Gwyliau Jamaica: Canllaw i'r 5 Prif Gyrchfan a'r Pethau Gorau i'w Gwneud

Gwyliau Jamaica: Canllaw i'r 5 Prif Gyrchfan a'r Pethau Gorau i'w Gwneud
John Graves

Chwilio am le llawn cyffro a harddwch i dreulio gwyliau? Mae'n amser mynd i Jamaica! A nodwch fy ngeiriau; mae'r cyflwr meddwl a welwch yn Jamaica heb ei ail. Felly dechreuwch gynllunio ar gyfer Gwyliau Jamaica!

Gwlad ynys yn India'r Gorllewin yw Jamaica, y drydedd ynys fwyaf yn y Caribî, ac un o'r ynysoedd trofannol gorau yn y byd i gyd. Mae'n lle hudolus na allwch chi byth gael digon ynddo. Daw'r hud o'i ddiwylliant bywiog ynghyd â'i awyrgylch tawel, cynnes.

Canllaw i'ch gwyliau yn Jamaica yw'r adrannau canlynol; sgroliwch i lawr i ddarganfod!

Amser Gorau i Ymweld â Jamaica

Jamaica yw'r gynhesaf ymhlith ynysoedd y Caribî ac mae'n mwynhau tywydd traeth trwy gydol y flwyddyn. Mae'r tymor glawog yn para rhwng Mehefin a Thachwedd, ac mae stormydd mellt a tharanau a chawodydd trymion yn digwydd yn ystod y tymor. Mae tymor yr haf yn para o fis Mehefin i fis Awst a dyma dymor y corwynt hefyd.

Yr amser gorau ar gyfer gwyliau yn Jamaica yw rhwng mis Tachwedd a chanol mis Rhagfyr pan fo prisiau cyrchfannau a hedfan ar eu hisaf a’r tymor brig heb ddechrau eto. Mae cyfraddau'r haf yr un mor isel, ond bydd y risg o gorwynt o gwmpas. Y tymor teithio brig yw rhwng Ionawr a Mawrth.

Pethau Gorau i'w Gwneud yn Jamaica – Cyrchfan Sandalau Siâp Calon yn Jamaica

Gweld hefyd: Tŵr Galata: Ei Hanes, Adeiladwaith a Thirnodau Rhyfeddol Gerllaw

Ble i Aros yn Jamaica ? 5 Prif Gyrchfan

Negril

Os mai hwn yw eich gwyliau cyntaf ynJamaica, byddai Negril yn lle perffaith i ddechrau. Mae'r llecyn hwn yn cynnwys y traethau gorau yn Jamaica, sy'n berffaith ar gyfer ymlacio yn ystod y dydd a hwyl gyda'r nos.

Mae Negril yn gartref i Seven Mile Beach, un o’r traethau gorau ar y Ddaear, sy’n adnabyddus am ei dyfroedd cynnes, glân a’i donnau ysgafn. Mae'r môr yn Negril fel arfer yn dawel ac yn glir, a dyna pam ei fod yn fan poblogaidd ar gyfer snorcelu a deifio sgwba. Byddwch hefyd yn cael eich tywys gan y Clogwyni Negril syfrdanol sy'n codi 40 troedfedd uwchben y môr.

Ar ben hynny, gellir dod o hyd i nifer o siopau, bwytai, bariau a gwerthwyr bwyd stryd ar hyd strydoedd Negril. Gwnewch yn siŵr nad ydych yn colli un machlud ar eich taith, gan y bydd machlud haul Negril yn ddiamau yn uchel ar eich rhestr o ffefrynnau gwyliau.

Bae Montego

Os ydych yn chwilio gwyliau moethus yn Jamaica, Bae Montego fydd y gyrchfan berffaith i chi. Mae'n gyrchfan fywiog, brysur i dwristiaid ac yn gartref i rai o gyrchfannau hollgynhwysol mwyaf coeth Jamaica.

Mae Bae Montego yn enwog am ei draethau tywodlyd gwyn gwych a chyrchfannau twristaidd poblogaidd fel Parc Morol Bae Montego. Gyda digonedd o bethau i'w gwneud, fel snorcelu, deifio, a golffio, mae Bae Montego yn fan bywiog a fydd yn eich hudo i fentro allan a'i ddarganfod.

Un o'r atyniadau mwyaf i ymwelwyr Bae Montego yw dyletswydd - siopa am ddim. Gallwch ddod o hyd a phrynu prin a drudeitemau mewn siopau di-doll am hyd at 60% yn llai nag y byddent yn ei gostio ar y farchnad agored.

Pethau i’w gwneud yn Jamaica – Rhaeadrau

Ocho Rios

Wedi'i leoli ar arfordir gogleddol Jamaica, mae Ocho Rios yn borthladd mordaith a oedd gynt yn bentref pysgota. Mae’n fan gwyliau hynod boblogaidd i deuluoedd, gan gynnig ystod eang o weithgareddau ac atyniadau i bob aelod o’r teulu.

Bydd teithwyr awyr agored yn dod o hyd i bob pleser yn Ocho Rios oherwydd y teithiau amrywiol y gallant gychwyn arnynt. Mae ganddo lawer o atyniadau gwych, gan gynnwys Dunn's River Falls, Mystic Mountain, Ocho Rios Blue Hole, Dolphin Cove, a'r Afon Wen.

Ddim yn deithiwr awyr agored? Mae Ocho Rios hefyd wedi cael eich cefn. Mae ganddo ddigonedd o gyrchfannau a chyfadeiladau hollgynhwysol moethus sy'n cynnig nifer o amwynderau lle gallwch chi gael eich maldodi'n iawn wrth fwynhau'ch gwyliau i'r eithaf.

Ocho Rios , Jamaica

Kingston

Wedi'i leoli ar arfordir y de-ddwyrain, Kingston yw prifddinas Jamaica a'i dinas fwyaf sy'n addo profiad gwych. Mae digonedd o bethau i'w gwneud a chymaint o ddiwylliant a hanes i'w darganfod yn Kingston.

Nid yw Kingston yn gyrchfan berffaith i’r rhai sy’n chwilio am draethau, ond mae’n berffaith ar gyfer profiad diwylliannol. Dyma'r gyrchfan ddelfrydol i ddod o hyd i weithgareddau diwylliannol a chysylltu â phobl leol. Er bod rhaitraethau o amgylch Kingston, maent yn bennaf heb eu datblygu i lefel twristiaeth.

Mae yna lawer o siopau, tafarndai a bwytai yn agos at y porthladd, sef yr harbwr naturiol seithfed mwyaf yn y byd. Gallwch ddewis o fwytai rhyngwladol a lleol amrywiol i fwyta gyda'r nos. Mae yna hefyd fariau, clybiau a lleoliadau adloniant i wneud eich noson yn gofiadwy. prifddinas Plwyf Portland. Mae'n cael ei hystyried yn eang fel ardal naturiol fwyaf prydferth a digyffwrdd Jamaica sy'n addo gwyliau cyffrous i'w hymwelwyr.

Hwn yw trydydd porthladd mwyaf Jamaica gyda marina pwrpasol lle mae rhai o gychod mwyaf y Caribî i'w gweld yn aml yn docio. Arferai fod yn borthladd mawr a ddefnyddiwyd ar gyfer allforio cnau coco a bananas.

Mae Port Antonio wedi’i fframio gan y Mynyddoedd Glas, sef cadwyn o fynyddoedd mwyaf Jamaica, a bryniau o lystyfiant toreithiog sy’n goleddu i lawr at ymyl y dŵr. Mae hefyd yn gartref i lawer o draethau tywod gwyn meddal a môr glas clir.

Port Antonio, Jamaica

5 Pethau Gorau i'w Gwneud yn Jamaica<4

1) Mynd ar Antur Rafftio Bambŵ

Mae mynd ar rafftio bambŵ yn antur anhygoel ac yn ffordd hamddenol o fwynhau harddwch yr ardal wrth ddysgu am y hanes a diwylliant lleol. Wrth i'r rafft arnofio i lawr yr afon, chiyn teimlo llawenydd, heddwch, a llonyddwch wrth fwynhau'r gwyrddni godidog o amgylch yr afon.

Gallwch fwynhau’r profiad rafftio bambŵ yn Jamaica ar Afon Martha Brae yn Nhrelawny, yr Afon Wen yn Port Antonio, a’r Rio Grande yn Portland.

2) Go Ziplining

Bydd cyflymder ac uchder sipleinio Jamaican yn gwneud i'ch calon rasio. Wrth ichi ddringo i uchelfannau newydd a mynd ar drywydd antur, cymerwch natur drofannol Jamaica a byw mewn cytgord â'r amgylchedd.

Ziplining

Ble i Go Ziplining yn Jamaica?

Mae Jamaica yn gartref i lawer o jyngl a choedwigoedd glaw lle mae ziplining yn cynnig y golygfeydd a'r teimlad gorau. Dyma rai o'r lleoedd gorau i fynd i leinin sip yn Jamaica:

Mystic Mountain

Mae ziplinio yn Mystic Mountain, ger Ocho Rios, yn golygu hedfan dros wyrddni hardd y goedwig law. Mae hefyd yn darparu golygfeydd o'r anhygoel Dunn's River Falls.

Arogl y Nefoedd

Heavens Scent yw un o'r cyrchfannau twristiaid cynharaf yn Jamaica i gynnig ziplining.

Nid yw Ziplining at Heavens Scent yn antur gyffredin o gwbl, gan ei fod yn cynnig un o panoramâu mwyaf syfrdanol Jamaica. Bydd yr antur hon yn mynd â chi trwy gefn gwlad Jamaica, i ffwrdd o'r torfeydd a'r prysurdeb.

> Montpelier

Mae Montpelier yn jyngl ym mryniau St. James, tua 30 munud o Fae Montego. Dyna lle mae'rMae Great River yn rhannu plwyfi Hanover a St. James.

Mae ziplinio yn Montpelier yn eithaf hyfryd a hyfryd oherwydd ei fod wedi'i leoli ar hen blanhigfa. Mae'n cynnig golygfeydd swynol uwchben yr Afon Fawr yn ogystal â'r rhaeadr cudd.

3) Dringo Rhaeadr Afon Dunn

Rhaeadr Afon Dunn yw rhaeadr fwyaf ac enwocaf Jamaica. Mae'n atyniad byd-enwog ar yr ynys, yn enwog am ei haenau rhaeadru. Mae hefyd yn un o’r ychydig raeadrau trafertin yn y byd ers iddo wagio i’r môr ar Draeth Afon Little Dunn.

Mae llawer o weithgareddau i’w gwneud yn Dunn’s River Falls. Er enghraifft, gallwch chi ddringo'r rhaeadr neu fynd i heicio. Gallwch hefyd fynd am dro yn y pyllau naturiol neu ymlacio ar y traeth anhygoel.

Mae dwy ffordd i ddringo Rhaeadr Afon Dunn: dringfa sych a dringfa wlyb. Bydd y ddringfa sych yn mynd â chi i fan sy'n agos at y brig trwy lwybr sy'n rhedeg wrth ymyl y rhaeadr. Mae'n opsiwn da os nad ydych chi eisiau gwlychu. Bydd y ddringfa wlyb yn mynd â chi i'r brig yn syth drwy'r rhaeadr trwy gerdded trwy'r dŵr. Mae'r ddau lwybr dringo yn gyffrous ac yn bleserus, ond dim ond trwy'r ddringfa wlyb y gallwch chi gyrraedd y copa.

Rhaeadr Afon Dunn

>4) Ymweld ag Amgueddfa Bob Marley

Amgueddfa Bob Marley oedd cartref y chwedl reggae Bob Marley yn gynharach. Mae’n llawn atgofion a chofion sy’n anrhydeddu Bob’sbywyd a gyrfa fel cerddor medrus o Jamaica.

Mae'r amgueddfa'n cynnwys y prif dŷ, theatr, neuadd arddangos, siopau anrhegion, a'r One Love Café. Er mwyn cynnal dilysrwydd, mae pob un o'r ystafelloedd gwreiddiol wedi'u cadw fel ag yr oeddent pan oedd Bob yn byw yn y tŷ.

Yn ystod eich taith, gallwch ddod o hyd i ystafell wely Bob, ei stiwdio recordio bersonol, a'i hoff wisgoedd, a'u hedmygu. Gallwch hefyd weld ei Wobr Llwyddiant Oes Grammy yn ogystal â chasgliad sylweddol o gofnodion aur a phlatinwm y mae wedi'u casglu o bob rhan o'r byd.

Amgueddfa Bob Marley, Kingston, Jamaica

5) Ewch ar Fordaith Nos drwy'r Lagŵn Llewychol Hudolus

Mae miliynau o ficro-organebau bioymoleuol sy'n digwydd yn naturiol yn tywynnu wrth gael eu cyffwrdd mewn bae goleuol neu fiooleuol. Yn ystod y dydd, maent yn anweledig, ond yn y nos, mae'r dŵr yn tasgu yn achosi llewyrch glas rhyfedd.

Gweld hefyd: 20 Peth i'w Gwneud yn Hurghada

Mae yna ychydig o faeau bioluminescent yn y byd, a chredir mai Lagŵn Goleuo Jamaica yw'r mwyaf a'r disgleiriaf ymhlith pawb. Felly, mae'n un o brif atyniadau Jamaica. Fe'i lleolir yn Falmouth, hanner ffordd rhwng Bae Montego ac Ocho Rios.

Un o'r profiadau na ddylech ei golli yn Jamaica yw mynd ar daith cwch nos i'r Lagŵn Llewychol ac edmygu'r swyn naturiol. Mae hefyd yn ddiogel nofio mewn dŵr bioluminescent, felly peidiwch â cholli'r dip.

Ceisiwch gynllunioeich taith ar noson dywyll oherwydd gwelededd sydd orau pan mai'r awyr yw'r duaf. Mae cychod yn gadael o'r dociau ym mwyty “Glistening Waters” bob nos ar ôl iddi dywyllu.

Gwyliau’r Dream Jamaica

Rydym wedi rhannu’r pethau mwyaf poblogaidd i’w gwneud yn Jamaica – y pethau i’w gwneud a’u gweld sy’n rhaid i chi eu hystyried os ydych yn archebu Gwyliau Jamaica yn y dyfodol agos. Gallai gwyliau egsotig eraill i'w hystyried gynnwys ymweld â Honduras, teithio i Nicaragua, neu wrth gwrs, ymweld â Barbados hardd. Mae'r Caribî yn cyflwyno cyfleoedd anhygoel ar gyfer gwyliau unwaith-mewn-oes. Felly, ble sydd ar eich rhestr ar ôl darllen y blog hwn?
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.