Olyniaeth: Lleoliadau Ffilm Ffantastig a Ble i Ddod o Hyd iddynt!

Olyniaeth: Lleoliadau Ffilm Ffantastig a Ble i Ddod o Hyd iddynt!
John Graves

Actio rhagorol, cyfarwyddo hypnotig, plot wedi'i fynegi'n dda, a rhai lleoliadau hynod o moethus yr ydym i gyd yn dymuno ymweld â nhw un diwrnod: mae gan y gyfres deledu Succession y cyfan! Ar ôl pedair blynedd o dwf esbonyddol mewn ansawdd a phoblogrwydd, mae Olyniaeth yn dod i ben, ac efallai y byddwn yn darganfod o’r diwedd pwy fydd yn etifeddu ffortiwn a grym Logan Roy?!

Ers ei bennod gyntaf ac mae'r gyfres wedi bod yn rhyfeddol iawn, ac yn gyflym iawn daeth yn flaenwr HBO Max gan adlais o lwyddiant trawiadau adnabyddus y rhwydwaith! Daeth Olyniaeth i'r amlwg pan ddaeth digwyddiadau'r gyfres deledu ffantasi Game of Thrones yn dod i ben, a thra bod pawb yn dyfalu pa sioe fyddai'n dod yn Game of Thrones 'newydd', roedd HBO gyda chwaraewr newydd yn ei le yn fewnol.

Roedd olyniaeth , o’r cychwyn cyntaf, yn llwyddiant ysgubol gyda chynulleidfaoedd a beirniaid fel ei gilydd, yn enwedig yr olaf, sy’n ymddangos fel pe baent yn ei charu mor wallgof ag yr oeddent ond wedi’i wneud gyda theitlau sydd bellach wedi dod yn gyfresi teledu cwlt fel Y Sopranos a Torri Drwg . Mae’r penderfyniad i ddod â rhediad y gyfres i ben gyda’r pedwerydd tymor wedi peri sioc i rai o’r cyhoedd. Fodd bynnag, mae digwyddiadau pedwerydd tymor y sioe hyd yma wedi bod yn bopeth yr oeddem wedi breuddwydio amdano ac ychydig yn fwy!

Mae saga deuluol Succession yn archwilio themâu pŵer a deinameg mewnol clan Roy, dan arweiniad y patriarch Logansaethu. Astudiwyd sawl gwlad, ond trodd Norwy yn berffaith ar gyfer y stori, a ffilmiwyd y sioe mewn sawl lleoliad.

Ffordd Cefnfor yr Iwerydd

Cael ei dathlu fel un o'r llwybrau mwyaf prydferth yn y byd, nid yw'r enwog Atlantic Ocean Road yn Norwy yn ddieithr i'r chwyddwydr. Daliodd y llwybr sylw'r gynulleidfa pan ymddangosodd ym mhenodau cynnar Succession tymor 4.

Mae'r ffordd yn adnabyddus am yr olygfa hela car o ffilm James Bond Na Amser i Farw. Mae'r ffordd 8.3 km yn cysylltu'r tir mawr â bwrdeistref Averøy (israniad gwleidyddol o dalaith) trwy sawl ynys ac ynysig. Mae gyrru ar hyd y ffordd yn brofiad mor wefreiddiol fel y byddai'n rhoi rhuthr adrenalin i chi!

The Romsdalen Gondola & Copa Mynydd Nesaksla

Pwy all anghofio'r golygfeydd rhwng Roman a Kendall wrth iddynt drafod gyda Matsson ar ben mynydd ym mhennod pump? Cafodd y golygfeydd eu saethu ar gopa mynydd Nesaksla, y gallwch chi ei gyrraedd trwy'r Romsdalen Gondola.

Y Romsdalen Gondola yw'r car cebl hiraf yn Norwy. Mae'n gyrchfan adnabyddus i dwristiaid, ac mae'r olygfa o'r brig yn bendant yn ysblennydd! Nid yw'r prisiau'n wallgof o uchel, felly gallwch chi fwynhau taith i'r brig yn hawdd ac efallai hyd yn oed fwynhau pryd o fwyd yn y bwyty ar ben y mynydd a gafodd sylw yn y bennod felwel.

Gwesty'r Juvet Landscape

Yr encil lle mae'r Roys yn aros mewn gwirionedd yw Gwesty hyfryd Juvet Landscape. Mae'r Juvet Landscape Hotel yn un o'r gwestai mwyaf golygfaol yn Norwy ac mae'n debyg yn y byd i gyd. Mae'r ystafelloedd yn debycach i gabanau gyda chynlluniau mewnol arloesol.

Hefyd, roedd y gwesty yn lleoliad ffilmio ar gyfer y ffilm Ex Machina . Mae ystafelloedd go iawn y gwesty i'w gweld yng ngolygfeydd ystafelloedd Rhufeinig a Kendall a'r ystafell lle mae Shiv a Matsson yn cyfarfod hefyd. Gallwch rentu un o'r cabanau hynny a byw profiad unigryw yn edrych dros natur syfrdanol - am y pris iawn, wrth gwrs.

Gudbrandsjuvet

Gudbrandsjuvet mewn gwirionedd yw un o'r atyniadau gorau yn Norwy. Ceunant 20-25 metr o uchder yn Nyffryn Valldal yw Gudbrandsjuvet. Mae'r lle'n cynnig profiad un-o-fath lle cewch chi fwynhau'r byd natur o'ch cwmpas yn wahanol i unrhyw le arall yn y byd, diolch i'r llwybr pren sy'n edrych dros yr ardal gyfan.

Gudbrandsjuvet yw lle'r oedd gan y ddau gwmni eu parti awyr agored ar ôl yr uno. Mae golygfa arall hefyd gyda Kendall a Roman yn sefyll ar y llwybr pren, yn edrych dros y Gudbrandsjuvet.

Er nad yw llawer ohonom yn hapus i ffarwelio â'n hoff sioe, rydym yn ffodus ein bod yn gallu mwynhau rhai o’r lleoliadau ffilmio olyniaeth ac ailymweld â drama Olyniaeth a’n cadwodd ni i gyd ar ymyl einseddi!

(Brian Cox). Mae ei bedwar o blant, Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin), a Connor (Alan Ruck), yn brwydro i ennill rheolaeth ar fusnes y teulu, Waystar Royco. Ond yn bennaf oll, maen nhw'n ceisio ennill yr hyn mae Logan bob amser wedi gwadu iddyn nhw: ei gymeradwyaeth.

Gyda phob tymor newydd, mae crëwr y sioe Jesse Armstrong wedi codi'r bar yn uwch, gan fynd â ni ar daith wyllt y tu mewn i'r byd o Waystar Royco! Ynghyd â’r stori, mae’r sioe byd-trotian hefyd wedi mynd â ni ar daith dywys ar draws tai a lleoliadau hynod o foethus y gallwn ni, yn ffodus i ni, ymweld â nhw mewn bywyd go iawn! Felly, ble mae lleoliadau ffilmio Olyniaeth y gallwch chi ymweld â nhw? Gadewch i ni ddarganfod!

Castell Oheka, Efrog Newydd

Yr Afal Mawr yw lle mae’r rhan fwyaf o’r ffilmio’n digwydd ers i’r clan Roy a’u busnes cyfryngau ymgartrefu yn y ddinas. Felly, nid yw'n syndod bod y rhan fwyaf o'r saethu mewn hen Gotham. Dros y blynyddoedd, mae'r sioe wedi bod yn fywiog yn Efrog Newydd gyfan; a dweud y gwir, mae bron pob un o dirnodau Efrog Newydd wedi gwneud ymddangosiad yn y sioe erbyn hyn.

O'r nifer o leoliadau a welsom yn nhymor dau, yr un lleoliad a gymerodd ein gwynt yn wirioneddol oedd yr un a wnaethom roedd pob meddwl yn Hwngari! Yn un o'r penodau gorau o Olyniaeth , tymor dau, pennod tri, “Hunting,” mae tîm corfforaethol Waystar Royco yn hedfan i Hwngariar gyfer hela.

Yn y bennod hon y gwelsom yr olygfa enwog ‘Baedd ar y Llawr’ yng nghyfrinfa hela Hwngari. Fodd bynnag, er bod y porthdy'n pelydru naws Pasg Ewrop, mewn gwirionedd roedd yn Gastell Oheka yn Huntington, Long Island, Efrog Newydd!

Adeiladwyd Castell Oheka rhwng 1914 a 1919 gan fuddsoddwr o'r Almaen. o'r enw Otto Hermann Kahn. Yn ôl y sôn, y castell a leolir yn Huntington ar Long Island oedd yr ysbrydoliaeth ar gyfer campwaith Scott Fitzgerald, The Great Gatsby .

Mae’r castell yn un o’r mwyaf yn yr Unol Daleithiau, ac mae’n wedi'i wneud yn gyfan gwbl o ddur a choncrit, felly byddai'n atal tân. Gwnaeth y tîm adeiladu eu gwaith yn iawn, a thros y blynyddoedd, mae'r castell wedi goroesi mwy na 100 o geisiadau am losgi bwriadol!

Yn ogystal â'r castell, mae gan yr ystâd ardd enfawr, terasau dŵr di-rif, a 18-twll cwrs golff, stablau, gerddi llysiau, pwll nofio dan do, llain awyr ar gyfer awyrennau, cyrtiau tennis, ac un o brif dai gwydr preifat y wlad.

Nid olyniaeth yw'r unig boblogaidd gwaith i ddefnyddio’r castell fel lleoliad ffilmio. Defnyddiwyd gerddi cain y castell ar Long Island ar gyfer y tu allan i’r partïon disglair a gynhaliwyd yn ffilm The Great Gatsby’s a gyfarwyddwyd gan Baz Luhrmann.

Heddiw, mae gan y castell westy , mannau digwyddiadau a bwyty y tu mewn. Felly, os ydych chi'n teimlo fel cael blas ar yFfordd o fyw'r Oes Euraidd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael ystafell ar gyfer noson hudolus yn y castell anhygoel hwn.

Y Sied, Efrog Newydd

Lleoliad hudolus arall o Succession y gallwch ymweld â hi yw'r ganolfan ddiwylliant, The Shed, yn Hudson Yards, Manhattan. Dyma lle dathlodd Kendall ei ben-blwydd yn 40 oed yn nhymor tri.

Roedd y Sied ar agor ar gyfer busnes yn 2019, a’r meddyliau gwych y tu ôl i’r berl bensaernïol hon yw’r penseiri Diller Scofidio a Renfro, a gydweithiodd â Rockwell Group. Mae'r Sied yn ofod diwylliannol perffaith ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau celfyddydau gweledol a pherfformiadau.

Ni fydd yn cymryd llawer o amser i chi sylweddoli mai adeilad y ganolfan yw seren y sioe yn sicr; mae dyluniad y gragen yn 170,000 troedfedd sgwâr, a gellir ei dynnu'n ôl neu ei ymestyn trwy olwynion ynghlwm diolch i ddefnyddio technoleg craen diwydiannol.

Gwesty'r Plaza, Efrog Newydd

> Os yw cyfres yn cael y rhan fwyaf o'i saethu yn digwydd yn Ninas Efrog Newydd, yna mae'r Plaza eiconig yn sicr o wneud ymddangosiad! Yn Olyniaeth , tymor tri, pan fydd y teulu Roy yn mynd i ddigwyddiad gwleidyddol yn Virginia, mae'r holl gyfarfodydd gyda darpar ymgeiswyr arlywyddol yn cael eu saethu mewn gwirionedd yn rhai o ystafelloedd mawreddog The Plaza!

Mae'r Plaza wedi bod o gwmpas er 1907; ni chymerodd y gwesty lawer o amser i wneud enw iddo'i hun. Mae'r gwesty wedi bod yn lleoliad ffilmio i lawergweithiau cofiadwy fel Bridal By North (1958) Alfred Hitchcock, Scent of a Woman (1991), a phwy all anghofio Home Alone 2!

Ymweliad i'r Plaza yn hanfodol i unrhyw un sy'n mynd i Efrog Newydd! Os na allwch fforddio archebu ystafell, mae rhai gweithgareddau i'w mwynhau o hyd; gallwch fwynhau te ffansi eich hun yn lleoliad y Palm Court neu gael diod yn y lleoliad Champagne Bar yn edrych dros Fifth Avenue a The Pulitzer Fountain. Gallwch hefyd gael pryd o fwyd bendigedig ym mwyty enwog Todd English Food Hall.

Whiteface Lodge, Lake Placid, Efrog Newydd

Yn nhymor dau, pennod chwech, “Argestes”, fel yr oeddem ni i gyd yn rhoi sylw llawn i'r gynhadledd dechnoleg a oedd yn cael ei chynnal, ni allem roi'r gorau i feddwl am y lleoliad rhwd syfrdanol hwnnw a drodd allan i fod yn Whiteface Lodge hardd. Mae'r Whiteface Lodge yn gyrchfan ardderchog ar gyfer y rhai sy'n hoff o chwaraeon gaeaf, o ystyried pa mor agos ydyw i Whiteface Mountain, lle gallwch chi fynd i sgïo neu eirafyrddio.

Mae hanes y gyrchfan yn mynd yn ôl i'r Oes Euraidd, a thra efallai y byddwch chi'n meddwl mae ganddo naws hynafol, mae gan y gyrchfan yr holl lety modern sydd ei angen i wneud eich arhosiad yn un dymunol. Mae yna sba i ymlacio a thraeth preifat lle gallwch fwynhau sawl gweithgaredd neu fwynhau'r dŵr.

Dundee, Scotland

Ffaith hwyliog, Brian Cox, y dawn mawr yn chwarae rhan y patriarch Roy, ganwyd yn Dundee yn yr Alban, ac felly hefyd LoganRoy yn y sioe. I ddathlu pen-blwydd Logan yn 50 oed fel Prif Swyddog Gweithredol, mae'r clan cyfan yn mynd i Dundee, a chawn weld harddwch naturiol Albanaidd ysblennydd!

Ffilmiwyd y sioe mewn gwahanol leoliadau yn y Dundee syfrdanol, a rhai golygfeydd eu saethu yn yr amgueddfa ddylunio V&A Dundee. O ran y gwesty godidog yr arhosodd y teulu Roy ynddo, Gwesty'r Gleneagles, Auchterarder, yr Alban fyddai hwnnw.

Mae'r gwesty yn ddewis delfrydol i unrhyw un sydd am fwynhau cefn gwlad yr Alban yn wirioneddol. Heblaw am y tirweddau naturiol hudolus, mae'r gwesty moethus yn cynnig gweithgareddau amrywiol i'w ymwelwyr eu mwynhau.

Gweld hefyd: Trip Diwrnod bythgofiadwy i Iwerddon o Lundain: Beth Allwch Chi ei Wneud

O ran y V&A Dundee (Amgueddfa Victoria ac Albert), dyma'r amgueddfa ddylunio gyntaf i agor yn yr Alban, a mae'n rhaid ymweld â hi tra yn y wlad. Mae'n bleser pur!

Eastnor Castle, Swydd Henffordd, DU

Yn nhymor un, cafodd Shiv, merch Logan, ei phriodas anffodus mewn lleoliad ysblennydd, fel y Castell Eastnor. Castell Eastnor yw un o gestyll mwyaf golygfaol y DU.

Castell arddull neo-Gothig ym mhentref Seisnig Eastnor, Swydd Henffordd yw'r castell o'r 19eg ganrif, a adeiladwyd yn bennaf rhwng 1811 a 1824 i'r cynllun. y pensaer Robert Smirke ac ar gais y teulu Somers.

Gellir rhentu'r castell tylwyth teg ar gyfer priodasau a digwyddiadau arbennig, ac mae wedi cynnal cannoedd o briodasau, partïon a nifer o ffilmiaudros y blynyddoedd. Fodd bynnag, nid oes rhaid i chi rentu’r castell cyfan i’w fwynhau; gallwch ymweld a gwledda'ch llygaid ar yr ystafelloedd eang a'r cynlluniau mewnol trawiadol.

Tuscany, Italy

Yn nhrydydd tymor y ddrama deuluol HBO Olyniaeth, hanes Logan Roy, ei bedwar plentyn a'u cwmni yn symud dros dro i'r Eidal. Yn ystod yr wythfed bennod, o'r enw Chiantishire, ac yn yr un sy'n dilyn sy'n cloi'r tymor, mae Logan a'i blant yn ceisio - yn ofer - i roi o'r neilltu dros dro eu gwahaniaethau dros reolaeth Waystar-Royco, y cawr adloniant a chyfryngau y maent yn berchen arno ac yn ei gasglu. yn Tysgani ar gyfer priodas Caroline, cyn-wraig Logan a mam i dri o'i blant.

Villa La Foce

Croesawyd yr holl westeion i'r ardd Eidalaidd hyfryd o Villa La Foce , preswylfa hanesyddol yn Chianciano Terme yn nhalaith Siena, y mae ei lethrau ysgafn, yn frith o goed cypreswydden a bythynnod, yn gefndir hudolus i'r rhan hon o'r stori, ac ar gyfer unrhyw wyliau cofiadwy!<3

Adeiladwyd Villa La Foce ar ddiwedd y 15fed ganrif, a'i nod oedd gwasanaethu fel man gorffwys i bererinion a masnachwyr a deithiai ar hyd y ffordd brysur hon. Tua 1924, roedd Antonio ac Iris Origo yn byw yno a daeth yn fferm llawn bywyd a gweithgareddau amaethyddol.

Yr ardd, a ddyluniwyd gan Iris ar y cyd â'r pensaer o LoegrYstyrir Cecil Pinsent yn enghraifft berffaith o gyfuniad cytûn pensaernïaeth a thirwedd yr 20fed ganrif rhwng chwaeth a thraddodiadau'r Eidal a Lloegr.

Villa Cetinale

Cynhaliwyd y briodas yn Villa Cetinale , yn Tysgani. Mae'n blasty hyfryd wedi'i leoli ger Ancaiano ym mwrdeistref Sovicille, Siena. Mae Villa Cetinale yn un o'r nifer o leoliadau Eidalaidd a ddewiswyd gan gynyrchiadau ffilm a theledu mawr.

Fe’i hadeiladwyd rhwng 1676 a 1678 ar gais Cardinal Flavio Chigi i gynllun gan Carlo Fontana, disgybl i Bernini, awdur Capel Cornaro sydd wedi dychwelyd i ysblander yn Rhufain ar ôl glanhau a chyfnerthu mawr. gwaith.

Mae gan adeilad Villa Cetinale gynllun daear pedaironglog ac mae wedi'i wasgaru dros dri llawr, wedi'i leoli uwchben teras mawr. Balchder Villa Cetinale yw ei ardd dirwedd Baróc, a ystyrir yn un o'r rhai pwysicaf yn yr Eidal. Mae gan Villa Cetinale, i gyd, dair ystafell ar ddeg sy'n creu gofodau coeth lle mae dillad moethus, gwelyau pedwar poster mawr a chabinetwaith addurniadol yn dilyn ei gilydd.

Argiano

Tra yn yr Eidal, mae Logan Roy yn gosod i fyny ei bencadlys yn Argiano, stad a amgylchynir gan winllannoedd a chypreswydden yn ardal Montalcino.

Argiano yw un o ystadau a selerydd hynaf ardal Montalcino. Mae ganddi fwy na 100 hectar o dir, 52 ohonynt yn winllannoedd allwyni olewydd wedi'u trefnu mewn un corff o amgylch y fila ysblennydd o gyfnod y Dadeni.

Gweld hefyd: El Gouna: Dinas Gyrchfan Boblogaidd Newydd yn yr Aifft

Yn ogystal ag amaeth-dwristiaeth, bydd prif lawr y fila, sy'n edrych dros fryniau Sienese a'r Val d'Orcia, yn cynnal oriel gelf gyda paentiadau o'r Dadeni Sienese, a fydd ar agor, am y tro trwy apwyntiad yn unig, gan ddechrau'n gynnar y flwyddyn nesaf.

Lleoliad Ffilm Olyniaeth 4 Tymor: Norwy

Cyhoeddodd HBO yn swyddogol ddechrau ffilmio ar gyfer y pedwerydd tymor y Olyniaeth boblogaidd yn 2022. Un manylyn a oedd yn taro tant gyda'r gwylwyr oedd y ffaith bod pedwerydd tymor Olyniaeth wedi newid lleoliadau. Symudodd y ffilmio a'r cynhyrchiad cyfan, mewn gwirionedd, i Ogledd Ewrop.

Daeth y trydydd tymor i ben pan feddiannwyd Waystar Royco gan y tycoon technoleg Lukas Matsson, sy'n cael ei chwarae gan Alexander Skarsgård, er mawr sioc iddo. tri o blant, Kendall, Roman a Shiv. Mae pedwerydd tymor yr Olyniaeth yn dod i'r amlwg ar ôl y cliffhanger mawr hwn.

Lukas yw Prif Swyddog Gweithredol Norwy ar gyfer y gwasanaeth ffrydio GoJo. Mae'r tycoon technoleg yn chwarae rhan bwysig iawn yn nhymor pedwar. Dyna pam y bydd popeth yn symud i Norwy, i ddilyn Matsson a’r teulu Roy.

Mae olyniaeth wedi bod yn llwyddiant mawr, a’r cynhyrchydd Scott Ferguson a nododd eu bod wedi dewis symud i Norwy yn union oherwydd ei golygfeydd gwirioneddol ysblennydd, sydd wedi dod yn lleoliad delfrydol ar gyfer
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.