Boybands Gwyddelig enwog

Boybands Gwyddelig enwog
John Graves
Mae gan

Iwerddon draddodiad cryf o greu Bandiau Gwyddelig enwog sy'n adnabyddus ledled y byd. O fandiau bois Gwyddelig enwog traddodiadol i fandiau roc a phop, rydych chi'n enwi'r genre ac mae'n debyg bod gennym ni fand llwyddiannus.

Ddim i swnio'n ymffrostgar ond mae'r ynys emrallt wedi creu rhai o'r bandiau a'r gerddoriaeth orau sy'n cael eu caru o gwmpas. y byd. Gan bobl fel U2, Westlife a'r Dubliners; sydd i gyd yn cynnig rhywbeth unigryw gwahanol i amrywiaeth o bobl.

Gallai rhan o lwyddiant Bandiau Gwyddelig fod oherwydd y swyn Gwyddelig hoffus hwnnw ac wrth gwrs y gerddoriaeth wych a wnânt.

Daliwch ati darllen i ddarganfod mwy am y bandiau Gwyddelig enwog rydyn ni'n eu caru.

Bandiau Bachgen Gwyddelig Enwog

Mae gan Iwerddon nifer o fandiau bechgyn sy'n canu genres gwahanol. Rydyn ni wedi casglu rhestr i chi o'r holl fandiau bechgyn rydyn ni'n eu caru:

Y Dulynwyr

Efallai y byddwn ni'n dechrau gydag un o'r Gwyddelod mwyaf annwyl a dylanwadol. bandiau traddodiadol o Iwerddon. Sefydlwyd y band Gwyddelig enwog am y tro cyntaf yn Nulyn yn ôl yn 1962. Yn gyntaf, a elwir yn The Ronnie Drew Ballad Group ar ôl ei aelod sefydlu. Yn y diwedd fe wnaethon nhw ail-enwi eu hunain fel The Dubliners. Gan gymryd yr enw o lyfr yr awdur Gwyddelig enwog James Joyce gyda’r un enw.

Mae’r grŵp wedi gweld llawer o newidiadau trwy gydol eu gyrfa hynod o hanner can mlynedd. Er bod llwyddiant y grŵp wedi canolbwyntio llawer ar ydim hyd yn oed flwyddyn yn ddiweddarach cafodd yr albwm statws platinwm triphlyg yn ogystal â chael eu llwyddiant cyntaf gyda “Zombie”. perfformio'n dda. Llwyddiant nid yn unig yn Iwerddon, ond Canada, America ac Ewrop. Arweiniodd hyn at y 2000au pan ddangoswyd eu pedwerydd albwm ‘Wake up and Sell the Coffee’ am y tro cyntaf gan gyrraedd 46 ar siartiau Americanaidd a Rhif 61 yn y DU, er nad oeddent mor llwyddiannus â’u halbymau blaenorol, roedd galw mawr amdanynt o hyd.

Rhyddhawyd albwm hits mwyaf yn 2002 gan gyrraedd rhif 20 yn y UK Charts a ddilynwyd gan daith Ewropeaidd lwyddiannus. Ar ddiwedd 2003, cyhoeddodd y band y byddent yn gwahanu ffyrdd i ganolbwyntio ar eu gyrfaoedd eu hunain.

Gweld hefyd: 14 o Gwmnïau Awyr Gorau’r Byd ar gyfer Dosbarth Busnes

Ym mis Ionawr 2009, daeth y band Gwyddelig yn ôl at ei gilydd i anrhydeddu Dolores O'Riordan yn dod yn noddwr i Gymdeithas Athronyddol Coleg y Drindod. . Er nad oedd hwn i fod i fod yn ddychweliad swyddogol, yn fuan ar ôl i The Cranberries gyhoeddi taith Gogledd America ac Ewrop. Roedd y daith yn gyfuniad o gerddoriaeth unigol y mae O'Riordans yn berchen arno yn ogystal â chaneuon poblogaidd The Cranberries.

Roedden nhw'n un o'r bandiau Gwyddelig mwyaf llwyddiannus, gan werthu miliynau o albymau, hyd yn oed ar ôl eu chwe blynedd. roedd pobl hiatus yn dal i gyffroi eu cerddoriaeth, gan helpu i'w gwneud yn un o'r bandiau Gwyddelig enwocaf.

Oes gennych chihoff fand o Iwerddon? Rhannwch gyda ni isod!

y prif gantorion Luke Kelly a Ronnie Drew. Mae’r Dulynwyr wedi cynhyrchu llawer o’u llwyddiant o’u caneuon gwerin Gwyddelig egnïol, baledi arddull traddodiadol ac offerynnau cain.

Dubliners Style of Music

Roedd y Dubliners yn adnabyddus am berfformio llawer o ganeuon gwleidyddol ac ar y pryd yn cael eu hystyried yn ddadleuol iawn. Hyd yn oed Darlledwr Gwyddelig Cenedlaethol; Roedd RTE wedi rhoi gwaharddiad ar waith i atal eu cerddoriaeth rhag cael ei chwarae ar eu sianel o 1967 i 1971. Yn ystod y cyfnod hwn cawsant lwyddiant ledled Iwerddon, ond lledaenodd eu poblogrwydd yn gyflym ledled y byd. Yn enwedig yng Ngogledd America, Cyfandir Ewrop a hyd yn oed Awstralia a Seland Newydd.

Cafodd y band Gwyddelig eu llwyddiant cyntaf gyda Seven Drunken Nights ym 1967. Chwaraeodd Radio Caroline, gorsaf môr-ladron y gân yn ddi-baid a helpodd i gyrraedd y deg uchaf yn y siartiau. Gwerthu dros 250,000 o gopïau o’r gân yn y DU yn unig.

Yna fe’u gwahoddwyd i berfformio ar y rhaglen deledu boblogaidd ‘Top of the Pops’. Helpodd hyn i baratoi'r ffordd ar gyfer eu hail record boblogaidd, Black Velvet Band. Roedd y Dulynwyr yn mynd o nerth i nerth, gan lansio eu taith Americanaidd gyntaf ym 1968. Ym 1969 daethant ar frig y rhaglen mewn “Pop Prom” yn y Royal Albert Hall

Ym 1980, dau o aelodau gwreiddiol y band Gwyddelig bu farw; Luke Kelly a Ciaran Bourke. Er ei fod yn ddinistriol, llwyddodd The Dubliners i wellaac ymunodd â band Gwyddelig enwog arall, The Pogues ym 1988. Gyda'i gilydd fe wnaethon nhw greu fersiwn clawr anhygoel o'r gân enwog Irish Rover a oedd yn boblogaidd iawn gyda'r cefnogwyr.

Chwaraeodd y Dubliners ran enfawr wrth ddylanwadu ar lawer cenedlaethau o fandiau Gwyddelig sydd wedi dod ar eu hôl. Hyd yn oed hyd heddiw, mae gwaddol y bandiau yn dal i gael ei glywed trwy gerddoriaeth bandiau ac artistiaid eraill. Heb os, roedd y Dubliners yn un o fandiau Gwyddelig enwocaf y byd.

U2

Nesaf mae’r band roc Gwyddelig llwyddiannus sy’n cael ei adnabod fel U2, a gafodd ei ffurfio hefyd. yn Nulyn yn 1976. Roedd y band yn cynnwys Bono a oedd yn brif leisydd a phrif wyneb y band. The Edge oedd y prif gitarydd a lleisiau cefndir. Yna roedd Adam Clayton yn chwarae'r gitâr fas a Larry Mullen Jr oedd ar y drymiau.

Gan ddechrau i ddechrau gyda cherddoriaeth arddull post-punk, esblygodd arddull y band Gwyddelig drwy'r blynyddoedd ond mae wastad wedi ei adeiladu ar y lleisiau trawiadol Bono. Pwy sydd hefyd wedi cael gyrfa unigol lwyddiannus ei hun.

Dechrau U2

Crëwyd y band Gwyddelig pan oedd yr aelodau dim ond yn eu harddegau yn Ysgol Gyfun Mount Temple . Ar ôl gorffen yn yr ysgol, fe wnaethon nhw chwarae cymaint o sioeau ag y gallent yn Nulyn, gan geisio adeiladu sylfaen o gefnogwyr lleol. Rhyddhawyd eu sengl gyntaf yn Iwerddon yn swyddogol o’r enw “U2:3”, ar frig siart genedlaethol Iwerddon.

O fewn pedwarblynyddoedd roeddent wedi arwyddo'n llwyddiannus gydag Island Records a rhyddhau eu halbwm rhyngwladol cyntaf o'r enw Boy yn 1980. Cafodd yr albwm lwyddiant beirniadol gyda'r Irish and UK Press. Roedd y rhan fwyaf o’r caneuon o fewn yr albwm hwn yn ymwneud â marwolaeth, ffydd ac ysbrydolrwydd a oedd fel arfer yn cael eu hosgoi gan y rhan fwyaf o fandiau roc uchel eu clod. Rhoddodd caneuon fel “Sunday Bloody Sunday” a Pride (In the Name of Love) yr enw da i U2 fel grŵp gwleidyddol a chymdeithasol ymwybodol.

Llwyddiant Rhyngwladol

Y cafodd y band eu blas cyntaf o lwyddiant rhyngwladol gyda’u trydydd albwm, War. Cawsant hefyd eu sengl boblogaidd gyntaf o’r albwm hwn o’r enw ‘New Year’s Day’. Cyrhaeddodd y gân hon rif 10 yn siartiau’r DU gan gyrraedd y 50 uchaf yn siartiau’r UD.

Erbyn yr 1980au, roedd U2 wedi dod yn enwog am eu act fyw wych, a gafodd ei chydnabod gyntaf yn ystod eu perfformiad o Live Aid ym 1985.

Yn gyfan gwbl mae U2 wedi rhyddhau 14 albwm anhygoel ac wedi cael eu hystyried yn un o'r bandiau sydd wedi gwerthu orau mewn hanes. Gwerthu 170 miliwn o recordiau trawiadol ledled y byd. Mae eu llwyddiant hefyd yn cael ei fesur yn y 22 Grammy a gawsant trwy gydol eu gyrfa. Mae hyn yn fwy nag y mae unrhyw fand arall wedi'i gyflawni erioed.

Yn 2005, cawsant eu cynnwys yn swyddogol yn Oriel Anfarwolion Roc a Rôl. Nid yn unig buont yn llwyddiannus trwy gydol eu gyrfa gerddoriaeth ond gwnaethant lawer o waithdros hawliau dynol a chyfiawnder cymdeithasol yn ennill llawer o barch i U2.

Hyd heddiw mae U2 yn dal i wneud cerddoriaeth a theithio o amgylch y byd. Bydd yn mynd lawr mewn hanes fel un o'r bandiau Gwyddelig enwocaf erioed.

Westlife

Nesaf ar ein rhestr o Wyddelod enwog bandiau yw'r band lleisiol pop Gwyddelig poblogaidd Westlife. Mae'n rhaid bod rhywbeth yn y dŵr yn Nulyn oherwydd ffurfiwyd y Band Gwyddelig hwn yno hefyd yn 1998. Dilynasant yn ôl traed bandiau enwog eraill megis Take That a Boyzone.

Dechreuodd stori Westlife yn Sligo am y tro cyntaf wedi hynny. tri o'i aelod; Perfformiodd Kian Egan, Shane Filan a Mark Feehily mewn drama gerdd ysgol gyda'i gilydd. Ar ôl eu llwyddiant ar y llwyfan, penderfynwyd dechrau band gyda'i gilydd o'r enw 'Six as One' yn wreiddiol cyn newid i 'IOYOU' yn ddiweddarach.

Cysylltodd mam Shane Filan â Louis Walsh oedd yn rheolwr llwyddiannus ar y pryd. a dyna sut y cafodd ei gyflwyno i'r grŵp.

Gyda Louis Walsh yn rheolwr arnynt, methwyd â chael y fargen orau erioed o fewn Label Simon Cowell. Dywedodd Cowell wrth Louis fod yn rhaid iddo danio o leiaf dri aelod o'r grŵp. Gan honni bod ganddyn nhw leisiau gwych, ond nhw oedd y “band hyllaf a welais erioed”. Dywedwyd wrth bedwar aelod o'r band na fyddent yn rhan o'r band newydd.

Llwyddiant Cyflym i Westlife

Cynhaliwyd clyweliadau yn Nulyn yn y gobaith o recriwtio dau newyddaelodau. Buont yn llwyddiannus, a'r aelodau newydd oedd Nicky Byrne a Brian McFadden. Ynghyd â’r aelodau gwreiddiol Shane Filan, Kian Egan a Mark Feehily, roedd y band bellach yn gyflawn ac yn cael ei adnabod fel Westlife.

Ar ôl dod o hyd i’r grŵp perffaith o fechgyn i’r band, dim ond rhan o’r llwyddiant oedd hynny, nesa’ nhw gweithio ar greu eu halbwm cyntaf gyda'i gilydd. Yn fuan ar ôl i Westlife ryddhau eu sengl gyntaf o’r enw “Flying Without Wings”. Aeth i mewn i siartiau'r DU yn safle rhif un ym 1999. Nid dyma oedd eich rhyfeddod nodweddiadol gan iddynt ailadrodd y llwyddiant hwn yn ddiweddarach gyda'r caneuon 'Swear it Again' a 'Seasons in the Sun'.

Yna rhyddhaodd y Band Gwyddelig eu halbwm hunan-deitl gyda'r tair cân a mwy. Unwaith eto roedd hyn yn boblogaidd iawn ac roedd y gefnogwr yn gyflym yn tyfu sylfaen cefnogwyr cryf a ffyddlon yn Iwerddon ac Iwerddon.

Westlife yn y '00au

Erbyn y 2000au cynnar, roedd eu halbwm wedi mynd yn blatinwm a llwyddodd Westlife hyd yn oed i gyrraedd America, gan ddynwared Backstreet Boys ac NSYNC, wrth i gefnogwyr addolgar syrthio mewn cariad â’r band Gwyddelig.

Gweld hefyd: 12 Ffeithiau Rhyfeddol Am Gymoedd Brenhinoedd a Brenhinesau

Roedd llwyddo nôl yn y DU yn anhygoel, pedwar ar ddeg o senglau Westlife yn rhif un. Gyda phob albwm newydd, roedden nhw'n tyfu fwyfwy, doedd neb wedi disgwyl iddyn nhw ddod mor boblogaidd mor gynnar yn eu gyrfa. Gyda'u halbymau'n creu tonnau enfawr, dechreuodd Westlife deithio a pherfformio set fyw o amgylch ygwlad.

Fodd bynnag, yn 2003 ynghanol llwyddiant y band, dewisodd un o’r aelodau Brian McFadden, adael yn y gobaith o ddilyn ei yrfa gerddorol ei hun. Wnaeth hyn ddim rhwystro'r band, wrth iddyn nhw barhau i deithio a rhyddhau cerddoriaeth roedd y cefnogwyr yn ei charu.

Yn 2010, rhyddhaodd Westlife eu 10fed albwm stiwdio 'Gravity' a phenderfynodd adael label Simon Cowell Syco, gan ddweud eu bod yn teimlo roedd diffyg cefnogaeth gan y label, na fyddai’n rhyddhau ail sengl o’r albwm. Yna llofnodwyd cytundeb un albwm gyda RCA Records a blwyddyn yn ddiweddarach rhyddhawyd albwm hits mwyaf yn cynnwys rhai o ganeuon mwyaf poblogaidd y bandiau a phedair cân newydd.

Yn 2014, gwnaeth y band Gwyddelig y penderfyniad anodd i torri i fyny, gydag un daith ffarwel olaf wedi'i neilltuo i'r cefnogwyr.

Fodd bynnag, ar ôl seibiant o 5 mlynedd, cyhoeddodd Westlife ddiwedd 2018 y byddent yn dod yn ôl at ei gilydd ac yn cychwyn ar daith fyd-eang. Cefnogwyr hen a newydd cyffrous y band sydd newydd berfformio pum noson wedi gwerthu pob tocyn yn yr SSE Arena yn Belfast, ac sydd â dros 36 o ddyddiadau teithiau o amgylch Ewrop ac Asia.

Ni all llawer o fandiau ddod yn ôl ar ôl cymaint o flynyddoedd o fod i ffwrdd a dal i fod mor boblogaidd, p'un ai ydynt yn bleser euog ai peidio, ni allwch wadu bod Westlife yn un o'r Bandiau Gwyddelig enwocaf.

Llugaeron

Mae’r band Gwyddelig enwog nesaf ar ein rhestr yn un a gafodd lwyddiant ysgubol yn ystod y 90au gyda’u alawon poblogaidd‘Linger’ a ‘Dreams.’ Band roc oedd The Cranberries a ffurfiwyd yn County Limerick yn 1989, yn cynnwys y Prif Ganwr Dolores O’ Riordan, y gitarydd Noel Hogan, y basydd Mike Hogan, a’r drymiwr Fergal Lawler.

Er y byddent yn ystyried eu hunain yn fand amgen, fe welwch genres amrywiol yn eu cerddoriaeth gan gynnwys pop indie, gwerin Gwyddelig a phop roc.

Sut Cafodd y Llugaeron eu Creu

Dewch i ni fynd yn ôl i ddechrau'r Llugaeron, penderfynodd y Brodyr Mike a Noel ffurfio band gyda'i gilydd. Enw’r band newydd oedd ‘The Cranberry Saw Us’ gyda’r prif leisydd Niall Quinn a’r drymiwr Fergal Lawler. Er mai dim ond am flwyddyn oedd Quinn yn y band cyn iddo adael.

Ar ôl bod heb brif leisydd, fe osodon nhw hysbyseb yn y papur bro a dyna sut y daeth o hyd i’r gantores wych Dolores O’Riordan. Gofynnwyd iddi gael clyweliad i un o'u demos presennol a daeth yn ôl gyda fersiwn fras o 'Linger' a fyddai, yn ei dro, yn un o'u trawiadau mwyaf adnabyddus.

Llwyddiant gyda Dolores O'Riordan fel Prif Ganwr

Daeth Dolores O'Riordan yn aelod swyddogol o'r band a rhyddhawyd eu EP cyntaf 'Nothing Left At All', gan werthu tua 300 o gopïau. Daeth ‘The Cranberries’ yn enw swyddogol ar y band wedyn, gan fod ganddo well modrwy iddo na’r un o’r blaen. Recordiodd The Cranberries ail EP demo gyda chaneuon nodwedd Xeric Records'Linger' a 'Dreams' a anfonwyd wedyn ar draws y dŵr i recordio labeli yn y DU.

Bu'r demo newydd hwn yn gymorth i'r band Gwyddelig ennill diddordeb mawr gan rai o'r labeli recordiau mwyaf ym Mhrydain ac yn fuan fe wnaethant arwyddo ag Island Records. Nid oedd llwyddiant yn syth i’r Band Gwyddelig, derbyniodd eu Ep cyntaf gydag Island Records ‘Ansicr’ lawer o adolygiadau gwael gan feirniaid. Creodd hyn densiynau rhwng y band a'u rheolwr ar y pryd 'Pearse Gilmore' ac yn y diwedd fe wnaethon nhw ei ddiswyddo, a chyflogi Geoff Travis fel eu rheolwr newydd.

Gyda rheolwr newydd, aethant yn ôl i'r stiwdio recordio gan deimlo'n llawn cymhelliant a dechrau gweithio ar eu LP cyntaf, yn ogystal â theithio o amgylch y DU ac Iwerddon, i ddod yn adnabyddus yn y sin gerddoriaeth.

Llwyddiant y Band Gwyddelig yn y 90au a'r 00au

0> Nid tan ganol y 90au y gwnaeth y band Gwyddelig farc ar y sin gerddoriaeth, gyda rhyddhau'r sengl gyntaf 'Dreams' ym 1992. Yna daeth eu halbwm hyd llawn cyntaf 'Everybody Else Is Doing It,' Felly Pam Methu'. Daliodd The Cranberries sylw’r cyfryngau gan MTV, yn ystod taith yn cefnogi’r band Suede, a ddechreuodd chwarae eu fideos llawer ar y teledu.

Cyrhaeddodd eu cân ‘Dreams’ a ryddhawyd eto ym mis Mai 1994, rif 27 yn y DU, hefyd yn helpu eu halbwm cyntaf i dyfu yn y siartiau. Ar ddiwedd 1994, ymddangosodd The Cranberries am y tro cyntaf eu hail albwm ‘No Need to Argue’, gan gyrraedd uchafbwynt rhif chwech yn siartiau UDA a
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.