Pethau na ddylech eu colli yn Sir Fermanagh

Pethau na ddylech eu colli yn Sir Fermanagh
John Graves
a restrir uchod, mae yna gyfrinachau amrywiol i'w datgelu o hyd am Sir Fermanagh. Mae’n brofiad caredig i ddarganfod y trysorau o gwmpas y sir. Yn sicr, mae hynny oherwydd bod Sir Fermanagh wedi bod yn dyst i wahanol gyfnodau a sut mae'n cadw'r gwahanol dystiolaeth a'r gweddillion o'r cyfnodau hyn hyd yn hyn.

Teilwng darllen am leoedd yn Iwerddon:

Y cyfan sydd angen i chi ei wybod am Sir Laois

Fermanagh yw un o siroedd enwocaf Iwerddon. Mae enw’r sir ‘Fermanagh’ yn dod o’r hen Wyddeleg fel ‘Fir Manach neu Fear Manach’. Sy'n golygu "Men of Manach" yn Saesneg. Mae Fermanagh yn un o dri deg dau o siroedd Iwerddon ac yn un o chwe sir yng Ngogledd Iwerddon. Mae'r sir yn enwog am ei hatyniadau syfrdanol a mannau hanesyddol a fydd yn bendant yn synnu pwy bynnag sy'n ymweld â hi. Yma rydym yn rhestru hanes y sir yn gryno a rhai o'r pethau na ddylech eu colli ar ymweliad â Sir Fermanagh.

Tarddiad a Hanes

Y digonedd o roedd dŵr yn Fermanagh yn hwyluso ymgartrefu cynnar yn gyffredinol, ac roedd helwyr-gasglwyr o ddiwedd oes y cerrig yn byw ar bysgod, ffrwythau a chnau ac anifeiliaid bach. Daeth ymsefydlwyr diweddarach, tua 6,000 o flynyddoedd yn ôl, â sgiliau ffermio, clirio coedwigoedd a magu anifeiliaid. Fe wnaethon nhw godi beddrodau cerrig - beddau cyntedd a chromlechi - ac mae gan Fermanagh lawer o enghreifftiau o weddillion y rhain. Ar y cyfan, y clan Maguire oedd y llwyth Celtaidd amlycaf yn Fermanagh. Anheddwyd llawer o'r sir gan Saeson a'r Albanwyr ar ôl atafaelu tiroedd Maguire yn y 1600au.

Treiddiwyd i Lyn Erne yn y nawfed ganrif, sef y llynges frwydr gryfaf yn y canol oesoedd, y Llychlynwyr, a dreiddiwyd yn y nawfed ganrif. i fod wedi ymosod ar fynachlogydd ar ac ar hyd y llyn, gan gynnwys Devenish, yn 837, a dychwelyd ar adegau dros ysmotiau mynachaidd a gweddillion sy'n mynd yn ôl i gannoedd o flynyddoedd yn ôl. Mae'r olion mynachaidd unigryw a leolir o amgylch yr ynys yn dod o wahanol gyfnodau rhwng y 6ed ganrif a'r 16eg ganrif. Ymosododd Llychlynwyr ar yr ynys yn 837 a llosgwyd hi yn 1157 ond parhaodd i fod yn fan arwyddocaol. Os ydych chi eisiau ymweld ag Ynys Devenish sylwch mai dim ond trwy ddŵr y gellir ei chyrraedd.

Gweld hefyd: Sheffield, Lloegr: 20 Lle Gwych i Ymweld â nhw

Blakes of the Hallow (William Blake)

Gyda'i bresenoldeb Fictoraidd, mae Blakes of Hollow yn fan lle gallwch chi gael profiad bwyd a diod unigryw. Mae'r lleoliad wedi'i enwi ar ôl William Blake, y bardd ac artist enwog o Loegr. Wedi'i leoli yn Sir Fermanagh, mae Blakes of the Hallow yn cael ei adnabod fel un o'r tafarndai hanesyddol mwyaf arwyddocaol yn Iwerddon sy'n mynd yn ôl i fwy na 125 o flynyddoedd. Yn anad dim, ni fydd ots beth yw eich oedran gan y byddwch yn dal i gael profiad unigryw yno. Mae cydio mewn diodydd ym mhresenoldeb ysbryd artistig oes Fictoria yn enwedig gyda’r gerddoriaeth draddodiadol a chwaraeir bob penwythnos yn bendant yn arbennig. Mae hyn oll yn gwneud y dafarn yn atyniad twristaidd pwysig yn Iwerddon.

Gweld hefyd: Springhill House: Planhigfa Eitha'r 17eg Ganrif

Yn sefyll yn Stryd yr Eglwys yn Enniklestin, mae gan y Neuadd enwog drillawr dri lleoliad gwahanol sy'n gweddu i chwaeth wahanol: Y bar Fictoraidd sydd wedi ei gadw yn ei le. cyflwr gwreiddiol ers 1887. Yn ogystal, mae bar Atrium sy'n cymryd dau lawr o'r adeilad gyda'i unigrywdylunio gothig. Mae hynny ar ben Café Merlot sy’n cael ei ystyried fel calon yr adeilad cyfan ac sy’n cael ei restru fel un o’r 100 bwyty gorau o amgylch Iwerddon.

Cwrdd ag Wyth Ffigur yr Ynys Wen

Ynys Gwyn, Fermanagh

Wedi'i leoli yn Lower Lough Erne yng Nghastell Bae Archdale Fermanagh, mae Ynys Gwyn yn nodedig iawn am ei wyth ffigwr cerfiedig enwog. Yn fwyaf nodedig, pan ymosododd Llychlynwyr ar yr Ynys yn 837 OC a difetha’r priordai goroesodd yr wyth ffigwr cerfiedig. Yn fwy fyth, buont yn aros yn y gweddillion am gannoedd o flynyddoedd. Os ydych chi’n awyddus i ymweld â’r ynys, mae fferi’n mynd yno o farina Castell Archdale. Credir bod yr wyth cerfiad wedi'u hysgythru yn union lle maen nhw.

Wrth i chi weld y siapiau o'r chwith i'r dde: corff benywaidd noeth yw'r cerflun cyntaf a disgwylir iddo fod yn Sheela na Gig, Sheela fel arfer lleolir ffigurau ar ffenestri a mynedfeydd eglwysi. Mae'r ail gerfiad yn ffigwr eistedd ac yn symbol o ymgorfforiad o'r Crist. Mae'r trydydd yn cynrychioli offeiriad o'r radd flaenaf. Credir mai'r pedwerydd un yw David fel salmydd. Credir bod y pumed a'r chweched ffigwr yn cynrychioli'r Crist mewn gwahanol ffurfiau. Mae'n ymddangos bod y seithfed ffigwr yn ddi-siâp sy'n rhyfedd iawn. Ynglŷn â'r wythfed cerflun, dim ond wyneb gwgu y mae'n ei ddangos.

Fel mater o ffaith, gyda'r holl smotiau unigrywganrif neu ddwy nesaf. Yn y pen draw, ar ôl degawdau lawer, gwnaed Fermanagh yn sir trwy orchymyn y Frenhines Elisabeth I, ond nid tan amser Planhigfa Wlster y daethpwyd ag ef o dan lywodraeth sifil o'r diwedd.

Tir

Mae Sir Fermanagh yn ardal wledig ac felly amaethyddiaeth a thwristiaeth yw'r diwydiannau pwysicaf. Defnyddir y tir amaethyddol yn bennaf ar gyfer gwair a phori nag ar gyfer cnydau eraill. Mae'r ddau lyn Upper Lough Erne a Lower Lough Erne wedi'u gwahanu gan brifddinas y sir ac yn gysylltiedig ag Afon Shannon.

Yn berffaith ar gyfer teithiau cwch, canŵio a sgïo dŵr, mae dyfrffyrdd Fermanagh yn cynnig cyfleoedd niferus i fentro i unrhyw un o'r afonydd. cannoedd o ynysoedd mewndirol bach sy'n britho gorllewin y wlad, y rhan fwyaf ohonynt yn aeddfed ac yn barod i'w harchwilio. Yn ogystal, mae afonydd a llynnoedd Fermanagh yn drwm gyda physgod ac mae Lough Erne wedi hawlio llawer o record byd pysgota bras. Mae pysgota brithyllod ac eogiaid yn dda hefyd – mor dda mewn gwirionedd, fel bod y trigolion lleol yn tueddu i anwybyddu’r math mwy bras – ac mae’r ardal gyfan yn hynod ddatblygedig ar gyfer pysgota.

Eniskillen

Mae Enniskillen yn ganolfan wych ar gyfer aros yn Sir Fermanagh, gwlad enedigol rhai o ryfeddodau mwyaf syfrdanol, naturiol Iwerddon. Fel prif dref y sir, mae'n gartref i Ystâd Castle Coole a Chastell Enniskillen. Castell Enniskillenyn gartref i Amgueddfa Inniskillings, sy'n ymroddedig i'r enwog The Royal Inniskilling Fusiliers a 5ed Gwarchodlu Dragŵn Brenhinol y Fyddin Brydeinig.

Mae gwreiddiau tref ynys Enniskillen yn mynd yn ôl i'r cynhanes pan oedd y cysylltiad byr hwn y brif ffordd rhwng Ulster a Connaught. Castell Enniskillen oedd sedd ganoloesol y Maguires, penaethiaid Fermanagh, a fu'n plismona'r llynges gyda llynges breifat o 1,500 o gychod.

Y Prif Atyniadau yn Fermanagh

Y Gigantic Ogofâu Marble Arch

Fel un o Geoparciau Byd-eang UNESCO, mae Ogofâu Marble Arch yn un o atyniadau mwyaf syfrdanol y byd. Yn ogystal â bod y cyrchfan sydd ar y brig yn ardal Gogledd Orllewin Iwerddon. Mae'r ogofâu, sy'n ymestyn ar draws gwlad ryngwladol, wedi'u lleoli rhwng y tiroedd llethrog a mynyddoedd uchel Swydd Cavan a Swydd Fermanagh. Mae cyngor dosbarth Sir Fermanagh a chyngor dosbarth Sir Cavan yn gyfrifol am bopeth sy'n ymwneud ag Ogofâu Marble Arch. Mae'r Ogofâu Bwa Marmor enwog fel arfer yn agor yn y cyfnod rhwng (canol Mawrth - Hydref).

Yn Fermanagh, disgynnodd tair afon dros amser gan greu'r Ogofâu Marble Arch anhygoel. Os penderfynwch fynd yno, paratowch eich hun ar gyfer un o brofiad caredig. Mae'r daith fel arfer yn cymryd tua 75 munud ar ystlum ac ar draed. Byddwch yn cael rhyfeddod o gwmpas naturiolatyniadau sy’n mynd yn ôl i gannoedd o filiynau o flynyddoedd yn y gorffennol: Lawr mae byd o raeadrau, tramwyfeydd troellog, ac afonydd naturiol.

Rheolir y gyfran fwyaf o’r ogofâu gan gyfres o ddeltaidd a morol creigiau gwaddodol megis cerrig llaid, calchfeini, tywodfeini, a siâl sy’n mynd yn ôl i’r cyfnod Carbonifferaidd sy’n dyddio’n ôl i 320 a 340 miliwn o flynyddoedd yn y gorffennol. Roedd Ogofâu Marble Arch yn arfer bod yn annedd i’r ‘Giant Irish Deer’ a ddaeth i ben erbyn hyn. Mae'r ogofâu hefyd yn gartref i rai creigiau gwaddodol metamorffedig sy'n dyddio'n ôl i'r cyfnod Cyn-Gambriaidd tua 895 miliwn o flynyddoedd yn ôl.

Ymhellach, mae gan Ogofâu Marble Arch hefyd greigiau eraill o wahanol gyfnodau: cloddiau igneaidd sy'n mynd yn ôl i 65 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Sylweddau rhewlifol ar ffurf drymlin a ffurfiwyd tua 1.8 miliwn o flynyddoedd yn ôl o waddodion Cwaternaidd, a chorsydd mawn a grëwyd tua 15,00 o flynyddoedd yn ôl.

Ynys Boa a Chyfrinachau Celtaidd

Ar ôl cynllunio wrth ymweld â Fermanagh, dylai Ynys Boa fod ar frig eich rhestr. Lleolir yr Ynys yn agos at arfordir gogleddol Lower Lough Erne (gelwir Ynys Boa yn yr iaith Wyddeleg ‘Badhbha’). Enwir yr ynys ar ôl Badhbh aka Badb, duwies rhyfel y gwareiddiad Celtaidd. Roedd Badb neu Badhbh naill ai'n cymryd siâp blaidd neu'n siâp brân ffwndwn a osodwyd ar ysgwydd y chwedlonol enwogarwr, Cúchulainn. Gwyddys bod y Dduwies Badb yn helpu byddin y Celtiaid i ennill buddugoliaeth. Dyna pam roedd y Celtiaid yn Iwerddon yn arfer galw arena’r rhyfel yn “wlad y Badb.”

Mae mynwent enwog Caldragh wedi’i lleoli tua 1.5 km i ffwrdd o’r bont ar ochr orllewinol Ynys Boa. Yn y fynwent enwog, mae dau gerflun carreg arbennig yn sefyll. Ffigwr Janus aka Dreenan yw'r cerflun mawr, a gelwir yr un lleiaf yn ffigwr Lustymore neu Lusty Man. Mae'r ddau ffigwr yn mynd yn ôl i'r oes Geltaidd ac yn cael eu gosod wrth ymyl ei gilydd yn y necropolis enwog. Ynys Boa sy'n darparu'r fferi sy'n cysylltu, gellir dadlau, sba enwocaf Fermanagh – Lusty Beg.

Ffigyrau Janus a Lusty-more, Fermanagh

Janus (Dreenan) Ffigur

Janus neu ffigur Dreenan yw'r mwyaf o gerfiadau mynwent Caldragh. Ym Mytholeg Roeg, mae Janus (Duw Ionawr) yn Dduw dwy wyneb. Janus yw Duw’r terfyniadau a’r dechreuadau a dyna pam mae bob amser yn cael ei bortreadu gyda dau wyneb yn edrych i ddau gyfeiriad croes. Mae'r ddau wyneb gwrthwynebol yn cynrychioli'r gorffennol a'r dyfodol. Mae cerflun Janus aka Dreenan yn Sir Fermanagh yn dynwared y Duw Groegaidd ac yn fwy na thebyg wedi ei enwi ar ei ôl.

Er bod y ffigwr enwog Janus neu Dreenan yn Ynys Boa, Sir Fermanagh, mae arbenigwyr yn credu bod y ffigwr yn cynrychioli Badhbh, duwies Geltaidd Rhyfel. Mae gan y cerflun ddau wyneb gwrthwynebol wedi'u cerfio gefn wrth gefn. Mae un ochr affigwr gwrywaidd gyda pidyn pigfain i fyny. Rhoddir pidyn y cerflun o dan ei ddwylo croes. Mae'r ochr arall yn ffigwr benywaidd gyda thafod amlwg.

Mae'r ddau ffigwr wedi eu cerfio gyda'i gilydd yn yr un gwaelod o dan y canol. Yn ddiweddar, canfuwyd y gwaelod wedi'i hanner-claddu ger y ffigwr. Ar ben y ffigur, mae pant amlwg. Does neb wedi darganfod hyd yn hyn beth yw ei ddiben, ond mae ymwelwyr fel arfer yn gadael cofroddion bach neu gofroddion yno yn dymuno pob lwc.

Ffigur Ynys Lustymore (Lustyman)

Yn agos at ffigwr Janus wedi ei leoli Lusty Man aka Lusty Cerflun Mwy. Mae'r ffigwr wedi'i enwi ar ôl Ynys Lusty More lle mae'r cerflun wedi'i leoli'n wreiddiol. Roedd pobl yn adnabod y ffigwr i ddechrau fel ffigwr “The Lusty Man” er nad yw rhyw y cerfiad yn hysbys. Daethpwyd o hyd i gerflun y Lusty Man mewn mynwent Gristnogol a chafodd ei symud i Ynys Boa ym 1939. Yn wahanol i ffigwr Janus, nid oes llawer o fanylion gan ffigwr Lustymore ac nid yw mor drawiadol. Mae rhai archeolegwyr Gwyddelig yn credu bod Ffigwr Lusty Man yn hŷn na Ffigur Dreenan.

Ewch i Hela'r Castell

Os ydych chi'n ffan mawr o hela trysor yna dyma y lle perffaith i chi. Mae Sir Fermanagh yn gartref i gymaint o gestyll, coedwigoedd, a gerddi. Paratowch ar gyfer un o antur garedig yn darganfod y gwahanol gestyll o amgylch Fermanagh. Isod rydym yn rhestru rhai o'r cestyll hynod ddiddorol sydd yno:

CastellArchdale

Adeiladwyd Castell Archdale ym 1615, a chafodd ei strwythuro gan John Archdale, llywodraethwr Prydeinig a chontractwr yn ystod cyfnod planhigfa Ulster. Dinistriwyd y Castell ddwywaith: y tro cyntaf oedd ym 1641 pan gafodd y gwaith adeiladu gwreiddiol ei wneud ym 1641 cafodd ei ddymchwel yn ystod Gwrthryfel Iwerddon yn 1641. Mae straeon yn dweud bod John Archdale i gyd wedi marw wrth i'r castell gael ei losgi heblaw am ei fab ieuengaf. “Edward” a achubwyd pan lwyddodd morwynion i’w dynnu allan o’r ffenest.

Ymhellach, ym 1689, adfeiliwyd y castell eto yn ystod y Rhyfel Williamite-Jacobit yn Iwerddon. Gelwir y Rhyfel Williamite-Jacobit hefyd yn rhyfel y ddau frenin. Nawr mae gweddillion y castell yn gwrt coblog mawr, rhai adeiladau ac eiddo allanol gwyn, a rhai malurion o'r hen gastell sydd wedi'i leoli ym mharc y castell. Gwyddys bod parc Castell Archdale yn hynod iawn. Yr holl ffordd drwy'r parc, mae yna lawer o eitemau sy'n mynd yn ôl i'r Ail Ryfel Byd gan gynnwys basnau cychod hedfan, ardaloedd dympio arfau rhyfel, yn ogystal â phethau diddorol eraill.

Castell Belle Isle

Erioed breuddwydio am brofi bywyd bonheddig ffansi o'r 17eg ganrif a mynd yn ôl mewn hanes?! Wel, gallwch chi fwynhau'r profiad hwn yn llwyr yng Nghastell Belle Isle. Wedi'i leoli yn Ynys Belle, mae Castell Belle Isle yn ffigwr hanesyddol enwog yn Sir Fermanagh, Iwerddon. Mae'r gwaith adeiladu yn mynd yn ôl i'r 17egcanrif. Yn wir, roedd llawer o deuluoedd bonheddig yn byw yn y castell bryd hynny. Nawr mae'r castell yn lle gwych ar gyfer priodasau, yn westy, ac yn lle pwysig i dwristiaid.

Efallai y byddwch am gasglu'ch ffrindiau a mynd yno am arhosiad moethus. Mae gan y fynedfa neuadd fawr ffansi sy'n arwain at ystafell fawr lydan gyda lle tân yn ei chanol. Mae hwn yn fan perffaith ar gyfer sgwrs gynnes gyda'ch cymdeithion. Gyda'r ffenestri hynod uchel (o'r llawr i'r nenfwd), byddwch bron yn byw y tu mewn i bortread naturiol gyda'r olygfa wledig o'ch cwmpas.

Castell Tully

Adeiladwyd yn 1612, Tully Castle yn gastell wedi'i atgyfnerthu a adeiladwyd ar gyfer dyn Albanaidd o'r enw Syr John Hume a oedd yn adnabyddus am ei hanes treisgar. Amgylchynwyd y castell gyda 4 tŵr cryf i'w warchod. Yn bwysicaf oll, bu gwrthryfel yn 1641 a oedd wedi ei ddiweddu’n drasig a gwaedlyd trwy farwolaeth 60 o wragedd a phlant yn ychwanegol at 15 o ddynion. Digwyddodd hynny pan ildiodd y foneddiges Hume feddwl a fyddai'n arbed bywydau pobl ddiniwed yn ystod y gwrthryfel ond digwyddodd cyflafan ar ddydd Nadolig. Saif y castell ar arfordir Lough Erne Uchaf. Mae'r arddangosfa yn y castell yn adrodd ei hanesion.

Castell Monea

Castell Monea, Fermanagh

Gyda'i arddull a'i ddyluniad Albanaidd unigryw, adeiladwyd Castle Monea yn Sir Fermanagh yn 1618. Perthynai y castell i wr o'r enw Malcolm Hamilton.Ar ben hynny, mae gan y castell ddau dŵr mawr yn sefyll yr ochr arall i'w fynedfa. Adeiladwyd y tyrau i'r pwrpas o'i warchod. Mae'r adeiladwaith yn cynnwys pedwar llawr wedi'u hadeiladu ar siâp hirsgwar. Mae’r corbelau a’r talcenni grisiog ar ben y castell yn cyfoethogi’r arddull Albanaidd go iawn. Ym 1641, cymerodd dwylo Gwyddelig y Castell drosodd. Ar ôl iddo gael ei esgeuluso yn y 18fed ganrif, mae Castell Monea ar agor nawr ar gyfer ymweliadau trwy gydol y flwyddyn ac nid oes angen tâl mynediad.

Castell Crom

Mae ardal Ystad Crom, lle mae Castell Crom, wedi'i leoli. adnabyddus am fod yn faes cadw sylweddol. Mae hynny’n cynnwys tua wyth math gwahanol o ystlumod lleol, ceirw gwyllt, a Bele’r Coed. Adeiladodd dylunwyr Gastell Crom mewn arddull Fictoraidd yn yr 17eg ganrif. Ar ben hynny, mae cael priodas ar thema frenhinol yn freuddwyd i lawer o bobl. Felly i’r rhai sy’n frwd dros y syniad, mae Crom Castle yn un o’r mannau perffaith lle gallwch chi gael priodas arbennig. Mae'r ardal yno hefyd yn lle delfrydol ar gyfer selogion gwersylla. Gallwch hefyd fwynhau picnic cwch neu fynd i bysgota. Yn ogystal â'r castell a'i bwysigrwydd, mae gan ardal Ystad Crom strwythurau hanesyddol gwahanol.

Ynys Devenish, Co. Fermanagh

Ynys Devenish, Co. Fermanagh

Dyma yr ynys fwyaf arwyddocaol yn Sir Fermanagh ar gyfer y gwahanol henebion hanesyddol yno. Mae Ynys Devenish yn gartref i lawer o bwysigion
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.