Y 10 Peth Gorau i'w Gwneud yn Beijing, Tsieina Lleoedd, Gweithgareddau, Ble i Aros, Awgrymiadau Hawdd

Y 10 Peth Gorau i'w Gwneud yn Beijing, Tsieina Lleoedd, Gweithgareddau, Ble i Aros, Awgrymiadau Hawdd
John Graves

Tabl cynnwys

Felly, sut ydych chi'n teimlo am Tsieina, yn benodol Beijing?

Diwydiant anferth, canolbwynt pwerus, Wal Fawr Tsieina, skyscrapers aml-lawr soffistigedig, diwylliant unigryw, dillad Tsieineaidd traddodiadol, ac efallai coronafirws (dim trosedd!)

Iawn, llawer mae syniadau'n symud o gwmpas y wlad Asiaidd unigryw hon, ond rydyn ni wedi dod i weld Beijing â llygaid newydd. Bydd y canllaw cynhwysfawr hwn yn eich taro â'r pethau gorau i'w gwneud yn Beijing a rhai o'r gwefannau mwyaf anarferol a chyngor a gwybodaeth hanfodol y mae angen i chi eu gwybod cyn teithio i Beijing, gan y byddwn yn cyflwyno rhai syniadau hardd i chi.

Gwraig Asiaidd yn gwisgo dillad traddodiadol Tsieineaidd wyneb gwenu danheddog

Ond yn gyntaf, gadewch i ni fynd i'r afael â chwestiwn poblogaidd:

A yw Beijing yn Werth Ymweld?

Dyna gwestiwn da.

Un peth sy’n sicr yw bod cymaint o bethau hyfryd a hwyliog i’w gwneud yn Beijing y bydd angen o leiaf wythnos arnoch i’w mwynhau i gyd, ac yn y pen draw, mae’n debyg na fyddwch yn gallu datgelu’r rhain i gyd atyniadau poeth. Gallwn greu rhestr wirio ddiddiwedd o pam mae Beijing yn werth ymweld â hi, ond gallwn ei chyfyngu'n llwyddiannus i'r pwyntiau hyn.

 • Mae llawer o fannau yn aros i chi eu harchwilio: Mae'n ddinas enfawr gyda llawer o dwristiaid a'r atyniadau yr ymwelir â hwy fwyaf yn y byd, a fydd yn gadael i chi synnwyr o syndod a llethu. Beijing yw cartref curiad y bydsy’n westy teuluol sy’n cynnig gwersylla er mwyn i chi allu deffro i godiad haul ar y wal wych ac ymgolli yn y golygfeydd godidog hwn.

  Archwiliwch Ddiwylliant Mawr Beijing: Ymgollwch yn Huttongs Lleoliad: Sgwâr Tiananmen

  Sut i gyrraedd yno: Cymerwch yr isffordd a dod oddi ar orsaf Qianmen.

  Pris: Am ddim mynediad

  Twristiaid benywaidd yn cerdded mewn hutongs ar lestri. Merch Asiaidd ar stryd fwyd Wangfujing yn ystod gwyliau haf Asia. Byrbrydau traddodiadol Beijing yn cael eu gwerthu ym marchnad awyr agored Tsieineaidd chinatown.

  Mae Huttongs yn rhan arbennig a thraddodiadol o fywyd Tsieineaidd sydd bob amser yn lle gwych i deuluoedd, ffrindiau a theithwyr unigol. Mae Beijing yn ddinas wasgaredig sy'n gorlifo â harddwch cudd na fyddwch chi'n dod o hyd iddo yn unman arall ac eithrio yn y Huttongs hyn.

  Pam ddylech chi ymweld â Huttongs?

  Mae Beijing yn adnabyddus am ei diwylliant unigryw, a'ch unig ffordd i'w harchwilio yw gadael eich hun yn rhydd yn y drysfeydd di-ddiwedd hyn . Nid oes angen oedi i ymweld â'r lonydd hardd hyn, serch hynny, wedi'u gwneud o gyfadeiladau preswyl a chyfansoddion o amgylch Beijing. Daeth yr hutongs hyn o bob lliw a llun, yn amrywio o rai eang iawn i rai cul iawn, a rhai traddodiadol hen iawn i steilus a modern iawn, wedi'u leinio â siopau coffi a bwytai enwog.

  Ond yn gyntaf, mae amrywiaeth oy cytiau hyn, ac mae'n rhaid i chi gynllunio'n berffaith i ddarganfod yr opsiynau gorau y dylech eu cynnwys ar eich taith. Felly, rydym yn awgrymu eich bod yn ymweld â Dongxijiaomin Xiang, sydd wedi'i leoli yn nwyrain Sgwâr Tiananmen, un o'r mannau mwyaf amlwg yn Beijing sydd wedi bod yn dyst i lawer o ddigwyddiadau pwysig dros ddegawdau. A dyma'r lôn hiraf yn Beijing, sy'n ymestyn dros 6.5 cilomedr. Mae Xiang yn gartref i lawer o adeiladau hardd gyda naws Ewropeaidd gan fod llawer o lysgenadaethau tramor i'w gweld yma a hen eglwysi.

  BEIJING, TSIEINA – Rickshaw traddodiadol yn yr hen Huttongs, Beijing
  Pethau i'w gwneud:
  • Cerdded o amgylch y lonydd a mwynhau hyn profiad anhygoel o wylio sut mae bywyd lleol traddodiadol yn digwydd lle mae pobl yn sgwrsio, coginio, beicio, ac yn y blaen.
  • Talu sylw i'r manylion bach sydd wedi'u haddurno ym mhob cartref gyda rhywbeth yn ymwneud â diwylliant Tsieineaidd.
  • >Ewch i siopa yn y marchnadoedd agored a llawer o siopau bwtîc mewn mannau poced-gyfeillgar y tu mewn i gytiau gwahanol fel Nanluogu Xiang.
  • Os ydych chi'n teimlo'n flinedig mewn dinas sy'n cael ei chusanu gan yr haul, samplwch rai mathau o brydau blasus mewn Tsieinëeg, Opsiynau Thai, Japaneaidd, neu hyd yn oed gorllewinol. Neu beth am gael eich coffi yn un o'r bwytai a'r siopau coffi ffasiynol.
  • Dewch yma yn y nos, lle bywiog gyda bywyd nos i eistedd mewn bariau neu brynu cofroddion Tsieineaidd traddodiadol neu flasu bwyd stryd.
  Pethau i beidio â'u gwneud:
  • Peidiwchcael eu twyllo gan faglau twristiaid gan fod llawer o dwristiaid yn awyddus i ddarganfod yr ochr arwyddocaol hon o draddodiadau Tsieineaidd; fe welwch rai gwerthwyr gwthiol a fydd yn ceisio eich perswadio i brynu eu heitemau. Ystyriwch beth sydd angen i chi ei brynu, a pheidiwch â gwrando ar y rhai sy'n gofyn yn annymunol ichi wirio eu nwyddau.
  • Peidiwch â defnyddio toiledau cyhoeddus mewn cytiau ac eithrio os oes gennych sgiliau sgwatio a dewch â’ch papur toiled gyda chi.
  • Peidiwch â phoeni wrth weld pobl yn syllu arnoch chi neu’n tynnu eich llun. Mae'n beth rhyfedd, ond mae'n felys hefyd. Maent yn falch o weld tramorwyr â diwylliannau gwahanol yn eu cartrefi. Felly, cymerwch bleser ynddo.

  Awgrym Pro: Gyda'r holl argymhellion oddi ar y trywydd iawn blaenorol, y peth gorau i adnabod diwylliannau eraill yn syml yw pobl. Mae Beijingers yn hynod cŵl a chyfeillgar, ac maen nhw'n agored i ddysgu gan dramorwyr. Gosodwch leidr i ddal lleidr trwy saethu'r awel gyda phobl leol, a byddwch chi'n dysgu llawer o bethau diddorol.

  Encilio yn Un o'r Palasau Hanesyddol: Ymlacio yn y Palas Haf (Yiheyuan)

  21><0 Lleoliad: Rhif 19 Xinjian Gongmen Road, Ardal Haidian

  Sut i gyrraedd yno: 10 munud ar droed o orsaf reilffordd Beigongmen

  Pris: Tua $7

  Adeiladau addurniadol, hardd ar fryn hirhoedledd yn y palas haf, Beijing, Tsieina, wedi'u steilio a'u hidlo i edrychfel paentiad olew

  Er mwyn rhoi'r holl leoedd y mae'n rhaid ymweld â nhw yn Beijing ar un rhestr, yn bendant mae angen i chi wirio'r palas ysblennydd hwn. Mae'r palas imperialaidd haf yn gartref i un o'r strwythurau mwyaf eiconig yn Tsieina, ynghyd â gerddi helaeth lle roedd trigolion yn arfer mynd ar goll rhwng ei lwybrau cudd.

  Pam ddylech chi ymweld â'r Palas Haf?

  Yn gyffredinol, am y Palas Haf, tystiodd y bensaernïaeth wych hon i ogoniant Tsieina. Ar ôl archwilio'r Wal Fawr a threulio diwrnod cyfan yn arsylwi bywyd Beijingian mewn hutongs, gallwch nawr roi eich egni i mewn i'ch un chi a mynd i'r palas hwn, a grëwyd yn ddoeth i fod yn ganolfan encil yng nghanol gerddi helaeth sy'n edrych dros Lyn Kunming.

  Wedi'i restru fel Safle Treftadaeth y Byd UNESCO, roedd yn gyn breswylfa frenhinol i ymerawdwyr Tsieina. Ffurfiodd yr effaith naturiol y fan hon i fod yn gysgod cain rhag prysurdeb a gwres y ddinas, a dyna pam y cafodd ei alw'n Balas yr Haf.

  A lle mae llywodraethwyr y ddinas yn ymgynnull yw lle gellir lleoli celf ac eitemau gwerthfawr y ddinas. Dyna pam na ellir cwblhau eich taith mewn unrhyw ddinas heb archwilio rhai palasau brenhinol a hanesyddol. A dyna pam rydyn ni yma.

  Wedi'i adeiladu ar ben bryn 60 metr, Longevity Hill, mae'r palas yn cynnig golygfa banoramig o lyn artiffisial mawr sy'n ymestyn i dri chilometr sgwâr.

  Palas yr Haf, yn edrych dros allyn artiffisial, Beijing, Tsieina, Pxhere
  Pethau i'w gwneud:
  • Ymweld â Thŵr yr Arogldarth Bwdhaidd, y nodwedd amlycaf sy'n sefyll ar ben y bryn gyda'i strwythur tair haen a dognau lliwgar lle bu'r ymerawdwyr yn myfyrio i weddïo a gwneud offrymau paganaidd i'r duwiau i werthfawrogi eu cariad a'u defosiwn.
  • Edrychwch ar Neuadd y Cymylau Dispelling islaw'r adeilad Bwdhaidd lle cafodd yr ymerawdwyr dramor pwysigion.
  • Archwiliwch yr Oriel Hir, yr oriel anhygoel ar lannau'r llyn sy'n cynnig golygfeydd hyfryd, a thaith gerdded bleserus drwy'r coridor awyr agored.
  • Gwnewch amser i gael golwg ar bafiliynau wedi'u gwasgaru ledled y palas ac archwilio paentiadau addurnedig gyda lliwiau byw.
  • Ymwelwch â'r Cwch Marmor rhyfedd, a grëwyd allan o farmor i fod yn fan hangout i deuluoedd brenhinol, ac ni all hwylio i unman o gwbl.
  23> Pethau na ddylech eu gwneud:
  • Peidiwch â phoeni am arian parod yn Beijing. Derbynnir taliadau digidol ym mhobman ond peidiwch ag anghofio lawrlwytho unrhyw lwyfannau talu digidol fel WeChat a'i ddefnyddio fel e-waled ar ôl ei gysylltu â'ch cyfrif banc.
  • Peidiwch â defnyddio reidiau preifat fel tacsis ar wyliau, yn enwedig ar gyfer pellteroedd hir. Bydd yn torri'r banc wrth iddo fynd yn gynyddol uwch mewn ymateb i fwy o alw.
  • Peidiwch â meddwl hynny oherwydd eich bod yn deffro mor gynnar am 4:00am, mae'n golygu mai chi fydd yr unig un yn y lle. Mewn gwirionedd, nid yw'n digwydd. Mae pobl yn Beijing mor weithgar, a'r diwylliant poblogaidd yma yw dechrau'r diwrnod yn gynnar iawn, ni waeth pa mor gynnar ydych chi'n aderyn.

  Awgrym Pro: Peidiwch ag anghofio edrych ar Suzhou Street, ein hoff fan yma, sydd wedi'i hadeiladu i ymddwyn fel stryd “normal” gyda siopau ar ei chyfer. mae teuluoedd brenhinol yn hoffi pobl “normal”. Bydd yn ardderchog ar gyfer ffotograffiaeth, serch hynny, mae ganddo stori ryfedd.

  Cerddwch o Gwmpas y Sgwâr Mwyaf Arwyddocaol yn Tsieina: Sgwâr Tiananmen

  Gweld hefyd: 20 Parc Mwyaf ac Enwog yn Llundain

  Lleoliad: West Changan Street, Ardal Dongcheng

  Sut i gyrraedd yno: Taith gerdded 5 munud o arhosfan bws Dwyrain Tian'anmen

  Pris : Mynediad am ddim

  Gwirio Sgwâr Tiananmen, un o'r adeiladau eiconig yn Tsieina

  Paratowch ar gyfer y plaza mwyaf poblogaidd a hanfodol yn Tsieina, sy'n eistedd yn uchel ar unrhyw restr bwced ar gyfer y ddau leol a thwristiaid. Mae’r sgwâr yn gampwaith o ystyried ei ddylanwad gwleidyddol a’i hanes hir, gyda llond bol o atyniadau poeth cyfagos a thirweddau mawr yn tarddu o bob man.

  Pam ddylech chi ymweld â Sgwâr Tiananmen?

  Sgwâr cyhoeddus mwyaf y byd, Sgwâr Tiananmen yw un o'r lleoedd yr ymwelir â hwy fwyaf yn Tsieina oherwydd yr hyn y mae'n ei gyflwyno i bobl Tsieineaidd, ac mae llawer o atyniadau twristiaeth yn frith o gwmpas.

  Wedi'i leoli yng nghanol Beijing, mae'rsgwâr yn cofleidio llawer o olygfeydd hanesyddol, megis y Ddinas Waharddedig a'r Amgueddfa Genedlaethol, gyda Mausoleum Mao Zedong yn ganolbwynt. Mae'n gwasanaethu fel neuadd arddangos ar gyfer Beijingers.

  Heb sôn am y straeon brawychus sydd gan deithwyr sgwâr i Tsieina yn gyffredinol ar eu meddyliau; fodd bynnag, gallwch ddal i fynd am dro drwy'r neuadd ac ymgysylltu â thywysydd taith i ddysgu mwy am hanes y lle. Mae rhoi cipolwg pasio yn unig ar y sgwâr yn gamgymeriad oherwydd ei fod yn llawn dop o dirnodau amlwg.

  Mae Sgwâr Tiananmen ar agor bob dydd tan 10 p.m., pan fydd yr ardal gyfan wedi'i goleuo â bylbiau lliwgar ac addurniadol, gan ei wneud yn lle gwych i bromenâd gyda'ch teulu neu ffrindiau a thynnu lluniau hardd.

  Beijing, Tsieina – Milwr Tsieineaidd o flaen Porth Heddwch Nefol Dinas waharddedig Sgwâr Tiananmen Beijing Tsieina
  Pethau i'w gwneud:
  • > Gwiriwch y ddinas hanesyddol hon fel y sgwâr amlycaf yn Tsieina, wedi'i leinio ag adeiladau eiconig sy'n symbol o nodweddion unigryw pensaernïaeth Tsieina.
  • Ymwelwch â Arrow Tower a gwrandewch ar esboniad y tywysydd i wybod mwy am y bensaernïaeth drawiadol hon.
  • Cipio i ffwrdd wrth Gât godidog Zhengyang i gofnodi'r daith gofiadwy hon.
  • Edrychwch ar Neuadd Fawr y Bobl, senedd gyhoeddus gyfreithlon, neu wladolyncyngres. Oni bai nad oes unrhyw ddosbarthiadau wedi'u hamserlennu, mae croeso i chi fynd i mewn.
  • Ewch i siopa yn y stondinau sy'n britho'r sgwâr am eitemau a chofroddion traddodiadol Tsieineaidd.
  Pethau na ddylech eu gwneud:
  • Peidiwch â mynd yno heb eich pasbort; ni fyddwch yn gallu mynd allan o'r orsaf metro heb ddangos unrhyw ddull adnabod.
  • Peidiwch â chymryd yn ganiataol eich bod yn gallu cyfathrebu’n hawdd â’ch Saesneg. Ydy, mae'r rhan fwyaf o arwyddion stryd yn cael eu dangos yn Saesneg, ond fe allech chi ddod o hyd i rai anawsterau wrth siarad â phobl o'ch cwmpas. Byddwch yn barod am hynny a lawrlwythwch ap cyfieithu.
  • Peidiwch â theimlo'n ffiaidd pan welwch bobl yn poeri ar y strydoedd. Fodd bynnag, mae'r llywodraeth bellach wedi dechrau codi dirwyon yn eu herbyn; mae hyn yn arfer safonol yn y wlad hon, ac mae'n rhaid ichi ei dderbyn.

  Awgrym Pro: Ni fydd ymwelwyr eisiau colli allan ar win Tsieineaidd, ac nid ydych chi ychwaith. Mae ganddo flas arbennig, yn enwedig pan gaiff ei fwyta mewn bariau hutong.

  Edmygwch Fawredd Hanes Tsieina: Dinas Waharddedig (Amgueddfa’r Palas)

  Lleoliad: Rhif 4 Jingshanqian Street, Ardal Dongcheng

  Sut i gyrraedd yno: Taith gerdded 5 munud o Orsaf Dwyrain Tiananmen (Ymadael B) trwy gymryd y llinell isffordd 1

  Pris: Tua $8

  Gwirio palas enfawr y Ddinas Waharddedig, Beijing, Tsieina

  Wedi'i leoli ar ymyl ogleddol Sgwâr Tiananmen,bu'r palas hwn yn gartref i lawer o fythau am fwy na 500 o flynyddoedd, ond ni chafodd ei wahardd mwyach. Dyma gyfadeilad palas mwyaf y byd, wedi'i leoli o dan gysgod hanes cyffrous yr ymerodraeth Tsieineaidd.

  Pam y dylech chi ymweld â'r Ddinas Waharddedig?

  Mae gwychder y palas hwn bob amser yn gwneud i ymwelwyr feddwl pam na ddaethon nhw yma ynghynt. Efallai bod y gymuned Tsieineaidd a ffordd o fyw a hyd yn oed cyfeiriad polisïau'r blaid sy'n rheoli wedi newid. Efallai bod llawer o gymdogaethau hanesyddol wedi'u disodli gan nendyr soffistigedig a bwystfilod llwyd ysgytwol o strwythurau modern, ond mae'r strwythur anferth hwn wedi aros yn ddigyfnewid ers cannoedd o flynyddoedd.

  Wedi'i leoli yng nghanol Beijing, mae Forbidden City yn lle anhygoel i ymweld ag ef. Yn union fel drysfa ddiddiwedd o giatiau a chorneli, mae'r palas yn cynnwys mwy na 9,000 o ystafelloedd a 980 o adeiladau ar wahân sy'n ymestyn dros 720 cilometr; gallai gymryd mwy na 3 awr i archwilio ei holl adrannau.

  Nid yn unig hynny, ond y palas yw'r darn mwyaf gwerthfawr o eiddo tiriog yn y byd, gyda thag pris o fwy na $70 biliwn. Bu Forbidden City yn gartref i fwy na 24 o wahanol ymerawdwyr, a bu allan o'r terfyn i'r cyhoedd am filoedd lawer o flynyddoedd; hyd yn oed heddiw, dim ond 60% o'r palas sydd ar agor i ymwelwyr.

  Gwraig Ifanc yn Ymarfer Tai Ji o flaen y Ddinas Waharddedig, Beijing, Tsieina
  Pethau ido:
  • Dysgwch yr hanes y tu ôl i'r palas enfawr hwn ac edmygu ei nodweddion lliwgar addurnedig, yn enwedig rhannau pren, a ddisgrifiwyd gan UNESCO fel y casgliad helaethaf yn y byd o hen adeiladwaith pren sydd wedi goroesi.<10
  • Ewch i mewn i'r palas drwy Borth Meridian ac ewch am dro ar hyd llwybrau allanol deniadol y palas.
  • Gwiriwch y Neuadd Goruchaf Gytgord a'r Neuadd Cadw Cytgord, a dylid cynnwys y ddau ohonynt mewn unrhyw Forbidden Ymweliad â'r ddinas. Maen nhw'n debyg, ond maen nhw'n werth eich sylw.
  • Os gwelwch yn dda, ymwelwch â Phalas y Purdeb Nefol, Palas y Llonyddwch Daearol, a Neuadd yr Undeb Nefol a Daearol a mwynhewch eu hawyrgylch tawel.
  • Archwiliwch rai darnau brenhinol fel gemwaith, dillad, a hen bethau ffansi eraill yn Oriel y Drysor, drws nesaf i’r Palas Hirhoedledd Tawelwch

Pethau na ddylech eu gwneud:<6

 • Osgowch ymweld â'r Ddinas Waharddedig yn ystod wythnos euraidd Tsieina, sy'n digwydd yn ystod wythnos gyntaf mis Hydref. Bydd llawer o bobl leol yno.
 • Peidiwch â reidio mewn tacsi anghyfreithlon. Fe welwch yrwyr yn ceisio dal eich sylw trwy weiddi “tacsi.” Yn syml, anwybyddwch nhw ac aros am dacsi cyfreithlon.
 • Peidiwch byth â gadael tips mewn unrhyw fwyty. Mae'n ymddangos yn sarhaus yn niwylliant Tsieina; dim ond talu am eich bwyd neu ddiodydd ac aros i wneud y newid.

Cyngor pro: ansawdd popeth; lleoedd, gwasanaethau, gwestai, canolfannau, amgueddfeydd, a mwy. Gadewch i ni ddweud, mewn llawer o ddinasoedd, y byddech chi'n crafu'r gasgen yn ceisio dod o hyd i bethau gwirioneddol werth chweil i'w gwneud, ond ni fydd hynny byth yn wir yn Beijing.

 • Amrediad cyfoethog o dreftadaeth: Gyda’i henebion y gellir eu hadnabod yn syth, mae gan The Great Wall, Beijing hanes hir yn dyddio’n ôl i 800 mlynedd fel prifddinas Tsieina a 1045 CC, pan oedd a sefydlwyd i fod yr ymerodraeth gyntaf yn y rhanbarth hwn.
 • Yn llawn dop fel post diwylliannol: Anaml y caiff llawer o gyrchfannau diwylliannol a chrefyddol yn Beijing eu gadael oddi ar unrhyw deithlen i unrhyw un sy'n cael ei swyno gan y genedl enfawr hon. Bydd taith gerdded trwy lonydd cul hynafol a chytiau o gymdogaethau yn rhoi cipolwg i chi ar ei diwylliant unigryw am reswm da.
 • Mega siopa ac adeiladau gweinyddol yn Tsieina
  • Llawer o siopau bwtîc chic ar gyfer shopaholics: Mae digon o ganolfannau siopa hardd yn cynnig popeth y gallech chi ei ddychmygu neu beidio â'i ddychmygu . Dim syndod! Rydych chi yn un o'r dinasoedd diwydiannol mwyaf a mwyaf pwerus yn y byd. Mae canolfannau yma wedi'u cynllunio i syfrdanu pawb gyda'u strwythur godidog wedi'i ymgorffori â nodweddion technegol blaengar.
  • Taith goginio o amgylch yr arbenigeddau lleol : Rydych chi wedi blasu bwyd Tsieineaidd yn eich tref enedigol o'r blaen, ond ymddiriedwch fi, byddwch yn darganfod bod yr holl fwydydd rydych chi wedi'u blasuMae tocynnau ar gael ar-lein trwy'r wefan, dim ond ar gyfer pobl Tsieineaidd, a'r unig ddewis i dwristiaid yw archebu gan asiant teithio.

   Crwydro o Gwmpas y Nefoedd: Teml y Nefoedd <5

   Lleoliad: Ffordd Tiantan, Ardal Dongcheng

   Sut i gyrraedd: Cymerwch y llinell isffordd 5 a dod oddi ar yng Ngorsaf Porth Dwyrain Tiantan

   > Pris: Tua $8 (gallwch gyrraedd yno gyda'r un tocyn â Forbidden City) To yn Nheml y Nefoedd yn Beijing. Tsieina

   Mae bod yn y Ddinas Waharddedig yn golygu nad ydych chi eisiau colli llawer o'r pethau gorau i'w gwneud yn Beijing, Teml y Nefoedd. Ar ôl taith gerdded hir o amgylch Sgwâr Tiananmen, mae angen rhywfaint o arweiniad ysbrydol arnoch, a byddwch yn dod o hyd iddo yn y deml syfrdanol.

   Pam ddylech chi ymweld â Theml y Nefoedd?

   Wedi'i lleoli yn ne-ddwyrain Beijing, mae Teml y Nefoedd yn gyfadeilad imperialaidd a wasanaethodd fel canolbwynt crefyddol hanfodol gyda ei neuadd eiconig. Daeth pobl ynghyd i weddïo am dymor cynhaeaf llewyrchus. Cyn gynted ag y byddant yn mynd i mewn i'r deml, mae'r neuadd hon yn ysbrydoli pawb gyda'i strwythur troellog tair haen wedi'i adeiladu o bren a marmor wedi'i addurno â cherfiadau anhygoel a theils glas.

   Yn dyddio'n ôl i'r 15fed ganrif, mae Teml y Nefoedd yn cynnwys dwy deml grefyddol, allor, a sawl dogn, i gyd yn cael eu defnyddio at ddibenion crefyddol. I lanw dydd hir i anturio'r lle hwn;Heck, nid yw hyd yn oed ychydig ddyddiau yn ddigon, os ydw i'n onest.

   I'r de o'r deml, gwnewch amser i wirio Vault Imperial of Heaven, yn debyg i'r brif deml gyda nodweddion mwy mân. Yn ogystal, ewch i'r bwthyn lle daeth yr ymerawdwr i wneud offrymau i dduwiau.

   Cau pensaernïaeth hanesyddol yn Temple of Heaven Park yn Beijing.
   Pethau i’w gwneud:
   • Llogwch daith dywys i ddysgu mwy am hanes y deml, a gwnewch yn siŵr na fyddech chi’n colli allan ar unrhyw fannau pwysig.
   • Ewch am dro o amgylch y deml epig yn yr ardd i gael ychydig o awyr iach.
   • Mae ymwelwyr fel arfer yn cyfuno eu taith yma i farchnad Hong Kong, sydd wedi'i lleoli ychydig ar draws y stryd, gan gynnig llawer o eitemau a chynhyrchion perlau.
   • Mynnwch lawer o luniau y gallwch chi eu instagrammadwy ym mhob chwarter o'r wefan. Nid oes gan eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol y lluniau hyfryd hyn.
   • Gwiriwch y darnau dan do yn Nheml y Nefoedd, lle gwelwch y Pafiliwn Lladd Anifeiliaid, y Gegin Ddwyfol, a'r Warws Dwyfol.
   Pethau na ddylech eu gwneud:
   • Peidiwch â mynd yno heb docyn ar-lein. Mae'n debyg eich bod wedi mynd mewn fan ac nid oeddech yn gallu ei chyrraedd oherwydd torfeydd.
   • Peidiwch â dod yma ar Ddiwrnod Cenedlaethol, Hydref 1af, pan fydd pobl o gefn gwlad yn aml yn dod i weld y gwyliau cyhoeddus a gynhelir yma.
   • Peidiwch â phrynu dim heb roi cynnig ar ffeirio. Yn Tsieina, fe'i hystyrir fel chwaraeon,ac mae pawb yn dueddol o ddangos eu sgiliau.

   Awgrym Pro: Ar ôl i chi gwblhau eich taith y tu mewn i'r deml, ewch allan o allanfeydd A1 neu A2. Bydd yn daith gerdded 20-30 munud i gael yr isffordd a chofiwch fynd i'r de ac i'r dwyrain i fod ar y llwybr cywir.

   Cynlluniwch Daith ar gyfer Picnic Prydferth: Parc Beihai

   Lleoliad : Rhif 1 Wenjin Street, Xicheng District

   Sut i gyrraedd yno: Cymerwch linell isffordd 6 a dod oddi ar yng Ngorsaf Ogleddol Beihai

   Pris : Tua $5

   Teml conffiwsaidd Tsieineaidd hardd, Parc Beihai, Beijing

   Gan ddod ar y brif flaenoriaeth i bawb sy'n ymweld â Beijing, mae Parc Beihai yn cynnwys llyn enfawr yn bennaf; oer yn y gaeaf ac mor oer yn yr haf, yn enwedig pan fo cychod yn mynd allan i hwylio ar draws y llyn. Golygfa ysblennydd.

   Pam ddylech chi ymweld â Pharc Beihai?

   Un o'r parciau brenhinol hynaf a mwyaf arwyddocaol sy'n derbyn miloedd o ymwelwyr bob dydd, mae Parc Beihai yn cynnwys mwy na 69 hectar, gan gynnwys sawl un. adeiladau hanesyddol yn dyddio'n ôl i'r 11eg ganrif.

   Mae’r parc yn lle ardderchog i bawb sy’n chwilio am awyrgylch heddychlon ar ôl diwrnod hir o amgylch y safleoedd hanesyddol. Hefyd, gallwch ddod o hyd i lawer o lwybrau cerdded, yn enwedig hyd at y gromen wen eiconig sy'n rhoi golygfa ddiddorol iawn i chi o'r ddinas.

   Stopiwch am ychydig yn y pafiliynau clydsymbol o gredoau Bwdhaidd fel y Dagoba Gwyn, neu ewch am dro o amgylch y bont fwyaf y tu mewn i'r parc sy'n cysylltu'r Jade Flowery Islet â gweddill y parc.

   Ydych chi wedi clywed o’r blaen am bwysigrwydd dreigiau yn niwylliant Tsieina?

   Ddim eto! Iawn, byddwch yn amlwg yn deall hynny nawr ar ôl ymweld â'r Sgrin Naw-Dragon. Mae'n wal fawr wedi'i haddurno'n gyfoethog gyda llawer o symbolau o dreftadaeth Mandarin.

   Dyna sy'n gwneud i Barc Beihai osod yn hawdd ar frig unrhyw restr bwced.

   Wal Naw-Dragon ym Mharc Beihai yn Beijing, Gwaith celf syfrdanol.
   Pethau i'w gwneud:
   • Gwiriwch yr holl dirnodau y tu mewn i Barc Beihai, yn amrywio o demlau, palasau, tai brenhinol, ac yn y blaen, a argymhellir yn gryf ar gyfer gwibdeithiau teulu.
   • Ewch am dro drwy'r parc gyda'i dramwyfeydd cobblestone hardd a dal lluniau cofiadwy.
   • Cipiwch eich hoff lyfr i'w ddarllen yn y lleoliad hardd hwn sy'n cynnig hanes dilys a natur gymhellol.
   • Loncian, rhedeg, neu gerdded ar hyd glan y llyn wrth wrando ar eich cerddoriaeth. Ffordd berffaith i glirio'ch meddwl.
   • Ewch ar daith cwch y llyn o amgylch y parc i ddarganfod ei holl harddwch heb ei gyffwrdd.
   23> Pethau na ddylech eu gwneud:
   • Peidiwch â bwyta ym mwytai gorllewinol y parc. Oni bai eich bod yn gyfarwydd iawn â'ch cyrchfan, nid yw pob bwyty yn gweini bwyd da.
   • Peidiwch â gofyn am gwpanaid o ddŵr i mewnunrhyw le oherwydd fe welwch baned o ddŵr poeth y tu ôl i chi hyd yn oed ar y diwrnod poethaf. Mae'n arferol yma yn Tsieina, ac mae'n rhaid i chi fod yn glir bod angen dŵr oer arnoch chi.
   • Peidiwch hyd yn oed â meddwl am groesi strydoedd heb aros i grŵp o bobl Tsieineaidd wneud hynny gyda'i gilydd. Mae'r traffig yma'n wallgof, a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwylio'r ddau gyfeiriad drwy'r amser.

   Cyngor pro: Mae'r tocynnau'n cael eu rhyddhau bob saith diwrnod ymlaen llaw. Mae'n rhaid i chi eu harchebu ar-lein ac yna codi'ch tocynnau yn y ganolfan wasanaeth ger porth deheuol y parc ar yr un diwrnod â'r dyddiad ymweld a ddewiswyd. Ni chaniateir i bobl heb docynnau ar-lein fynd i mewn.

   Ymrwymo Eich Hun mewn Ysbrydolrwydd: Lama Temple

   Lleoliad: Rhif 12 Yonghegong Street, Beixinqiao, Ardal Dongcheng

   Sut i gyrraedd yno: Taith gerdded 3 munud o orsaf isffordd Yonghegong Lama Temple

   Pris: Tua $4

   Golygfa o deml Lama – y lamasery gweithredol mwyaf, Beijing, Tsieina

   Gan adlewyrchu ystyron cariad, teyrngarwch, ymwybyddiaeth ofalgar a phurdeb, y Deml Lama yw'r Bwdhaidd mwyaf un yn Beijing, yn uno mynachod, credinwyr, ac ymwelwyr mewn un lle i ryddhau eu hofnau a'u dioddefiadau.

   Pam ddylech chi ymweld â Theml Lama?

   Mae bod mewn teml Fwdhaidd yn golygu bod gennych chi gyfle i wybod mwy amdanoch chi'ch hun a sut i roi'r gorau i boeni a phoeni.swnian. Mae gan Deml Lama ddyluniad unigryw gyda'i chynffonau euraidd syfrdanol a'i ffasâd wedi'i addurno'n gain. Cynlluniwyd ei holl adeiladau i ysbrydoli a gwneud argraff ar bawb sydd am ddod o hyd i heddwch ynddynt eu hunain.

   I ychwanegu mwy o egni ysbrydol, fe welwch fwg yn llifo allan o losgwyr arogldarth hanesyddol yn rhedeg o gwmpas addolwyr sy'n dod yma'n aml i weddïo a gwneud eu defodau eu hunain oherwydd nid oes unrhyw beth mewn bywyd yn werth ei wneud oni bai bod eich enaid yn disgleirio hyd yn oed i mewn. yr amseroedd tywyllaf.

   Mae Teml Lama yn cynnwys pum prif neuadd, ac mae pob un ohonynt yn bwysig i addolwyr oherwydd gallwch weld y fflamau yn dod allan ym mhobman i ganiatáu i bobl weddïo mewn awyrgylch tawel iawn. Gyda hynny mewn golwg, fe welwch nad man hanesyddol yn unig yw'r deml na ddylech ei golli; mae hefyd yn fan lle mae pawb eisiau dysgu mwy am ddiwylliannau amrywiol a gadael i egni cadarnhaol pwerus sleifio i mewn i'ch enaid.

   Ar yr allor mae Tsongkhapa yn nheml Lama yn Beijing, Tsieina
   Pethau i'w gwneud:
   • Edrych ar bob pafiliynau o amgylch y deml a rhyfeddu at ei addurn hardd.
   • Traipse o amgylch y deml eang a dewis taith dywys i archwilio mwy o gyfrinachau am y lle hwn.
   • Cymryd rhan mewn rhai defodau addoli fel llosgi ffon joss a gadael i'ch enaid deithio i leoedd nad ydych erioed wedi bod o'r blaen.
   • Gwiriwch yr olwynion ar ymyl ycyrtiau, y mae gan bobl ddiddordeb mewn cyffwrdd â'u cledrau i amsugno eu hegni.
   • Crwydro o amgylch y tirweddau helaeth cyn ailafael yn eich taith orau erioed yn Beijing.
   Pethau na ddylech eu gwneud:
   • Does dim rhaid i chi archebu eich tocyn ymlaen llaw; fodd bynnag, byddwch yn ofalus ynghylch dod yma cyn gynted â phosibl.
   • Peidiwch â chymryd rhan mewn defod arogldarth llosgi os ydych yn sensitif i arogleuon cryf neu os oes gennych unrhyw broblemau anadlu.
   • Peidiwch â mynd at unrhyw un sy'n eich gwahodd i gael paned o de. Mae'n fath o sgam poblogaidd yma.

   Awgrym Pro: Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwisgo esgidiau cerdded cyfforddus gan y bydd yn daith gerdded hir, ac mae angen i chi deimlo'n rhydd wrth berfformio rhai seremonïau crefyddol.

   Peidiwch â Cholli Eich Cyfle i Flasu: Bwyd Beijing

   Lleoliad: Strydoedd enwog lle gallwch ddod o hyd i fwyd anhygoel; Nanluoguxiang, Ghost Street, Wangfujing Snack Street, a Niujie Muslim Snack Street

   Sut i gyrraedd yno: Gallwch gyrraedd lle bynnag y dymunwch ar yr isffordd:

   Nanluoguxiang: Guloudajie gorsaf

   Ghost Street: Beixinqiao yn llinell 5 neu Dongzhimen yn llinell 2

   Gweld hefyd: Ffansi peint? Dyma 7 o Dafarndai Hynaf Iwerddon

   Wangfujing Snack Street: gorsaf Wangfujing

   Niujie Muslim Snack Street: Cymerwch y bysiau cyhoeddus 5, 6, 10, 38, 48, 109, 626, a 717 a dod oddi yno yng ngorsaf Niujie.

   Pris: Gallai eich pryd gostio llai na $1 i chi, ond mae'n dibynnu areich arferion bwyta.

   Bwyd stryd bywyd nos, Beijing, Tsieina

   Nid yw'n ddigon edrych ar leoedd hanesyddol a chrwydro o amgylch parciau hardd yn Beijing. Mae angen i chi archwilio rhywbeth mwy dwys os ydych chi am blymio i ddiwylliant Tsieina, a fydd yn tanio'ch chwilfrydedd yn llwyr.

   Pam ddylech chi roi cynnig ar fwyd Tsieineaidd dilys?

   Gan ei bod yn un o ddinasoedd mwyaf poblog Tsieina, mae gan Beijing enw da am fod yn ddinas iddi'i hun. Ac mae hynny oherwydd bod y ddinas i gyd mewn un a phan ddaw i fwyd, fe welwch ystod eang a fydd yn gadael nad ydych chi'n gwybod ble y dylech chi ddechrau.

   Yn gyntaf oll, peidiwch â gwneud unrhyw ragdybiaethau gan eich bod ar fin profi rhywbeth, yn wahanol i unrhyw bryd Tsieineaidd arall a gawsoch erioed. Mae bwyd stryd a byrbrydau yn Beijing yn ffasiynol ar gyfer pobl leol a thwristiaid; mae rhai yn dyddio'n ôl flynyddoedd maith, ac mae eraill yn newydd hyd yn oed i bobl Tsieineaidd.

   Blas bwyd Chinses, yn Beijing, Tsieina
   Pethau i'w gwneud:
   • Rhowch gynnig ar wahanol fyrbrydau os ydych yn heliwr bwyd, o'r fath fel modrwyau toes wedi'u ffrio, pasteiod ewinedd drws, a rhaffau wedi'u gorchuddio â siwgr.
   • Os ewch chi gyda'r nos, byddwch yn barod am dyrfaoedd gan mai'r rhan fwyaf o'r strydoedd hyn yw'r mannau prysuraf o amgylch y ddinas.
   • Mynd i dip yn yr hutongs mewn tuk-tuk i ddarganfod y bwytai lleol syfrdanol cudd sy'n cynnig amrywiaeth o seigiau.
   • Llogwch dywysydd taith i roi gwybod i chi am ystraeon y tu ôl i bob saig. Bydd yn gymaint o hwyl archwilio diwylliant trwy goginio.
   • Gwella'ch gallu i ddefnyddio chopsticks wrth fwyta nwdls blasus gyda saws cyfoethog.
   Pethau i beidio â'u gwneud:
   • Os ydych chi'n anghyfarwydd â bwydydd Tsieineaidd egsotig, fel pryfed wedi'u ffrio'n ddwfn, dylech eu hosgoi. Mae'n annhebygol y bydd eich stumog yn ffieiddio, ac fe allech chi dreulio'r noson gyfan yn yr ystafell ymolchi yn y pen draw.
   • Peidiwch ag yfed eich cwrw yn un o’r bwytai neu fariau crand. Byddwch yn prynu llawer am ddim. Crwydrwch o amgylch y lonydd cul i ddod o hyd i dafarndai lleol.
   • Peidiwch byth ag ystyried rhoi cynnig ar sgorpionau wedi'u ffrio wedi'u arteithio ar ffyn. Gwn fy mod wedi crybwyll o'r blaen nad oes angen profi y fath fwyd rhyfedd, ond y mae y pryd hwn yn union fel uffern.

   Awgrym proffesiynol: Nid Beijing heddiw yw Beijing ers talwm, ac mae mor helaeth. Byddwch yn barod i argraffu enw eich gwesty mewn llythyrau Mandarin i'w harddangos i'r gyrrwr tacsi neu gofynnwch i rywun os ewch chi ar goll. Ni fydd unrhyw yrrwr tacsi, ni waeth pa mor adnabyddus yw'ch gwesty, yn gwybod popeth sydd i'w wybod am y ddinas.

   Crwydro o Gwmpas Tirwedd Werdd: Parc Jingshan

   Lleoliad: Rhif 44 Stryd Jingshanxi, Ardal Xicheng

   >Sut i gyrraedd yno: Ewch allan yng Ngorsaf Shichahai, sy'n bodoli yn Subway Line 8, yna cymerwch dacsi i'r parc.

   Pris: Tua $9

   Jingshan Park, un o'r cyrchfannau twristiaid poeth yn Beijing, Tsieina, Pixabay

   Wedi'i leoli drws nesaf i'r Ddinas Waharddedig, mae Parc Jingshan ymhlith y pethau gorau i'w gwneud yn Beijing sy'n gwneud ichi deimlo'n iawn. byw i mewn. Mae'r parc yn cynnig yr olygfa orau o'r atyniadau twristaidd poeth ym mhrifddinas Tsieina.

   Pam ddylech chi ymweld â Pharc Jingshan?

   Mae'r llecyn hwn yn arwain at swyn a llonyddwch yn hytrach nag adeiladau smart datblygedig Beijing. Mae mannau gwyllt enfawr yn gorchuddio'r parc cyfan, byddwch yn treulio oriau yn ymlacio ac yn cerdded trwy lwybrau tawel. Mae'n lle perffaith i gadw draw o sŵn dinasoedd yr ymwelir â hwy yn fwy yn Tsieina.

   Trwy eich taith gerdded, fe welwch grwpiau o bobl yn canu ar draws y parc a bandiau lleol yn chwarae offerynnau cerdd traddodiadol. Hefyd, gallwch ddringo i fyny un o'r pum copa bryn artiffisial i weld golygfa hyfryd o'r Ddinas Waharddedig.

   Ac oherwydd mai Beijing yw Beijing, ac yn bendant felly, holl wybodaeth yr hen fyd ac egni'r byd newydd yn frith o natur a hanes, peidiwch ag anghofio mynd i'r ystafell de ar ochr ddwyreiniol y parc. Byddwch ar bwynt uchaf y ddinas yn golygu na ellir colli'r olygfa machlud.

   Rydym yn eich cynghori i ofyn i dywysydd lleol eich helpu i ddarganfod yr hanes yn llawn dop o bob cwr o'r parc a oedd yn amddiffynfa gref yn erbyn yr ysbrydion drwg, fel yr oedd pobl yn meddwl yn y parc.o'r blaen yn rhywbeth arall eto Tseiniaidd. Bydd bod yn Beijing yn rhoi mynediad arbennig i chi i flasu seigiau blasus. Ac nid yw unrhyw un sy'n bwyta bwyd eisiau colli'r profiad hamddenol hwn.

  • Marchnadoedd awyr agored bywiog : Ar wahân i ganolfannau eiconig, gallwch ddarganfod trysorau artistig Beijing yn y marchnadoedd awyr agored. Dywedir y gallwch chi dreulio degawd i gwblhau eich taith siopa yma ac ni fydd yn ddigon. Gallwch ddod o hyd i hen bethau, gemwaith, bagiau, oriorau, tebotau, crefftau lledr, eitemau diwylliannol Tsieineaidd, a llawer mwy.
  • Cyfuno hynafol, modern, a dyfodol: Yn Beijing, gallwch deimlo bod pob agwedd ar wareiddiad dynol wedi'u dwyn ynghyd i ffurfio'r ddinas drawiadol hon. Felly, ni fydd byth brinder syniadau os ydych chi'n chwilio am brofiadau gwahanol.
  Lijiang hen strydoedd tref ac adeiladau Tsieina, treftadaeth USECO y byd, Tsieina

  Pethau Syml Mae Angen i Chi eu Gwybod Cyn Teithio i Beijing, Tsieina (Awgrymiadau Pwysig)

  Ni waeth o ble rydych chi'n dod, bydd taith i Beijing yn wahanol i unrhyw wyliau eraill a gawsoch erioed. Bydd angen i chi wybod rhai pethau cyn mynd i Tsieina i wrthsefyll tra'n darganfod y shack diwylliannol hwn a mwynhau eich amser yma.

  Yma rydym wedi gosod y rhestr hon o bethau i'w gwybod cyn teithio i Beijing na ddylech eu disgowntio i wneud y gorau o'ch taith yma a'i gadw felgorffennol.

  Beijing, Tsieina ar gornel ffos allanol y Ddinas Waharddedig. Dewch i gael golygfa flasus o Barc Jingshan
  Pethau i'w gwneud:
  • Peidiwch â gwneud unrhyw gamgymeriad, bydd Parc Jingshan yn mynd â chi ar daith gerdded fer ond gwnewch amser i archwilio'r igam-ogam llwybrau'r parc.
  • Dringwch i fryniau uchaf y parc i fwynhau golygfa syfrdanol dros y Ddinas Waharddedig.
  • Snap i ffwrdd ym mhob un o fandyllau’r parc. Gallwch chi ddal ergydion anhygoel ym mhobman.
  • Archwiliwch y temlau y tu mewn i'r parc yn llawn hanes a straeon diddorol.
  • Lle perffaith i bobl wylio gan ei fod yn lle poblogaidd i bobl leol.
  Pethau na ddylech eu gwneud:
  • Peidio â mynd yno heb eich pasbort. Ni fyddwch yn gallu cael y tocyn heb ddangos eich pasbort.
  • Peidiwch ag anghofio gwneud galwad archebu y diwrnod cyn dod i’r parc hwn. Weithiau, bydd pethau'n troi allan i fod yn gymhleth yn Tsieina. Mae angen i chi fod yn barod ar gyfer pob senario.
  • Peidiwch â dod yma yn y prynhawn nac ar benwythnosau, mae'r parc bob amser yn orlawn ac mae'n debyg na fyddwch yn gallu dod o hyd i le yn y tŵr drwm i wylio golygfa 360 gradd o Beijing.

  26> Awgrym: Gan fod Beijing yn ddinas sy'n byw ac yn anadlu ei strydoedd, ewch i Barc Jingshan cyn 9:00 a.m. i weld y bore arferion pobl Tsieineaidd gan gynnwys dawnsio, canu, loncian neu chwaraekick-shuttlecock, gweithgaredd traddodiadol enwog iawn yn Tsieina.

  Draig Tsieineaidd ar awyr las gyda’r cwmwl, Beijing, Tsieina

  Ble i Aros yn Beijing?

  Mae’r cysyniad o deithio wedi esblygu’n sylweddol dros y ychydig flynyddoedd diwethaf. Nid yw'n ymwneud â'r wlad y byddwch yn mynd iddi; mae hefyd yn ymwneud â’r math o lety. Byddai'n help petaech yn teimlo'n gyfforddus ac yn hamddenol yn eich llety. Ar yr un pryd, rydych chi am aros yn agos at leoedd lle gallwch chi deimlo a gweld y gwahanol agweddau ar ddiwylliant, boed yn ei strydoedd coblog neu fariau lleol, bwytai, pizzerias, ac orielau sy'n britho cymdogaethau lle mae trigolion yn byw.

  Pan fyddwch yn darllen am bob ardal neu ardal y gallech aros ynddynt; bydd eich profiad teithio yn llawer gwell gan y byddwch yn treulio digon o amser yn ymweld â'r atyniadau o gwmpas heb orfod poeni am gludiant na'ch cyllideb.

  Yma rydyn ni'n mynd i adolygu'r cymdogaethau gorau i aros yn Beijing am y gwyliau gorau erioed.

  Qianmen Street

  Wedi'i leoli'n gonfensiynol yn ardal Dongcheng, Y ceirios ar y gacen arbennig o gaethiwus hon yw hanes cefndir y lle, yr olaf sy'n weddill o Old Beijing. Byddwch mor agos at yr atyniadau mwyaf yn y ddinas, fel y Ddinas Forbidden, Sgwâr Tian'anmen, a strydoedd hynafol eraill, i ddod o hyd i lawer o siopau bwtîc, marchnadoedd lleol, ac ati. Ni fyddwchcael golygfa syfrdanol o ffenestr eich gwesty, ond byddwch yn talu am y lleoliad poeth, felly gallai'r gwestai yma fod ychydig yn ddrud, ond mae'n llawer iawn aros yn agos at dirnodau'r ddinas.

  golygfa nos o Beijing street, Qianmen Street, China
  Gwestai Gorau i Deuluoedd:

  Holiday Inn Express Teml Nefoedd Beijing (tua $77 y nos)

  Capital Hotel Beijing (tua $92 y noson)

  Gwestai Gorau i gyplau:

  Gwesty New World Beijing (tua $186 y noson)

  Gwesty Beijing NUO (tua $152 y noson)

  Gwestai a Hosteli Gorau ar gyfer teithwyr unigol:

  Hostel Gorsaf Peking (tua $12 y noson)

  Hostel Qianmen (tua $50 y noson)

  Xicheng

  Yr opsiwn gorau i deithwyr sy'n chwilio am foderniaeth yn Tsieina yw i aros yn Xicheng gan ei fod yn gartref i lawer o sefydliadau cyhoeddus a gwestai pen uchel, a dyma galon wleidyddol a masnachol Beijing. Felly gallwch ddod o hyd i ganolfannau siopau soffistigedig yn llawn o bob math o siopau adwerthu ynghyd â llawer o fwytai a bariau ar gyfer pob dewis. Rydych chi ychydig funudau i ffwrdd o gyrchfannau twristiaid eraill fel sw Beijing, Parc Beihai, a Chanolfan Genedlaethol y Celfyddydau Perfformio, sy'n cynnig lle gwych i ymlacio yn y bore.

  Skyscrapers o ardal fusnes Ganolog yn Downtown Beijing, golygfa o Jingshan Park, Prospect Hill, yncanolog Xicheng, Beijing, Tsieina
  Gwestai Gorau i Deuluoedd:

  The Presidential Beijing (tua $95 y noson)

  Kelly's Courtyard Hotel (tua $67 y noson)

  Gwestai Gorau i gyplau:

  The Ritz-Carlton Beijing, Financial Street (tua $211 y noson)

  Layering Courtyard Hotel Qianmen (tua $121 y noson)

  Gwestai a Hosteli Gorau ar gyfer teithwyr unigol:

  Hostel Cwrt Blwch Tsieineaidd (tua $17 y noson)

  Hostel Leo (tua $28 noson)

  Xinjiekou

  Un o'r cymdogaethau mwyaf poblogaidd yn Beijing i'r rhai sy'n gwerthfawrogi ochr hynafol a bythol Tsieina, mae Xinjiekou hefyd yn enwog am ei wyliau a'i bartïon lleol gan fod digon o siopau ar gyfer gwahanol offerynnau cerdd. Yn ogystal, gallwch gerdded o amgylch ei strydoedd llachar yn swatio yn y tri llyn artiffisial disglair. Felly p'un a ydych chi'n dylluan nos neu'n rhywun sy'n well ganddo gicio'ch diwrnod gyda dechrau perffaith, fe welwch rywbeth i chi yn Xinjiekou gydag ystod eang o westai a hosteli.

  Beijing, nenlinell Tsieina yn yr ardal fusnes ganolog, Xinjiekou
  Gwestai Gorau i Deuluoedd:

  Gwesty Sofu (Gwiriwch am argaeledd)

  Perfformiad Celf Cysgodol Shichahai (tua $68 y noson)

  Gwestai Gorau ar gyfer Cyplau:

  The Peninsula Beijing (367)

  VUE Hotel Hou Hai, Beijing (tua $107 y noson)

  GorauGwestai a Hosteli ar gyfer teithwyr unigol:

  7 Days Inn (Beijing Tian'anmen) (tua $43 y noson)

  Hostel Red Lantern (Gwiriwch argaeledd)

  <47 Dewiswch Un o'r Hutongs

  Nodwedd amlycaf strydoedd Tsieineaidd yw aros yn un o'r cytiau. Os dewiswch yr opsiwn hwn, rhagwelwch weld un o'r anturiaethau bywyd gorau erioed. Bydd yn dod â hanfod diwylliant cadarn Tsieina i weld sut mae pobl yn cyfoethogi eu bywydau mewn trefn ddyddiol. Mae Huttongs yn gartref i farchnadoedd hynafol, bwytai a thafarndai lleol, a strydoedd cul, sy'n annog twristiaid i gymysgu â'r synnwyr tiwniedig o ffordd o fyw Tsieineaidd. Fodd bynnag, mae'n rhaid i chi ddewis cytiau wrth ymyl golygfeydd fel Xijiaomin Xiang a Tobacco Pouch Street.

  Hutongs yn Beijing yw’r lle gorau i aros i wybod mwy am ddiwylliant y wlad
  Gwestai Gorau i Deuluoedd:

  The Orchid Hotel – Old Tref & Tŵr Drwm (tua $98 y noson)

  Jingshan Garden Hotel (tua $83 y noson)

  Gwestai Gorau i gyplau:

  Beijing Downtown Travelotel ( tua $114 y noson)

  Gwesty Beijing Rong Courtyard Boutique (tua $89 y noson)

  Gwestai a Hosteli Gorau i deithwyr unigol:

  Peking Youth Hostel (tua $47 y noson)

  Wada Hostel (Gwiriwch argaeledd)

  Tair dynes Asiaidd yn gwisgo dillad traddodiad Tsieineaidd wyneb gwenu danheddog, Beijing,Tsieina

  Gobeithio y byddwch chi'n dod o hyd i'r hyn rydych chi'n edrych amdano ar gyfer eich gwyliau nesaf yn Beijing yn y canllaw hwn. Peidiwch ag oedi cyn rhannu eich taith ddiwethaf, boed yn eich tref enedigol neu dramor, gan ddefnyddio'r hashnod #connollycove a thagio ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol. A darganfyddwch fwy am sut mae Connolly Cove yn dewis y pethau gorau oll i'w gwneud ledled y byd ar ein blog canllaw teithio.

  gwyliau cofiadwy.Gwraig Asiaidd yn gwisgo dillad traddodiadol Tsieineaidd yn eistedd mewn sedd teithiwr tuktuk, Tsieina

  Gadewch i ni blymio i mewn.

  • Mae aros mewn cytiau yn hanfodol

  Mae gan Beijing ystod eang o letyau amgen at ddant pawb a chyllideb. Eto i gyd, rydym yn credu y bydd rhentu cartref neu ystafell yn un o gytiau Beijing yn rhoi golwg fewnol i chi ddysgu mwy am y diwylliant unigryw iawn hwn. Fodd bynnag, mae gan y ddinas ddigonedd o leoedd a phethau i'w gwneud, a bydd gennych amser o'ch bywyd yn Beijing o hyd. Y lonydd troellog hyn fydd eich ffordd i ddod o hyd i ychydig o leoedd recherché, caffis lleol, tai te a siopau. Byddwch yn gweld miliynau o weithgareddau y gallwch eu gwneud yn y nos; gwylio pobl, cerdded ar hyd y stryd, dod â'ch hoff ddiod o far cyfagos, mynychu parti bach yng nghartref cymydog, ac ati.

  • Lawrlwythwch unrhyw ap cyfieithu

  Ni allwn gyfansoddi rhestr fel hon heb sôn ei bod yn syniad da gwybod rhai geiriau enghreifftiol yn Tsieineaidd fel Xie Xie Ni(nin) (diolch), Zǎoshang hǎo (bore da), neu hyd yn oed Nǐ hǎo (hi).

  Bydd pobl leol yn gwerthfawrogi eich ymdrech i siarad yn eu mamiaith. Byddwch yn darganfod pobl sy'n awyddus i'ch cynorthwyo i ddod o hyd i'r dull cludo gorau neu argymell y bwytai gorau yn yr ardal. Bydd yr hyn a gewch ar ôl ynganu eu geiriau yn teilyngu eichymdrechion. A'r opsiwn gorau yw lawrlwytho unrhyw ap cyfieithu fel Google i'w ddefnyddio'n aml wrth sgwrsio, darllen bwydlen, neu wirio unrhyw wybodaeth ar wefan hanesyddol.

  llygredd aer dros Shanghai, mae cwch yn mynd heibio, Tsieina
  • Gallai llygredd aer fod yn erchyll

  Gan fod Beijing yn calon un o'r gwledydd diwydiannol mwyaf arwyddocaol yn fyd-eang, weithiau mae'r llygredd aer yma yn fwy na'r terfynau derbyniol, a ddyluniwyd gan Sefydliad Iechyd y Byd, bron i chwe gwaith. Mae hynny'n golygu y gofynnir i chi beidio â gadael eich cartref nac agor ffenestri i beidio ag anadlu'r nwyon gwenwynig hyn.

  Er ei bod yn annhebygol y byddai pob diwrnod mor ofnadwy â hyn, byddwch yn ymwybodol y gallech fod yn Beijing yn edrych allan ar ffenestr gwesty ac yn gweld cymaint o niwl fel na allwch weld eich amgylchoedd. Ni fydd gennych unrhyw ddewis ond aros yn eich lleoliad presennol nes bydd yr hunllef hon yn diflannu'n raddol.

  A pheidiwch ag anghofio dod â masgiau wyneb da gyda chi, waeth beth fo'r sefyllfa coronafirws, mae'n ffordd o fyw yma. Mae'r llywodraeth wedi cymryd nifer o gamau i leihau dylanwad negyddol y diwydiant, ac mae pethau'n llawer gwell nawr nag yr oeddent ychydig flynyddoedd yn ôl. Ond mae'n dal i fod yn destun pryder.

  • Peidiwch â defnyddio tacsis nac unrhyw ap marchogaeth… mae trafnidiaeth gyhoeddus yn wych

  Mae gan Beijing drafnidiaeth gyhoeddus ragorolsystem sy'n cysylltu holl gymdogaethau'r ddinas a chyrchfannau twristiaid. Ni fydd angen i chi ddefnyddio unrhyw reidiau preifat yma, ac mae gorsafoedd isffordd wedi'u lleoli ledled y ddinas, a bydd yn gosod ychydig cents yn ôl i chi. Yn yr oriau brig, mae'r rhan fwyaf o orsafoedd yn troi i fod yn orlawn gyda mwy na 10 miliwn o bobl yn ei ddefnyddio bob dydd ond - pwy sy'n poeni - mae'n rhan o'ch profiad cyffrous yma.

  Yn ogystal, os ydych chi'n hoff o feiciau neu os oes gennych lety wedi'i neilltuo o'r blaen ger atyniadau y mae'n rhaid eu gweld, mae yna lawer o lwybrau palmantog a thirweddau i fod yn amgylchedd beicio cyfeillgar yn Beijing. Mae'r ddinas yn gartref i fwy na 2.4 miliwn o renti beiciau, a gallwch ddod o hyd iddynt yn hawdd ble bynnag yr ewch. Felly, dewch â'ch hoff feic rhentu, a pheidiwch â cholli unrhyw un o uchafbwyntiau'r ddinas wasgarog hon.

  Hyfforddiant awyr agored ar gyfer ci bach pwdl, Tsieina
  • Llawer o gŵn bach pwdl te ac nid ar dennyn

  Ar wahân i y cyfoeth o leoliadau diddorol i ymweld yn Beijing, yr argraff gyntaf yw y byddwch yn dyst i'r creadur cutest ar y blaned, cŵn bach pwdl teacup, yn rhedeg o amgylch y strydoedd heb dennyn. (O, fy daioni! Maen nhw'n syfrdanol!)

  Mae'n ymddangos os ydych chi'n byw yn Beijing, mae'n rhaid i chi brynu un a gadael iddyn nhw grwydro i bobman. A pheidiwch â'u poeni; maent yn hyddysg yn yr ardal. Heb sôn bod angen i chi reoli eich awydd i fynd â chŵn bach gyda chi oherwydd eu bodeisoes â pherchnogion.

  • Mae'n debyg y bydd angen VPN arnoch chi

  Defnyddio gwefannau penodol fel Google, Instagram, Facebook, neu hyd yn oed Youtube?

  Wel, bydd angen VPN arnoch chi yn Tsieina. Mae’n fater hollbwysig gan y bydd angen un neu bob un ohonynt yn bendant. Mae'r gwefannau hyn wedi'u gwahardd yma, ac ni fyddwch bellach yn gallu agor unrhyw gyfrifon heb osod VPN yn gyntaf ar eich ffôn. Gosodwch un da a'i wirio i sicrhau ei fod yn gweithio'n iawn.

  Pobl ifanc sy'n prynu gwaw candi yn Tsieina
  • Llawer o bobl ble bynnag yr ewch

  Beijing yw un o'r dinasoedd mwyaf gorlawn yn y byd. Felly, byddwch yn barod pan fyddwch yn ymweld â thirnodau ac amgueddfeydd, fe welwch filiynau o bobl o'ch cwmpas. Ni allech chi hyd yn oed dynnu llun da heb gael eich amgylchynu gan bobl nad ydych byth yn eu hadnabod yn rhannu'r foment hon â chi. Os ydych chi am fwynhau siopa chwaethus neu fwyta ar gastronomeg blasus, mae'n syniad da hefyd, ond ni allwch ddianc rhag torfeydd.

  Yn syml, ni waeth beth rydych chi'n ei wneud, ble rydych chi'n mynd, neu pryd rydych chi'n bwriadu ymweld, rydych chi'n mynd i gael pobl ym mhobman.

  Pethau Gorau i'w Gwneud yn Beijing, Tsieina

  Cael eich Syfrdanu gan Strwythur Mwyaf y Byd: Mur Mawr Mutianyu

  Lleoliad: Ardal Huairou

  Sut i gyrraedd yno: Mae yna lawer o ddewisiadau gwahanol i gyrraedd y Great Wal: Ar y trên: cymerwch y rheilffordda dod i ffwrdd yng Ngorsaf Huairou, yna cymryd cab neu fws i'r atyniad. Ar y Bws: Ewch ar fws gwennol o Ganolfan Groeso Beijing Qianmen yn syth i Mutianyu am $16, gan gynnwys y tâl mynediad ar gyfer y Wal Fawr.

  Pris: Tua $4

  Mur Mawr Tsieina, Un o Saith Rhyfeddod y byd, Beijing, Tsieina

  Yma cewch eich syfrdanu gan rai teimladau anghyson ac anesboniadwy; blinedig, oerfel rhewllyd, ysbrydoledig, a synnu, yn enwedig os byddwch yn penderfynu cerdded i fyny at y wal i osgoi llu o dwristiaid. Ond wyddoch chi, y peth cyntaf y byddwch yn ei ddweud wrth gyrraedd y copa fydd “wow! ” a byddwch chi'n anghofio'r holl ddioddefaint rydych chi wedi'i ddioddef.

  Mae’n gampwaith ac yn gofeb epig a drodd yr ardal hon o fod yn anialwch i barc gwych gwyrddlas.

  Mae'n un o'r teithiau merlota mwyaf peryglus yn fyd-eang, ond os ydych chi'n cymryd risg, gwn y bydd y wybodaeth hon yn eich hudo'n fwy i archwilio rhannau syfrdanol a heb eu hadfer o'r wal.

  Pam ddylech chi ymweld â’r Wal Fawr?

  Mae Wal Fawr Tsieina dros 2300 oed ac mae ganddi enw haeddiannol am fod yn atyniad gwych yn gyffredinol byd. Gan ddenu miloedd o ymwelwyr bob dydd, Mae'n un o Saith Rhyfeddod Newydd y Byd.

  Mae’r wal hynod hon yn siŵr o’ch syfrdanu gan nad yw fel dim y gallech ei ddychmygu, a byddwch yn teimlo eich bod ar ben y byd. O unrhywsafbwynt, mae'n ymddangos fel wal ddiddiwedd gyda thyrau diddiwedd yn arsylwi'r holl ffordd i'r gorwel.

  Golygfa o'r awyr o Wal Fawr Tsieina, Beijing, Sy'n Ysbrydoli
  Pethau i'w Gwneud:
  • Heicio ymhlith y byd bydd henebion mwyaf godidog o waith dyn yn un o brofiadau mwyaf bythgofiadwy eich bywyd.
  • Ewch â char cebl ac edmygu'r golygfeydd hyfryd o amgylch y wal wedi'i gorchuddio â mannau gwyrdd mawr.
  • Dewch yma gyda'r nos i fwynhau Wal Fawr Simatai, sef yr unig ran sydd ar gael ar gyfer taith gyda'r nos sy'n rhoi golygfa ramantus a phanoramig i chi dros Beijing.
  • Siopa yn y farchnad fach awyr agored ar waelod y wal i gael cofroddion.
  • Cymerwch seibiant yn ardal y cwrt bwyd, lle byddwch chi'n dod o hyd i amrywiaeth o fwytai sy'n gweini bwydydd o bob rhan o'r byd. Dewiswch beth rydych chi ei eisiau.
  Pethau na ddylech eu gwneud:
  • Peidiwch â chael y llwybr heicio heb dywysydd taith; mae mor anodd, a bydd angen rhywun sydd â gwybodaeth ddigonol i'ch arwain.
  • Peidiwch â mynd i'r safle merlota heb wisgo ymlid neidr. Gallech ddod ar draws llawer yn ystod eich antur dringo.
  • Peidiwch â gwisgo esgidiau agored hyd yn oed ar ddiwrnodau haf; mae angen i chi amddiffyn eich coes rhag chwilod a phryfed eraill

  Awgrym Pro: Os ydych chi'n chwilio am antur wych, yna ewch i'r Wal Fawr ffres,
  John Graves
  John Graves
  Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.