Y Duwiau Llychlynnaidd Cryf a'u 7 Safle Addoli Hynafol: Eich Canllaw Penodol i Ddiwylliant y Llychlynwyr a'r Llychlynwyr

Y Duwiau Llychlynnaidd Cryf a'u 7 Safle Addoli Hynafol: Eich Canllaw Penodol i Ddiwylliant y Llychlynwyr a'r Llychlynwyr
John Graves

Mae rhyfelwyr traddodiadol sydd ag archwaeth anniwall am frwydro wedi dod yn beth prin yn ein byd modern. Yn lle hynny, mae brwydrau a thywallt gwaed wedi cymryd ffurf rithwir, diolch i ddylanwad datblygiadau mewn technoleg. Er ein bod ni’n byw mewn byd llawer mwy heddychlon, mae’r diwylliant rhyfelgar a fu unwaith yn tra-arglwyddiaethu ar yr hen fyd wedi creu argraff ar genhedlaeth heddiw.

Mae’r term “rhyfelwr” yn aml yn creu delweddau o’r Llychlynwyr nerthol, sy’n cael eu hadnabod fel rhyfelwyr mwyaf y byd. Mae ffilmiau a chyfresi teledu wedi ein cyflwyno i fywyd llym y Llychlynwyr, gan gyflwyno eu credoau a'u duwiau ysbrydol unigryw. Mae diwylliant y Llychlynwyr wedi dal ein dychymyg ac wedi ennyn ein diddordeb mewn dysgu mwy am yr ysbryd rhyfelgar ffyrnig a osododd yr hen fyd ar wahân.

Cerddwch gyda ni ar daith gyfareddol lle byddwn yn treiddio i fyd y Llychlynwyr , archwilio'r duwiau yr oeddent yn eu haddoli, a datod y tiroedd cysegredig lle cynhaliwyd eu seremonïau. Daliwch ati i ddarllen am naratif epig a fydd yn cyfoethogi eich gwybodaeth ac yn ehangu eich safbwyntiau trwy ddysgu am wareiddiad hynafol sydd dal yr un mor drawiadol.

Gweld hefyd: 30 o Gyrchfannau Mesmeraidd yn Puerto Rico na ellir eu colli

5>Pwy Oedd y Llychlynwyr?

Ymhell cyn i'r term Llychlynwyr gael ei gysylltu â rhyfelwyr, fe'i defnyddiwyd i ddisgrifio masnachwyr a morwyr o Ddenmarc, Norwy a Sweden. Yn ddiweddarach, dechreuodd cenhedloedd gwahanol o Ewrop ddod yn Llychlynwyr, gan gynnwys Gwlad yr Iâi realiti.

5>6. Olion Ty Dduw yn Ose, Norwy

Er bod crefydd y paganiaid yn fwy seiliedig ar natur, roedd ganddynt eu cyfran deg o adeiladau crefyddol o hyd. Yn 2020, daeth darganfyddiad rhyfeddol i’r wyneb pan ddaeth archeolegwyr ar draws adfeilion yr hyn sy’n ymddangos yn deml Llychlynnaidd 1200 oed. Lleolwyd yr adfeilion hyn yn Ose, Norwy, gan honni mai dyma'r darganfyddiad cyntaf o drysor Hen Norwyaidd o'r fath i gael ei ddadorchuddio o fewn tiroedd Norwy.

Mae archeolegwyr wedi proffesu bod adfeilion fel petaent yn weddillion o'r hyn a elwid yn dŷ duw. Nid yw'r prif strwythur bellach o gwmpas, ond mae'r hyn sy'n weddill ohono yn rhoi darlun o'i faint a sut y gallai fod. Ceir olion hefyd o'r hyn a allasai fod yn dwr, a oedd yn nodwedd o dai duwiau paganaidd. Proffeswyd hefyd fod yr adeilad wedi'i gysegru i Odin a Thor, y duwiau Llychlynnaidd.

Y Duwiau Llychlynnaidd Mighty a'u 7 Safle Addoli Hynafol: Eich Arweinlyfr Terfynol i Ddiwylliant y Llychlynwyr a'r Llychlynwyr 14

7. Amgueddfa Llongau'r Llychlynwyr, Denmarc

O'r holl wledydd Llychlyn, gwyddys mai Denmarc yw'r cartref mwyaf estynedig i groesawu'r duwiau Llychlynnaidd. Mae hefyd ymhlith y cenhedloedd lle bu paganiaeth yn parhau am yr amser hiraf. Mae Denmarc yn gartref i'r Amgueddfa Llongau Llychlynnaidd enwog yn Roskilde ac un o'r tirnodau twristaidd amlycaf.

Mae'ramgueddfa yn gartref i nifer o longau a gloddiwyd yn y 60au a dywedir eu bod yn perthyn i'r Llychlynwyr nerthol. Roeddent yn defnyddio'r llongau hynny i deithio'r môr i fasnachu ac archwilio tiroedd eraill yn ogystal â'u cyrch. Mae'r amgueddfa'n cynnig gwybodaeth drawiadol am hanes a diwylliant y Llychlynwyr.

P’un a ydych chi’n gweld eich hun yn llwydfelyn hanes neu’n chwilfrydig i dreiddio i orffennol y Llychlynwyr, does dim amser gwell na nawr. Bydd llawer o ffilmiau a sioeau teledu yn cynnig cipolwg ar y diwylliant chwedlonol hwn. Ac eto, efallai na fyddant yn cyflwyno gwirionedd dilys saga epig y Llychlynwyr.

a'r Ynys Las. Ehangodd eu haneddiadau ar draws y rhanbarth Llychlyn yn sylweddol.

Er bod tarddiad y gair yn dal i fod yn ddadleuol, cred ysgolheigion ei fod yn deillio o'r iaith Nordig gynnar ac fe'i defnyddiwyd i ddisgrifio masnachwyr a morwyr. Cyn ennill eu henw fel rhyfelwyr nerthol, masnachwyr Llychlynnaidd oedd y Llychlynwyr a aethant i'r môr er mwyn ysbeilio tiroedd eraill ac ysbeilio eu hadnoddau.

Gan ddechrau yn 793 CE, ymsefydlodd y Llychlynwyr o amgylch gwahanol leoedd Ewropeaidd, gan gynnwys Prydain, Iwerddon, yr Alban, a Ffrainc. Fodd bynnag, nid oedd hynny'n tynnu eu crefftau cleddyfau nac yn gysylltiedig iawn â sgiliau brwydro. Eto i gyd, roedd ganddyn nhw fwy o ddiddordeb mewn mwy na thywallt gwaed, lladd a dinistr yn unig fel maen nhw'n cael eu portreadu ar gam. Yn nyddiau cynnar Ewrop, paganiaeth oedd y grefydd a deyrnasodd yn oruchaf cyn i Gristnogaeth gyrraedd i ddileu'r system gred hon. Daeth i fodolaeth i ysgubo ymaith holl olion paganiaeth a chredoau cenhedloedd, gan gyflwyno'r cysyniad o undduwiaeth i bobl a oedd wedi arfer addoli sawl duw.

Roedd gan bob diwylliant ei set ei hun o dduwiau a duwiesau, ac nid oedd y Llychlynwyr yn eithriad. Dechreuodd Paganiaeth yn Ewrop wynebu dylanwad pwerus y grefydd newydd hon, ac eto llwyddodd y gred hynafol honno i oddef yr hiraf yn rhanbarth Llychlyn, rheswm arall yw'r Llychlynwyryn gysylltiedig â phaganiaid.

Dilynodd y Llychlynwyr y set unigryw o Dduwiau a Duwiesau a geir ym mytholeg Norsaidd. Cafodd hyn ei ddatrys yn bennaf yng nghanol darganfyddiadau diddorol archaeoleg a thestunau hynafol. Nid oedd yr un o'r duwiau Llychlynnaidd niferus a deyrnasodd yn oruchaf wedi graddio'n uwch nag Odin, Thor, a Freya.

Odin

Mae’n hysbys mai Odin yw’r duw Llychlynnaidd mwyaf arwyddocaol, a oedd yn cael ei adnabod fel tad yr holl dduwiau. Mewn geiriau eraill, ef oedd Zeus o fytholeg Norseg a llên gwerin Llychlyn. Odin oedd brenin yr Æsir Clan , a oedd, ar ryw adeg mewn hanes, yn gorfod mynd i ryfel ffyrnig yn erbyn clan Vanir, grŵp arall o dduwiau Llychlynnaidd.

Roedd y darluniad o Odin fel arfer yn golygu ei fod yn gwisgo clogyn a het, a barf drom ac un llygad. Roedd gan ei geffyl, Sleipnir, wyth coes a sawl pŵer hudol, gan gynnwys hedfan cyflym. Odin hefyd oedd y duw Llychlynnaidd sy'n gysylltiedig â gwybodaeth a doethineb, o ystyried mai ef oedd arweinydd ei clan.

Ar ben hynny, roedd hefyd yn gysylltiedig â marwolaeth a rhyfel. Roedd y Llychlynwyr yn credu bod y duw Odin yn berchen ar Valhalla, y nefoedd i ryfelwyr. Yn ôl eu credoau, mae rhyfelwr yn cyrraedd Valhalla dan arweiniad y Valkyries pan fyddant yn marw'n ddewr mewn brwydr a'u cleddyfau wedi'u claddu gyda nhw. Os ydych chi erioed wedi gwirioni ar ddrama gyfnod Netflix, fe ddewch chi ar draws y term “Valhalla” yn amlach.

Thor

Diolch i Marvel, Thorei wneud yn ffigwr arwrol poblogaidd sy'n cael ei gydnabod yn gyffredin ymhlith gwahanol genedlaethau. Fodd bynnag, ychydig iawn y mae pobl yn ei wybod bod Thor yn wreiddiol yn un o'r prif dduwiau Llychlynnaidd a addolid yn eang yn Sgandinafia. Fel y gŵyr llawer ohonoch, Duw mellt a tharanau oedd Thor; roedd yn berchen ar forthwyl nerthol a allai dynnu mynyddoedd a chewri i lawr.

Gydnabyddid Thor yn fab i'r duw Odin, ac eto fe'i canfuwyd fel y cryfaf ymhlith holl dduwiau'r Llychlynwyr, yn enwedig gwarchod Asgard gyda'i brif dasg. Gwyddys mai Asgard oedd y deyrnas lle'r oedd y clan Æsir yn byw dan reolaeth Odin. Ymhellach, roedd ymhlith y naw byd y credai’r Llychlynwyr yn eu bodolaeth, yn ôl cosmoleg hynafol chwedloniaeth Norsaidd.

Gwisgodd y rhan fwyaf o Lychlynwyr forthwyl Thor fel crogdlws o amgylch eu gyddfau. Credent yn gryf ei fod yn cynnig bendith ac amddiffyniad iddynt. Ar ben hynny, nid oedd y swyn yn ymwneud â chredoau personol yn unig a’u ffordd o ddangos eu credoau a gosod eu hunain ar wahân i Gristnogion. Mae'n debyg iawn i Gristnogion yn gwisgo'r groes.

Freyja

Freyja yw un o'r duwiesau mwyaf pwerus ym mytholeg Norsaidd. Hi yw duwies cariad, tynged, ffrwythlondeb, rhyfel, harddwch, ac aur; dim rhyfedd ei bod hi'n eithaf egnïol. Yn wahanol i Odin a Thor, roedd hi'n rhan o clan Vanir. Hi hefyd oedd rheolwr y Folkvangr, neuadd neu balas arall y mae rhyfelwyr yn mynd iddoar ôl iddynt farw.

Y gwahaniaeth rhwng y ddau fath o nefoedd yw bod Valhalla ar gyfer arweinwyr neu bobl o bwys, tra bod Folkvagnr yn nefoedd i ddynion a milwyr cyffredin. Er eu bod yn dod o wahanol lwythau, mae chwedlau yn dweud bod Freyja wedi dysgu celf hud i Odin a rhoi'r pŵer iddo ragweld y dyfodol.

Roedd Freyja yn aml yn cael ei darlunio fel gwraig hudolus a oedd yn marchogaeth mewn cerbyd a arweinid gan ddwy gath anferth. Gwnaethpwyd ei gwisg o blu hebog, ac yr oedd ganddi gadwyn adnabod helaeth a elwid y Brísingamen. Yr oedd gan y mwclis hwnw allu i wneyd y dduwies yn bur anorchfygol i'r weledydd ; felly, roedd hi'n aml yn gysylltiedig â chwant a rhywioldeb.

Loki

Roedd Loki yn dduw Llychlynnaidd arall yr oedd Marvel wedi'i wneud yn enwog trwy ei ffilm enwog Thor. Fodd bynnag, yn ôl mytholeg Norsaidd, nid oedd Loki yn frawd i Thor nac yn fab i Odin. Yn lle hynny, roedd yn frawd gwaed Odin ac yn byw ymhlith eu Æsir Clan. Fodd bynnag, roedd yn aml yn cael ei ddarlunio fel duw direidus gyda'r gallu i newid ei siâp a'i ryw i berfformio ei gamp.

Roedd Loki yn cael ei ystyried yn dduw Llychlynnaidd llaith y sonnir amdano'n amlach yn chwedlau a mythau llên gwerin Llychlynnaidd. Fodd bynnag, ni fu erioed unrhyw dystiolaeth olrhain o'i addoli ledled Ewrop yn ystod y cyfnod paganiaeth. Roedd yn aml yn cael ei gynrychioli fel cydymaith Odin a Thor, ond eto roedd ei berthynas â'r duwiau Llychlynnaidd eraill braidd yn gymhleth, o ystyried einatur dwyllodrus.

Safleoedd Cysegredig Cyn-Gristnogol y Llychlynwyr

Cyn dyfodiad Cristnogaeth i Ewrop, cymerodd y Llychlynwyr eu duwiau Llychlynnaidd i bobman, gan eu haddoli yn pob man awyr agored y daethant o hyd iddo. Boed yn goedwig, o dan y rhaeadrau, neu ymhlith y creigiau, roedd y Llychlynwyr wedi galw at eu duwiau. Gyda thwf Cristnogaeth, cododd gwrthdaro rhwng y systemau credoau penodol, ond parhaodd credoau'r Llychlynwyr i fynd yn gryf.

Erbyn diwedd Oes y Llychlynwyr, roedd llawer, os nad y cyfan, o'r Llychlynwyr yn Gristnogion yn bennaf, gydag ychydig iawn yn dal i ymarfer defodau crefydd yr Hen Norseg. Byddai hyn yn eich arwain i gredu nad oes olion o'r Llychlynwyr i'w canfod yn unman ond mewn chwedlau a chwedlau. Fodd bynnag, roedd gan y Llychlynwyr eu safleoedd sanctaidd yn rhanbarth Llychlyn sy'n dal i sefyll yn uchel heddiw.

Mae'n debyg nad oedd paganiaeth wedi diflannu gyda chynydd Cristnogaeth ond yn cael ei harfer yn ddirgel. Mae yna fannau o hyd y gallwch ymweld â nhw heddiw a chael cipolwg ar yr hen baganiaeth Norsaidd a synhwyro awyrgylch y Llychlynwyr.

1. Y Deml yn Uppsala, Sweden

Y Duwiau Llychlynnaidd Mighty a'u 7 Safle Addoli Hynafol: Eich Canllaw Diwylliannol i Ddiwylliant y Llychlynwyr a'r Llychlynwyr 9

A elwir heddiw yn Gamla Uppsala , dywedir bod y deml hynafol hon yn dyddio i Oes y Llychlynwyr. Fe'i hadeiladwyd i anrhydeddu'r duwiau Llychlynnaidd Odin a Thor.Roedd coeden enfawr ar ei safle ac roedd ffynnon gysegredig i baganiaeth Norsaidd oddi tani. Credai paganiaid y cyfnod fod y goeden yn adlewyrchu Yggdrasil, y Goeden Fyd-eang a oedd yn cynnwys naw byd y cosmoleg Norsaidd.

Mae Gamla Uppsala wedi'i lleoli yn rhanbarth Uppsala yn Sweden, wedi'i bendithio ag awyr agored eang a mwy nag ychydig. safleoedd archeolegol i ymchwilio i hanes Llychlyn a darganfod cyfrinachau Llychlynnaidd. Mae'r ardal yn cynnwys eglwys, amgueddfa, a gardd fotaneg, ochr yn ochr â'r awyr agored sy'n dal cannoedd o dwmpathau claddu a ffynhonnau.

2. Parc Cenedlaethol Thingvellir, Gwlad yr Iâ

Y Duwiau Llychlynnaidd Mighty a'u 7 Safle Addoli Hynafol: Eich Arweiniad Diwylliannol i Ddiwylliant y Llychlynwyr a'r Llychlynwyr 10

Roedd Gwlad yr Iâ yn un o'r prif Aneddiadau Llychlynnaidd yn ystod ail hanner y 9fed ganrif. Felly, gadawsant olion cyfoethog o'u diwylliant a'u credoau o fewn tiroedd Gwlad yr Iâ am ganrifoedd i ddod. Mae Thingvellir yn un o safleoedd treftadaeth ddiwylliannol pwysicaf Gwlad yr Iâ ac mae'n gyrchfan twristiaeth o'r radd flaenaf. Mae iddi arwyddocâd mawr o ran hanes ac archaeoleg yng Ngogledd Ewrop.

Gweld hefyd: Traethau Gorau yn Iwerddon

Yna cafodd yr ardal ei diogelu gan gyfraith ym 1930 a datganwyd parc cenedlaethol, a oedd ar agor i dwristiaid a phobl leol ymweld ag ef. Yn ôl yr hanes, y Llychlynwyr, neu ymsefydlwyr Llychlynnaidd, oedd y rhai a sefydlodd y safle hwn, gan ei alw'n Alþing (Althing), lle'r oedd y Cynulliad Cenedlaetholcyfarfod cyn i Safle'r Senedd gael ei symud i Reykjavik, prifddinas Gwlad yr Iâ, ym 1798.

3. Y Gaer Llychlynnaidd Trelleborg, Denmarc

Mae Trelleborg yn un o'r caerau enwocaf yn Sgandinafia a adeiladwyd gan y gwladfawyr Llychlynnaidd yn 980 OC yn ystod Oes y Llychlynwyr. Lleolir y gaer hon yn Nenmarc, ym mhentref Slagløse, ger Gorllewin Seland. Mae’n un o’r henebion Llychlynnaidd amlycaf sy’n caniatáu i ymwelwyr archwilio bywydau’r rhyfelwyr nerthol yn agos.

Gallwch archebu ymweliad yn ystod y gwyliau a chael cipolwg dilys ar fywydau’r gwladfawyr Llychlynnaidd. Mae Trelleborg yn cynnig llu o weithgareddau i ymwelwyr, gan gynnwys pobi bara gwastad y Llychlynwyr a phaentio tariannau a chleddyfau. Gallwch hefyd chwarae o gwmpas trwy gerfio'ch enw gyda rhedyn a ddefnyddiodd y Llychlynwyr a'i gael ar ddarn o emwaith.

Y Duwiau Llychlynnaidd Cryf a'u 7 Safle Addoli Hynafol: Eich Arweinlyfr Terfynol i Ddiwylliant y Llychlynwyr a'r Llychlynwyr 11

4. Rhewlif Snæfellsnes, Gwlad yr Iâ

Gwlad y Tân a’r Iâ, mae Gwlad yr Iâ yn cynnwys amrywiaeth eang o rewlifoedd, gyda rhewlif Snæfellsnes ar frig y rhestr. Er bod y rhewlif hwn wedi dod yn un o'r cyrchfannau twristiaeth gorau i'r rhai sy'n hoff o anturiaethau heicio, mae ymhlith y safleoedd sanctaidd lle roedd duwiau Llychlynnaidd yn cael eu haddoli.

Gorwedd y rhewlif hwn o fewn y Thingvellir enwogParc Cenedlaethol ac mae ymhlith y mynyddoedd rhewllyd ysblennydd gyda gweithgaredd folcanig yn berwi o dan yr wyneb rhewllyd. Mae'n ffenomen eithaf swreal a barodd i'r gwladfawyr Llychlynnaidd gredu bod gan y wefan hon agoriad cyfrinachol sy'n arwain at yr isfyd. o'r Llychlynwyr a'r Llychlynwyr 12

5. Helgafell, Gwlad yr Iâ

Y Duwiau Llychlynnaidd Galluog a'u 7 Safle Addoli Hynafol: Eich Arweiniad Diwylliannol i Ddiwylliant y Llychlynwyr a'r Llychlynwyr 13

Mae Helgafell yn fan cysegredig arall gan y Llychlynwyr wedi credu yn ei sancteiddrwydd. Fe'i lleolir ar arfordir gogleddol penrhyn Snæfellsnes, gyda gwynt yn siarad am ddwyfoldeb y lle. Ystyriwyd y fan hon yn safle pererindod yn yr hen amser. Byddai'r rhyfelwyr Llychlynnaidd hynny a gredai eu bod ar fin marw yn teithio yno, gan feddwl bod y fan hon yn fan teithio i Valhalla.

Y dyddiau hyn, mae pobl Gwlad yr Iâ wedi datblygu’r syniad y gallai dringo i gopa mynydd Helgafell roi tri dymuniad i chi. Mae pobl yn cerdded i'w copa, gan obeithio derbyn popeth maen nhw'n breuddwydio amdano. Fodd bynnag, er mwyn caniatáu eich dymuniad, ni ddylech byth edrych yn ôl wrth esgyn, gwnewch yn siŵr nad ydych yn dweud gair wrth gerdded y mynydd, a pheidiwch byth ag anadlu mynegiant o'ch dymuniad i unrhyw un. Dyma'r rheolau a fydd yn troi eich breuddwydion
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.