Mystras – 10 Ffaith, Hanes a Mwy Trawiadol

Mystras – 10 Ffaith, Hanes a Mwy Trawiadol
John Graves

Yn rhanbarth Laconia Gwlad Groeg yn y Peloponnese, mae tref gaerog o'r enw Mystras. Wedi'i leoli ar Fynydd Taygetos, yn agos at ddinas hynafol Sparta, roedd yn gwasanaethu fel sedd Despotate Bysantaidd Morea yn y bedwaredd ganrif ar ddeg a'r bymthegfed ganrif.

Daeth y Dadeni Palaeologaidd, a oedd yn cynnwys dysgeidiaeth Gemistos Plethon, â ffyniant a blodeuo diwylliannol i’r rhanbarth. Denwyd penseiri ac artistiaid o safon uchel i'r ddinas hefyd.

Roedd pobl yn dal i fyw yn y lleoliad yn ystod y cyfnod Otomanaidd pan gafodd ei gamgymryd am Sparta hynafol gan deithwyr y Gorllewin. Fe'i gadawyd yn y 1830au, a sefydlwyd tref newydd o'r enw Sparti tua wyth cilomedr i'r dwyrain. Mae bellach yn perthyn i fwrdeistref Sparti oherwydd diwygio llywodraeth leol yn 2011.

Mystras - 10 Ffaith, Hanes a Mwy Argraffiadol 7

Hanes Mystras

 • Sefydlu Dinas:

William II o Villehardouin, Tywysog Achaea (a deyrnasodd 1246–1278 CE), wedi codi castell anferth ar ben un o'r Godre Mynyddoedd Taygetus yn 1249 CE.

Mizithra oedd enw gwreiddiol y bryn, ond fe newidiodd yn y diwedd i Mystras. Gorchfygodd Michael VIII Palaiologos (1259-1282 CE), ymerawdwr Nicaea (a fyddai'n fuan yn ymerawdwr yr Ymerodraeth Fysantaidd ar ei newydd wedd ar ôl meddiannu Caergystennin yn 1261 CE), William ym Mrwydr Pelagonia yn 1259 CE, a

Efallai y gwelwch olion wal a hen theatr ar safle Acropolis. Mae dinas ganoloesol Mystras yn cael ei hadfywio gan gymysgedd gwych o gestyll, mynachlogydd a phalasau sy'n weddill.

Adeiladodd y Franks yr amddiffynfa ar gopa'r bryn, tra ychwanegodd y Groegiaid a'r Tyrciaid nodweddion ychwanegol wedyn. Mae ganddo dyrau siâp sgwâr, tair giât enfawr, a dwy wal.

Mae palasau segur Mystras o'r 13eg a'r 14eg ganrif yn cynnwys nifer o siambrau, bwâu, ac atigau ac wedi'u hadeiladu ar greigiau. Mae'r castell wedi'i amgylchynu gan gartrefi hyfryd, gan gynnwys tai adnabyddus Laskaris a Frangopoulos.

Mae ffresgoau mur yr eglwysi Bysantaidd ym Mystras, gan gynnwys Eglwys Gadeiriol Agios Demetrios, eglwys Hagia Sophia, mynachlog Ein Harglwyddes Pantanassa, ac eglwys Ein Harglwyddes Hodegetria, yn enghreifftiau rhagorol o'r hen. eglwysi sydd wedi goroesi.

Gweld hefyd: Ymchwilio i Rai Ffeithiau Diddorol am Lwstwyr IwerddonMystras - 10 Ffaith, Hanes a Mwy o Dramor 10

Amgueddfeydd Mystras

Mae tref Fysantaidd Mystras yn cael ei hystyried yn fywoliaeth amgueddfa gyda'i chasgliad helaeth o arteffactau a thirnodau hanesyddol. Mae Amgueddfa syfrdanol Mystras wedi’i lleoli yng nghwrt yr eglwys. Mae'r strwythur dwy stori yn darparu taith ragorol o'i ddarganfyddiadau gwych.

Mae’r casgliad yn cynnwys gwaith celf, llyfrau, gemwaith, gwisgoedd, a dillad unigryw. Y mae creiriau crefyddol hefyd yn helaethu ycasgliad helaeth amgueddfa hanes o arddangosion o'r cyfnod Bysantaidd. Yn olaf, gallwch ddod â'r daith wych hon i ben gyda thaith gerdded i'r ardal gyfagos.

Yn ogystal â’r arddangosfa barhaol, mae dwy ran o’r amgueddfa yn gartref i eiconostases Eglwys Pantanassa a’r teulu Katakouzinos cyfoethog, un o deuluoedd amlycaf Mystras.

 • >Amgueddfa Archaeolegol Mystras:

Cwrt Eglwys Gadeiriol Agios Demetrios yw Amgueddfa Archaeolegol Mystras. Mae wedi'i leoli mewn strwythur dwy stori lle gall gwesteion fwynhau golygfeydd syfrdanol o'r gymdogaeth. Yn 1952, sefydlwyd yr amgueddfa.

Er ei bod yn cael ei galw’n amgueddfa archeolegol, mae’r rhan fwyaf o eitemau’r casgliad yn dod o’r cyfnod Bysantaidd. Mae'n cynnwys cerfluniau, eiconau ôl-Bysantaidd y gellir eu cludo, darnau o furluniau, a mân wrthrychau fel gemwaith a darnau arian.

Gwyliau Mystras & Digwyddiadau Diwylliannol

Gall ymwelwyr fwynhau aileni traddodiadau a gweithgareddau amrywiol ar benrhyn nifer o wyliau blynyddol Laconia. Mae'r awyrgylch yn gymharol fywiog, ac mae Mystras, yn arbennig, yn denu cannoedd o dwristiaid.

 • Gŵyl Paleologia:

Dathliad arwyddocaol o'r enw Paleologia yw a gynhaliwyd ym Mystras ar 29 Mai, sef pen-blwydd cipio Caergystennin gan yr Otomaniaid yn 1453.

Mae'r ŵyl hon yn anrhydeddu llinachBrenhinoedd Bysantaidd a elwir y Palaeologus, ac mae'n cynnwys araith agored er anrhydedd i'r ymerawdwr Bysantaidd olaf, Constantinos Paleologos, teyrn i Mystras. Buont farw yn 1453 tra'n amddiffyn Caergystennin.

 • Gŵyl Sainopoulio:

Cynhelir Gŵyl Sainopoulio mewn theatr hanner ffordd rhwng Sparti a Mystras. Mae'r ŵyl hon, sy'n cynnwys cynyrchiadau theatrig, cyngherddau cerddorol, a gweithgareddau diwylliannol eraill, yn cael ei chynnal bob haf yn Theatr Sainopoulio.

 • Marchnad Fasnach:

Mae gan Mystras farchnad fasnach gyda nwyddau rhanbarthol o 27 Awst i 2 Medi. Un o ffeiriau hynaf y Peloponnese, mae gan y digwyddiad hwn hanes hir a llawer o boblogrwydd.

Bywyd Nos Mystras

Yn Mystras, nid oes unrhyw glybiau nos na bariau . Dim ond ychydig o fariau traddodiadol sydd yn sgwâr y dref yn y gymuned fach wledig hon. Rhowch gynnig ar win blasus a bwyd rhanbarthol.

Gweld hefyd: Dermot Kennedy Bywyd & Cerddoriaeth: O bysgio ar y strydoedd i stadia llawn gwerthu

Efallai y byddwch yn mynd ddeng munud i dref gyfagos Sparti i gael bariau, ond dim ond ychydig o fariau caffi a welwch yno ar stryd balmantog a phlas canolog Kleomvrotou.

Bwytai Mystras Gorau :

 1. Mystras Chromata yn Pikoulianika:

Bwyty Chromata, a agorodd ym mis Rhagfyr 2008 ac a adfywiodd tafarn draddodiadol hybarch o 1936, wedi newid tirwedd Mystras yn llwyr.

Adnewyddwyd Chromata gan artist golygfaol theatrig enwogac mae bellach wedi'i leoli yn Pikoulianika, mewn fila nodweddiadol o gerrig gyda golygfeydd godidog dros yr ystâd Fysantaidd gyfan.

 1. Mystras Palaiologos yn y Dref:

Cyn ceisio dringo i'r cadarnle, tretiwch eich hun i ginio hyfryd Groegaidd yn Nhafarn y Palaiologos. Mae’r sefydliad hyfryd hwn, sydd wedi’i leoli yng nghanol y dref, yn asio nodweddion clasurol ag amgylchedd cartrefol.

Dewiswch rhwng ymlacio ar y soffas moethus y tu mewn neu'r tu allan i iard swynol y dafarn hon gyda'i choed a'i blodau godidog. Efallai y byddwch yn darganfod bwyd Groegaidd yn bennaf mewn Palaiologos, fel souvlaki, tzatziki, a salad Groegaidd.

 1. Mystras Tavern Pikoulianika yn Pikoulianika:

Y Tafarn Pikoulianika yn agor i fyny yn un o aneddiadau mwyaf deniadol Mystras.

Mae’r bwyd Groegaidd a Môr y Canoldir mwyaf arwyddocaol, sy’n addas ar gyfer hyd yn oed y daflod mwyaf craff, yn barod i ymwelwyr ei fwynhau yn y lleoliad croesawgar a deniadol hwn, o’r platiau cig neu fwyd môr mwyaf godidog i’r saladau a’r archwaethau mwyaf coeth. .

 1. Mystras Ktima Skreka yn Pikoulianika:

Mae coffi a bwyd ar gael gan ddechrau am hanner dydd, er mewn ardal wahanol.

Mae bwyd clasurol gyda chyffyrddiad modern yn cynnig bwyd blasus gyda phob diod a hwyliau, gan gynnwys raki, ouzo, gwin a chwrw. Mae pob pryd yn cael ei baratoi gydag olew olewydd ffres, crai o'rRhanbarth Laconaidd.

 1. Mystras Veil yn Pikoulianika:

Mae'r Veil Bistrot, y mae ei nodwedd orau yn olygfa wych, wedi dod yn hangout nodweddiadol ar gyfer pobl leol ac ymwelwyr yn y dref Pikoulianika drawiadol. Mae wedi'i leoli mewn adeilad carreg dwy stori syml ac mae'n gweini crwst cartref, diodydd oer, a phlatiau oer blasus.

Mae paned o goffi’r bore ar gael yno hefyd. Yn ogystal, mae diodydd a choctels amrywiol ar agor tan yn hwyr yn y nos. Mae'r patio lliwgar wedi'i amlygu, perffaith ar gyfer y rhai sy'n caru'r haul.

Gwestai Mystras

 1. Tafarn Mystras:

Mae gan y Mystras Inn, a adeiladwyd yn draddodiadol, fwyty yn nhref hardd Mystras wrth droed Mynydd Taygetos. Mae'n darparu ystafelloedd aerdymheru gyda balconi neu batio a WiFi am ddim.

Mae'r ystafelloedd yn cynnwys waliau cerrig a gwelyau haearn gyr, yn edrych allan dros y mynydd, y gymdogaeth, neu'r cwrt.

Bob bore, mae brecwast cyfandirol ar gael i westeion yn yr ystafell fwyta neu'r ardd. Ar gyfer cinio neu swper, mae'r bwyty hefyd yn gwasanaethu pris traddodiadol. Mae amgueddfa gamerâu Takis Aivalis, sydd â'r casgliad mwyaf rhagorol o gamerâu yn y byd, dim ond 100 m o Mystras Inn.

Mae amgueddfa archeolegol Mystras un cilomedr i ffwrdd. Y pellter rhwng Kalamata a Thref Sparti yw 54 km a 4 km,yn y drefn honno. Mae parcio preifat ar y safle ar gael am ddim a gwasanaethau llogi ceir.

 1. Archontiko:

Canolfan Pentref Anavriti, ar uchder o 900 metr, yn gartref i'r Archontiko hanesyddol, a adeiladwyd yn 1932. Mae'n darparu fflatiau wedi'u dodrefnu'n glasurol gyda balconïau sy'n edrych allan i'r gymdogaeth.

Mae'r holl fflatiau yn Archontiko yn cynnwys dodrefn pren tywyll, lloriau parquet a blwch blaendal diogelwch.

O fewn 500 metr i'r eiddo mae caffi. Mae Mystras 14 km i ffwrdd, tra bod Sparta Town 15 cilomedr i ffwrdd. Y pellter i Faes Awyr Kalamata yw 31 cilometr.

 1. Cynhadledd Palas Kyniska & Sba:

Cynhadledd Palas Kyniska Mystras & Mae Spa 6 km i ffwrdd o Mystras ac mae'n cynnig llety gyda bwyty, parcio am ddim ar y safle, pwll awyr agored tymhorol, a chanolfan ffitrwydd.

Mae pob ystafell yn dangos golygfa o’r ardd, ac mae gan ymwelwyr fynedfa i far a gardd. Mae'r llety'n cyflenwi desg flaen 24 awr, gwennol maes awyr, gwasanaeth ystafell, a WiFi am ddim.

Rhai o'r llety yng Nghynhadledd Palas Kyniska & Mae gan y sba olygfeydd o'r mynyddoedd a balconïau. Yn ogystal, mae tywelion a dillad gwely ym mhob ystafell westy. Mae brecwast cyfandirol neu Americanaidd ar gael yng Nghynhadledd Palas Kyniska & Sba. Hefyd, mae dec haul yn y gwesty.

Cynhadledd Palas Kyniska &Mae sba 69 cilomedr o Faes Awyr Kalamata Capten Vassilis Constantakopoulos, y maes awyr agosaf. Hotel Byzantion, sydd wedi'i leoli'n agos at bentref Bysantaidd Mistras. Mae ganddo lety gyda golygfeydd syfrdanol o Fynydd Taygetos a Mistras hanesyddol.

Mae'r llety moethus yn cynnwys balconïau gyda golygfeydd o iseldiroedd Laconaidd. Hefyd, mae gan bob ystafell aerdymheru minibar, teledu lloeren, a chysylltiad rhyngrwyd. Mae gan Westy Byzantion bwll wedi'i amgylchynu gan dirlunio hyfryd a thiroedd wedi'u cadw'n dda.

Mae'r bar soffistigedig yn gweini diodydd a choffi i ymwelwyr. Mae'r Hotel Byzantion yn gartref gwych i'r rhai sy'n gwerthfawrogi'r awyr agored. Mae llwybrau hyfryd o gwmpas y lle. Wrth y ddesg flaen, mae beiciau ar gael i'w rhentu.

Mae parcio preifat ar y safle ar gael am ddim. Mewn cymhariaeth, mae'n cymryd 1 awr a 45 munud i gyrraedd safle hynafol Olympia o dref draeth Kalamata.

 1. Gwesty Mazaraki:

Mae'r Guesthouse Mazaraki a adeiladwyd yn draddodiadol 600 metr uwchben lefel y môr ac yn gyfagos i bentrefan hyfryd Mystras. Mae'n cynnig golygfeydd o gaer Fysantaidd Mystras, dinas Sparta, neu lethrau gorllewinol Mynydd Taygetos.

Mae pwll awyr agored ar gael, ac mae bar gwin ar y llawr gwaelodo’r enw “Corfes” gyda detholiad o labeli gwin Groegaidd a rhanbarthol. Yn ogystal, cynigir llyfrgell a gemau bwrdd. Mae pwynt gwefru ceir trydan yn y dafarn.

Mae pedwar adeilad ar wahân yn cynnwys Gwesty Mazaraki, sy'n cynnig ystafelloedd dwbl ac ystafelloedd gyda naill ai un neu ddwy ystafell wely. Mae gan bob un o'r unedau ddyluniad unigryw a dodrefn wedi'u dewis yn ofalus, ac mae gan bob un ohonynt falconïau.

Darperir WiFi am ddim a setiau teledu sgrin fflat. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae ystafell fyw gyda lle tân wedi'i gwisgo. Gellir anfon DVDs am ddim, pren ar gyfer y lle tân, a manylion am fwytai a bywyd nos gorau'r ardal i gyd.

Bob dydd, mae basged frecwast yn cael ei weini sy'n cynnwys pasteiod wedi'u gwneud â llaw, jamiau, wyau ffres, orennau a thost. Ar gais ac am ffi ychwanegol, mae prydau cartref wedi'u coginio gan ddefnyddio cynhwysion rhanbarthol ar gael.

Mae Gwesty'r Mazaraki wedi'i leoli mewn lleoliad coediog gyda nifer o nentydd mynydd a tharddell. Mae beiciau trydan y gellir eu rhentu ar gael. Mae Mystras 4 km i ffwrdd, mae Sparta 9 km i ffwrdd, ac mae'r Castell Bysantaidd 1 filltir i ffwrdd oddi wrtho.

 1. Gwesty Christina:

Yn Mystras, tua 30 metr o'r prif sgwâr, mae Gwesty Christina, sydd wedi'i amgylchynu gan lystyfiant . Mae'n darparu llety aerdymheru, ac mae gan rai ohonynt falconïau gyda golygfeydd o'r mynyddoedd. O fewn un cilomedr mae castell enwog Mystras.

Yr ystafelloedd i gydyn Christina Guest House yn syml wedi'u dodrefnu â dodrefn pren caled lliw tywyll a theledu a gwres.

Mae cegin fach ac ystafell wely ar wahân yn nodweddion rhai fflatiau. Mae swyddfa bost 40 metr i ffwrdd, ac mae'r Amgueddfa Offer Ffotograffau tua 100 metr i ffwrdd. Mae parcio preifat anghyfyngedig ar gael ar y safle.

 1. Mystras Grand Palace Resort & Sba:

Cyrchfan Mystras Grand Palace & Mae gan Spa bwll awyr agored sydd ar agor yn dymhorol a beiciau cyflenwol. Mae'r gwesty pum seren yn cynnig WiFi am ddim, ystafelloedd ymolchi preifat, ac ystafelloedd aerdymheru.

Mae gan y gwesty fwyty, a dim ond 11 munud ar droed yw Mystras. Yn y gwesty, mae patio ar gael ym mhob ystafell. Mae gan bob ystafell deledu sgrin fflat, ac mae gan y mwyafrif ohonynt olygfeydd o'r mynyddoedd. Mae man eistedd ym mhob un o'r ystafelloedd.

Mae'r adran frecwast yn cynnig bwffe bore. Gallwch fwynhau twb poeth, a chanolfan ffitrwydd ar y safle. Un o'r pethau y gall ymwelwyr ei wneud yn agos at Mystras Grand Palace Resort & Mae sba yn heic.

Byddai staff y dderbynfa wrth eu bodd yn rhoi cyfarwyddiadau i ymwelwyr â’r ardal yn Almaeneg, Saesneg a Rwsieg. Mae 66 cilomedr yn eich gwahanu oddi wrth Faes Awyr Kalamata.

Mystras Sights & Atyniadau

Mae un o safleoedd hynafol mwyaf adnabyddus Gwlad Groeg, Mystras, wedi’i ddynodi’n Safle Treftadaeth y Byd. Yn y13eg ganrif, roedd Mystras yn anheddiad Bysantaidd arwyddocaol.

Sefydlwyd tref bresennol Sparta ar ddechrau'r 19eg ganrif, tra bod Mystras yn dirywio'n raddol ac yn diflannu. Gan gynnwys rhai eglwysi Bysantaidd wedi'u hadfer, mae'n safle archeolegol arwyddocaol heddiw.

Ar ben y bryn mae Palas y Despots ac Amgueddfa Archeolegol. Mae Mystras yn cynnwys trefi hardd a llwybrau cerdded.

 1. Palas Mystras Despots:
Palas Mystras yn y nos, lannod Bysantaidd hanesyddol yng Ngwlad Groeg

Arglwyddiaethir yn Nhref Uchaf Mystra gan Balas y Despots. Mae'n gasgliad sylweddol o strwythurau o wahanol gyfnodau adeiladu. Gorffennodd y Bysantiaid yr hyn roedd y Franks wedi'i ddechrau, yn ôl pob tebyg dan gyfarwyddyd Guillaume de Villehardouin.

Mae palas yr Despots, yn nodweddiadol ail fab yr ymerawdwr, wedi'i leoli ar lwyfandir gwastad gyda golygfa o ddyffryn Evrotas. Mae'r palasau hyn yn enghraifft wych o ddyluniad Bysantaidd.

Mae'r adeilad siâp L cyfan wedi bod mewn cyflwr da hyd at y pwynt hwn. Mae pedwar adeilad yn y palas. Mae rhai yn blastai gyda phedair stori, tra bod eraill dim ond dwy.

Roedd cartrefi’r uchelwyr yn y strwythur cyntaf, a’r neuadd frenhinol yn yr ail. Roedd y pedwerydd adeilad, strwythur pedair stori a adeiladwyd tua 1350-1400 OC, unwaith yn gartref i'r Despot. Mae'rDaliwyd William.

Daeth Castell Mystras yn Fysantaidd yn 1262 CE. Roedd Mystras yn allbost Bysantaidd anghysbell yng nghanol tiriogaeth Frankish Achaean pan gafodd ei setlo i ddechrau.

Ymfudodd trigolion Groegaidd Lacedomonia yn gyflym i Mystras, lle gallent gael eu trin yn gyfartal â thrigolion eraill yn hytrach nag fel alltudion cymdeithasol, gan fod y ddinas yn dal i fod dan reolaeth Ffrainc.

Yn ogystal, daeth y gwrthryfelwyr Milengi a Mystras i delerau â chydnabod rheolaeth Fysantaidd. Y flwyddyn ganlynol, ceisiodd llu Bysantaidd adennill y diriogaeth o'i amgylch ond fe'i gwrthodwyd gan y Ffranciaid.

Ymosododd byddin Achaean hyd yn oed ar Mystras, ond roedd yn anodd gyrru allan y garsiwn Bysantaidd. Gan fod y boblogaeth Groegaidd wedi symud i Mystras, roedd Lacedemonia yn bennaf yn anghyfannedd ar y pryd ac fe'i gadawyd ar ôl i'r Franks dynnu'n ôl.

 • Adfer Bysantaidd:
>Adfer y Bysantaidd Roedd gwastadedd Laconaidd yn ei gyfanrwydd yn cael ei reoli gan y Bysantiaid dros y deng mlynedd nesaf.

Gwnaeth brenhinoedd Napoli a thywysogion Achaea fygythion, a buont yn ysgarmesoedd. Eto i gyd, dirywiodd Tywysogaeth Achaea yn raddol nes, erbyn canol y bedwaredd ganrif ar ddeg OC, nad oedd bellach yn berygl sylweddol i'r tiriogaethau Bysantaidd yn y Peloponnese.

Mystras oedd prifddinas y dalaith o hyn ymlaen, ond nid tanPalas y teulu Paleologos oedd y pumed strwythur, a adeiladwyd yn y bymthegfed ganrif.

Mae gan bob adeilad sawl siambr, atig, seler, a bwa. Mae'r ardal y tu allan yn ddi-haint. Fodd bynnag, mae'n cynnig persbectif gwych o'r gwastadedd Spartan.

Yn wahanol i balas enfawr Caergystennin, weithiau cyfeirir at gastell yr Despots fel plasty Palataki, sy'n golygu'r llys bach. Fe'i lleolir ar gopa'r bryn, uwchben Eglwys Agios Nikolas.

 1. Cadeirlan Agios Demetrios:

Cadeirlan Agios Demetrios, a sefydlwyd yn 1292 OC, yw un o eglwysi mwyaf arwyddocaol Mystras. Codwyd eglwys groes-mewn-sgwâr ar lawr uchaf yr eglwys hon yn hanner cyntaf y 15fed ganrif.

Mae llawr gwaelod yr eglwys yn cynnwys basilica tair ystlys gyda narthecs a chlochdy a adeiladwyd yn y 13eg ganrif. Defnyddir llawer o wahanol fathau o baentiadau wal i addurno'r tu mewn. Gosodwyd Constantinos Paleologos, yr ymerawdwr Bysantaidd olaf, yma ym 1449.

 1. Mystras Church of Agioi Theodoroi:
>Mystras - 10 Ffeithiau, Hanes a Mwy Argraffiadol 11

Ym Mystras, Eglwys Agioi Theodoroi yw'r capel hynaf a mwyaf arwyddocaol. Ardal isaf Hen Dref Mystras, Kato Hora, yw lle mae wedi'i lleoli. Rhwng 1290 a 1295, y mynachod Daniel a Pahomios adeiladodd yr eglwys.

Un trocatholicon mynachlog cyn newid ei defnydd i fod yn eglwys mynwent. Mae pensaernïaeth yr eglwys yn wahanol i bensaernïaeth yr arddull Fysantaidd ac yn debyg i Fynachlog Osios Loukas yn Distomo Boetia, ond ar ffurf fwy datblygedig.

Mae'r gromen yn eithaf ysblennydd, ac mae'r gwaith adeiladu yn dod i'r amlwg yn gynyddol. Mae tu mewn yr eglwys yn nodedig am ei murluniau trawiadol o'r 13eg ganrif, gan gynnwys portreadau o'r Ymerawdwr Manuel Paleologos. Mae Theodore I, Despot y Peloponnese, wedi ei gladdu yn y capel hwn.

 1. 5>Ceudwll Mystras Keadas:

10 cilomedr i'r gogledd-orllewin o Sparta, yn union y tu allan i dref Trypi, saif dyffryn serth a elwir Ceadas. Mae'n darparu golygfa banoramig dros ddyffryn Spartan ac mae wedi'i leoli ar uchder o 750 metr ar ochr ddwyreiniol Mynydd Taygetos.

Mae'r hanesydd Plutarch yn honni y byddai Spartiaid yr hynafiaeth yn bwrw eu babanod newydd-anedig sâl a chamffurf i'r ogof hon.

Cafodd y babanod hyn eu gadael yn y ceunant hwnnw ar ôl eu geni gan na allai'r gymuned eu cyflogi ac ni allent ddatblygu'n filwyr cadarn, pwerus a fyddai wedi cynrychioli'r math gwrywaidd Spartan delfrydol.

Yn groes i’r arfer hwn, dim ond esgyrn oedolion iach rhwng 18 a 35 oed y mae ymchwiliad archeolegol wedi’u datgelu, nid esgyrn plant bach.

Dywedir fod y dynion hyn yn droseddwyr a dderbyniodd adedfryd marwolaeth yn Caldas a bradwyr neu garcharorion rhyfel yn byw yno. Oherwydd bod y graig gerllaw yn disgyn, mae'r ceudwll bellach yn hygyrch.

Ond os byddwch yn agosáu, fe sylwch ar aer oer yn dod o'r ceudwll. Yn ôl yr hen Roegiaid, roedd eneidiau’r plant ifanc a fu farw yno yn cael eu cario gan yr awel hon. yn Mystras, Tref:

Mae siop Porfyra ​​Icons yn New Mystras, drws nesaf i'r castell, yn cynnig cyfle i weld arferiad hirsefydlog. Stiwdio yn llawn eiconau wedi'u gwneud yn draddodiadol, gyda'r dechneg gywir a pharch at draddodiad.

Darganfyddwch deyrnas hagiograffeg a sylwch sut mae eicon traddodiadol yn cael ei wneud. Mae eiconau bob amser ar gael yn cael eu harddangos, ond croesewir archebion ar gyfer eiconau penodol hefyd. Mae'r siop hefyd yn gwerthu llawer o dlysau, anrhegion, a gemwaith wedi'u gwneud â llaw yn ogystal â mapiau lleol a llyfrau hanes Mystras.

Crynodeb

Yn ddaearyddol, mae Castell Bysantaidd Mystras wedi'i leoli yn agos i Dref Sparti ar ochr ddeheuol y Peloponnese. Mae'r Castell yn ddinas hanesyddol gyda waliau Bysantaidd a phalas godidog ar ben bryn.

Mae'r lleoliad hwn yn fwyaf adnabyddus am ei eglwysi Bysantaidd a'u ffresgoau mewnol syfrdanol. Mae pentref cyfoes Mystras, sydd â phensaernïaeth glasurol a sgwariau hyfryd, wedi'i leoli ar waelod y bryn.

Gwyliau i mewnGellir paru Mystras â gwibdeithiau i leoedd swynol cyfagos fel Monemvasia a Gythio. Mae nifer o eglwysi a Phalas Mystras bellach yn cael eu hadnewyddu.

Gallwch ymweld â'r Amgueddfa Archeolegol gyda'i chasgliad helaeth o arteffactau Bysantaidd a chrefyddol yng nghwrt Agios Demetrios. Fe'i hystyriwyd yn Heneb Treftadaeth y Byd UNESCO yn 1989. Mae beicio a heicio ymhlith y pethau i'w gwneud yn yr ardal.

dewiswyd y teyrn cyntaf i weinyddu'r Morea yn 1349 CE a daeth yn brifddinas y deyrnas.

Er bod Mystras a’r dalaith gyfagos yn dal i fod yn gadarn o dan reolaeth Bysantaidd, roedd Manuel yn rheoli ardal ar ei ben ei hun yn y bôn, gan ddilyn ei bolisïau a chymryd drosodd gweinyddiaeth ei dad oherwydd y pellter i Constantinople.

Elwodd prifddinas Morea, Mystras, o’r ffyniant hwn ac ehangodd i fod yn fetropolis mawr. Roedd meibion ​​iau llinach Fysantaidd Palaiologos - Theodore I, Theodore II, Constantine, ac yn olaf, Thomas a Demetrios - yn rheoli fel despots ar ôl Manuel, ac yna ei frawd Matthew Kantakouzenos.

Roedden nhw’n gobeithio y byddai wal yr Hexamilion yn cadw’r Tyrciaid Otomanaidd draw tra’n caniatáu i’r Morea ffynnu a chadw’r diwylliant Bysantaidd dan gyfarwyddyd Mystras. Buan iawn y trodd yr optimistiaeth hon yn ddi-sail. Yn ystod goresgyniadau 1395 a 1396 CE, llwyddodd yr Otomaniaid i dorri'r wal.

Ym 1423 CE, cyrhaeddodd y cyrch Mystras iawn. Rhannwyd Despotate y Morea rhwng dau neu dri despot yn ei ddegawdau olaf. Cadwodd Mystras ei oruchafiaeth yn y Morea, er gwaethaf y cytundeb hwn.

Gosodwyd yr ymerawdwr Bysantaidd olaf, Constantine XI Palaiologos (1449–1453), cyn ddespot Morea, ym Mystras yn hytrach na Constantinople, ei ragflaenwyr. Hon fyddai olaf y ddinas fynyddigdathlu cyn cael ei drechu gan yr Ymerodraeth Otomanaidd yn 1460 CE.

Mystras - 10 Ffaith, Hanes a Mwy Trawiadol 8
 • Y Dref:

Roedd Mystras yn ddinas brysur gyda 20,000 trigolion ar ei anterth. Roedd tair adran wahanol y ddinas yn drefi uchaf, canol ac isaf. Roedd castell Villehardouin a phalas y despos ill dau wedi'u lleoli yn y ddinas uchaf.

Dim ond y castell oedd wedi’i adeiladu yn ystod teyrnasiad Villehardouin. Felly y Bysantiaid fyddai'n gyfrifol am y rhan fwyaf o'r adeilad. Yr unig eithriad oedd cartref Ffrengig hardd, a oedd yn fwyaf tebygol o weithredu fel cartref y castellan.

Byddai Manuel Kantakouzenos a’r despos Palaeologan yn ehangu i’r cartref hwn i’w droi’n balas y despos. Roedd yr adnewyddiad mwyaf arwyddocaol yn cynnwys ystafell orsedd a ddigwyddodd fwyaf tebygol yn ystod un o deithiau Manuel II yn 1408 neu 1415 CE.

Oherwydd ardal gyfyng y ddinas fynydd, adeiladodd mawrion lleol gartrefi yno, ond nid oedd unrhyw ardal aristocrataidd ar wahân gyda phreswylfeydd y cyfoethog a’r tlawd wrth ymyl ei gilydd.

Oherwydd maint cyfyngedig y ddinas, nid oedd pob plas ac eithrio’r un o flaen palas y despots, a gymerodd i fyny’r arwyneb gwastad mwyaf anhygoel ar y bryniau, yn bodoli. Mae hyd yn oed llys y despotiau ei hun yn ymdebygu i balasos Eidalaidd modern yn hytrach na llysoedd Caergystennin.

Y cartrefi’denodd pensaernïaeth, gan gynnwys palas y despots, lawer o ysbrydoliaeth o ddylanwadau Eidalaidd. Roedd Mystras yn enwog am ei heglwysi, a oedd yn dal i gael eu hadeiladu yn yr arddull Bysantaidd o frics a oedd yn gorgyffwrdd â llinellau o frics coch yn rhoi acen nodedig, ynghyd â nenfydau barilog a murluniau hyfryd, heblaw am ambell glochdy a ychwanegwyd.

 • Canolfan ddysgu:

Gwelodd y rhanbarth Groegaidd adfywiad diwylliannol er gwaethaf ei ddirywiad ac ymostyngiad mwyafrif i weinyddiaethau Otomanaidd a Fenisaidd.

Cafodd datblygiad deallusrwydd yn Mystras ei gynorthwyo gan ymweliadau cyson gan y cyn-ymerawdwr John VI Kantakouzenos (1347–1354 CE), un o haneswyr a meddylwyr amlycaf ei genhedlaeth, yn ogystal â thrafodaethau bywiog rhwng deallusion yng Nghaergystennin a y rhai oedd yn dechreu ymsefydlu yn Mystras.

Roedd cefnogaeth ac anogaeth y despos hefyd wedi gwella'r amgylchedd addysgol. George Gemistos Plethon, athronydd penigamp ei ddydd a oedd yn dra gwybodus am Aristotle a Phlato, oedd yr athronydd mwyaf adnabyddus i fyw yn Mystras.

Tua 1407 OC, perswadiwyd Plethon i fynd i Mystras, lle gallai fynegi ei feddyliau yn fwy rhydd dan nawdd y despotiau Palaiologaidd oherwydd iddo ganfod Caergystennin yn rhy beryglus i godi Neo-Blatoniaeth oherwydd dylanwad y Eglwys Uniongred.

Yn ogystal, datblygodd Plethon safbwyntiau Groegaidd ar Helleniaeth. Yn ystod nifer o ddegawdau olaf yr Ymerodraeth Fysantaidd, daethpwyd o hyd i'r enw “Hellene,” a oedd wedi'i ddiystyru ers oesoedd i olygu “pagan,” i ddynodi Groegiaid.

Er bod hunaniaeth Rufeinig yn dal i fod yn drech, daeth y syniad o Helleniaeth i gryn arian ymhlith deallusion Bysantaidd. Ymwelodd John Eugenics, a astudiodd gyda Plethon, Isidore o Kyiv, Bessarion o Trebizond, ac ysgolheigion Groegaidd amlwg eraill y cyfnod, â Mystras hefyd.

Cymerwyd corff Plethon fel y peth gorau oedd gan Mystras i'w gynnig gan bennaeth y fyddin Fenisaidd a orchmynnodd am gyfnod byr ar Mystras yn 1465 CE cyn cael ei orfodi i ffoi.

 • Yn dilyn yr Otomaniaid:

Sefydlodd yr Otomaniaid ddau sanjac yn y Morea pan ddaeth Despotate of the Morea i ben. Mystras oedd prifddinas un ohonynt, ac roedd y pasha Twrcaidd yn rheoli oddi yno mewn palas o ddespots.

Ond ym 1687 CE, cymerwyd Mystras a dinasoedd eraill yn Ne Groeg gan y Fenisiaid dan arweiniad Francesco Morosini. Hyd nes i'r Otomaniaid eu gyrru allan yn 1715 CE, roedd y Fenisiaid yn rheoli Mystras. Yn ystod Gwrthryfel Orlov ym 1770 CE, cipiodd gwrthryfeloedd Groegaidd a gefnogir gan Rwsia Mystras.

Cyrhaeddodd y Rwsiaid eu ffordd i'r arfordir wrth i lu Twrci nesáu. Cafodd y ddinas ei hysbeilio a'i dinistrio'n ddidrugaredd. Fe wellodd yn rhannol cyn cael ei ffaglu gan un Ibrahim PashaByddin Eifftaidd-Otomanaidd yn 1824 CE, yn ystod Rhyfel Annibyniaeth Gwlad Groeg.

Doedd dim gobaith ailadeiladu'r ddinas gan iddi gael ei difrodi cymaint. Dewisodd Otto, brenhines Gwlad Groeg (1832-1862), adfer tref hynafol Sparta gerllaw yn 1834 CE ar ôl creu teyrnas Roegaidd newydd yn 1832 CE. Dim ond adfeilion dinas despots fyddai Mystras, prifddinas flaenorol y Morea Bysantaidd.

 • Y dyddiau hyn:

Adfeilion Mystras yn dal i'w gweld heddiw. Gellir gweld amgueddfa ac olion dinas Mystras sydd wedi'u hail-greu'n rhannol ar y Safle Treftadaeth y Byd UNESCO hwn.

Lleianod Mynachlog Pantanassa yw’r unig bobl yn yr ardal heddiw. Fodd bynnag, mae cadarnle Villehardouin ac olion muriau'r ddinas yn dal i ymwthio allan dros y gwastadedd cyfagos.

Mae'r eglwysi mwyaf arwyddocaol, gan gynnwys St. Demetrios, yr Hagia Sophia, St. George, a Mynachlog Peribleptos, yn dal yn gyfan. Mae palas y despos, atyniad adnabyddus, wedi cael ei adfer yn sylweddol yn ystod y deng mlynedd diwethaf.

Gall ymwelwyr archwilio’r adfeilion, sydd heb fod ymhell o ddinas fodern Sparti ac nid nepell o Mystras. Mystras yw un o'r henebion hanesyddol mwyaf adnabyddus yng Ngwlad Groeg heddiw. Eto i gyd, mae'n cynnig taith dawel a chythryblus yn ôl i'r Ymerodraeth Fysantaidd sy'n dirywio a'r dadeni byr a fwynhaodd Mystras.

Mystras - 10 Ffaith Argraff, Hanesa Mwy 9

Tywydd Mystras

Oherwydd ei hinsawdd gyfandirol yn bennaf, mae Mystras yn profi newidiadau tywydd sydyn o bryd i'w gilydd. Misoedd yr haf, pan fydd y tymheredd yn cyrraedd 35 i 40 gradd Celsius, yw'r poethaf, o ddiwedd mis Ebrill i ddechrau mis Hydref.

I archwilio ardal arw Mystras hynafol, dylech bacio cap, poteli dŵr, ac esgidiau cerdded cyfforddus. Y misoedd canlynol, o ganol mis Hydref i fis Mawrth, sydd â'r glawiad mwyaf.

Felly, byddai'n syniad gwych dod ag offer glaw gyda chi; hyd yn oed os byddwch yn ymweld â'r rhanbarth yn yr haf, fe'ch anogir i wneud hynny rhag ofn. Gall misoedd gaeaf Mystras fod yn eithaf oer, hyd yn oed o dan y rhewbwynt, ac mae Mynydd Taygetos fel arfer wedi'i orchuddio ag eira yn ystod yr adeg hon o'r flwyddyn.

Ystyriwch y cyngor syml hwn wrth ichi benderfynu pryd i archwilio’r arteffactau hanesyddol.

Mystras Geography

Ar lethrau Mynydd Taygetos saif y Bysantaidd segur caer, Mystras, sydd â hanes hynod ddiddorol. Mae'r safle hynafol, wedi'i amgylchynu gan lystyfiant toreithiog ac ar hyd llethrau mynydd serth, yn tyrchu'n ddramatig dros anheddiad presennol Mystras.

Mae’r coed pinwydd a chypreswydden sy’n ffurfio’r llystyfiant o amgylch i’w cael o amgylch Mystras. Mae'r ardal yn ddelfrydol ar gyfer merlota oherwydd mae ganddi ychydig o afonydd a llynnoedd bach.

Caer FysantaiddMystras oedd yr ail ddinas fwyaf arwyddocaol yn yr Ymerodraeth Fysantaidd ar ôl Constantinople ac fe'i hadeiladwyd yn y 13eg ganrif. Yr oedd yr hen dref, yr hon oedd yn cynnwys amryw eglwysi, cartrefi, a Phalas Despots prydferth ar ben y mynydd, wedi ei hamgylchu gan furiau cadarn.

Gall ymwelwyr gael golygfa harddaf y lleoliad hwnnw o Ddyffryn Sparta. Mae topograffeg Mystras yn gymharol ddienw a garw, ac mae arteffactau Fenisaidd canoloesol yn ei addurno. Mae gan nifer o aneddiadau bach, traddodiadol o amgylch Mystras boblogaeth gyfyngedig.

Dim ond llond llaw ohonyn nhw—Pikoulianika, Magoula, a Trypi—sy’n cynnig golwg gynhwysfawr ar fywyd cefn gwlad Groeg. Yn nodedig, mae ceudwll yn Nhrypi sy'n arwyddocaol yn hanesyddol. Dyma Ogof Ceadas, lle byddai Spartiaid yr hynafiaeth, yn ôl y chwedl, yn bwrw eu babanod gwan.

Pensaernïaeth Mystras

Mystras yw'r dref gastell sydd wedi'i chadw orau yng Ngwlad Groeg ac roedd yn ganolbwynt gwleidyddol, milwrol a diwylliannol ffyniannus yn ystod y cyfnod Bysantaidd. Mae'n ymgorffori sawl ysbrydoliaeth o ddiwylliant gorllewinol a thraddodiad Groegaidd.

Mae pensaernïaeth Mystras yn eithriadol gan ei fod gynt yn ganolbwynt gwleidyddol, milwrol a diwylliannol yr oes ôl-Bysantaidd. Mae pensaernïaeth, gwaith celf a ffresgoau wal nodedig y ddinas ganoloesol, y gellir eu gweld yn yr henebion, adeiladau ac eglwysi sy'n weddill, yn darparu taith hyfryd yn ôl mewn amser.
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.