20 Parc Mwyaf ac Enwog yn Llundain

20 Parc Mwyaf ac Enwog yn Llundain
John Graves

Mae’r parciau’n ffordd wych o brofi Llundain a’i harddwch amrwd. Mae yna lawer o wahanol barciau yn Llundain, pob un â'i nodweddion unigryw ei hun a naws eithriadol. Er enghraifft, mae Hyde Park yn un o barciau enwocaf Llundain ac mae'n gartref i amrywiaeth o atyniadau gwahanol, gan gynnwys y Llyn Serpentine enwog. Parc Waun Dew yw un o barciau mwyaf Llundain, sy’n berffaith ar gyfer picnic neu daith gerdded drwy ei diroedd gwasgarog. Os ydych chi’n chwilio am rywbeth ychydig yn fwy bywiog, yna ewch i Covent Garden, lle gallwch chi fwynhau perfformwyr stryd a byskers. Waeth beth yw eich diddordebau, mae’n siŵr y bydd parc yn Llundain sy’n berffaith i chi.

Yn y blogbost hwn, byddwn yn edrych ar 20 o barciau mwyaf poblogaidd Llundain. P'un a ydych chi'n lleol neu'n ymweld am ychydig ddyddiau, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n edrych ar rai o'r mannau gwyrdd anhygoel hyn!

1. Hyde Park

Hyde Park yw un o barciau enwocaf Llundain. Wedi'i leoli yng nghanol y ddinas, mae Hyde Park yn gorchuddio ardal o 350 erw. Mae'r parc yn gartref i amrywiaeth o goed, planhigion a blodau, gyda nifer o byllau a nentydd disglair.

Gall ymwelwyr â Hyde Park fwynhau gweithgareddau amrywiol, gan gynnwys taith gerdded heddychlon, beicio a marchogaeth. Mae gan y parc hefyd nifer o dirnodau hanesyddol, a'r pwysicaf ohonynt yw'r cerflun Achilles a Theml Diana.

2. Parc y Rhaglaw

20Llundain. Mae gan y parc nifer o feinciau, sy'n berffaith ar gyfer picnic ar ddiwrnod poeth neu ymlacio a mwynhau'r golygfeydd.

Mae'r parc hefyd yn cynnwys llyn, sy'n gartref i lawer o hwyaid a gwyddau. Os ydych chi'n teimlo'n actif, mae cyrtiau tennis a maes chwarae eang i blant. Parc Fictoria yw’r lle perffaith i ddianc rhag prysurdeb y ddinas a mwynhau ychydig o dawelwch ym myd natur.

19. Covent Garden

20 Parc Mwyaf ac Enwog yn Llundain  26

Wedi'i leoli yng nghanol y ddinas, mae Covent Garden yn ofod bywiog a phrysur sydd bob amser yn brysur gyda phobl leol a twristiaid. Prif atyniad y parc yw'r farchnad, sy'n gwerthu popeth o gynnyrch ffres i gofroddion. Fodd bynnag, mae yna hefyd ardd flodau hardd, ffynnon syfrdanol, a digon o fannau agored i fwynhau'r haul.

P'un a ydych chi'n chwilio am le i siopa neu ddim ond eisiau mwynhau prynhawn tawel yn yr awyr agored. ddinas, Covent Garden yw'r lle perffaith i fynd.

20. Comin Clapham

Clapham Common yw un o barciau mwyaf poblogaidd Llundain, ac mae’n hawdd gweld pam. Mae'r parc yn enfawr, gyda digon o le i grwydro o gwmpas ac archwilio. Mae yna hefyd ystod eang o gyfleusterau, gan gynnwys maes chwarae, pwll, a chaffi. Ac yn anad dim, mae’r parc yn daith gerdded fer o orsaf Clapham Junction, sy’n golygu ei fod yn lle perffaith i ymweld ag ef os ydych chi’n edrych.i ddianc rhag prysurdeb canol Llundain.

Fel y gwelwch, mae llawer o barciau mawr ac enwog ar wasgar ledled Llundain. Mae'r parciau hyn yn cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau i ymwelwyr eu mwynhau tra byddant yn y ddinas. Er y gall fod yn rhy anodd gwasgu pob un ohonynt mewn un gwyliau, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n profi cymaint ohonyn nhw ag y gallwch chi.

I fwynhau profiad cyflawn o'r Saesneg cyfareddol prifddinas, Llundain, gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar ein arweiniad teithio Llundain olaf !

Gweld hefyd: Sofia, Bwlgaria (Pethau i'w Gweld a'u Mwynhau)Parciau Mwyaf ac Enwog yn Llundain  14

Parc Regent’s yw un o’r parciau mwyaf a mwyaf poblogaidd yn Llundain. Yn gorchuddio bron i 500 erw, mae'r parc yn gartref i amrywiaeth eang o atyniadau, gan gynnwys theatr awyr agored, llyn cychod, a sw byd-enwog.

Mae’r man gwyrdd eang hwn hefyd yn fan poblogaidd ar gyfer picnics a chwaraeon, ac yn ystod misoedd yr haf, mae’r tiroedd wedi’u gorchuddio â blodau lliwgar i wledda’ch llygaid arnynt. P’un a ydych chi’n chwilio am daith gerdded heddychlon neu ddiwrnod allan llawn cyffro, Parc y Rhaglaw yw’r lle perffaith i grwydro.

3. Parc St James

Parc St James’s yw un o’r wyth parc brenhinol yn Llundain. Mae'r parc mewn lleoliad canolog, rhwng Palas Buckingham a Sgwâr Trafalgar. Mae'n gorchuddio arwynebedd o 23 hectar (57 erw) a dyma'r parc brenhinol hynaf yn Llundain, a grëwyd yn wreiddiol yn 1532 gan Harri VIII.

Mae'r parc yn cynnwys llyn, gerddi a choetir. Mae'r llyn yn gartref i amrywiaeth o adar dŵr, gan gynnwys hwyaid, gwyddau a phelicaniaid. Mae nythfa o bengwiniaid hefyd i’w gweld yn byw ar ynys yng nghanol y llyn, sy’n gwneud Sant Iago yn nefoedd i’r gwir gariad natur. Mae'r gerddi wedi'u tirlunio'n hyfryd ac yn cynnwys amrywiaeth eang o rywogaethau o flodau a phlanhigion. Mae Parc St James’s yn fan poblogaidd i bobl leol a thwristiaid fel ei gilydd, gan ddarparu gwerddon dawel yng nghanol y ddinas.

4. Parc Waun Dew

20Parciau Mwyaf ac Enwog yn Llundain 15

Parc Richmond yw un o barciau mwyaf Llundain, ac mae'n lle gwych i ymweld ag ef os ydych chi'n hiraethu am ychydig o heddwch a thawelwch. Mae'r parc yn gorchuddio ardal o 2,360 erw (9.56 cilometr sgwâr), ac mae'n gartref i geirw, adar dŵr ac amrywiol fywyd gwyllt arall. Mae yna hefyd ddigonedd o lefydd i ymlacio, gan gynnwys digon o fannau glaswelltog a rhai gerddi syfrdanol o hardd.

Os ydych chi’n teimlo’n actif, mae yna hefyd nifer o lwybrau cerdded a beicio i’w harchwilio. Mae yna nifer o amgueddfeydd ac adeiladau hanesyddol i ymweld â nhw i ddysgu am hanes y parc. Mae’n eithaf cyffredin i barciau yn Lloegr gael hanes mor gryno, felly os ydych chi’n hoff o hanes a natur, mae fel taro dau aderyn ag un garreg! P'un a ydych chi'n chwilio am dro bach tawel neu heic anturus, mae gan Barc Richmond rywbeth i bawb.

5. Gerddi Kensington

20 Parc Mwyaf ac Enwog yn Llundain  16

Wedi'u lleoli yn Kensington, ychydig i'r gorllewin o Hyde Park, roedd Gerddi Kensington ar un adeg yn rhan o Hyde Park ond cawsant eu gwahanu ym 1728. Heddiw, mae’r gerddi’n gartref i gofebion lluosog, gan gynnwys Cofeb Albert a’r Pwll Crwn.

Mae gerddi Kensington hefyd yn fan poblogaidd ar gyfer picnic ac ymlacio. Os ydych chi am ddianc rhag prysurdeb Llundain, mae Gerddi Kensington yn hafan ddianc wych.

6. Palas GrisialParc

Mae digonedd o barciau yn Llundain, ac mae gan bob un rywbeth arbennig ac unigryw i’w gynnig, yn dibynnu ar yr hyn rydych chi’n chwilio amdano. Un parc poblogaidd yw Crystal Palace Park, a leolir ym Mwrdeistref Bromley yn Llundain. Os ydych chi ym myd natur, dyma'r lle i chi gan fod ganddo 86 erw o barcdir a choetir, sy'n berffaith ar gyfer mynd am dro heddychlon neu bicnic gyda ffrindiau.

Nid y gwyrddni yw'r unig beth yn y parc hwn yn gorfod cynnig; mae hefyd yn gartref i’r Deinosoriaid Crystal Palace, sy’n fodelau maint llawn o greaduriaid cynhanesyddol sy’n siŵr o syfrdanu ymwelwyr hen ac ifanc fel ei gilydd. Felly, os ydych chi erioed yn Llundain, edrychwch ar Crystal Palace Park am wahanol fath o brofiad gwyrdd!

7. Greenwich Park

20 Parc Mwyaf ac Enwog yn Llundain  17

Mae parciau yn Llundain yn doreithiog ac yn amrywiol, gan gynnig rhywbeth i bawb. Un o barciau mwyaf poblogaidd Llundain yw Greenwich Park, sydd wedi'i leoli ym mwrdeistref Greenwich. Mae'r parc yn cynnig golygfeydd godidog o Afon Tafwys a gorwel Dinas Llundain.

Mae Parc Greenwich hefyd yn gartref i nifer o adeiladau hanesyddol, gan gynnwys yr Amgueddfa Forwrol Genedlaethol a'r Arsyllfa Frenhinol. Mae'r parc godidog hwn yn lle gwych i fwynhau mynd am dro hamddenol neu gael picnic ar ddiwrnod heulog.

8. Bushy Park

20 Parc Mwyaf ac Enwog yn Llundain  18

Mae Bushy Park yn un o barciau mwyaf Llundain, ynbron i 1,000 o erwau. Fe'i lleolir yn ne-orllewin y ddinas ac mae Teddington, Hampton Hill, Hampton Wick, a Fulwell yn ffinio â hi. Mae'r parc yn gartref i nifer o dirnodau, gan gynnwys Palas Hampton Court, y Labordy Ffisegol Cenedlaethol, a'r Arsyllfa Frenhinol. Ond nid hanes yw’r cyfan; Mae Parc Bushy hefyd yn lle gwych ar gyfer ymarfer corff neu'n syml i ymlacio a mwynhau'r golygfeydd.

Mae gan Barc Bushy hefyd ystod eang o gyfleusterau, gan gynnwys maes chwarae, cyrtiau tenis, caffi, a hyd yn oed un. ystod saethyddiaeth. Felly p'un a ydych am archwilio'ch ochr entrepreneuraidd neu fynd am dro mewn amgylchoedd heddychlon, mae Parc Bushy yn bendant yn werth ymweld ag ef.

9. Holland Park

20 Parc Mwyaf ac Enwog yn Llundain  19

Holland Park yw un o'r parciau hyfryd niferus yn Llundain, Lloegr. Mae'r parc yn gorchuddio arwynebedd o 54 hectar ac mae wedi'i leoli yn ardal Kensington ym Mwrdeistref Frenhinol Kensington a Chelsea.

Mae gan Holland Park amrywiaeth eang o gyfleusterau, gan gynnwys maes chwarae, cwrt tennis, a chaffi. Mae'r parc hefyd yn cynnwys orendy, gwarchodfa adar, a darn o goetir.

Yn ogystal, mae Holland Park yn gartref i Ardd Japaneaidd Llundain, a agorwyd i’r cyhoedd yn 2002. Mae’r ardd yn cynnwys nifer o nodweddion Japaneaidd, megis llusern garreg a phont dros bwll. Gall ymwelwyr â Holland Park hefyd fwynhaugolygfeydd o Balas Kensington a Hyde Park.

10. London Fields

Un o barciau mwyaf poblogaidd Llundain yw London Fields. Wedi'i leoli yn ardal Hackney yn Nwyrain Llundain, mae London Fields yn barc cyhoeddus mawr sy'n cynnwys maes chwarae, cwrt pêl-fasged, tŷ gwydr, a nifer o fannau picnic. Mae gan y parc hefyd fferm blant, sw petio, ac adardy. Gall ymwelwyr dreulio prynhawn hamddenol yn cerdded drwy'r gerddi neu'n mwynhau gweithgareddau niferus y parc.

Mae London Fields hefyd yn gartref i un o farchnadoedd mwyaf Llundain. Bob dydd Sul, mae'r farchnad yn denu gwerthwyr o bob rhan o'r ddinas gan werthu popeth o gynnyrch ffres i emwaith wedi'i wneud â llaw. Mae'r farchnad yn ffefryn ymhlith pobl leol a thwristiaid fel ei gilydd a dyma un o'r nifer o resymau pam fod gan London Fields le haeddiannol fel un o barciau mwyaf poblogaidd Llundain.

11. Parc Battersea

20 Parc Mwyaf ac Enwog yn Llundain  20

Mae Parc Battersea yn fan gwyrdd 200 erw yn ne-orllewin Llundain. Mae'r parc wedi'i leoli ar lan ddeheuol Afon Tafwys, gyferbyn â Chelsea a Fulham. Mae'n un o barciau mwyaf Llundain ac mae'n boblogaidd gyda phobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd. Mae’r parc yn cynnwys amrywiaeth eang o nodweddion, gan gynnwys llyn trawiadol, llwybr afon, ardal chwarae i blant, ardal cerdded cŵn, a nifer o gyfleusterau chwaraeon. Mae yna hefyd nifer o fwytai a chaffisyn frith o amgylch y parc i fwynhau tamaid neu ddiod.

Mae gan Barc Battersea gysylltiad da â gweddill Llundain, gyda nifer o orsafoedd tiwb a threnau gerllaw. Os ydych chi'n chwilio am le gwych i ymlacio neu ymarfer corff yn Llundain, mae Parc Battersea yn bendant yn ymgeisydd teilwng.

12. Hampstead Heath

20 Parc Mwyaf ac Enwog yn Llundain  21

Hampstead Heath yw un o barciau mwyaf a mwyaf poblogaidd Llundain. Mae'r rhostir yn gorchuddio bron i 800 erw o dir ac mae'n cynnwys amrywiaeth eang o dirweddau, gan gynnwys coedwigoedd, pyllau, a bryniau glaswelltog. Gall ymwelwyr â Hampstead Heath fwynhau cerdded, rhedeg, neu gael picnic yn yr amgylchoedd hardd.

Mae'r Mynydd Bychan hefyd yn gartref i nifer o dirnodau hanesyddol, gan gynnwys Kenwood House a Parliament Hill. Yn ogystal, mae Hampstead Heath yn fan poblogaidd ar gyfer gwylio adar, gan ei fod yn gartref i fwy na 200 o rywogaethau adar. P'un a ydych yn chwilio am le i ymlacio neu le i grwydro, mae Hampstead Heath yn bendant yn werth ymweld ag ef.

13. Parc A Phalas Alexandra

20 Parc Mwyaf ac Enwog yn Llundain  22

Mae digonedd o barciau yn Llundain, ac mae Alexandra Palace yn un o'r rhai mwyaf prydferth. Wedi'i leoli i'r gogledd o ganol Llundain, mae'r parc mawr hwn yn fan gwych ar gyfer diwrnod allan gyda theulu neu ffrindiau. Mae'r palas ei hun yn werth ei archwilio, a gallwch hyd yn oed fynd â chwch allan ar y llyn.

Os ydych chi'n teimloegnïol, mae digon o lwybrau cerdded a beicio i’w dilyn. Pan fydd angen i chi ailwefru'ch batris, mae digon o fwytai a chaffis i ddewis ohonynt. Dylai'r palas a'i barc fod ar ben eich rhestr.

14. Parc Pitshanger

Parc lleol ym Mwrdeistref Ealing yn Llundain yw Parc Pitshanger. Mae'r parc wedi'i leoli yn ward Pitshanger yn Ealing ac mae'n 8.6 hectar o faint. Mae'r parc gerllaw Maenordy Pitshanger ac Ysgol Gynradd Pitshanger Lane. Mae hefyd yn agos at ffordd yr A40.

Mae gan y parc faes chwarae, cae pêl-droed, cwrt pêl-fasged, cwrt tennis, a chaffi. Mae ganddi hefyd nifer o byllau a gwarchodfa natur. Pryd bynnag y byddwch yn chwilio am le yn Llundain i ymlacio neu dreulio prynhawn yn ymarfer eich hoff gamp, mae Parc Pitshanger yn ymgeisydd delfrydol.

15. Parc Brockwell

20 Parc Mwyaf ac Enwog yn Llundain  23

Parc yn ne Llundain rhwng Brixton, Herne Hill, a Tulse Hill yw Brockwell Park. Mae'r parc hefyd yn gartref i Brockwell Lido, pwll nofio awyr agored wedi'i gynhesu. Yr ardal laswelltog fwyaf yn y parc yw Brockwell Meadow, lle gall ymwelwyr dorheulo, chwarae gemau, neu ddarllen llyfr. Mae gan y parc hefyd faes chwarae, pad sblasio, a phwll padlo i blant. Yn ogystal, mae cyrtiau tenis, cwrt pêl-fasged, a lawnt fowlio.

Gweld hefyd: El Gouna: Dinas Gyrchfan Boblogaidd Newydd yn yr Aifft

I’r rhai sydd am archwilio byd natur,mae llwybr natur gyda phyllau a dolydd blodau gwyllt. Mae Parc Brockwell hefyd yn gartref i amrywiaeth o ddigwyddiadau trwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys arddangosfa tân gwyllt flynyddol a gŵyl gerddoriaeth haf fywiog.

16. Parc Dulwich

Parc Dulwich yw un o barciau mwyaf a mwyaf poblogaidd Llundain. Yn gorchuddio tua 30 hectar, mae'r parc yn cynnwys mannau agored eang, llyn, coed a gerddi. Mae yna hefyd faes chwarae, caffi, a nifer o gyfleusterau chwaraeon.

Mae'r parc wedi'i leoli ym mwrdeistref Southwark yn ne Llundain ac mae'n gyfagos i Goleg Dulwich. Yn wreiddiol roedd yn rhan o ystâd y coleg ond fe’i hagorwyd i’r cyhoedd ym 1890. Heddiw, mae Parc Dulwich yn fan gwyrdd poblogaidd sy’n cael ei fwynhau gan bobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd.

17. Primrose Hill

20 Parc Mwyaf ac Enwog yn Llundain  24

Wedi'i leoli ychydig i'r gogledd o Regent's Park, mae Primrose Hill yn cynnig golygfeydd godidog o orwel Llundain. Ar ddiwrnod clir, gallwch weld am filltiroedd i bob cyfeiriad. Mae'r bryn ei hun yn lle poblogaidd ar gyfer picnics a gemau awyr agored, ac mae digon o feinciau hefyd os ydych chi eisiau eistedd yn ôl a mwynhau'r olygfa.

18. Parc Victoria

20 Parc Mwyaf ac Enwog yn Llundain  25

Mae digonedd o barciau yn Llundain, ac mae Parc Victoria yn un o’r rhai enwocaf. Mae'r parc brenhinol hwn wedi'i enwi ar ôl y Frenhines Victoria ac mae wedi'i leoli ym mhen dwyreiniol
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.