Awdur Gwyddelig Edna O’Brien

Awdur Gwyddelig Edna O’Brien
John Graves
Gweithiau llenyddol O’Brien? Rhowch wybod i ni yn y sylwadau isod!

Os wnaethoch chi fwynhau dysgu am yr Awdur Gwyddelig hwn, mwynhewch fwy o'n blogiau am awduron Gwyddelig enwog:

Awduron Gwyddelig Enwog A Helpodd i Hyrwyddo Gwyddeleg Twristiaeth

Llwyddiant rhyngwladol, enillydd Gwobr PEN, ac awdur hunangofiannol. Mae’r Awdur Gwyddelig Edna O’Brien wedi byw ac ysgrifennu am fywyd hynod. Mae hi’n parhau i syfrdanu, ac yn plesio’r byd gyda’i hysgrifennu dadleuol, ond hardd. Roedd cyn-Arlywydd Iwerddon, Mary Robinson, ar un adeg yn cyfeirio at O'Brien fel “Un o lenorion gorau ei chenhedlaeth”.

Parhewch i ddarllen i ddysgu am fywyd a gwaith llenyddol y nofelydd Gwyddelig adnabyddus Edna O'Brien.<1

Edna O'Brien Bywgraffiad Byr

Ganed Josephine Edna O'Brien ar 15 Rhagfyr 1930 yn Tuamgraney, Swydd Clare. Hi oedd y plentyn ieuengaf, a disgrifiodd ei chartref teuluol fel un caeth a chrefyddol. Yn ferch, cafodd ei haddysg gan Chwiorydd Trugaredd, sefydliad addysgol Catholig. Roedd hi’n casáu ei hamser yma ac yn gwrthryfela yn ei erbyn a rhyddhau hwn mewn cyfweliad: “Crefydd. Rydych chi'n gweld, mi wrthryfelais yn erbyn y grefydd orfodol a mygu y cefais fy ngeni a'm magu iddi. Roedd yn frawychus iawn ac yn holl-dreiddiol.” Oherwydd yr hyn a ddisgrifiodd fel plentyndod “mygu”, daeth Edna O'Brien o hyd i ysbrydoliaeth ar gyfer ei hysgrifennu, gan ei gwneud yn llwyddiant byd-eang.

Fel oedolyn ifanc, priododd Edna yr awdur Gwyddelig Ernest Gebler ym 1954 , a symudodd i Lundain gyda'i gŵr. Daeth y briodas i ben yn 1964, fodd bynnag, roedd gan y pâr ddau fab: Carlo a Sasha.

Ysbrydoliaeth i Ddod yn Awdur

Tra yn LlundainDarllenodd Edna O’Brien T.S. “Introducing James Joyce” gan Elliot, wrth ddarllen hwn dysgodd mai nofel hunangofiannol oedd “A Portrait of the Artist as a Young Man” gan Joyce. Dysgu hyn a barodd iddi sylweddoli ei bod am ysgrifennu, a defnyddio ei bywyd fel ysbrydoliaeth.

Ar ôl hyn, cyhoeddodd ei llyfr cyntaf yn 1960 o’r enw “The Country Girls”. Hon oedd y gyntaf yn ei thrioleg, yr ail nofel yw “The Lonely Girl”, a’r drydedd “Girls in their Married Bliss”. Gwaharddwyd y drioleg hon yn Iwerddon am eu portreadau agos-atoch o fywydau rhywiol ei chymeriadau. Yn 1970 ysgrifennodd nofel yn seiliedig ar ei phlentyndod cyfyngol o’r enw “A Pagan Place”. Dangosir ei chariad at James Joyce yn ei dyfyniad:

Roedd byw gyda’r gwaith a llythyrau James Joyce yn fraint aruthrol ac yn addysg frawychus. Do, deuthum i edmygu Joyce hyd yn oed yn fwy oherwydd ni roddodd y gorau i weithio, roedd y geiriau hynny a thraws-sylweddiad geiriau yn obsesiwn ag ef. Yr oedd yn ddyn toredig ar ddiwedd ei oes, heb wybod mai Ulysses fyddai rhif un llyfr yr ugeinfed ganrif ac, o ran hynny, yr unfed ar hugain. – Edna O'Brien

Edna O'Brien Books

Trwy gydol gyrfa Edna O'Brien fel awdur, mae hi wedi ysgrifennu: 19 nofel, 9 casgliad o straeon byrion, 6 drama, 6 heb fod yn llyfrau ffuglen, 3 llyfr plant, a 2 gasgliad barddoniaeth.

Gallwch chi ddod o hyd i'w rhestr gyfan o lyfrauyma.

Ysgrifennodd Chwaer Edna O’Brien Imelda

Ysgrifennodd Edna O’Brien lawer o straeon byrion ar gyfer The New Yorker. Un o'i darnau mwyaf adnabyddus oedd "Sister Imelda". Fe’i rhyddhawyd yn rhifyn 9 Tachwedd 1981, ac fe’i hail-ryddhawyd yn ei chasgliad o straeon byrion o’r enw “The Love Object: Selected Stories”. Fel llawer o’i darnau eraill, mae “Sister Imelda” yn archwilio rhywioldeb benywaidd. Mae'r stori fer hon wedi'i gosod mewn lleiandy, mae merch ifanc yn y lleiandy yn disgyn i un o'r lleianod, y Chwaer Imelda.

Mae eu cariad yn gyfrinachol ac wedi'i gynnwys mewn nodiadau yn unig, ac ambell gusan. Mae eu cariad yn gwneud eu bywydau o fewn y lleiandy yn oddefadwy, a hyd yn oed yn bleserus. Mewn ymgais i barhau â'u cariad, mae'r Chwaer Imelda yn cael swydd barhaol yn y lleiandy i'r fyfyrwraig ifanc. Mae'r ferch ifanc, yr adroddwr, yn dweud sut mae hi'n penderfynu peidio â chymryd y cynnig hwn. Ar ôl gadael y lleiandy, mae'r cyfathrebu rhwng y ddau yn lleihau'n raddol nes ei bod bron yn anghofio'n llwyr am y Chwaer Imelda, a sut yr effeithiodd arni. Mae ganddi hi, ynghyd â’i ffrind gorau Baba, gyd-ddiddordeb mewn colur, ac yn ceisio denu dynion.

Trwy gydol y stori, mae Edna O’Brien yn dangos agweddau ar ei phlentyndod yr oedd yn ei ddirmygu. Cyfeirir at hanner newyn y myfyrwyr a'r lleianod o'i gymharu â chyfoeth yr eglwys, ac mae'r tartenni yn dangos rhywioldeb gwaharddedig merched. Mae ystumiau’r lleianod o buteinio yn symbol oMerched Gwyddelig yn dioddef, a daw'r stori i ben gyda thrueni'r adroddwr dros Imelda a'i chyd-lleianod wrth iddi ddod i sylweddoli dioddefaint cyffredin merched.

Cymeriadau Chwaer Imelda:

Yr oedd Chwaer Imelda lleian ifanc ac athrawes o fewn y lleiandy

Naradwr: myfyrwraig yn ei harddegau yn y lleiandy

Roedd Baba yn ffrind gorau i'r adroddwr ac yn gyd-fyfyriwr yn y lleiandy

Roedd Mother Superior yn y rheithor yn y lleiandy

A Pagan Place Edna O'Brien

Cyhoeddwyd A Pagan Place yn 1970 fel nofel, ac ym 1972 fe'i haddaswyd i'r llwyfan. Mae’r nofel yn cael ei hadrodd yn yr ail berson ac yn cael ei thraddodi ar ffurf monolog. Mae'r adroddwyr yn dweud wrthym am ferch yn tyfu i fyny yn Iwerddon yn y 1930au-1940au. Mae’r nofel yn portreadu ei bywyd yn Iwerddon, sy’n cael ei ddangos fel un hyfryd ac ofnadwy. Mae'n dilyn ei bywyd o blentyndod i fod yn oedolyn, mae hefyd yn sôn am ddigwyddiadau y tu allan i Iwerddon: Hitler, a Winston Churchhill.

Gweld hefyd: Y Ddraig Tsieineaidd: Datrys Prydferthwch y Creadur Hudolus hwn

Mae'r nofel yn cynnwys llawer o gyfeiriadau at Babyddiaeth, cafodd y plentyn ei Chymun Bendigaid Cyntaf ac ofnai'r Diafol ar lawer. achlysuron. Mae’n pwysleisio sut mae crefydd yn cael ei blethu i fywydau pawb fel mater o drefn. Yn yr un modd, mae hi'n cwmpasu'r syniad bod rhyw yn bechadurus, a dylech chi gael teimladau o euogrwydd. Daw’r themâu hyn i gyd o fywyd Edna O’Brien yn tyfu i fyny yn Iwerddon.

“Gogoniant i’r tad … fel atalnod llawn y geiriau”

Ycyflwynir chwaer y prif gymeriad, Emma, ​​fel ei gwrthwynebydd pegynol. Mae'n beichiogi ac yn cael ei hanfon i Ddulyn i gael y plentyn anghyfreithlon wedi'i fabwysiadu.

Gwlad Edna O'Brien

Edna O'Brien's Country Girl

Ffynhonnell: Flickr, Casto Matanzo

“Country Girl” yw cofiant Edna O’Brien, a gyhoeddwyd yn 2012. Mae’r teitl yn cyfeirio’n ôl at nofel gyntaf O’Brien “The Country Girls” a gafodd ei gwahardd a’i llosgi gan offeiriad ei phlwyf lleol. Mae’r cofiant hwn yn mynd â ni ar fywyd Edna O’Brien, gan ddangos yr ysbrydoliaeth a roddodd ei bywyd i’w llyfrau. Dangosir i ni, yn fanwl, ei genedigaeth, ei phriodas, ei bod yn rhiant sengl, a'i pharti. Cawn hefyd ein cyflwyno i’r bobl y daeth O’Brien ar eu traws trwy ei bywyd: Hilary Clinton, a Jackie Onassis, ar ei theithiau niferus i America.

Adargraffiad o’i nofel o 1965 yw clawr y cofiant hwn “August Is Mis Wicked”, ac enillodd Wobr Ffeithiol Wyddelig yng Ngwobrau Llyfrau Gwyddelig 2012.

“Llyfrau ym mhobman. Ar y silffoedd ac ar y gofod bychan uwchben y rhesi o lyfrau ac ar hyd y llawr ac o dan gadeiriau, llyfrau yr wyf wedi eu darllen, llyfrau nad wyf wedi eu darllen.”

Gweld hefyd: ‘O, Danny Boy’: Telyneg a Hanes Cân Anwyl Iwerddon

“Doedd gen i ddim y galon i ddweud ei bod yn adrodd straeon cariad mawr am y boen a'r arwahanrwydd rhwng dynion a merched.”

“Mae'n amhosibl dal hanfod cariad yn ysgrifenedig, dim ond ei symptomau sy'n parhau, yr amsugniad erotig, y gwahaniaeth enfawr rhwng y amseroedd gyda'i gilydd a'rweithiau ar wahân, yr ymdeimlad o gael eich cau allan.”

Merch

Merch Edna O’Brien

Ffynhonnell: Faber & Rhyddhawyd nofel ddiweddaraf Faber

Edna O’Brien ar 5 Medi 2019, o’r enw “Girl”. Mae eisoes wedi derbyn cryn dipyn o gefnogaeth, ynghyd â llawer o adolygiadau cadarnhaol ac mae'n debyg y bydd y nofel olaf a ysgrifennwyd gan Edna yn 88 oed rhyfeddol.

Stori ddirdynnol am herwgipio yw'r nofel hon. merched gan Boko Haram. Mae wedi'i leoli yng ngogledd-ddwyrain Nigeria, mae'n arswydus, ac yn cael ei hadrodd yn hyfryd! Enw'r ferch y cyfeirir ati yn y teitl yw Maryam, a dilynwn ei thaith wrth iddi gael ei chipio o'i hysgol, yn briod â'r Boko Haram, yn cael plentyn, ac yn dianc gyda'i phlentyn.

Gallwch brynu Edna Nofel ddiweddaraf O’Brien yma ar Amazon.

“Mae pedwaredd nofel ar bymtheg Edna O’Brien yn darlunio’r trawma a wynebodd merched ysgol o Nigeria wrth gael eu twyllo a’u dal gan filwriaethwyr Boko Haram. Nid yw’r hanes amrwd hwn o gaethiwed a dihangfa merch ifanc yn ddim llai na thorcalonnus”. – Orlagh Doherty, RTE

Gwobrau Edna O’Brien

Drwy gydol gyrfa lenyddol O’Brien, mae hi wedi derbyn nifer o wobrau nodedig. Gwnaethpwyd hi hefyd yn Athro Llenyddiaeth Saesneg yng Ngholeg Prifysgol Dulyn yn 2006. Tra bu yma, yn yr un flwyddyn dyfarnwyd iddi Fedal Ulysses. Hi hefyd oedd enillydd Gwobr Pen Gwyddelig 2001. Mae hi wedi creu cymaint o effaith ar y byd ollenyddiaeth y darlledodd RTE raglen ddogfen amdani yn 2012.

Yn olaf, ar 10 Ebrill 2018, fe’i penodwyd yn Fonesig er Anrhydedd Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig am ei chyfraniadau i Lenyddiaeth. Rydym wedi rhestru’n gronolegol yr holl wobrau a enillodd yr awdur Gwyddelig Edna O’Brien am ei gwaith llenyddol:

 • Enillodd “The Country Girls” Wobr Kingsley Amis 1962
 • “A Pagan Place” ennill Llyfr y Flwyddyn 1970 yng Ngwobrau Llyfrau Yorkshire Post
 • enillodd “Lantern Slides” Wobr Lyfrau Los Angeles 1990 am Ffuglen
 • Enillodd “Girl with Green Eyes” y Premio Ginzane Eidalaidd 1991 Enillodd Cavour
 • “Amser a Llanw” Wobr Urdd yr Ysgrifenwyr 1993 am y Ffuglen Orau
 • “House of Splendid Arunation” enillodd y Wobr Ewropeaidd 1995 am Lenyddiaeth
 • 2001 Irish Pen Gwobr
 • 2006 Medal Ulysses o Goleg Prifysgol Dulyn
 • 2009 Gwobr Llwyddiant Oes Bob Hughes mewn Llenyddiaeth Wyddeleg
 • Yn 2010 cyrhaeddodd “Yn y Goedwig” restr fer Llyfr y Degawd Gwyddelig yng Ngwobrau Llyfrau Gwyddelig
 • dyfarnwyd Gwobr Stori Fer Ryngwladol Frank O'Connor 2011 i “Country Girl”, Edna O'Brien's Memoir Gwobr Llyfr Gwyddelig 2012 am Ffeithiol
 • Yn 2018 enillodd Wobr PEN/ Nabokov am Gyflawniad mewn Llenyddiaeth Ryngwladol

Etifeddiaeth yr Awdur Gwyddelig

Drwy gydol yr holl ddegawdau sydd gennym. wrth fy modd yn blaenwr Edna O'Brien-meddwl ac ysgrifennu dadleuol, mae hi wedi dod yn adnabyddus ar draws y byd. Disgrifiodd Philip Roth hi fel: “Y fenyw fwyaf dawnus sydd bellach yn ysgrifennu yn Saesneg”. Disgrifiodd Eimear McBride hi fel un “nid yn unig yn rhoi llais i’r di-lais ond hefyd yn golchi dillad budr Iwerddon yn gyhoeddus” a’i bod “wedi syrthio mewn cariad â dynoliaeth ddofn, hardd ei rhyddiaith”.

Edna O'Brien Dyfyniadau

“Mae’n fwyfwy amlwg y bydd tynged y bydysawd yn dod i ddibynnu fwyfwy ar unigolion wrth i fwgliad biwrocratiaeth dreiddio i bob cornel o’n bodolaeth”

“Dywedir bod hanes cael ei ysgrifennu gan y buddugwyr. Mewn cyferbyniad, gwaith gwylwyr anafedig yw ffuglen i raddau helaeth”

“Rhoddodd Bywyd Cyffredin heibio i mi, ond fe wnes i ei osgoi hefyd. Ni allai fod wedi bod yn unrhyw ffordd arall. Nid yw bywyd confensiynol a phobl gonfensiynol yn addas i mi”

“Ni chysgais. Nid wyf byth yn gwneud pan fyddaf yn or-hapus, neu'n or-anhapus, neu yn y gwely gyda dyn dieithr”

“Nid yw'r Bleidlais yn golygu dim i ferched, Dylem fod yn arfog”

“I Bob amser eisiau bod mewn cariad, bob amser. Mae fel bod yn fforc tiwnio”

Ffeithiau Hwyl

 • Rieni Edna O'Brien oedd Michael O'Brien a Lena Cleary
 • Yn 1979 roedd hi'n aelod o'r panel yn rhifyn cyntaf “Question Time” y BBC, yna yn 2017 daeth, ac mae’n dal i fod yr unig aelod sydd wedi goroesi.
 • Ym 1950 dyfarnwyd trwydded fel fferyllydd iddi

Ydych chi wedi darllen unrhyw un o Edna
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.