod yn cael ei ddefnyddio fel maes saethu ar gyfer rowndiau byw . Y mae yn awr danrheolaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sydd wedi ei wneud yn llwybr cerdded poblogaidd eto. Bu dyfalu pryd y rhoddodd y Fyddin Brydeinig y gorau i ddefnyddio’r gofod fel man hyfforddi, gan ei fod yn fan arbennig o ddefnyddiol i weld Belfast yn ystod yr Helyntion.

Er nad oedd yn gwasanaethu swyddogaeth filwrol bellach, mae Mynydd Divis yn chwarae rôl hanfodol mewn telathrebu yng Ngogledd Iwerddon drwy orsaf drosglwyddo Divis. Dyma hefyd y prif dwr darlledu ar gyfer y BBC yng Ngogledd Iwerddon. Mae taith gerdded Mynydd Divis hefyd wedi cael ychydig o Hollywood ynddo, oherwydd bod sawl golygfa o Dracula Untold yn cael ei ffilmio yno gan Universal Pictures. Lle arall i gerdded yn Belfast sydd â chysylltiad ffilm. Dilynwch fap OSNI, i ddilyn yr union leoedd a ddefnyddiwyd yn Dracula Untold.

Gweld hefyd: Parc Thema Harry Potter yn y DU: Profiad SillafuLlwybr ar Daith Gerdded Mynydd y Divis (Ffynhonnell: Flickr – Gary Reeves)

A Llwybrau antur: Teithiau Cerdded Belfast

Nawr bod yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi meddiannu Mynydd Divis, mae llwybr dolen wedi'i gynllunio'n benodol i fwynhau golygfeydd anhygoel y ddinas ac ymhellach i ffwrdd. Gyda mapiau OSNI wedi'u diweddaru i gynnwys y llwybrau hyn, ni fu erioed amser gwell i fynd am dro. Mae Cyfarwyddwr Cyffredinol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Hilary McGrady, yn disgrifio ei hoff lwybr rhedeg fel taith gerdded Mynydd Divis. Mae hi'n credu dilyn y llwybr o'r Ysgubor tuag at fastiau Divis ac ar hyd yllwybr pren, nes i chi gyrraedd y llwybr graean yw’r llwybr gorau i’w gymryd, gan ei fod yn eich arwain i gopa’r Mynydd Du heibio’r Bobby Stone. Mae McGrady yn dal yn argyhoeddedig mai dyma'r olygfa orau o Belfast. Mae'r llwybr yn mynd â chi ar hyd llwybr y Mynydd Du hefyd, i'r dde ar hyd crib y Bryn Du ac ar lan afon Colin. Mae'r llwybrau lluosog wedi'u cynllunio i fod yn hygyrch i bob gallu ac yn rhoi persbectif newydd i'r ddinas.

Cystadleuaeth feicio ar Fynydd Divis (Ffynhonnell: Flickr – Derek Clegg)

Y Mynydd Du a Mynydd y Divis: Mwy na Bryniau

Yn dod yn fwyfwy poblogaidd gyda thwristiaid a phobl leol fel ei gilydd , mae teithiau cerdded y Mynydd Du a Mynydd Divis wedi dod yn rhan bwysig o olygfeydd Belfast. Gyda golygfeydd godidog o’r wlad gyfan, nid y llwybrau cerdded yn unig sydd wedi gwneud hon yn ardal gyffrous i’w harchwilio. Mae llwybrau beicio Belfast wedi’u mapio dros y mynydd, yn ogystal â llwybrau beicio mynydd ar gyfer y rhai sy’n mwynhau her copa’r grib. Mae’n hawdd gweld pam fod yr ardal wedi dod yn un o’r lleoedd gorau i gerdded yn Belfast. Am heic mwy heriol, casglwch fap OSNI a chychwyn ar antur o fath gwahanol yn y ddinas.
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.