7 Peth i'w Gwneud yn Genoa, yr Eidal: Archwiliwch Bensaernïaeth, Amgueddfeydd a Choginio AweInspiring

7 Peth i'w Gwneud yn Genoa, yr Eidal: Archwiliwch Bensaernïaeth, Amgueddfeydd a Choginio AweInspiring
John Graves

Tabl cynnwys

Dywedodd fy ffrind wrthyf fis diwethaf ei bod yn cynllunio gwyliau i'r Eidal. Canmolais hi am wneud penderfyniad gorau ei bywyd. Ond pan siaradon ni am ddinasoedd i ymweld â nhw, atebodd hi, “Roma, Fenis, Fflorens, efallai Milan.” Ac ie, dyna ni.

Dywedais wrthi ei bod wedi anghofio sôn am un o ddinasoedd harddaf yr Eidal, a Genoa yw hi.

Buom yn dadlau am ychydig. Ar ôl llawer o ymchwil i Genoa, fe'i perswadiais i gynnwys y ddinas hon yn ei thaithlen yn y diwedd.

Ar ôl ychydig ddyddiau, derbyniais y neges ganlynol: “Diolch yn fawr iawn am argymell Genoa i mi. Super!"

Fy ffrind ydoedd, ac roeddwn wrth fy modd.

Golygfa anhygoel dros Genoa, yr Eidal

Ac, oherwydd fy mod eisiau i chi gael yr un profiad, byddaf yn dangos i chi yr hyn a ddarganfyddais yn ystod fy ymchwil a pam mae Genoa yn werth ymweld â hi. Bydd y swydd hon yn darparu gweithgareddau cyffrous a chyffrous i chi yn ogystal â phethau hyfryd i'w gwneud yn Genoa, yr Eidal.

Byddaf yn ateb eich holl gwestiynau i fynd i'r ddinas heb gasglu eich perfedd a allai fod yn siomedig. Ac, wrth gwrs, nid yw'n.

Dyma ni.

A yw Genoa yn werth ymweld â hi?

Mae Genoa yn un o drysorau cudd yr Eidal; yn wahanol i ddinasoedd Eidalaidd eraill, nid yw'n cael ei hyrddio gan dwristiaid, yr ydym yn hoffi orau amdano.

Tybiwch eich bod am ddechrau'r sgwrs hon ar ba mor haeddiannol yw Genoa. Iawn, mae gan Genoa drawiadolcyfleustodau, a dim ond lôn gul hir ydyw.

Pethau i'w Gwneud:
 • Ymwelwch â Palazzo Rosso, un o balasau harddaf yr Eidal, gyda'i ffasâd coch llachar wedi'i ddatgodio ag addurniadau. Gyda gwaith celf syfrdanol, hen bethau, a ffresgoau nenfwd lliwgar, mae'r palas yn cynnig taith eithriadol iawn.
 • Cerddwch o amgylch arcedau'r palasau eraill, fel Palazzo Della Meridiana, Palazzo Bianco, a Palazzo Tursi.
 • Gofynnwch am dywysydd taith Saesneg ei iaith i ddarganfod mwy am y straeon hynod ddiddorol am y teulu brenhinol a fu unwaith yn byw yma.
 • Ewch â'ch camera neu gwnewch yn siŵr bod eich ffôn wedi'i wefru'n llawn oherwydd bydd y delweddau yma'n syfrdanol.
 • Dewch yn ôl gyda'r nos pan fydd y goleuadau yn cael eu troi ymlaen i amlygu'r elfennau pensaernïol. Bydd yn rhoi persbectif unigryw i chi ar y strwythur.
Pethau na ddylech eu gwneud:
 • Peidiwch â mynd yno nes eich bod wedi cadarnhau y byddwch yn gallu ymweld â phalasau. Ar ddydd Sadwrn, mae Palazzo Della Meridiana ar agor.
 • Mae’r palasau hyn wedi’u lleoli ar Via XX Settembre ond peidiwch â dod â’ch bagiau siopa yno. Byddai'n anghyfleus cerdded o gwmpas gyda'ch dwylo'n llawn o bethau.
 • Peidiwch â threulio eich holl amser mewn un palas. Mae yna nifer o opsiynau ar gael i chi.

Awgrym Pro: Cyn ymweld â phalasau Via Garibaldi, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio'roriau agor a dyddiau, oherwydd gallant fod ar gau ar gyfer gwaith adfer. Mae'r tymor twristiaeth prysuraf ar foreau yn ystod yr wythnos, yn enwedig yn yr haf.

5- Drifftio ar Gwlff Genoa: Porto Antico

Lleoliad:Calata Molo Vecchio 15 Magazzini del Cotone

Pris: Mynediad am Ddim

Sut i gyrraedd: Taith gerdded 1 munud o safle bws Porto Antico.

Unwaith y byddwch yn gwybod ei bod yn ddinas borthladd, nid yw'n gwneud llawer o synnwyr i adael Genoa heb anelu am Proto Antico neu'r Hen Borthladd. Mae'r llecyn hwn yn gyrchfan brysur i dwristiaid lle gallwch chi wneud mwy na dim ond drifftio ar Gwlff Genoa.

Treulio noson yn Porto Antico, Genoa, yr Eidal

Pam ddylech chi ymweld â Porto Antico?

Y plaza hwn, lleoli yng nghanol Genoa, yn tywynnu drwy'r dydd, gan roi nid yn unig llongau, gweithgaredd masnach, a nodweddion diwydiannol y ddinas ond hefyd darlun cyflawn o sut beth yw bod mewn man cychwyn twristaidd.

Mae Porto Antico yn arwyddocaol oherwydd ei fod yn cysylltu Genoa â phrifddinasoedd glan môr eraill y byd. Fe welwch sawl strwythur nodedig yma. Fel y Bigo, cwt crog crwn a fydd yn mynd â chi hyd at 40 metr, La Biosfera, adeilad gwydr sfferig sy'n tynnu sylw pawb ar ôl iddynt gyrraedd yr harbwr, a fydd yn rhoi mynediad i chi i weithgareddau pleserus wrth ymweld â Porto Antico.

Y canllaw cyffredinol ywcael eich cyfeiriannau cyn mynd i'r acwariwm, lle byddwch chi a'ch teulu yn cael amser gwych yn gweld siarcod, dolffiniaid, riffiau cwrel, manatees, pengwiniaid, a rhywogaethau eraill. Os ydych chi am gymryd seibiant o'r basnau, mae digon o feinciau i gael rhywfaint o orffwys.

Pethau i’w Gwneud:
 • Archwiliwch gychod yr hen arena, sy’n dal mewn cyflwr da.
 • Syrffio Gwlff Genoa ar gwch hwylio i ddod yn agos at yr holl bensaernïaeth forwrol hynafol.
 • Ymwelwch â La Biosfera, yn enwedig os ydych chi'n mynd ar daith deuluol oherwydd gallant gael eu swyno gan yr adar a'r crwbanod sy'n byw y tu mewn. (tua USD 5)
 • Talu $5 am docyn i'r Bigo, sy'n cynnig golygfeydd godidog o Genoa.
 • Os oes gennych chi amser, peidiwch â cholli Acwariwm Genoa, un o acwariwm gorau Ewrop, sydd wedi'i leoli ar ochr chwith y porthladd. (tua USD 32)
Pethau na ddylid eu Gwneud:
 • Mae'n bwysig peidio ag ymweld ag Acwariwm Genoa heb brynu tocyn ar-lein yn gyntaf. Gallwch wastraffu llawer o amser yn aros i'r tâl mynediad gael ei dalu.
 • Peidiwch ag anghofio mynd â’ch plant i Ddinas y Plant ar gyfer gweithgareddau hwyliog.
 • Peidiwch â bod ar frys wrth ymweld â Porto Antico. Mae’n syniad da trefnu diwrnod cyfan i weld yr holl atyniadau yn yr ardal hon.

Awgrym Pro: Mae Amgueddfa Galata, sydd hefyd wedi'i lleoli yn y marina, yn cael ei hargymell yn fawr. Mae'ramgueddfa yw'r un forwrol fwyaf yn ardal Môr y Canoldir. Archebwch docyn sengl ar-lein ar gyfer yr amgueddfa, yr acwariwm, a La Biosfera.

Gallwch hefyd fwynhau swper bwyd môr blasus i gwblhau'r profiad morol.

6- Gad i'r Tonnau Taro Eich Traed: Boccadasse

Lleoliad :
Piccapietra

Pris: Mynediad am Ddim

Sut i gyrraedd yno: Taith gerdded 5 munud o orsaf isffordd Genoa Sturla.

Mae’r dewis arall a gyflwynir yma mor unigryw ei natur os hoffech ddal eich gwynt o deithiau hanesyddol.

Yn gyntaf, wrth gerdded i draeth Boccadasse, fe sylwch yn syth pa mor wefreiddiol yw hi wrth i ddail oren sy'n cwympo frwsio yn erbyn eich traed, yn enwedig os ewch i Genoa ym mis Medi, sef yr amser gorau i daro. i fyny'r ddinas.

Archwiliwch drysorau Boccadasse, Genoa, yr Eidal

Pam ddylech chi ymweld â Boccadasse?

Mae lôn gerdded reit ar y traeth sy'n arwain at Boccadasse cyn i chi ddod yn nes at y traeth. Mae adeilad bywiog gyda phaentiadau byw yn dechrau ymddangos. Ar yr ochr chwith, gallwch brynu rhai diodydd neu fyrbrydau o fariau a bwytai cyn mynd i lawr i fwynhau bwyta tra'n treulio'ch diwrnod ar y traeth.

Bydd mynd ar goll yn y pentref pysgota gwyllt drwy risiau coblog yn ychwanegu gwerth anhygoel at eich ymweliad. Mae'n gymdogaeth heddychlon lle gallwch chi deimlo'n hawdd abond cryf o'r eiliad cyntaf y byddwch chi'n cyrraedd yma.

Y rhan hwyliog, os dewch chi yma yn yr haf, llogwch gwch pysgota gyda'ch ffrindiau a theithio ar donnau Môr y Canoldir. Bydd yn rhoi golwg anochel i chi o'r pentref o'r môr.

Heb sôn am Boccadasse yw'r cyntaf o'r pethau gorau i'w gwneud yn Genoa, yr Eidal ar TripAdvisor. Ac mae’r rhan fwyaf o’r sylwadau yn debyg i, “Am bentref pysgotwr hyfryd. Yn orlawn o hanes, diwylliant ac un o’r pentrefannau harddaf a welais erioed.”

Mwynhewch!

Gweld hefyd: 7 Lle Gorau i Ymweld â nhw Yn Y Lorraine Syfrdanol, Ffrainc!
Pethau i Ddim i'w Gwneud:
 • Dewch i Boccadasse mor gynnar ag y gallwch, yn enwedig yn yr haf. Yn y cyfnos, mae nifer fawr o deuluoedd yn cyrraedd i hawlio llecyn gyda golygfa wych o'r môr.
 • Dringwch i fyny'r llwybrau troellog i fan golygfa gyda golygfeydd godidog o Fôr y Canoldir.
 • Treuliwch eich amser fel Genöe yn bwyta hufen iâ Antica Gelateria Amedeo ar y traeth, neu rhowch gynnig ar iogwrt Eidalaidd , sy'n fyrbryd poblogaidd yma. Gellir rheoli popeth yma, sy'n gwneud dewis ffordd o fwynhau rhywbeth ychydig yn anodd.
 • Ymlaciwch a dadflino ar y traeth, neu dewch â'ch hoff lyfr a diod adfywiol. (Clyd!)
Pethau na ddylid eu Gwneud:
 • Mynd i'r traeth heb wirio rhagolygon y tywydd, weithiau mae'n troi'n wyntog a cymylog hyd yn oed yn yr haf.
 • Osgoi mynd iBoccadasse yn ystod yr wythnos; gallai maint y traffig fod yn rhwystredig, ac efallai na fyddwch yn gallu dod o hyd i le ar y traeth i ymlacio.
 • Peidiwch â chodi eich disgwyliadau nad yw’n draeth eang, ond eto, mae’n werth chweil. Mae'n ddigon eich bod chi'n eistedd yma, gan fwynhau'r machlud hyfryd.

Awgrym Pro: Traeth caregog, yn hytrach na thywodlyd, yw Boccadasse. Cadwch esgidiau neu rywbeth sy'n briodol i'w natur yn eich bag.

7- Ewch â fi i'r Afon.. Neu Fôr: Passeggiata Anita Garibaldi a Nervi

Lleoliad: Nervi

Pris: Mynediad am Ddim

Sut i gyrraedd yno: Taith gerdded 1 munud o orsaf drenau Nervi.

Nid ydych am golli'r olygfa syfrdanol hon tua diwedd eich taith Genoa. Rwy'n teimlo'n well dim ond edrych ar y lluniau o Passeggiata Anita Garibaldi a Nervi. Er fy mod yn byw filoedd o filltiroedd i ffwrdd o'r môr, mae gen i'r teimlad y gallaf ei arogli o fy ystafell. Mae'n ymwneud ag awyrgylch hyfryd, a machlud haul hudolus. A'r rhan orau yw ei fod yn wibdaith sy'n gyfeillgar i'r gyllideb; hyd yn oed os ydych chi am ddifetha'ch hun gyda phryd o fwyd hardd, mae'r cyfraddau'n deg.

Gwirio traeth anhygoel Genoa, yr Eidal gyda'i gychod moethus

Pam ddylech chi ymweld â Passeggiata Anita Garibaldi a Nervi?

Rwy'n gwybod bod ei enw ychydig yn gymhleth. Credwch fi; Ceisiais fy ngorau glas i'w sillafu'n gywir.Ond peidiwch â gadael i'w enw eich twyllo; y lle yma yn gongl o'r nef.

Gadewch i ni ddweud bod Passeggiata Anita Garibaldi a Nervi yn cynnig taith hamddenol, esmwyth a rhad i weld y ddinas. Wedi'i leoli dim ond 10 cilomedr i ffwrdd o ganol Genoa, y trên yw'r opsiwn gorau a mwyaf fforddiadwy. Un o'r parciau hamdden gorau yn yr Eidal, mae'r llecyn hwn yn daith ddelfrydol i deulu neu gyplau.

Ymgom, ymlacio, bwyta bwyd lleol, gorffwys ar y traeth, a hyd yn oed nofio, neu roi cynnig ar hufen iâ ffrwythus yw'r hyn y byddwch chi'n ei brofi wrth fod yn Passeggiata Anita Garibaldi a Nervi. Ac rwy'n meddwl ei fod yn rhoi boddhad. Rwy'n siŵr y byddwch mewn heddwch llwyr tra byddwch yn agosáu at ddiwedd y dydd.

Pethau i'w Gwneud:
 • Rhowch gynnig ar reidiau llawenydd sy'n achosi sgrechian gan sgwteri neu feiciau ar hyd y ffordd dros lan y môr. (doniol).
 • Gallwch fynd i mewn i'r môr, ond gwyliwch eich troed yma, mae rhai cerrig a riffiau môr.
 • Gwyliwch y machlud o'r dref fynydd, profiad unwaith-mewn-oes.
 • Eisteddwch yn un o'r caffis clyd i gael diod neu lansiad, gan gynnig golygfa ysblennydd arall.
 • Crwydrwch o gwmpas Passeggiata Anita Garibaldi a Nervi a cherdded ar hyd y traeth, a phan fyddwch chi'n blino, gorffwyswch ar y traeth.
Pethau i beidio â'u gwneud:
 • Nid yw'n syniad da gwisgo dim byd heblaw esgidiau chwaraeon oherwydd byddwch yn cerdded am gyfnod hir. amserac mae angen bod yn gyfforddus.
 • Peidiwch ag anghofio cadw'r eli haul yn eich bag; gallai'r haul fod yn hynod o boeth yn y bore.
 • Cadwch eich llygaid ar amserlen amser trenau neu fysiau a fydd yn dod â chi yn ôl i Genoa i dreulio'ch amser yn ddoeth yno.

Awgrym Pro: Gan nad ydych chi'n un o'r rhai y mae'n well gennych fod ger y môr ar ddiwrnodau poeth, mae'r lle hwn wedi'i dagu gan ymwelwyr trwy gydol y haf. Fodd bynnag, mae'n well dod yma yn y prynhawn pan fydd pobl yn dechrau mynd.

Peidiwch ag edrych ymhellach; yn lle hynny, darllenwch ein canllaw i'r gwyliau gorau yn yr Eidal . Os ydych chi erioed wedi cael un; bydd angen i chi wybod y wybodaeth hon cyn teithio i unrhyw le.

atyniadau hanesyddol, henebion godidog, llawer o fannau antur, a bwydydd Eidalaidd hyfryd na fyddwch chi'n dod o hyd iddyn nhw yn unman arall.

Mae Genoa hefyd yn adnabyddus am fod ag un o'r porthladdoedd pwysicaf a mwyaf prysur ym Môr y Canoldir, gyda'r strwythur gwydr sfferig syfrdanol hwn.

Ar ben hynny, mae'n lleoliad delfrydol ar gyfer bywyd nos bywiog tra'n aros yn gwbl ddiogel i gerdded o gwmpas. Yn seiliedig ar adolygiadau llawer o dwristiaid, gan gynnwys fy ffrind, mae'r pris ychydig yn is nag mewn trefi Eidalaidd eraill.

Mae'r holl ffactorau blaenorol yn ei gwneud hi'n werth ymweld â Genoa.

Pethau Gorau i'w Gwneud yn Genoa, yr Eidal

1- Peilio o Gwmpas Piazza de Ferrari

Lleoliad: Piazza De Ferrari sequre

Pris: Mynediad am ddim

Sut i gyrraedd yno: Taith gerdded 1 munud o orsaf isffordd De Ferrari.

Yng nghanol y ddinas, mae Piazza de Ferrari wedi dangos y cysylltiad rhwng yr hen dref a chyfleustodau masnachol modern a chwaethus y ddinas a chyfleustodau presennol eraill.

Y lle hwn yw man cyfarfod pob lleoliad ac o ble mae pob stori yn cychwyn.

Sgwâr mwyaf poblogaidd yn Genoa, yr Eidal, Piazza De Ferrari

Gweld hefyd: Dorothy Eady: 5 Ffaith Difyr am y Wraig Wyddelig, Ail-ymgnawdoliad Offeiriades Eifftaidd Hynafol
Pam ddylech chi ymweld â Piazza de Ferrari?

Felly , cymryd i ystyriaeth i basio drwy sgwâr hwn ar gyfer eich cynlluniau yn y dyfodol i ymweld Genoa.

Mae sgwâr Piazza De Ferrari yn cynnig ardal eang i gerddwyr sgwrsio, snapioi ffwrdd, neu dewch â'u coffi a'u prance o gwmpas y lle.

Ffynnon efydd odidog, hynod ddiddorol, mae prif nodwedd Piazza de Ferrari yn sefyll yn falch yng nghanol y sgwâr, lle delfrydol i ymlacio boed yn y bore neu gyda'r nos.

Gallwch eistedd yma ac edmygu'r harddwch ar bob ochr gan fod hen adeiladau hynod fanwl o'ch cwmpas. Un o'r rhain yw Palas y Doge sydd â'r offer i gynnal digwyddiadau a gwyliau diwylliannol mawr.

Mae gan yr ardal hefyd nifer o fwytai sy'n gweini amrywiaeth o fwydydd. Gallwch hefyd brynu pob cofrodd i'ch ffrindiau o'r siopau sydd wedi'u gwasgaru o amgylch Piazza de Ferrari. Peidiwch â phoeni, fel y dywedasom eisoes; mae'r prisiau'n rhesymol.

Dydych chi ddim yn newynog, a dydych chi ddim yn bwriadu prynu unrhyw beth ar hyn o bryd?

Yna, gallwch ddewis un o'r coffi ffasiynol i sipian coffi wrth edrych ar yr olygfa o'r lleoliad awyr agored.

Pethau i’w Gwneud:
 • Ymwelwch â Palazzo Ducale, sy’n Safle Treftadaeth y Byd UNESCO, i weld paentiadau trawiadol a thu mewn rhyfeddol gyda cherfluniau ac addurniadau wedi’u cerfio’n feistrolgar. i wneud eich profiad yn werth pob ceiniog.
 • Os oes angen gweithgaredd am ddim arnoch, gallwch eistedd ar ymyl y ffynnon a chael llawer o hwyl.
 • Yn y nos, mae'r ffynnon yn pefrio â goleuadau hardd, ac mae'r awyrgylch yn dod yn dawel, gan ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfercyplau i dreulio eiliad rhamantus.
 • Siopwch mewn siopau anrhegion cyfagos i ddod o hyd i rywbeth arbennig i'ch teulu.
 • Tynnwch luniau hardd i'w rhannu ar eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol.
Pethau na ddylech eu gwneud:
 • Gwiriwch y tymheredd cyn gadael eich llety os ydych yn ymweld yn yr haf. Gallai'r haul fod yn crasboeth, gan ei gwneud hi'n anodd mwynhau archwilio'r lonydd cefn neu eistedd wrth ymyl y ffynnon.
 • Cadwch allan o Piazza de Ferrari yn y prynhawn oherwydd ei fod yn sgwâr canolog Genoa. Efallai bod y strydoedd yn rhwystredig.
 • Peidiwch â thaflu darnau arian i'r ffynnon; ei gadw'n lân.

Awgrym Pro: Mae’n lle gwych ar gyfer gwibdaith deuluol oherwydd gallant gerdded o gwmpas, rhedeg, neu hyd yn oed reidio eu byrddau hofran i lawr y plaza.

2- Mae Siopa Bob amser yn Syniad Da: Trwy XX Settembre

Lleoliad: Canol Genoa

Pris: Mynediad am ddim

Sut i gyrraedd yno: Taith gerdded 11 munud o reilffordd Genova Brignole, neu fynd ar daith tacsi am 2 funud yn unig.

Dyma’r amser ar gyfer y gweithgaredd gorau erioed, ie, SIOPA!

Gan ehangu i 1 km, mae Via XX Settembre yn cynnig profiad perffaith i gariadon siopa. Gan fod y stryd ychydig yn ogwydd, cadwch lygad ar eich camau wrth archwilio'r gymdogaeth. Byddwch yn darganfod y caffis a’r siopau bwtîc mwyaf diweddar yma, gan ddarparu ar gyfer ystod eang o chwaeth.

Traeth hyfryd Genoa, yr Eidal

Pam ddylech chi ymweld â Via XX Settembre?

Yma, fe welwch yn aml llawer o bobl yn cario bagiau siopa a'u coffi i gynhesu yn y gaeaf neu hufen iâ da i aros yn hydradol yn yr haf.

Nid yn unig stryd fusnes yw hon, ond mae gan bob cornel ei chynllun unigryw ei hun, fel crypts wedi'u paentio mewn du a gwyn. Mae ganddo bensaernïaeth hynafol sy'n wledd odidog i'r llygaid.

Nodwedd anhygoel y daith hon yw, er gwaethaf y ffaith bod y stryd wedi'i leinio â ffasadau hardd a'r brandiau mwyaf mawreddog, nid yw mor orlawn ag ardaloedd siopa eraill.

Mae pob un o'ch synhwyrau wedi'ch swyno, ond nid i'r pwynt o straen.

Oes gennych chi deimlad ei fod ar fin bwrw glaw?

Peidiwch â phoeni; mae cerdded yn y glaw yma yn ffordd wych arall o ymgolli yn y profiad o fod yn Genoa.

Yn ogystal, ynghyd ag oedolion a mentrwyr ieuenctid, gall hyd yn oed plant fwynhau chwarae mewn sawl bwyty gydag ardal i blant, fel Giocolandia a Viale Dei Bambini.

Pethau i'w Gwneud:
 • Ar ôl darllen hyn i gyd am y stryd, y peth pwysicaf i'w wneud yw mynd i siopa.
 • Mae busnesau bach yn gwerthu gwisgoedd traddodiadol a hynafiaethau ochr yn ochr â siopau o safon uchel. Peidiwch â cholli'r cyfle i'w gweld.
 • Gorffwys yn un o'rbwytai sy'n gweini amrywiaeth o fwydydd wrth wrando ar gerddoriaeth dda.
 • Cadwch olwg am arcedau hanesyddol a'r mosaig llawr syfrdanol wrth ymweld â Via XX Settembre.
 • Peidiwch â cholli allan ar gaffis Gelato, sydd ymhlith y goreuon yn yr Eidal.
Pethau na ddylech eu gwneud:
 • Cadwch draw o XX Settembre yn ystod yr wythnos; gallai fod yn fwy gorlawn nag arfer.
 • Ni argymhellir gwisgo sliperi neu esgidiau sawdl uchel. Bydd yn daith gerdded, felly gwisgwch rywbeth sy'n eich gwneud yn gyfforddus.
 • Peidiwch â mynd yno os ydych wedi cael diwrnod hir. Byddech wedi blino'n lân a heb yr egni i archwilio'r ardal. Y peth gorau i'w wneud yw gadael yn gynnar yn y bore ar gyfer Via XX Settembre.

Awgrym Pro: Os ydych yn chwilio am ddylunwyr Eidalaidd i greu eich ffrog un-o-a-fath neu siwt wych fel y gallwch ddod yn ôl adref gyda gwisg bwrpasol wedi'i gwneud yn yr Eidal am bris fforddiadwy, peidiwch â mynd ymhellach na Via XX Settembre.

3- Ymwelwch â golygfa y mae'n rhaid ei gweld Gonea: San Lorenzo

> Lleoliad: Piazza san Lorenzo

Pris: Mynediad am ddim

Sut i gyrraedd yno: Taith gerdded 5 munud o safle bws Corso Aurelio Saffi.

I gael profiad hanesyddol Genoaidd, dylai Eglwys Gadeiriol San Lorenzo fod ar eich rhestr wrth ymweld â Genoa. Mae'r lle hwn yn dod â dilysrwydd ymweld â'r metropolis hwn. Ar ôl diwrnod prysuro deithio sgwâr Piazza de Ferrari, siopa ar Via XX Settembre, neu hyd yn oed fyw'r ffordd o fyw Eidalaidd, bwyta pizza, a chymdeithasu mewn siopau coffi, bydd angen i chi fynd i'r cartref addoli hwn.

Anhygoel Genoa, yr Eidal

Pam ddylech chi ymweld ag Eglwys Gadeiriol San Lorenzo?

Un o'r pethau gorau i wneud yn Genoa, yr Eidal, yw archwilio ochr arall y ddinas, yr ochr grefyddol a hanesyddol.

Bydd Eglwys Gadeiriol San Lorenzo yn cynnig ffeithiau diddorol i chi, neu efallai dim ond clecs, fel canfod bom o fewn yr eglwys. Pam mae strwythur yr eglwys gadeiriol mor wahanol i unrhyw eglwys arall yn yr Eidal, ar wahân i daith gerdded araf a lleddfol, y byddwch chi'n ei chymryd ar ôl profi prysurdeb Genoa.

Mae pensaernïaeth yr eglwys gadeiriol yn gyfuniad o arddulliau. Y peth cyntaf y byddwch chi'n sylwi arno yw'r llew tristaf yn gorwedd o flaen y giât. (Rhyfedd. Ond ciwt!)

Mae'r tu allan yn debyg i dwr cloc, tra bod y tu mewn yn adlewyrchu arddull diwylliant Rwmania.

Yn fwyaf nodedig, Gallwch weld y streipiau du a gwyn hyfryd gyda Steil Gothig trwy gydol pensaernïaeth Genoa, sy'n disgleirio'n llachar y tu mewn i'r eglwys gadeiriol.

Pethau i'w Gwneud:
 • Archwiliwch un o eglwysi cadeiriol mwyaf diddorol yr Eidal a rhowch sylw i'r tywysydd i ddysgu mwy am hanes yr atyniad.
 • Esgynwch i ben y tŵr ac anadlwch yn ddwfn o'ch blaenagor eich llygaid i banorama awyr syfrdanol o Genoa. (Bydd yn gosod USD 6 yn ôl)
 • Mwynhewch olau'r haul yn treiddio drwy'r gwydr lliw ac yn goleuo'r eglwys yn fach i gael profiad hyfryd a thawel. (Wow)
 • Syllu ar y murluniau a'r allorluniau godidog sy'n addurno'r nenfwd. Maen nhw'n mynd i ddweud stori wrthych.
 • Tynnu lluniau o unrhyw beth yr hoffech ei gofio. Mae'n gyfreithiol gwneud hynny yma.
Pethau i’w Gwneud:
 • Peidiwch â gadael yr eglwys heb ymweld â’r amgueddfa. Mae ganddi amrywiaeth o arteffactau deniadol, gwerthfawr sy'n adlewyrchu mawredd yr eglwys Gatholig yn ystod y cyfnod hwn, megis y Fowlen Gysegredig a'r croeshoelion aur a choronau.
 • Osgowch ymweld ag Eglwys Gadeiriol San Lorenzo trwy gydol yr oriau brig, fel arfer yn y prynhawn yn ystod yr haf. Efallai ei fod yn stuffy.
 • Y tu mewn i’r eglwys, peidiwch â mynd yn rhy agos at y brif allor. Weithiau mae ymwelwyr yn cael eu gwahardd rhag mynd i mewn i'r ardal gysegredig hon gan ffens ond cadwch draw oddi wrtho beth bynnag.

Awgrym Pro: Cofiwch fod yr eglwys yn cau bob dydd o 12 p.m. tan 3 p.m., ac amgueddfa'r eglwys yn cau ddydd Sul.

4- Byddwch yn Frenhinol… Byddwch Go Iawn: Ewch i Balasau Garibaldi

2 5> Lleoliad: Piccapietra

Pris: Tua USD 8

Sut i gyrraedd yno: Taith gerdded 5 munud o Via Giuseppe Isffordd Garibaldigorsaf.

Nid yw teimlo fel brenin neu frenhines yn rhywbeth y byddwch yn ei brofi bob dydd. Ond beth am roi cynnig arni os oes gennych y posibilrwydd?

Gyda phob taith unigryw yr ydych ar fin cychwyn arni; byddwch yn y pen draw yn gwneud atgof gwych drwy gydol y gwyliau hyn.

Golygfa o'r awyr dros Genoa, yr Eidal

Pam ddylech chi ymweld â Phalasau Garibaldi?

Heblaw am ei harddwch bythol ddisglair , Roedd Genoa yn llawer mwy cefnog a soffistigedig yn ystod y 15fed ganrif. Dewisodd pob ffigwr a theulu dylanwadol a chyfoethog o'r fath wneud y metropolis godidog hwn yn gartref iddynt.

Ac roedd yn ddewis rhesymol. Wedi'i adeiladu ar glogwyn uwchben y môr, mae Genoa yn cynnig posibiliadau gwylio gwych, ac mae'r tywydd bron yn berffaith bron bob blwyddyn, oherwydd pwysigrwydd ei borthladd.

Dyna pam y gallwch chi edrych ar gasgliad o balasau neu balazzo, fel y mae'r Eidalwyr yn eu galw. Ni ddylech fynd i unrhyw le heb ymweld ac archwilio ei thu mewn a'r tu allan hynod ddiddorol. Saif y casgliad hwn yn y Via Garibaldi, Safle Treftadaeth y Byd arall a restrir gan UNESCO.

Gallwch naill ai fynd am dro i lawr y stryd, gan werthfawrogi'r bensaernïaeth anhygoel ar hyd y ffordd, neu fynd i leoedd yr ydym yn eu hargymell yn fawr os oes gennych ddigon o amser. Credwch fi pan ddywedaf fod trysor y tu mewn.

Ond anghofiwch am lwybrau eang sy'n cynnal gerddi helaeth neu eraill
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.