7 Peth i'w Gwneud yn Dahab: Paradwys y Môr Coch i Deithwyr Antur

7 Peth i'w Gwneud yn Dahab: Paradwys y Môr Coch i Deithwyr Antur
John Graves

Tabl cynnwys

Ydych chi wedi teithio cannoedd o filltiroedd i gael meddwl heddychlon ond heb fwynhau eich hun? Ydych chi'n ystyried cael gwyliau di-straen mewn lle tawel? Pam nad ydych chi'n meddwl am Dahab gyda'i olygfeydd syfrdanol a'i weithgareddau anhygoel? Dewch i ymuno â ni ar ein taith i wybod y pethau gorau i'w gwneud yn Dahab a mwy o gyfrinachau amdano fel un o gyrchfannau twristiaeth poblogaidd yr Aifft.

Ffeithiau am Dahab

Pethau i'w gwneud yn Dahab – Blue Hole

Yn golygu “aur,” enwyd Dahab yn Dahab oherwydd bod ei dywod traeth yn edrych fel aur ar ddiwrnod heulog. Mae'n gyn bentref pysgota Bedouin. Y dyddiau hyn, Dahab yw un o'r cyrchfannau deifio mwyaf gwerthfawr yn yr Aifft. Mae'n ddinas ymlaciol gan nad oes tagfeydd traffig, pentyrrau sbwriel, na sŵn.

Mae bwyd a diod yn rhad yn Dahab ac mae llety yn fforddiadwy. Yn ogystal, mae Dahab yn llawn llwyni palmwydd sy'n ychwanegu harddwch i'w harfordir. Ar ei draethau disglair, gallwch chi farchogaeth camelod a cheffylau.

Ble mae Dahab?

Saif Dahab ar Gwlff Aqaba yn ne-ddwyrain Sinai yn yr Aifft. Mae tua 90 km i'r gogledd o Sharm El Sheikh a 95 km i'r gogledd-orllewin o Saint Catherine . Y pellter o Nuweiba i Dahab yw 87 km ac o Cairo i Dahab yw 537 km.

Sut i Gyrraedd Dahab?

7 Pethau i'w Gwneud yn Dahab: Paradwys y Môr Coch i Deithwyr Antur 6

Mae llawer o deithiau hedfan i Dahab, yr Aifft. Gallwch hedfan i Sharm ElMaes Awyr Rhyngwladol Sheikh, ac yna cymerwch fws o Sharm El Sheikh i Dahab am tua 78 munud. Gallwch hefyd ddal yr awyren i Faes Awyr Rhyngwladol St Catherine. Nesaf, gallwch chi reidio tacsi neu fws neu yrru car am 90 munud.

Mae teithio o Cairo i Dahab mewn car neu mewn tacsi yn cymryd tua chwe awr ac ugain munud, yn dibynnu ar y gyrrwr, cyflwr y ffordd, ac amser y dydd.

Tywydd yn Dahab<3

Mae gan Dahab hinsawdd anial poeth gyda hafau poeth a gaeafau cynnes a mwyn. Mae'r glaw yn brin yn Dahab, hyd yn oed yn ystod Gaeafau. Yn Dahab, y mis cynhesaf yw mis Awst gyda thymheredd cyfartalog o 31.2 °C (88.2 °F). Fodd bynnag, y mis oeraf yno yw Ionawr gyda thymheredd cyfartalog o 16.0 °C (60.7 °F). Yr amser gorau i ymweld â Dahab yw Mawrth, Ebrill, Tachwedd, a Rhagfyr.

Beth i'w Bacio ar gyfer Dahab

Os byddwch yn teithio i Dahab yn yr haf, paciwch grysau llewys-fer, siorts, dillad nofio, ffrogiau ysgafn, sandalau gwrth-ddŵr, tywelion traeth, eli eli haul, sbectol haul, ffan oeri personol, a bag dal dŵr.

Yn y gaeafau, pecyn siorts, pants, crysau llewys hir a byr, esgidiau ysgafn, dillad nofio, siaced ysgafn, sbectol haul, a eli eli haul.

Gweld hefyd: Teml Ardderchog Abu Simbel

Pethau i'w gwneud yn Dahab, Lleoedd i Ymweld

Dahab yw un o'r cyrchfannau y mae'n rhaid ei weld yn llywodraethiaeth Sinai yn yr Aifft. Mae yna lawer o leoedd rhagorol i ymweld â nhw a llawer o bethau gwych i'w gwneud yn Dahab. Mae'nwedi'i amgylchynu gan ddwy ardal warchodedig; Ardal Warchodedig Adnoddau a Reolir Nabq yn y de ac Ardal Warchodedig Ras Abu Galum yn y gogledd.

1. Ardal Warchodedig Adnoddau a Reolir Nabq yn y De

Ymweld ag Ardal Warchodedig Nabq yw un o'r pethau gorau i'w wneud yn Dahab. Mae'n warchodfa forol sy'n gwarchod riffiau cwrel, Mangrove Avicennia marina, a thua 134 o blanhigion; rhai ohonynt yn blanhigion meddyginiaethol. Mae yna anifeiliaid hardd hefyd, gan gynnwys gazelle ac ibex.

Yn yr ardal warchodedig hon, gallwch gael taith saffari camel a mwynhau bywyd Bedouin. Ynglŷn â phobl Bedouin, maent yn groesawgar. Byddant yn darparu ciniawau Bedouin blasus y byddwch yn eu hoffi yn sicr. Gallwch hefyd brynu mwclis a ffrogiau dwyreiniol anhygoel ganddynt.

2. Ardal Warchodedig Ras Abu Galum yn y Gogledd

7 Pethau i'w Gwneud yn Dahab: Paradwys y Môr Coch i Deithwyr Antur 7

Un o'r pethau gorau i'w wneud yn Dahab yw ymweld â Ras Abu Ardal Warchodedig Galum. Mae wedi'i leoli yng ngogledd Dahab lle gallwch chi wrando ar straeon pobl Bedouin a mwynhau eu bwyd. Mae'r warchodfa naturiol hon yn cynnwys riffiau cwrel, coed Mangrove, perlysiau môr, llawer o greaduriaid môr, planhigion, adar, anifeiliaid, a gwahanol rywogaethau o nadroedd.

Gweld hefyd: 9 Amgueddfa Sinema MustSee

Gan ddechrau yn y Twll Glas, mae Ardal Warchodedig Ras Abu Galum yn y Gogledd yn gartref i safleoedd plymio’r Tri Phwll a’r Twll Glas. I fwynhau golygfeydd godidog ymynyddoedd Sinai, gallwch fynd i heicio neu reidio camel o'r Twll Glas i Ras Abu Galum.

3. Y Twll Glas

7 Pethau i'w Gwneud yn Dahab: Paradwys y Môr Coch i Deithwyr Antur 8

Ystyrir y Twll Glas fel yr ail le gorau ar gyfer deifio. Mae plymio yno yn un o'r pethau mwyaf cyffrous i'w wneud yn Dahab. Fe’i gelwir yn “The Blue Hole” oherwydd bod ei dyfroedd hynod glir yn las. Dros 100m o ddyfnder, mae'r Twll Glas yn dwll bach gwag sy'n llawn bywyd morol. Mae'n edrych fel pwll y tu mewn i fôr gyda siâp silindr. Mae snorcelu, sgwba-blymio, a phlymio'n rhydd yn weithgareddau pleserus y gallwch eu gwneud yno.

4. Lagŵn Glas Dahab

7 Pethau i'w Gwneud yn Dahab: Paradwys y Môr Coch i Deithwyr Antur 9

Yn adnabyddus am ei ddŵr clir grisial gwyrddlas, nid oes gan y Lagŵn Glas unrhyw greigiau na chwrelau. Mae mynd yno yn un o'r pethau gorau i'w wneud yn Dahab. Mae'r lle yn berffaith ar gyfer chwaraeon dŵr, gan gynnwys hwylfyrddio, a barcudfyrddio. Mwynhewch y bwyd Bedouin syml a'r cytiau traeth. Yn y nos, mwynhewch syllu ar y sêr a gwyliwch y sêr saethu.

5. Llyn Hud Dahab

A elwir hefyd yn Llyn Mwd, mae'r Llyn Hud y tu ôl i'r Bae Babanod hefyd ymhlith y pethau gorau i'w gwneud yn Dahab. Wedi'i amgylchynu gan dywod melyn, mae'r llyn grisial hwn yn enwog am ei glai llwyd tywyll gyda lliw glas. Yn debyg i un y Môr Marw, mae gan y clai hwn bwerau iachau pan fyddwch chi'n rhoi haen drwchus ohono ar eich croen a gadaelmae'n sych.

Gall y clai iachau hwn leddfu eich poen rhewmatig, lleihau poen yn eich cymalau, ymlacio'ch cyhyrau, ac adnewyddu a maethu eich croen. Byddwch hefyd yn cael gwared ar wrinkles, acne, a chlefydau croen eraill. Bydd y golygfeydd syfrdanol yn eich helpu i leddfu eich straen a'ch pwysau a chael meddwl ffres.

Ar wahân i'r mwd iacháu, mae gan Lyn Hud Dahab hefyd lawer o weithgareddau hamdden y byddwch chi'n eu mwynhau i'r eithaf. Rhowch gynnig ar hwylfyrddio, snorcelu, nofio, a llawer mwy o weithgareddau. Yna, profwch y bwyd Bedouin lleol yn un o'r bwytai ger y llyn.

6. Nour Wellbeing

Yn Coral Coast Dahab, Nour Wellbeing yw'r lle gorau lle gallwch chi brofi naws Dahab a ioga. Gyda lleoliad hyfryd, mae'n edrych dros arfordir hardd, anialwch tawel, a thirweddau mynyddig. Dyna pam ei fod yn wych ar gyfer ioga, myfyrdod, a gweithgareddau lles ysbrydol eraill.

Mae Ymweld â Nour Wellbeing ymhlith y pethau mwyaf ymlaciol i'w gwneud yn Dahab. Mae'r lle hefyd yn cynnig therapi cyfannol, tylino llofnod, dosbarthiadau Hyfforddiant Ysbeidiol Dwysedd Uchel (HIIT), encilion dadwenwyno, a mwy.

Yn y lle gwych hwn, ymunwch â gweithdai galw heibio a dosbarthiadau mewn ioga, myfyrdod, ffitrwydd a dawns. Gallwch hefyd gysegru'ch hun i ymarfer yoga a myfyrdod ar stiwdio to'r gwesty am wythnos. O dan y sêr cyfareddol, cysylltwch â natur yn yr Anialwch YogaEncil a mwynhau cyfuniad o sesiynau yoga a myfyrio.

7. Liquid Adventures Dahab

Oes gennych chi ddiddordeb mewn deifio? Mynd i Liquid Adventures Mae Dahab ymhlith y pethau gorau i'w gwneud yn Dahab! Mae'n Gyrchfan Plymio Datblygu Hyfforddwyr pum seren PADI. P'un a ydych chi'n ddechreuwr neu'n ddeifiwr proffesiynol, mae yna le i chi yno! Gwerthfawrogwch y byd tanddwr wrth i chi fwynhau deifio am ddim, sgwba-blymio, a gweithgareddau cyffrous eraill yn y gyrchfan hon.

Gan gynnig yr holl gyrsiau PADI, gallwch ddysgu sgwba-blymio gyda hyfforddwr proffesiynol. Yna, gallwch chi ddod yn hyfforddwr PADI a dysgu eraill sut i ddeifio. Gan gefnogi Prosiect PADI AWARE, mae'r gyrchfan yn trefnu ymgyrchoedd glanhau traethau a thanddwr mewn gwahanol safleoedd plymio yn Dahab. Gallwch wirfoddoli os oes gennych ddiddordeb mewn cadw'r Môr Coch yn lân.

Yn ogystal, gallwch fynd ar daith cwch o amgylch Gabr el Bint, sy'n golygu bedd merch, yn ardal warchodedig Nabq. Mae tua thri safle plymio yn yr ardal gyda llawer o gwrelau meddal eithriadol a gwahanol rywogaethau o bysgod. Mae'r daith hefyd yn cynnig golygfeydd godidog o fynyddoedd Sinai yn y cefndir.

I gael antur eithriadol, mae reidio camel i Ras Abu Galum ac archwilio'r pentref Bedouin hwn hefyd ymhlith y pethau gorau i'w gwneud yn Dahab.

Pethau i'w gwneud yn Dahab, Gweithgareddau

Os ydych chi'n deithiwr antur, mae llawer o ddŵrchwaraeon a gweithgareddau anturus y gallwch eu gwneud yn Dahab. Mwynhewch sgwba-blymio, deifio am ddim, snorcelu, heicio, barcudfyrddio, hwylfyrddio, marchogaeth camelod, a mwy. Mae gwersylla a syllu ar y sêr hefyd ymhlith y pethau cyffrous i'w gwneud yn Dahab.

Mae’n werth ymweld â Dahab gan ei fod yn un o’r cyrchfannau mwyaf poblogaidd yn yr Aifft. Mae'n lle y byddwch chi'n cwympo mewn cariad ag ef. Pe baech yn ymweld ag ef unwaith, byddech yn sicr yn ymweld ag ef eto. I lawer o bobl, mae wedi dod yn ail gartref. Dywedwch wrthym beth mae Dahab yn ei olygu i chi.

Welai chi yn Dahab, yn fuan!
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.