Ysblander Hanes Alecsandria

Ysblander Hanes Alecsandria
John Graves
i'r cyhoedd tan 2010. Roedd wedi cael mwy nag ychydig o waith adfer a datblygu. Zizinia, un o gymdogaethau adnabyddus Alexandria, yw lleoliad yr amgueddfa ysblennydd. Yn ôl pob tebyg, mae enw'r amgueddfa yn dweud llawer am yr hyn y gallai fod wedi'i gynnal; darnau o emwaith. Mae'r Amgueddfa Gemwaith Frenhinol yn datgelu hanesion Alexandria. Mae'n gartref i ddarnau mawr sy'n dyddio'n ôl i deyrnasiad Muhammed Ali Pasha.

Yr Amgueddfa Greco-Rufeinig

Yn sicr, lluniodd y Rhufeiniaid a'r Groegiaid ran fawr o hanes Alexandria. Gadawon nhw le i ragweld bod yn rhaid cael adeilad sy'n gartref i'r rhan fwyaf o'u chwedlau a'u hanes. A dyna pam mae'r Amgueddfa Greco-Rufeinig yno; mae'n dal darnau sy'n dyddio'n ôl i'r 3edd ganrif, a adwaenid fel y cyfnod Greco-Rufeinig.

Hefyd, Gwiriwch Amgueddfa Ulster Belfast .

Yn bendant, nid dyna lle mae hanes Alecsandria yn dod i ben. Mae'n llinell amser hir yn llawn chwedlau a straeon diddorol a ddigwyddodd yn y ddinas ysblennydd honno.

Os oeddech chi'n mwynhau darllen am safleoedd hanesyddol Alecsandria, efallai yr hoffech chi hefyd edrych ar Neuadd y Ddinas Belfast.

Hefyd edrychwch ar ein gwahanol Flogiau o'r Aifft fel Tai Haunted Enwog yn yr Aifft

Y tu hwnt i amheuaeth, mae'r Aifft yn un o'r gwledydd harddaf ledled y byd; mae'n dal llawer o atyniadau clodwiw'r byd. I'r byd i gyd, mae hanes yr Aifft yn troi o amgylch ei chofleidio Pyramidiau Mawr Giza; ar y llaw arall, mae rhannau eraill yn yr Aifft nad ydyn nhw'n cymryd yr un hype ond sy'n dal hanes gwych, gan gynnwys Alexandria.

Mae yna lawer o wahanol safleoedd yn y ddinas honno o'r gogoniant coeth sy'n datgelu popeth am hanes Alecsandria. Alexandria mewn gwirionedd yw'r ddinas ail-fwyaf o amgylch yr Aifft; uwchlaw a thu hwnt, mae'n un o'r canolfannau twristiaeth, diwydiannol ac economaidd mwyaf arwyddocaol yn y wlad. Mae yna nifer o dirnodau crefyddol a safleoedd hanesyddol yn Alecsandria i gael eich cyflwyno iddynt, ynghyd â mwy nag ychydig o derfynau diwylliannol.

Lleoliad Strategol Alecsandria

Er gwaethaf bod y ddinas ail-fwyaf yn yr Aipht, nodweddir Alecsandria hefyd gan ei bod mewn golygfa ryfeddol, canys y mae yn gorwedd yn y rhan ogleddol-ganolog o'r wlad lle y mae Môr y Canoldir ar ei gonglau, yn ymestyn am yn agos i 20 milldir ar hyd ei arfordir. Mae'n syniad byd-eang bod dinasoedd yr Aifft yn un o'r atyniadau twristaidd gorau ac, yn bendant, nid yw Alexandria yn eithriad; i'r gwrthwyneb, mae hefyd yn ganolfan fasnachu a diwydiannol angenrheidiol, ar gyfer bodolaeth piblinellau olew a naturiolmae wedi bod o gwmpas er ei sefydliad cyntaf yn ystod yr hen amser; yn y 3edd ganrif CC yn ystod y Teyrnasiad Ptolemaidd. Ptolemy I Soter, a ystyrid yn olynydd Alecsander Fawr, oedd ysgogydd y gwaith o adeiladu’r llyfrgell. Llosgwyd y Llyfrgell yn ulw, a chafodd ddinistr mawr; fodd bynnag, fe'i hailadeiladwyd yn 2002.

Amgueddfeydd Alexandria

Mae amgueddfeydd yn lunwyr diwylliant a hanes gwych; felly, gellir datguddio rhan fawr o hanes Alecsandria o fewn muriau ei hamgueddfeydd hynod. Yr amgueddfeydd mwyaf arwyddocaol yn Alexandria yw Amgueddfa Genedlaethol Alexandria, yr Amgueddfa Gemwaith Frenhinol, a'r Amgueddfa Graeco-Rufeinig.

Amgueddfa Genedlaethol Alexandria

Amgueddfa Genedlaethol Alexandria. yw un o'r amgueddfeydd mwyaf newydd a adeiladwyd erioed yn hanes Alecsandria. Fe'i sefydlwyd gan gyn-arlywydd yr Aifft, Hosni Mubarak, yn 2003. Fe'i lleolir ar stryd a elwir yn Tariq Al-Horreya Street. Arferai'r adeilad gael ei ddefnyddio fel tŷ ar gyfer llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau.

Mae gan yr amgueddfa gasgliad rhyfeddol o arteffactau. Maent yn datgelu llawer am hanes yr Aifft, yn gyffredinol, a hanes Alexandria, yn arbennig.

Yr Amgueddfa Gemwaith Frenhinol

Mae'r amgueddfa hon yn un arall o'r ychydig a fu. sefydlu yn y cyfnod modern. Fe'i hadeiladwyd yn ôl yn 1986. Nid oedd yr amgueddfa ar agornwy.

Mae'r lleoliad hwnnw'n un strategol; ar ben hynny, mae wedi cyfrannu at sefydlu hanes Alexandria ac wedi chwarae rhan fawr wrth ei siapio. Yn fwy na hynny, mae Alexandria wedi llwyddo i ddod yn ganolfan llongau rhyngwladol mwyaf blaenllaw ac yn bwynt sylweddol yn y diwydiant masnachu yn ystod y 18fed ganrif; mae hynny oherwydd ei fraint o gysylltu rhwng dau fôr mawr - y Môr Coch a Môr y Canoldir.

Archebu Hanes Alecsandria

Alexander Fawr oedd sylfaenydd Alexandria; mae'n debyg bod yr enw yn esbonio'r cyfan. Yn ôl yn 331 BBC, gwnaeth Alexandria ymddangosiad i'r byd, sef yr ail ddinas gyffredin, yn union ar ôl Rhufain, o'r Byd Hynafol. Yn bendant, wrth siarad am hanes Alexandria, mae stori y tu ôl i'r rheswm dros yr enwi yn bodoli. Pa fodd bynag, y mae yn amlwg yn yr achos hwn, canys Alecsander oedd enw y sylfaenydd, ac yr oedd yntau, yn bendant, am gadw ei enw i fyw yn hir hyd yn oed ar ol iddo fyned. roedd yn ganolbwynt pwysig i wareiddiad yr Hellenist, felly gall fod yn gysylltiad nodedig rhwng Dyffryn Nîl a Gwlad Groeg. Arhosodd Alecsandria yn brifddinas nifer o wareiddiadau ar hyd yr Hellenistiaid, gan gynnwys y Rhufeiniaid a'r Bysantaidd am bron i 1000 o flynyddoedd, ond daeth i ben yn ystod dymchweliad Mwslemaidd yr Aifft a ddigwyddodd yn 641 OC.Goncwest Fwslimaidd, nid Alecsandria oedd prifddinas yr Aifft mwyach.

Hanes y Dinasoedd Coll

Mae’r ddinas goeth honno wedi newid cymaint yn ddiweddar ac wedi colli llawer o’i lleoedd pwysig a fu'n rhan helaeth o hanes Alecsandria, gan gynnwys y rhan ddwyreiniol o'r ddinas a oedd yn arfer meddu ar nifer o ynysoedd yn yr hen amser, ond nid ydynt yno mwyach a gelwir y safle hwnnw ar hyn o bryd fel Bae Abu Qir.<1

Roedd Alexandria hefyd yn arfer cofleidio nifer o ddinasoedd porthladd nodedig a fodolai yn yr hen oes; roedd y dinasoedd hynny'n cynnwys Canopus a Heracleion y darganfuwyd yn ddiweddar eu bod wedi bodoli o dan y dŵr trwy gydol y blynyddoedd hynny.

Ymhlith y dinasoedd a fodolai yn yr hen amser, ond a gollwyd ar hyd y ffordd, yr oedd Rhacotis a arferai fodoli ar y lan. Dywedir hefyd mai Rhacotis oedd yr enw Alecsandria cyn dyfod Alecsander Fawr yn mlaen ; dyma'r enw a roddwyd gan drigolion y ddinas yn ogystal â'r Groegiaid erbyn hynny.

Gallai Cyfranwyr Mawr Hanes Alecsandria

Alexander Fawr gael fu'r rheswm dros lansio hanes Alecsandria; fodd bynnag, nid ef oedd yr unig gyfrannwr i'r holl hanes mawr hwnnw wrth iddo ymadael.

Rhagflaenodd Cleomenes i'r ddinas ehangu. Aeth nifer o reolwyr eraill ymlaen i ddatblygu'r ddinas nes iddi lwyddo, mewn llai na chan mlyneddi ddod y ddinas fwyaf yn yr hen fyd ac, ar ôl ychydig, daeth yn ddinas Groeg ail-fwyaf, yn union ar ôl Rhufain, am bron i 1000 o flynyddoedd.

Mae hanes Alecsandria yn cwmpasu ystod eang o amrywiaeth mewn diwylliannau, ethnigrwydd a chrefyddau hefyd. Llwyddodd Alecsandria i fod yn gartref i'r Hellenist a'r Groegwr am ganrifoedd maith; tu hwnt i hynny, roedd hefyd yn gartref i'r gymuned Iddewig fwyaf yn y byd bryd hynny.

Mae'n siŵr bod Alexandria wedi mynd trwy gyfnod o lewyrch yn yr hen amser; ar y llaw arall, aeth hefyd trwy lain garw lle dinistriwyd rhan helaeth o'r ddinas yn aruthrol oherwydd rhyfeloedd a thrychinebau naturiol eraill fel y daeargryn a darodd Alexandria.

Safleoedd Hanesyddol Alecsandria.

Alexandria; y ddinas goethder, yn bendant wedi bod trwy lawer er ei sylfaenu a dyna yn union sydd yn gwneyd hanes ; bod trwy lawer o gyfnodau gwahanol. Ymddengys nad oedd hanes Alexandria yn eithriad. Er gwaethaf yr holl amseroedd garw y bu'r ddinas drwyddo, llwyddodd i gadw rhai o'i thirnodau ysblennydd a'i safleoedd hanesyddol arwyddocaol wedi goroesi.

Maen nhw'n dystiolaeth glir o holl hanes Alecsandria ers ei sefydlu . Roedd Alexandria wedi bod yn gartref i nifer o wahanol ethnigrwydd a chrefydd; yn olynol, mae'r bobl hynny yn bendant wedi gadael olion ar ôl a fyddaicadwch eu hatgofion yn fyw cyhyd ag y bo modd.

Catacombs of Kom El Shoqafa

Mae Kom El Shoqafa yn gyfwerth Arabeg i Dwmpathau o Shards. Mae'n un o'r tirnodau hanesyddol sy'n chwarae rhan fawr yn hanes Alecsandria. Yn ystod y canol oesoedd, barnwyd ei fod yn un o Saith Rhyfeddod y Byd.

Roedd y twmpathau o ddarnau yn enw da i'r safle oherwydd bod y rhanbarth hwnnw'n llawn o wrthrychau gwasgaredig a jariau wedi'u gwneud o clai. Ar y llaw arall, nid dyna oedd pwrpas yr ardal honno; mae'n cynnwys cadwyn o feddrodau, gwrthrychau, a cherfluniau y dywedir iddynt gael eu hysbrydoli gan oruchafiaeth Hellenistaidd a Rhufeinig.

Mae'r catacomau hynny yn cynnwys tair lefel wahanol; fodd bynnag, dim ond dau ohonyn nhw sy'n dal i gael mynediad, oherwydd dywedir bod y drydedd lefel wedi'i socian yn gyfan gwbl yn y dŵr.

Gweld hefyd: 7 Lle Gorau i Ymweld â nhw Yn Y Lorraine Syfrdanol, Ffrainc!

Piler Pompey

Colofn fuddugoliaeth neu fuddugoliaeth yw Colofn Pompey - cofeb wedi'i chodi a'i phrif bwrpas yw cadw'r cof am frwydr a enillwyd yn fyw - ystyrir mai hon yw'r golofn goffa Rufeinig fwyaf i'w hadeiladu erioed y tu allan i ffiniau Rhufain. Y mae yn gystal gwneuthurwr arall i hanes Alexandria ; y ddinas anodd dod o hyd iddi.

Mae wedi'i rhestru fel un o'r monolithau Rhufeinig hynafol a gwyddys mai hi yw'r fwyaf ohonynt i gyd hefyd. Mae'r piler bob amser wedi bod yn un o brif uchafbwyntiau Alexandria sy'n denutwristiaid.

Rhoddodd rhyw deithiwr yr enw hwnnw i'r golofn, gan gredu fod sefydlu'r golofn er cof am lofruddiaeth Pompey- cadfridog Rhufeinig a laddwyd gan y brawd Cleopatra.

Ar y llaw arall, datgelwyd stori arall am y golofn ar ôl darganfod yr arysgrif sydd wedi'i hysgrifennu ar ei gwaelod. Roedd adfeilion yn gorchuddio'r capsiwn wedi'i ysgythru, ond cafodd ei glirio. Mae'r capsiwn yn darllen mai 291 OC oedd amser ei adeiladu. Roedd yn gerflun cynhaliol o'r Ymerawdwr Diocletian.

Teml Taposiris Magna

Mae Teml Taposiris Magna yn rhan ddiddorol arall o hanes Alecsandria; fe'i lleolir yn Abusir, sydd wedi'i lleoli ar gyrion gorllewinol Alecsandria o fewn ffiniau dinas o'r enw Borg Al Arab.

Adeiladwyd y deml er cof am Osiris ac fe'i hadeiladwyd yn ystod teyrnasiad Ptolemiaid . Yn anffodus, nid yw'r deml yno mwyach; fodd bynnag, mae'r waliau allanol a'r pileri yno o hyd, yn aros fel tystiolaeth sy'n dangos bodolaeth y deml honno. Credai archeolegwyr ac arbenigwyr mai prif bwrpas y deml oedd addoli'r math o anifeiliaid a ystyrid yn gysegredig; profwyd bod y ddamcaniaeth yn wir wrth i fynwent anifeiliaid gael ei darganfod ger y deml.

Tirnodau Crefyddol a Siapio Hanes Alecsandria

Mae hanes Alecsandria yn hysbys icynnal sawl diwylliant ac ethnigrwydd; uchod a thu hwnt, mae bob amser wedi bod yn gartref i wahanol grefyddau, gan gynnwys Iddewiaeth, Cristnogaeth, ac Islam. Alecsandria oedd un o'r cofleidiad cyntaf i'r gymuned o Iddewon; cynhaliodd y gymuned Iddewon fwyaf ledled y byd yn yr hen amser. Mae Alexandria yn cynnal gwahanol addoldai wedi'u cysegru i bob crefydd o'r tair ohonynt.

Mosgiau

Mae Alexandria yn cynnwys dyrnaid o fosgiau y mae rhai ohonynt yn dyddio'n ôl i'r 13eg ganrif ac mae pob un ohonynt yn hynod gysylltiedig â hanes Alecsandria. Mae'r mosgiau hyn yn cynnwys Mosg El-Mursi Abul Abbas; y mosg hwn oedd yr un a godwyd yn ôl yn y 13eg ganrif ac mae'n cynnwys beddrod y sant Sufi y galwyd y mosg ar ei ôl.

Mae wedi'i leoli mewn cymdogaeth yn Alecsandria a elwir yn Bahari. Mosgiau eraill sydd i'w cael yn Alexandria yw mosg Ali Ibn Abi Talib, sydd wedi'i leoli yn Somoha, a Mosg Bilal Ibn Rabah.

Eglwysi

Hanes Alecsandria yn ogystal â chlampio pwll o eglwysi ynghyd, wedi'u gwasgaru o amgylch gwahanol gymdogaethau o amgylch y ddinas. Mae'r eglwysi hyn yn cynnwys Eglwys Uniongred Goptaidd Alexandria; mae'n eglwys yn yr Aifft ac roedd yn perthyn i'r teulu uniongred dwyreiniol. Yn bendant, roedd y Groegiaid wedi byw yn Alecsandria ers amser maith, felly does ryfedd iddyn nhw adeiladu eglwys er cof am y gymuned oedd ganddyn nhw.sefydlu o fewn y ddinas ogoneddus honno.

Gelwir yr eglwys yn Batriarchaeth Uniongred Roegaidd o Alecsandria. Mae Alexandria yn cynnal ystod eang o eglwysi eraill, gan gynnwys Eglwys Gatholig Ladin y Santes Catrin, Eglwys Gadeiriol Sant Marc, Eglwys Sant Antwn, Eglwys y Claddfa, Eglwys y Proffwyd Elias, Eglwys Sant Marc, Eglwys Sant Nicholas, a llawer mwy.

Synagogau 4>

Am amser hir iawn, bu’r Aifft, ac Alecsandria yn arbennig, yn atyniad mawr i’r Iddewon. Roedd ganddynt hyd yn oed eu cymuned eu hunain a hanes hir yn yr Aifft, gan chwarae'r rhan fwyaf yn hanes Alecsandria.

Adeiladant addoldai; fodd bynnag, roedd eu nifer yn parhau i ostwng yn sylweddol. Erbyn hynny, roedd pobl yn honni bod cysylltiad rhwng yr Iddewon a'r Seionyddion. Daeth yr Iddewon i gysylltiad â gormes mawr, felly mae'r mwyafrif ohonyn nhw wedi ffoi i leoedd eraill heblaw'r Aifft, gan gynnwys Brasil, Ffrainc, ac Israel.

O ganlyniad, ychydig iawn oedd ar ôl ohonynt a'r mwyaf synagog bwysig sy'n dal i fodoli yn Alexandria yw Synagog Eliyahu Hanavi. Mae'r synagog hwn yn gwasanaethu ychydig iawn o Iddewon sy'n dal i fodoli yn yr Aifft.

Mae wedi'i lleoli ar stryd o'r enw Nabi Daniel ac fe'i hadeiladwyd yn ôl yn 1354. Cafodd y synagog ei ddinistrio'n ddifrifol yn ystod goresgyniad Ffrainc; fodd bynnag, roedd Muhammad Ali Pasha wedi ei ailadeiladu i mewn1850.

Gweld hefyd: Sut mae 7 gwlad yn mynd yn Wyrdd ar gyfer Dydd San Padrig

Atyniadau Twristiaid yn Alecsandria

Ar wahân i dirnodau crefyddol a safleoedd hanesyddol Alecsandria, mae ffactorau eraill a helpodd i adeiladu hanes Alecsandria. Yn wir, mae Alexandria hefyd wedi'i bendithio â mwy nag ychydig o safleoedd sy'n gweithio fel prif atyniadau twristiaeth, gan gynnwys llyfrgell wych, cadarnle yn ogystal â sawl amgueddfa.

Citadel Qaitbay

Ymddangosodd Citadel Qaitbay yn ystod y 15fed ganrif. Mae Citadel Qaitbay yn bodoli ar arfordir Môr y Canoldir a'i phrif bwrpas oedd amddiffyn y ddinas. Felly, roedd gan y gaer ran fawr yn hanes Alecsandria. Fe'i hadeiladwyd ym 1477 OC gan Sultan Al-Ashraf Sayf al-Din Qaitbay.

Trwy gydol hanes rhyfeloedd, mae Citadel Qaitbay bob amser wedi bod yn un o'r caerau amddiffynnol cryfaf yn yr Aifft yn ogystal â'r arfordir cyfan. o Fôr y Canoldir. Gwnaed sawl adnewyddiad ar y Citadel yn ystod teyrnasiad Muhammed Ali Pasha ac fe'i hadnewyddwyd ymhellach yn ystod yr 80au.

Bibliotheca Alexandrina

Bibliotheca Alexandrina yn golygu llyfrgell Alecsandria. Mae'n llyfrgell helaeth sy'n cadw nifer fawr o lyfrau mewn gwahanol ieithoedd, yn cynnwys Saesneg, Arabeg, a Ffrangeg; mae rhai ohonynt yn adrodd chwedlau am hanes Alexandria a llawer mwy yn dal genres gwahanol.

Mae'r llyfrgell yn chwarae rhan fawr yn hanes Alecsandria, oherwydd
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.