Cestyll Chwedlonol yn Iwerddon: Y Gwir y tu ôl i Chwedlau Trefol Iwerddon

Cestyll Chwedlonol yn Iwerddon: Y Gwir y tu ôl i Chwedlau Trefol Iwerddon
John Graves

Tabl cynnwys

noson eu priodas yno.

Fodd bynnag, pan feddwodd y milwr o ddathliadau’r dydd, syrthiodd i gysgu yn ystod ei wyliadwriaeth. A ysgogodd y milwyr eraill i'w saethu wrth ei bost, yn unol â'r protocol yn ôl yn y dydd. Ar ôl clywed am farwolaeth sydyn ei gŵr, dyma ei briodferch yn taflu ei hun i’w marwolaeth o un o furiau’r Gaer.

Chwedlau Trefol Gwyddelig bythgofiadwy o Amgylch Cestyll Chwedlonol

Nawr, efallai na fydd y gwirionedd y tu ôl i bob un o'r chwedlau neu'r mythau trefol Gwyddelig hyn byth yn cael ei ddatgelu, ac efallai y byddwn yn meddwl tybed a ydyn nhw'n real mewn gwirionedd. Fodd bynnag, efallai y bydd y mwyaf sinigaidd yn ein plith yn amau ​​hynny’n fawr. Eto i gyd, nid yw hynny'n newid y ffaith bod hanes Iwerddon yn llawn chwedlau trefol a all godi ofn ar hyd yn oed y dewraf ohonom yn ddi-ffraeth.

Ydych chi erioed wedi ymweld ag unrhyw un o'r Cestyll Chwedlonol hyn yn Iwerddon? Byddem wrth ein bodd yn clywed unrhyw straeon sydd gennych.

Hefyd, peidiwch ag anghofio edrych ar flogiau cysylltiedig a allai fod o ddiddordeb i chi: Kilkenny: Myfyrdod Ysblennydd Hanes Iwerddon

Mae gan bob gwlad o gwmpas y byd ei chyfran deg o fythau a chwedlau trefol sydd naill ai’n seiliedig ar ddigwyddiadau bywyd go iawn neu figments o ddychymyg pobl i egluro digwyddiadau gwirioneddol.

Fodd bynnag, nid oes gan yr un wlad gymaint o chwedlau trefol ag Iwerddon. Yn wlad sydd â hanes cyfoethog yn ei rhinwedd ei hun, nid yw Iwerddon yn fyr o chwedlau, o dylwyth teg a gobliaid i straeon ysbryd a swynion brawychus. Os byddwch chi byth yn ymweld â'r wlad hardd hon, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cymryd amser i ddysgu'r straeon chwedlonol y tu ôl i lawer o'i chestyll.

Rydym wedi crynhoi rhai o chwedlau trefol Gwyddelig a chestyll chwedlonol mwyaf diddorol i chi yma, felly darllenwch ymlaen a rhowch wybod i ni beth yw eich barn! <3

Castell Kylemore

Y cyntaf o’r cestyll chwedlonol sy’n cael sylw yn yr erthygl hon yw Castell Kylemore (a elwir hefyd yn Abaty Kylemore). A sefydlwyd ym 1920 ar dir y Fynachlog Benedictaidd yn Sir Galway, Connemara. Cynlluniwyd y castell yn wreiddiol fel cartref preifat i deulu Henry Mitchell, meddyg cyfoethog o Lundain a gwleidydd rhyddfrydol. Sefydlwyd yr abaty ar gyfer Lleianod Benedictaidd a ddihangodd o Wlad Belg yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Wedi'i leoli dim ond awr i ffwrdd o Galway, tywalltodd Harri egni ei fywyd i greu ystâd a fyddai'n arddangos yr hyn y gellid ei gyflawni yn ardaloedd gwyllt anghysbell Connemara . Heddiw mae Abaty Kylemore yn eiddo ac yngyda'u mam, fe dynnon nhw lun y tu mewn i'r castell ac yn ddiweddarach fe sylwon nhw ar olau gwyn rhyfedd a oedd i'w weld yn anesboniadwy yn y tu mewn i'r castell.

Mae ychwanegu hyd yn oed mwy o arswyd i'r castell yn ddigwyddiad rheolaidd arall sy'n parhau i fod dan do mewn dirgelwch hyd y dydd hwn. Yn ystod y nos, a thra bod Tŵr y Parêd wedi’i gloi i ymwelwyr allanol, mae cownter electronig sydd wedi’i osod wrth y tŵr yn parhau i gyfrif hyd at gant o ymwelwyr.

Mae’n werth nodi bod y tŵr yn arfer gwasanaethu fel dwnsiwn lle mae llawer wedi cael eu carcharu cyn marw. Bellach yn fan cychwyn ar gyfer taith y castell.

Llwybr Gwrachod y Fonesig Alice Kyteler

Digwyddiad hanesyddol enwog arall a ddigwyddodd yn y castell, yn enwedig ar safle’r tŵr . A oedd achos llys gwrach y Fonesig Alice Kyteler, y dywedir mai dyma’r achos llys gwrach cynharaf a gofnodwyd yn y byd.

Ar ôl priodi am y pedwerydd tro, codwyd amheuon ynghylch marwolaethau sydyn ac annhymig tri gŵr blaenorol y Fonesig Alice. Ysgogwyd y cyhuddiadau yn ei herbyn ymhellach gan dystiolaethau ei phlant ei hun.

Cyhuddodd plant ei phedwerydd gwr hi hefyd o geisio gwenwyno eu tad. Bu ei phrawf yng Nghastell Kilkenny yn 1324. Tra y cyfaddefodd ei gwas Petronella i ddewiniaeth a dewiniaeth ar ôl cael ei harteithio a'i llosgi wrth y stanc, dywedir bod y FonesigFfodd Alice i'r DU, ac nid oes cofnod ohoni ers hynny.

Mae tŷ'r Fonesig Alice bellach ar agor i ymwelwyr, a mynnai rhai ohonynt eu bod wedi gweld ei hysbryd yn crwydro o gwmpas ar adegau.

Ysbryd honedig arall y dywedir ei fod yn byw yng Nghastell Kilkenny yw'r Fonesig Margaret Butler, a oedd yn briod â Syr William Boleyn ac a oedd yn nain ar ochr ei thad i Anne Boleyn, ail wraig Brenin Harri VIII o Loegr. Ers iddi gael ei geni yn y castell, dywedir i'w hysbryd ddychwelyd i'w man geni ar ei marwolaeth.

Castell Shankill

Tŵr Biwtler i ddechrau , Ailadeiladwyd Castell Shankill yn 1708 yn dŷ i'r Frenhines Anne. Mae’r castell a’r gerddi cyfagos ar agor i ymwelwyr a darperir teithiau o amgylch y tiroedd yn rheolaidd i’r cyhoedd. Prynwyd y castell gan Elizabeth a Sieffre Cope ym 1991 ac mae eu merch Sybil wedi adrodd ei phrofiad gyda gweithgareddau paranormal yn ystod ei chyfnod yno.

Hanes Castell Shankill

Adeiladwyd Castell Shankill yn gynnar yn y 18fed ganrif gan y teulu Aylward ac mae eu claddgell yn gorwedd yn y fynwent ar y tir. “Yn y 1700au gosodwyd corff Peter Aylward yn y gladdgell ond cafodd ei weddillion eu dwyn ac ni ddaethpwyd o hyd iddynt.

Yn ôl y chwedl, ni chafodd ei orffwys yn iawn ac mae ei ysbryd bellach yn crwydro'r coridor i fyny'r grisiau oherwydd nid yw byth. mewn heddwch”, eglura Sybil.

Aralldigwyddodd digwyddiad adnabyddus hefyd yn y 1990au pan oedd ffotograffydd Vogue yn gweithio ar sesiwn tynnu lluniau yn y castell, yn enwedig yn yr Ystafell Las. Fodd bynnag, ni allai aros yn yr ystafell yn hir, gan esbonio “Nid aeth i mewn i'r ystafell gan nad oedd am aflonyddu ar yr hen wraig yn y gadair siglo.

Roedd fy mam wedi syfrdanu am nad oedd hen wraig. Roedd yn argyhoeddedig ei fod yn berson go iawn a disgrifiodd y fenyw sy'n cyd-fynd â disgrifiad fy nain. Roedd hi wedi marw ychydig fisoedd ynghynt ac wedi cysgu yn yr ystafell.”

Gweld hefyd: Canllaw i Siwa Salt Lakes: Profiad Hwyl ac Iachau

Castell Huntington

Adeiladwyd un arall o’n cestyll chwedlonol, castell Huntington ym 1625 , a gwyddys ei fod wedi goroesi gorffennol cythryblus yn llawn goresgyniadau a gwrthryfeloedd. Yn naturiol, daw’r castell â’i repertoire ei hun o weithgarwch paranormal a straeon ysbryd. Mae un digwyddiad arbennig o erchyll wedi gadael ei ôl hyd heddiw ar ôl i naw o wrthryfelwyr lleol gael eu dal gan milisia Gogledd Corc ym 1798 a’u crogi oddi ar goed rhodfa’r Castell.

Tir y Castell

Yn wreiddiol roedd y tir yr adeiladwyd y castell arno yn safle abaty o'r 12fed ganrif. Felly dywedir bod gweld mynachod wedi cael eu hadrodd ar y tir. Mae milwyr hefyd wedi cael eu gweld yn yr atig. Dywedir bod ysbryd Esgob Limerick yn aflonyddu ar un o brif ystafelloedd y castell hefyd.

Nid yw gerddi’r castell ychwaith yn ddiogel rhagyr ysbrydion crwydro fel ysbryd Ailish O’Flaherty. Weithiau gwelir gwraig gyntaf yr Arglwydd Esmonde (a sefydlodd y castell) yn cribo ei gwallt hir. Ac yn wylofain wrth iddi alaru ar ei gŵr a'i mab a aeth i'r rhyfeloedd, ac yn disgwyl iddynt ddychwelyd.

Ymysg y Castell

Ymddengys fod ffigwr trasig arall yn aflonyddu ar y castell; y tro hwn mae’n filwr sydd wedi’i glywed yn curo ar ddrws y castell. Fel y dywed y chwedl, roedd y milwr Cromwell yn byw yn yr 17eg ganrif ac wedi cael ei anfon i ysbïo ar y gelyn, felly cuddiodd ei hun yn eu dillad, ond yn anffodus ar ôl dychwelyd, methodd ei gyd-filwyr ei adnabod a'i saethu'n farw ar y golwg.

Castell Naid

Llofruddiaeth, tywallt gwaed a chynllwynion fel arfer yw’r prif elfennau sy’n rhan o unrhyw hanes canoloesol, yn enwedig hanes cestyll chwedlonol. Byddai'n sicr o wneud taith ddiddorol o amgylch y tiroedd yn yr oes sydd ohoni. Mae yna wahanol hanesion pryd y cafodd Castell Naid ei adeiladu mewn gwirionedd, sy'n ychwanegu at ei awyr o ddirgelwch. Ond yn ôl pob tebyg fe’i hadeiladwyd yn 1250 gan deulu O’Bannon.

Erbyn yr 16eg ganrif, roedd Clan O’Carroll wedi meddiannu’r Castell. Ond fe'i dilynwyd gan hanes o ymryson o fewn y teulu ei hun. Arweiniodd cystadleuaeth rhwng y brodyr O’Carroll at lofruddiaeth un ohonyn nhw yn nwylo’r llall yn yr hyn a alwyd bellach fel y “BloodyCapel.”

Rhagor o Hanes y Castell

Mae’n debyg bod y Capel Gwaedlyd hefyd yn cynnwys siambr fechan i mewn drwy ddrws cul a ddyluniwyd yn wreiddiol fel ystafell ddiogel ar gyfer pethau gwerthfawr . Fodd bynnag, dywedir bod yr O'Carrolls wedi defnyddio'r siambr fel dungeon. Lle roedd carcharorion yn cael eu taflu i'r ystafell i farw a'u cyrff yn cael eu gadael i bydru. Darganfuwyd yr arfer afiach ar ddiwedd y 19eg ganrif pan ddarganfuwyd llwythi o esgyrn yn yr ardal.

Daeth Leap Castle yn enwog ar ôl iddo symud i berchnogaeth Jonathan Charles Darby, yr ysgrifennodd ei wraig, Mildred Darby, nofelau Gothig a dal seances yn y castell.

Loftus Hall

Adeiladwyd yn y 14eg ganrif, a dywedir mai Loftus Hall yw un o'r tai bwgan mwyaf poblogaidd yn Iwerddon. Efallai oherwydd sïon hirsefydlog bod y diafol ei hun yn aflonyddu ar y tŷ. Yn ogystal ag ysbryd y ferch ifanc y dywedir iddi ei weld.

Fel y mae'r hanes yn mynd, tra daeth Tottenham i ofalu am y plas yn 1666 tra oedd teulu Loftus i ffwrdd ar fusnes. Aeth Anne, merch ifanc Charles Tottenhams o'i briodas gyntaf gyda nhw.

Castell Haunted Arall

Pan mae'r teulu'n croesawu gwestai annisgwyl a gyrhaeddodd ar long na dociodd ymhell o'u plasty, mae Anne yn sylwi bod gan y dyn dirgel droed cloven. Dywedir i'r dyn ddianc yn sydyn trwy'r to,Gan adael ar ei hôl dwll mawr sydd mewn gwirionedd wedi ei siapio'n debyg iddo.

Yn anffodus, fe wnaeth y ddioddefaint achosi trawma i Anne ifanc a dywedir i'r teulu ei chadw dan glo yn ei hoff ystafell. Mewn cyfrifon eraill, dywedir mai Anne oedd yr un a ddewisodd ynysu ei hun. Arhosodd yn yr ystafell honno nes iddi farw yn 1675.

Er hynny, nid yw'r stori yn aros yno. Credir na ellid byth atgyweirio'r twll a adawodd y gwestai dirgel ar ei ôl yn iawn. Ysbryd merch ifanc, y tybir mai Anne Tottenham oedd hi, a dywedodd twristiaid eu bod wedi cael cipolwg arni yn 2011 pan agorwyd y tŷ i ymwelwyr.

Charles Fort

<16 Cestyll chwedlonol yn Iwerddon: Y Gwir y Tu ôl i Chwedlau Trefol Iwerddon 2

Mae gan chwedl drefol chwedlonol y cestyll sydd wedi'i lleoli yn Charles Fort, Corc, ychydig o dro Romeo a Juliet. Yn ôl y chwedl, mae ysbryd y Fonesig Wen yn aflonyddu ar gestyll chwedlonol Caer Siarl. Gwraig y dywedir iddi ladd ei hun ar ôl i’w gŵr gael ei lofruddio ar noson eu priodas gan ei thad a gyflawnodd hunanladdiad hefyd ar ôl y sioc o golli ei ferch.

Mae llawer, plant yn bennaf, wedi adrodd iddynt weld yr ysbryd yr hon, meddant hwy, sy'n bur gyfeillgar.

Mae hanes arall o'r chwedl yn dweud mai merch leol oedd y briodferch a briododd un o filwyr traed y Gaer. Roedden nhw i fod i warioyn cael ei redeg gan y gymuned Benedictaidd.

Creu’r Castell

Dechreuwyd adeiladu’r breswylfa hon ym 1867 gyda chant o ddynion a phedair blynedd i gwblhau’r gwaith. A gostiodd ychydig dros £29,000. Saif y castell tua 40.000 troedfedd sgwâr ac mae'n cynnwys dros saith deg o ystafelloedd.

Y tu mewn mae ystafell ddawnsio fawr, ystafell biliards, llyfrgell, stydi, ystafell gwn, 33 ystafell wely a llawer mwy. Wedi i Henry Mitchell a'i deulu ddychwelyd i Loegr, gwerthwyd y castell i Ddug a Duges Manceinion ym 1909.

Fodd bynnag, oherwydd dyledion gamblo trwm, bu'n rhaid iddynt hefyd werthu'r eiddo. Ym 1920 prynodd y Lleianod Benedictaidd y tir gyda'r Abaty, y castell a'r gerddi Fictoraidd.

Yn anffodus, ni wnaeth ei statws fel un o'r cestyll chwedlonol a leolir yn Iwerddon ei atal rhag cael ei fomio'n drwm yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf ac yna ailadeiladwyd dim ond diolch i'r gymuned Benedictaidd a rhoddion dinasyddion preifat.

Hanes Castell Kylemore

Cymerodd y lleianod feddiant o Gastell ac ystâd Kylemore ym 1920 am £45,000 . Yn Hanes Castell Kylemore ac Abaty gan Kathleen Villers-Tuthill, mae'r Fam Abades Magdalena Fitzgibbon yn adrodd hanes cyfoethog y castell chwedlonol, “Mae Abaty Kylemore wedi bod yn Dŷ Benedictaidd ers dros bedwar ugain mlynedd.

Adeiladwyd yr Abaty, a fu unwaith yn Gastell tylwyth teg, yn y 19eg ganrif ganMitchell Henry a saif heddiw fel cofeb i ŵr bonheddig a landlord caredig mawr a wariodd y rhan fwyaf o’i ffortiwn ar y stad ac er lles y bobl leol… Wedi’i sefydlu yn Ypres ym 1662, gwnaed ein cymuned yn Dŷ Gwyddelig yn 1684.

Ar gais y Brenin Iago 11, a dan arweiniad y Fonesig Abbess Butler, symudodd y Gymuned i Iwerddon ym 1688. Fodd bynnag, yn dilyn gorchfygiad Iago ym Mrwydr y Boyne ddwy flynedd yn ddiweddarach; dychwelodd y Lleianod i Ypres, lle buont am y 224 mlynedd nesaf…Ers ei ddechreuad, bu Kylemore yn ganolbwynt yng Ngorllewin Iwerddon.

Cenedlaethau blaenorol o Leianod Benedictaidd, y bu Kylemore yn gartref iddynt, wedi ein gadael ag etifeddiaeth o gariad at y lle, ymdeimlad o stiwardiaeth am ei barhad a chydnabyddiaeth o'i unigrywiaeth o ran lleoliad ac atyniad.”

Hanes Pellach o Amgylch y Castell <7

“Mae Kylemore yn werddon o heddwch mewn byd aflonydd ac rydym ni, fel cymuned, yn falch o rannu’r heddwch hwn â phawb sy’n ymweld. Mae’r bywyd Benedictaidd yn cael ei gydbwyso â gweddi a gwaith (Ora et Labora) ac yn yr Abaty rydym yn gwahodd y rhai sy’n dymuno gwneud hynny, i ymuno â ni mewn gweddi.

“Roedd Mitchell Henry yn berson hynod ysbrydol a gall dim ond os gwelwch yn dda iddo wybod bod gan Gymuned Benedictaidd ei chartref bellach yn ei Gastell, yn gweddïo'r Oriau Litwrgaidd, wrth gynnal yr ystâd ac ymgymryd â'r dasg aruthrol oarsylwi ac adfer ei nodweddion treftadaeth naturiol a phwysig niferus.”

Nid yw hanes Kylemore yn rhydd rhag trasiedi o gwbl, gan i dân enfawr gydio yn yr Abaty ym 1959. Yn ôl y Fonesig Abbess Agnes, yr Abaty ieuengaf yn Ewrop yn 36 oed, yn cofio digwyddiadau brawychus y noson dyngedfennol honno, “Rwy’n cofio deffro tua dau o’r gloch y bore, a chlywais sŵn clecian… rhedais i fyny i ystafell gysgu’r ysgol, a galwais y lleian yn cysgu yno a dywedodd wrthi am gael y merched i fyny.

Cawsom hwy allan y ffordd gefn, yr oedd drws yn arwain i'r mynydd yn y cefn. Pe na bai’r drws hwnnw yno byddem i gyd wedi cael ein llosgi. Roedden ni newydd ddod allan mewn cyfnod pan oedd yr ystafell gysgu gyfan yn fflamau.”

Chwedlau'r Castell

Nawr, dyma'r rhan am y chwedl. Dywedir bod ceffyl gwyn hardd yn codi o'r dŵr o flaen yr Abaty unwaith bob saith mlynedd. Yn 2011, honnodd sawl aelod o staff Abaty Kylemore, ar ddiwrnod arbennig o wyntog, eu bod wedi gweld ceffyl gwyn ar wyneb y llyn.

Dim ond ewyn gwyn a godwyd gan y gwynt cryf oedd e, ond y “apparition” yn unig tanwydd y chwedl. Cyfeirir at Kylemore yn aml felly fel “Pol a Capall”, sy’n cyfieithu fel ‘Lle’r Ceffyl’.

Castell Blarney (Cusanwch Maen y Blarney!)

Mae'n rhaid bod pawb wedi clywed yr idiom boblogaidd unwaith neu ddwywaith yn eu hoes, ond ydych chi erioedmeddwl o ble y tarddodd mewn gwirionedd? Efallai mai dyma un o chwedlau trefol mwyaf adnabyddus Iwerddon. Efallai mai’r gaer ganoloesol a leolir yn Country Cork yw un o’r cestyll enwocaf i silio chwedl sydd wedi para am gannoedd o flynyddoedd.

Creu Castell Blarney

Er fe'i hadeiladwyd yn wreiddiol yn y 13eg ganrif, nid oes llawer ar ôl o'r gaer wreiddiol gan iddi gael ei dinistrio ym 1446. Fe'i hailadeiladwyd eto gan Cormac Laidir MacCarthy, Arglwydd Muscry.

Trwy'r hanes, mae Castell Blarney wedi newid yn aml. perchnogion, nes iddo gyrraedd y teulu Jefferyes. Mae disgynyddion teulu Colthurst, perthynas i'r Jefferyes trwy briodas, yn dal i fyw yn Nhŷ Blarney. Wedi'i glymu i'r gaer cyhyd, dywedir os byddwch yn cusanu carreg Blarney, a leolir ar gopa'r castell, wyneb i waered, y byddwch yn derbyn yr anrheg huodledd. Parhawyd y chwedl gan lawer o arweinwyr y byd a ffigurau cyhoeddus sydd wedi cymryd arnynt eu hunain i gymryd y risg bron yn amhosibl, gan gynnwys Winston Churchill, Mick Jagger, Laurel a Hardy,

Diolch byth, mae’r ymdrech a fu unwaith yn hynod beryglus bellach yn un hynod beryglus. wedi'i ddiogelu ychydig yn fwy gan fod y parapet bellach wedi'i osod â chanllawiau haearn gyr a chroesfannau amddiffynnol. Fodd bynnag, nid yw'r ddringfa'n cael ei hargymell o hyd ar gyfer y gwan eu calon nac ar gyfer y rhai âofn uchelder mawr.

Deilliodd y traddodiad yn y 18fed ganrif, er y gall chwedl arall awgrymu ei fod mewn cylchrediad dros gan mlynedd ynghynt na'r hyn a awgrymwyd. Dywedir i’r Frenhines Elizabeth, i mi amddifadu Cormac Teige McCarthy, Arglwydd Blarney, o’i hawliau tir traddodiadol, cyfarfu Cormac, a oedd yn ysu am berswadio’r Frenhines i newid ei meddwl, â hen wraig ar y ffordd a ddywedodd wrtho hynny byddai unrhyw un a fyddai’n cusanu carreg benodol yng Nghastell Blarney yn cael yr anrheg o lefaru huawdl, “Cormac, pan adeiladwyd Castell Blarney, gosodwyd un garreg yn ei lle gan ddyn a ragwelodd na fyddai neb byth yn gallu cyffwrdd â hi eto.

Mwy o Chwedlau o Amgylch Maen Blarney

Os gallwch chi gusanu’r garreg honno, bydd yr anrheg huodledd yn cael ei rhoi i chi.” Aeth Cormac, nad oedd yn adnabyddus fel siaradwr huawdl o gwbl cyn y digwyddiad hwnnw, i berswadio'r frenhines na ddylai gael ei amddifadu o'i dir. Ystyr y gair “blarney,” yw gweniaith neu nonsens medrus, a thybir iddo ddod i ddefnydd ar ôl yr achosion gyda’r Frenhines Elisabeth.

Rhannwyd chwedl Maen Blarney ymhell ac agos, gyda llawer yn credu ei phwerau goruwchnaturiol. Isod mae pyt o'r Washington Post ar y pwerau a roddwyd i Winston Churchill, un o'r nifer sydd wedi wynebu'r ddringfa beryglus er mwyn yr anrheg werthfawr.

Gweld hefyd: Profiadau Na ellir eu Colli yng Ngwlad Belg: 10 Lleoliad Rhyfeddol Gorau i Ymweld â nhw yn ystod Eich Teithiau!

Washington PostSnippet

“Mr. Gŵr cyhoeddus peryglus yw Churchill,

yn ôl yr holl draddodiadau,

> am dalaith y geiriadurwyr dysgedig

bod yr hwn sy'n cusanu Carreg Blarney

wedi ei gynysgaeddu â'r gallu 'i Blarney,'

ac 'i Blarney, ' medden nhw, yw humbug

gyda sgwrs olwynog er mwyn cael y diwedd dymunol….”

  • Washington Post, 28 Gorffennaf 1912

Tarddiad Carreg Blarney

O ran y chwedlau am darddiad y garreg ei hun, wel mae yna ddigonedd o'r rheiny hefyd. Mae un chwedl yn honni mai Gobennydd Jacob oedd Carreg Blarney mewn gwirionedd. Dywedir i’r proffwyd Jeremeia ddod ag ef i Iwerddon, lle daeth yn “Lia Fáil”, sy’n golygu Maen Tynged. Hon oedd y garreg ar y twmpath urddo ar Fryn Tara, lle coronwyd Uchel Frenhinoedd Iwerddon.

Mae myth arall yn honni mai gobennydd gwely angau St. Columba oedd y garreg. Bu farw ar ynys Iona ac wedi ei farwolaeth, symudwyd y garreg i dir mawr yr Alban. Yno y daeth yn Maen Tynged yr Alban.

Cyrhaeddodd y maen ei ffordd yn ôl i Iwerddon yn anrheg oddi wrth Robert the Bruce i Cormac MacCarthy, Brenin Munster, a pherchennog Castell Blarney, wrth i Cormac anfon pum mil o ei wŷr draw i'r Alban i helpu Robert y Bruce i drechu'r Saeson yn Bannockburn ym 1314.

Mae chwedl arall sydd hefyd wedi'i chylchredeg yn eang yn honni bod ydaeth carreg yn ôl i Iwerddon o'r Croesgadau. Mae’r myth hwn yn honni mai “Carreg Ezel” ydyw, y garreg Feiblaidd a guddiodd Dafydd ar ei hôl i ddianc rhag Saul.

Er hynny, mae’r rhan fwyaf o’r chwedlau hyn bellach wedi’u difrïo fel, yn ôl y Gwarcheidwad, Daearegwyr yn y Brifysgol o Amgueddfa Hunterian Glasgow bellach wedi datgelu gwir darddiad y Maen ar ôl astudio sleid microsgop hanesyddol, maent wedi darganfod bod y Blarney yn garreg galch sy'n unigryw yn ddaearegol i'r ardal lle mae wedi'i lleoli.

Classiebawn Castell

Mae gan lawer o gestyll chwedlonol ledled y byd eu straeon ysbryd preswyl eu hunain, ac mae'r rhan fwyaf o'r straeon ysbryd hyn yn deillio o farwolaeth drasig y person y mae ei ysbryd bellach yn aflonyddu ar leoliad dywededig. Mae'r un peth yn wir am Gastell Classiebawn.

Adeiladwyd y plasty Fictoraidd hwn gan Is-iarll Palmerston ar ystâd o tua 10.000 erw ar Benrhyn Mullaghmore yn Sir Sligo. Ehangwyd y castell yn ddiweddarach yn y 19eg ganrif.

Hanes Castell Classiebawn

Mae'r castell, fel llawer o gestyll Gwyddelig eraill, wedi newid perchnogion dros y canrifoedd. Darparodd un o'r perchnogion hyn, Edwina Mountbatten, Iarlles Mount Batten o Burma, ynghyd â'i gŵr, y trydan a'r prif gyflenwad dŵr i'r adeilad.

Marwolaeth drasig yr Arglwydd Mountbatten a esgorodd ar y straeon arswydus o amgylch yr adeilad. castell, fel yr oedd ei long wedi ei chwythu i fyny ganyr IRA yn 1979. Yn ôl y chwedl, mae ei ysbryd yn dal i grwydro neuaddau'r castell, yn methu â chael heddwch o ganlyniad i'w farwolaeth dreisgar a sydyn.

Diddorol hefyd yw nodi mai'r Arglwydd Mountbatten oedd breindal yn ymarferol. Roedd yr uchelwr ymadawedig mewn gwirionedd yn ŵyr i’r Frenhines Victoria, hen ewythr Tywysog Cymru, ac yn Is-reolwr olaf India a chyn Oruchaf Gomander y Cynghreiriaid yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Cyfeiriodd y Frenhines Elizabeth at y digwyddiad trasig yn ystod ymweliad brenhinol ag Iwerddon yn 2011, wrth iddi ddweud bod yr Helyntion wedi “cyffwrdd” â’r teulu brenhinol yn bersonol.

Castell Kilkenny

Wedi'i alw'n un o'r cestyll mwyaf dychrynllyd yn Iwerddon, mae Castell Kilkenny yn bendant yn perthyn i'n rhestr. Wedi'i adeiladu ym 1195 i reoli'r prif ffyrdd ac Afon Nore, mae nifer o ddigwyddiadau trasig wedi digwydd yn y castell trwy gydol ei hanes.

Pan achosodd llifogydd 1763 i Bont Ioan ddymchwel, collodd 16 o bobl eu bywydau a hyd nes bellach mae llawer o ymwelwyr y castell yn mynnu eu bod wedi gweld eu hysbrydion yn ceisio dianc tuag at y castell. Mae'r straeon ysbryd hyn yn cael eu bytholi ymhellach gan reolwyr y castell a hyd yn oed y bobl leol eu hunain sy'n mynnu bod Kilkenny rywsut yn dal eneidiau'r holl bobl a fu farw yn ei eiddo.

Yn 2010, honnodd dau berson ifanc yn eu harddegau eu bod wedi gweld un o'r gweithgareddau paranormal hyn. Tra ar ymweliad â'r castell
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.