7 Atyniadau MustVisit yn Muggia, y Dref Ysblenydd ar y Môr Adriatig

7 Atyniadau MustVisit yn Muggia, y Dref Ysblenydd ar y Môr Adriatig
John Graves

Ar ben deheuol yr Eidal, mae'n ymddangos bod yr arfordir yn plygu'n osgeiddig arno'i hun, lle mae'r Muggia syfrdanol, yr unig dref Istriaidd sy'n parhau i fod yn rhan o'r Eidal, yn gorwedd ar Fôr Adriatig. Wrth i chi agosáu at yr harbwr swynol, byddwch chi'n teimlo eich bod chi'n camu i fyd o lonydd cefn troellog a phiazzas clyd. Mae twrio i mewn i'r dafodiaith leol, traddodiadau, ac arbenigeddau coginio hefyd yn datgelu treftadaeth a rennir gyda'r hen ymerodraeth bwerus hon.

Wrth syllu ar y môr, ni all rhywun helpu ond cael eich taro gan y syfrdanol gweld y cerrig Istriaidd newydd a'r tai bywiog sy'n asio'n ddi-dor â gwyrddni toreithiog tirwedd Karst. Yn swatio rhwng yr arfordir swynol saith cilometr ac amrywiaeth fawreddog o fryniau, mae gan y lleoliad hwn olygfeydd syfrdanol sy'n ymestyn ar draws yr Eidal ac Istria.

Sut i Fynd a Beth i'w Wneud

Mae tref fach swynol Muggia yn gorwedd yn rhanbarth hardd Friuli Venezia Giulia. Yr hyn sy'n gwneud y dref hon yn wirioneddol arbennig yw ei lleoliad - dyma'r fwrdeistref fwyaf deheuol yn y rhanbarth ac mae'n eistedd ar y ffin â Slofenia. Os ydych chi’n chwilio am brofiad bythgofiadwy, unigryw, Muggia yw’r lle i fod.

Gyda llu o wasanaethau fferi dyddiol yn gadael o borthladd Trieste, mae cyrraedd y gyrchfan hyfryd hon yn awel. Yr eiliad y byddwch chi'n cychwyn ar y dref fach hynod hon, byddwch chi'n cael eich ysgubo i ffwrdd gan ei phur, adfywiolac amrywiaeth o grisennau blasus.

Mae Gwesty Oasi 4 cilomedr (2.5 milltir) yn unig o Muggia a 3 cilomedr (1.8 milltir) o Trieste. Gellir cyrraedd Gwlff Trieste mewn tua 5 munud mewn car.

Gwely a Brecwast Casa Vegan

Os yw'n well gennych opsiynau gwely a brecwast na gwestai, efallai y byddai'r Gwely a Brecwast hwn yn opsiwn gwell i chi. Yn llety Gwely a Brecwast Casa Vegan, gallwch chi faldodi'ch hun yn llawenydd teithio a chymdeithasu tra hefyd yn cofleidio athroniaeth Dim Gwastraff a moeseg fegan.

Crëwyd y prosiect hwn gyda’r nod fonheddig o ddarparu cymorth i’r amgylchedd ac anifeiliaid. Byddwch yn aros mewn tŷ sy'n hollol ddi-blastig, yn ddiwastraff, ac yn fegan—nid yn unig yn y gegin ond ym mhob agwedd arno. Dewch â'ch ffrindiau blewog gyda chi; mae'n rhoi boddhad mawr gwybod y gallant fynd i mewn am ddim!

Yn ogystal â chyfleusterau canmoliaethus, mae ystafell ymolchi breifat ym mhob ystafell. O ran brecwast, mae'r Gwely a Brecwast yn gweini bwffe brecwast bob bore, a gall gwesteion hefyd ddewis o ddetholiadau fegan hyfryd.

Mae B&B Casa Vegan mewn lleoliad cyfleus dim ond 17 milltir i ffwrdd o dref swynol Portorož a dim ond 9 milltir i ffwrdd o ddinas fywiog Trieste. Dim ond 37 milltir i ffwrdd o'r llety mae Maes Awyr Trieste, rhag ofn eich bod chi'n paratoi ar gyfer eich cyrchfan nesaf.

Os ydych yn mynd i'r Eidal yr haf nesaf, ni ddylech golli'rallure of Muggia, tref hardd a hynod hanesyddol sy'n bendant yn werth ymweld â hi. P'un a ydych chi'n ben ôl y traeth, yn hoff o fwyd, neu'n llwydfelyn hanes, mae'r dref hon wedi rhoi sylw i chi. Gyda’i arfordir hyfryd, bwyd anorchfygol, a threftadaeth ddiwylliannol hynod ddiddorol, mae rhywbeth yma i bawb ei fwynhau.

awyr, golygfeydd godidog, a chyflymder hamddenol bywyd. Mae llawer i'w wneud ac atyniadau i ymweld â hwy yn y lle deniadol hwnnw, megis:

Y Ganolfan Hanesyddol

Y deithlen ddelfrydol a fydd yn yn eich arwain i ddarganfod beth i'w weld yn Muggia dim ond trwy groesi'r Porta di Levante, a elwir hefyd yn “Portizza”, y fynedfa hanesyddol sydd hyd heddiw yn arwain at galon y dref, dafliad carreg o Istria, y gall Muggia ddechrau.

Gan gymryd Via Dante neu gerdded trwy'r “calli”, y strydoedd cul sy'n ffinio â'r tai, byddwch yn sylweddoli'n syth faint mae dylanwad Fenisaidd wedi nodweddu hanes Muggia ac, yn anad dim, pa mor gryf y mae'n dal i fod yn bresennol yn y dafodiaith ac yn y traddodiadau.

Treithiwch eich hun ar daith gerdded bleserus yn y rhwydwaith hwn o lonydd cefn i gael ychydig o luniaeth yn ystod dyddiau poeth yr haf ac, yn bwysicaf oll, i ddarganfod corneli prydferth lle mae planhigion a blodau yn creu caleidosgop hyfryd o liwiau sy'n cyd-fynd yn dda â lliwiau meddal neu llachar waliau tai bach ond tlws Muggia.

Eglwys y Seintiau Ioan a Paul

Os ydych am drochi eich hun yn y gwir awyrgylch sy'n nodi dyddiau'r dref hon, Piazza Marconi yw'r lle perffaith i chi! Mae'r sgwâr hwn, sy'n cynrychioli campiello Fenisaidd nodweddiadol, yn edrych dros ddau o atyniadau pwysicaf Muggia: yr Eglwys Gadeiriol a neuadd y dref.

Mae'rCysegrwyd eglwys gadeiriol, wedi ei chysegru i'r Saint Ioan a Phaul, yn 1263; mae ganddo ffasâd gwych wedi'i orchuddio â slabiau o gerrig gwyn wedi'u haddurno gan y ffenestr ysblennydd siâp rhosyn, y mae cynrychiolaeth y Forwyn gyda'r Plentyn yn ei chanol yn sefyll allan, a chan y cerfwedd uchel sy'n darlunio'r Drindod Sanctaidd gyda'r Seintiau Ioan a Paul.

Mae’r ddwy elfen yma’n cwblhau ac yn addurno’r adeilad hwn ag arddull Gothig Fenisaidd na ellir ei gweld, gan danlinellu unwaith eto’r cysylltiad cryf â Gweriniaeth hynafol Fenis.

Gweld hefyd: Pethau i'w Gwneud yn Port Said

Un awgrym olaf : peidiwch â gadael Piazza Marconi heb dretio eich hun i spritz neu wydraid o win wrth un o'r byrddau niferus sy'n tyrru i'r lle hwn i fwynhau egwyl haeddiannol ac edmygu'r gornel hudolus hon o Muggia o safle breintiedig.

Mandracchio

Ychydig gamau o eglwys y Seintiau mae Ioan a Paul yn sefyll ein hoff le yn Muggia: y Mandracchio, y porthladd mewndirol bychan ond nodweddiadol sy’n ffwlcrwm y pentref pysgota hwn yn edrych dros y bae o'r un enw.

Mae'r tai a adlewyrchir yn ei ddyfroedd a'r cychod bach sy'n dod o hyd i gartref yn rhoi bywyd i ddarlun gwych mewn symudiad parhaus a fydd yn sicr o'ch ennill! Cynhwyswch y Mandracchio ymhlith yr arosfannau ar eich taith i ddarganfod beth i'w weld ym Muggia.

Cyrchfan Marina Porto San Rocco

Ar ôl archwilio'r anhygoelMandracchio o Muggia, ewch am dro braf ar ddociau Cyrchfan Marina Porto San Rocco. Yn y marina haen uchaf hwn, gallwch edmygu cychod hwylio sy'n cyrraedd hyd at 60 metr o hyd.

O’r meinciau sydd wedi’u lleoli ar y dociau concrit, dychmygwch fod ar fwrdd un o’r cychod godidog hyn wrth iddynt redeg ar ddyfroedd clir Gwlff Trieste. Nid yw breuddwydio yn costio dim!

Castell Muggia

Camwch yn ôl mewn amser ac archwiliwch Gastell trawiadol Muggia, caer hirsgwar syfrdanol a adeiladwyd o flociau tywodfaen sgwâr sy'n dyddio'r cyfan. ffordd yn ôl i 1374. Yn sefyll yn uchel uwchben yr hen borthladd swynol “Mandracchio”, mae'r castell hardd hwn yn cynnig golygfeydd syfrdanol a chipolwg ar hanes cyfoethog yr ardal.

Ar ddechrau’r 1900au, diolch i Giacomo de Rossi, gadawodd y castell ei ymddangosiad dirywiedig o blaid ailstrwythuro a arweiniodd at ehangu’r gofodau mewnol a chynnal rhai elfennau nodedig, megis y bylchau ar hyd y murfylchau a'r rhodfeydd patrôl.

Ym 1991 prynodd y cerflunydd Villi Bossi yr adeilad, gan ei drawsnewid yn breswylfa breifat sydd heddiw, diolch i syniad ei deulu, yn gartref i wely bach a, ymhlith pethau eraill. brecwast gyda thair ystafell ar gyfer y rhai sydd am roi cynnig ar y profiad o aros mewn preswylfa hanesyddol.

Yn union am y rheswm hwn, dim ond ar ychydig yn unig y gellir ymweld â'r castellachlysuron, megis yn ystod y dyddiau a gysegrwyd i'r Cestyll Agored yn Friuli Venezia Giulia.

Muggia Vecchia

Ar fryn Muggia Vecchia, fe welwch y Parc Archeolegol, sy'n eich galluogi i ddysgu am hanes y pentref caerog atgofus hwn trwy amrywiol deithlenni a phaneli addysgol. Mae'r parc yn unigryw o'i fath.

Coronir pen y bryn â Basilica Romanésg Santa Maria Assunta, yr unig strwythur a ddefnyddir yn yr ardal. Mae'r eglwys yn cynnig golygfa wych o Ddyffryn Muggia a dinas Trieste. Mae Basilica Santa Maria Assunta hefyd yn brydferth iawn o safbwynt pensaernïol ac artistig.

Mae gan y strwythur trawiadol hwn du allan tywodfaen lleol a thu mewn tri chorff rhyfeddol wedi'i addurno â chasgliad o ffresgoau coeth yn dyddio'n ôl i'r 13eg, 14eg, a'r 15fed ganrif.

Y gweithiau darluniadol yn crewyd yr eglwys gan o leiaf dri phaentiwr gwahanol. Darluniant wahanol rannau o'r Testament Newydd, gan gynnwys hanesion Crist, Tybiaeth Mair i'r nef, y pedwar Efengylwr, a Sant Crìst mawreddog, sef nawddsant y pererinion.

Biblioteca Beethoveniana

Gerl na ddylid ei cholli ym Muggia yw’r Amgueddfa sy’n ymroddedig i’r athrylith Beethoven, ei hanes a’r cyfnod y bu’n byw ynddo. Dychmygwch gerdded i mewn i fyd llawn trysorauoedd yn perthyn i'r cerddor chwedlonol hwn.

Mae’r casgliad preifat hwn yn cynnwys amrywiaeth o ddarnau unigryw, o gerddoriaeth ddalen bersonol y cerddor i lyfrau prin, bywgraffiadau, paentiadau, a gwrthrychau di-ri eraill sy’n cynnig cipolwg ar etifeddiaeth y ffigwr eiconig hwn.

Y Lle Perffaith ar gyfer Pobl sy'n Caru Bwyd Môr

Yn y bôn, mae Muggia yn dref enedigol i lawer o bysgotwyr, sy'n ei gwneud yn lle iawn i fod os ydych chi'n awchu am fwyd môr. Ar ben hynny, mae ganddo opsiynau bwytai a bar amrywiol sy'n gwarantu boddhad pawb. Dyma lle gallwch chi fwynhau'r prydau Eidalaidd gorau ym Muggia:

Trattoria al Castello

Bydd blas cymysg gyda danteithion lleol fel sardinau mewn savòr a physgod wedi'u ffrio rhagorol yn caniatáu i chi ddarganfod ochr goginiol y pentref ysblennydd hwn. Yn ogystal â'r gwerth am arian, cewch eich synnu gan y gwasanaeth a'r awyrgylch cartrefol sy'n teyrnasu ymhlith byrddau bwyty Trattoria al Castello.

Ymdrechwch mewn gwledd o fwyd môr a fydd yn pryfocio'ch blasbwyntiau wrth eistedd. ar deras dan do ac yn mwynhau golygfeydd syfrdanol o'r môr. Yn ogystal, mae'r gwyrddni toreithiog o amgylch y lle yn creu awyrgylch tawel a heddychlon, gan roi profiad gwell i chi. Mae bwydlen y bwyty yn cynnig amrywiaeth o brydau blasus sy'n cael eu paratoi gyda chariad a'u coginio i berffeithrwydd.

Dechrau gyda marinated,pysgod cyllyll wedi'u berwi a chregyn gleision scottadito. Ar gyfer y prif gwrs, maent yn cynnig dewis hyfryd o seigiau fel gnocchetti gyda chranc, sbageti alla marinara, a risotto pysgod cymysg. Peidiwch ag anghofio rhoi cynnig ar bysgod y dydd, wedi'i bobi neu ei grilio.

Sal de Mar

Paratowch ar gyfer antur coginio yn Sal de Mar, lle swynol. bwyty yn swatio yng nghanol bywiog Muggia. Mwynhewch y seigiau bwyd môr mwyaf ffres ynghyd â gwinoedd lleol rhagorol a fydd yn eich gadael chi'n awchu mwy.

Dychmygwch fwyta mewn caer Fenisaidd hanesyddol sydd wedi sefyll yn gryf ers dros 300 mlynedd - dyna'n union lle mae'r bwyty hwn. Wrth i chi gamu i mewn, fe'ch cyfarchir gan bresenoldeb cynnes a chroesawgar Roberta a Marco, sy'n rheoli'r lle gyda gofal llwyr.

Mae gan y bwyty tu mewn cain gyda lloriau pren ac ardal awyr agored eang. ynghyd â feranda modern, perffaith ar gyfer mwynhau eich hoff brydau yn y tywydd cynnes. Mae'r gofodau tu mewn a thu allan wedi'u dodrefnu'n chwaethus i sicrhau profiad dymunol i chi.

Mae'r rhestr o winoedd yn helaeth, yn cynnwys amrywiaeth eang o winoedd lleol a rhanbarthol. Cwblhewch eich profiad o flasu pysgod gyda'u bwydlenni blasu aml-gyrsiau.

Am fwy na chanrif, mae'r bwyty anhygoel hwn wedi bod yn ganolbwynt ar gyfer digwyddiadau arlwyo, gan arbenigo mewn seigiau pysgod hyfryd a luniwyd gan ei gogyddion medrus,sy'n cymryd gofal mawr i ddefnyddio adnoddau toreithiog yr ardal gyfagos i greu'r seigiau mwyaf blasus a ffres posibl.

Osteria al Corridoio

Yng nghanol hanes Muggia Yn y canol, fe welwch Osteria al Corridoio, bwyty pysgod sy'n gwasanaethu arbenigeddau rhanbarthol fel penfras hufennog, scampi alla busara, a'u harchwaeth ffrio cymysg llawn llofnod. Wrth sipian ar fino cain.

Mwynhewch brofiad hyfryd yn Osteria al Corridoio, lle byddwch yn dod o hyd i gyfuniad perffaith o ddiodydd adfywiol, seigiau blasus, ac awyrgylch hamddenol. Waeth pa mor boeth ydyw, bydd y tu mewn aerdymheru yn curo'r gwres ac yn eich helpu i oeri.

Ble i Aros yn Muggia

Opsiynau llety yn Muggia yn ddi-rif; byddwch yn bendant yn dod o hyd i le sy'n bodloni eich safonau a chyllideb ar yr un pryd.

Hotel San Rocco

Yn ôl cymaint o adolygiadau cadarnhaol, Hotel San Rocco, located 800 metr i ffwrdd o ganol hanesyddol hynod ddiddorol Muggia, yw un o'r gwestai gorau yn yr ardal. Mwynhewch eich arhosiad mewn ystafelloedd clyd, aerdymheru gyda theledu lloeren, mynediad WiFi am ddim, blwch blaendal diogelwch, radio a desg waith er hwylustod i chi. Camwch ar eich balconi eich hun a mwynhau'r golygfeydd syfrdanol.

Camu i mewn i fyd o geinder bythol gyda'r arddull glasurol sy'n cynnwys lloriau carped moethus,dodrefn pren lacr lluniaidd, a phopiau bywiog o acenion melyn. Mae eu cynhyrchion glanhau nid yn unig yn effeithiol ond hefyd yn ecogyfeillgar diolch i'r cynhwysion organig y maent wedi'u gwneud ohonynt.

Yn y bore, mae'r bwyty'n cynnig brecwast blasus i'w westeion sy'n cynnwys ystod amrywiol o opsiynau ar gyfer arlwyo. at eu blasbwyntiau. O ffrwythau tymhorol llawn sudd i gynnyrch organig, fe welwch bopeth sydd ei angen arnoch i roi hwb i'ch diwrnod. Hefyd, os oes gennych unrhyw gyfyngiadau dietegol, peidiwch â phoeni - mae cynhyrchion heb glwten ar gael ar gais.

Manteision arall o aros yng Ngwesty San Rocco yw cyfleustra parcio dan do am ddim dim ond 3 km i ffwrdd o gwlad hardd Slofenia. Mae cyfleusterau ar gyfer gwesteion ag anableddau, canolfan ffitrwydd, a phwll nofio awyr agored ymhlith amwynderau ffafriol eraill sy'n hygyrch yn y gwesty.

Gwesty Oasi

> Mwynhewch barcio am ddim a mwynhewch y cysur o ystafelloedd aerdymheru gyda balconi a theledu LCD. Mae ystafelloedd y gwesty wedi'u haddurno â dodrefn pren cain a lloriau parquet caboledig. Fe welwch bopeth sydd ei angen arnoch ar gyfer arhosiad cyfforddus, gan gynnwys ystafell ymolchi â chyfarpar llawn gyda sychwr gwallt a phethau ymolchi moethus.

Dechreuwch eich diwrnod i ffwrdd yn iawn bob bore gyda brecwast blasus yn y bar clyd drws nesaf. Mae'r brecwast fel arfer yn cynnwys eich dewis o goffi neu cappuccino, croissants ffres,

Gweld hefyd: Al Muizz Street a Khan Al Khalili, Cairo, yr AifftJohn Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.