3 Prif Amgueddfeydd Chwaraeon i Ymweld â nhw yn yr Unol Daleithiau

3 Prif Amgueddfeydd Chwaraeon i Ymweld â nhw yn yr Unol Daleithiau
John Graves

Chwaraeon yw un o'r gweithgareddau mwyaf poblogaidd yn y byd. Mae gan bob gwlad ei chwaraeon unigryw y maent yn rhagori arni, a rhai gwledydd â lluosog. Mae gan rai gwledydd hyd yn oed eu campau eu hunain, fel Hurling! Yn yr Unol Daleithiau serch hynny, mae tair camp fawr sy'n dominyddu nid yn unig o ran presenoldeb ond mewn rhaglenni. Mae pêl-fasged, pêl fas a phêl-droed (pêl-droed Americanaidd) yn cymryd drosodd y teledu yn ystod pob tymor. Mae'r chwaraeon hyn wedi'u gosod mewn gofod cyfleus fel y gall cefnogwyr ganolbwyntio ar eu hoff dimau yn ystod anterth y tymor. Gyda thimau wedi'u gwasgaru ledled yr Unol Daleithiau, mae yna ymdeimlad o draddodiad a hiraeth sy'n gysylltiedig â chwaraeon Americanaidd.

P'un a yw'n gwylio'ch cyn ysgol uwchradd yn ennill pencampwriaeth y wladwriaeth, cael eich tad yn mynd â chi i'ch gêm Yankees gyntaf, neu eistedd o flaen y teledu ar Diolchgarwch yn gwylio'r Eryrod yn chwarae, mae chwaraeon yn rhan enfawr o'r chwarae. diwylliant yr Unol Daleithiau. Er mwyn gwerthfawrogi athletwyr gwych, mae cymdeithasau chwaraeon cenedlaethol wedi creu amgueddfeydd gyda phlaciau, pethau cofiadwy a ffilm fideo o rai o'r eiliadau gorau yn hanes chwaraeon. Os ydych chi'n hoff o chwaraeon yn gyffredinol, neu efallai'n un fel pêl fas, rydyn ni yma i roi'r manylion i chi ar y 3 amgueddfa orau i ymweld â nhw.

Ardal Anfarwolion Pêl-fas Cenedlaethol

5>

Gweld hefyd: Murluniau Stryd o Amgylch y Byd

Wedi'i leoli ym mryniau canolog, NY. Mae Oriel Anfarwolion Pêl-fas Cenedlaethol wedi'i lleoli yn yr hyn y gellir ei wneud.cael ei hystyried yn dref o Americana pur. Mae Cooperstown yn swatio uwchben Mynyddoedd Catskill, tua phedair awr o Ddinas Efrog Newydd. Yma y dechreuodd pêl fas. Wel, yn ôl dyn o'r enw Abner Graves hynny yw. Honnwyd bod Abner Doubleday wedi creu gêm pêl fas yn Cooperstown ym 1839. Byddai dadl yn ddiweddarach bod gêm gyntaf pêl fas yn cael ei chwarae yn Hoboken, N.J. Hyd heddiw, mae'r ddadl honno'n parhau.

Gweld hefyd: 9 Castell Mwyaf ar y Ddaear

Nid tan tua 100 mlynedd yn ddiweddarach y comisiynwyd Oriel Anfarwolion Pêl-fas Cenedlaethol. Dosbarth cyntaf yr anwytho oedd Ty Cobb, Christy Mathewson, Babe Ruth, Walter Johnson, ac Honus Wagner. Sefydlwyd y chwaraewyr dawnus hyn ym 1936. Nid tan dair blynedd yn ddiweddarach y codwyd adeilad Oriel yr Anfarwolion ym 1939. Daeth yr amgueddfa hon ynghyd â chae Doubleday yn sylfaen ar gyfer ffyniant Cooperstown.

Heddiw, mae'r dref yn cynnwys siopau cofroddion ar hyd y brif stryd. A thra bod y dref yn fach gyda dim ond golau un stop, mae'n anadlu'r ysbryd Americana y mae pêl fas mor falch ohono. Dros y blynyddoedd, mae'r BHOF wedi casglu cannoedd o arteffactau. Maent wedi llunio system archifau a hefyd wedi cadw rhai o'r eitemau hyn yn cael eu harddangos. Mae'r amgueddfa chwaraeon hefyd yn cynnal ymchwil i ddeall hanes y gamp yn well.

Gallwch ymweld â'r amgueddfa heddiw drwy apwyntiad. I archebu eich slot,ewch i'w gwefan yma. Mae'r amgueddfa'n cynnig amrywiaeth o becynnau tocynnau a hefyd bargeinion aelodaeth. I'r rhai ohonoch sy'n hoff o chwaraeon, ystyriwch aelodaeth. Mae hyn yn caniatáu manteision trwy gydol y flwyddyn a hyd yn oed tocynnau arbennig ar gyfer penwythnos Sefydlu Oriel yr Anfarwolion.

Mae’r rhai sy’n treulio amser yn y BHOF yn dweud nad yw hyd yn oed treulio diwrnod cyfan yn ddigon o amser. Rhwng yr arddangosion a'r ffilmiau sy'n cael eu harddangos, mae digon i'w weld, i ddarllen amdano, ac i'w wylio yn yr amgueddfa. Fodd bynnag, ar ôl i chi orffen yn yr amgueddfa, mae gan dref fechan Cooperstown lawer i'w gynnig hefyd.

Os nad ydych yn siŵr beth i’w wneud ar ôl neu hyd yn oed cyn yr amgueddfa, mae ciosg yng nghanol y dref gyda chanllaw gwybodaeth a fydd yn rhoi cipolwg i chi ar Cooperstown. Mae ganddynt bamffledi ar bopeth o ble i fwyta, i beth i'w wneud nesaf, mae ganddynt hefyd lety a gweithgareddau ar gyfer yr ardal gyfagos. Pobl leol yw'r canllawiau hyn fel arfer ac felly'n onest iawn eu barn. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ymweld â'r dref gyfagos pan fyddwch chi'n ymweld â'r amgueddfa odidog hon

Oriel Anfarwolion Pêl-fasged Genedlaethol

Credyd Delwedd: Oriel Anfarwolion Pêl-fasged Naismith

Yn debyg iawn tref fach Cooperstown, mae Oriel Anfarwolion Pêl-fasged Cenedlaethol wedi'i lleoli mewn tref fach yn Massachusetts. Springfield, Mass. yw lle chwaraewyd y gêm bêl-fasged gyntaf ym 1891. Dechreuodd y gêm gyda dynwrth yr enw James Naismith. Roedd yn athro addysg gorfforol. Cyflwynodd gêm newydd i'w fyfyrwyr yn y dosbarth. Yn syml, rheolau'r gêm oedd taflu pêl gron trwy gylchyn 10 troedfedd. Ymddangos yn syml ac yn ddigon araf. Er ei fod yn ostyngedig yn ei wreiddiau, ni chymerodd lawer cyn i'r gêm gael ei chwarae ledled y byd.

Roedd pêl-fasged yn boblogaidd iawn a chododd i fod yn un o'r chwaraeon a chwaraewyd fwyaf yn y wlad. Fodd bynnag, nid tan 1968 yr agorwyd Oriel Anfarwolion Pêl-fasged Genedlaethol. Bu’n flwyddyn fawr i bêl-fasged yn gyffredinol gyda llawer o enwau nodedig fel Jerry Lucas a Wilt Chamberlain yn chwarae yn y gêm holl-seren. Byddai'r dynion hyn yn mynd ymlaen i ddod yn neuadd yr ffermwyr. Pan agorodd yr amgueddfa gyntaf roedd yn adeilad bach ar gampws Coleg Springfield. Nid tan 1985 yr ehangodd yr amgueddfa. Roedd hyn yn rhannol yn bennaf i ddau chwaraewr pêl-fasged gwych.. Magic Johnson a Michael Jordan. Daeth y ddau ddyn hyn â phoblogrwydd mawr i'r gamp a chyda hynny, tyrfa enfawr o gefnogwyr i Springfield, Mass. Dyna pryd y sylweddolodd yr amgueddfa y byddai angen iddynt ehangu.

Heddiw, mae'r amgueddfa wedi ehangu ac mae wedi'i lleoli o hyd yn Springfield, ychydig ar wahân i'r coleg. Gallwch brynu tocynnau i'r amgueddfa gan ei fod ar agor rhwng 10am a 4:30pm. Yn debyg iawn i Oriel Anfarwolion Baseball gallwch hefyd brynu “tocyn neuadd” neu aelodaeth blwyddyn o hyd. Mae hyn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am bopethdigwyddiadau Oriel Anfarwolion Pêl-fasged hefyd. I ddysgu mwy am yr amgueddfa, yr hanes, a'r dref gyfagos, Springfield, cliciwch yma .

Oriel Anfarwolion Pêl-droed Cenedlaethol

Credyd Delwedd: Wikipedia

Pêl-droed Americanaidd. Chwaraeon unigryw iawn i'r Unol Daleithiau. Mae hyn yn bennaf oherwydd bod rygbi yn tra-arglwyddiaethu yn y rhan fwyaf o wledydd eraill. Wel, os nad oeddech chi'n gwybod yn barod: ffurfiwyd pêl-droed allan o gymysgedd o bêl-droed a rygbi. Ym 1869 chwaraewyd gêm rhwng Rutgers a Princeton a oedd yn integreiddio rygbi a phêl-droed. Parhaodd hyn am nifer o flynyddoedd wrth i rygbi gymryd yr awenau oddi ar bêl-droed ar draws y wlad.

Wrth i'r gêm ddatblygu felly hefyd y Gynghrair Bêl-droed Genedlaethol ac yn 1939 enillodd New York Giants y Pro Bowl cyntaf. Yn y pen draw, datblygodd y Pro Bowl hwn i'r Super Bowl sydd gennym ni heddiw. Adeiladwyd y Pro Football Hall of Fame yn Nhreganna, Ohio ym 1963 ac mae'n arddangos uchafbwyntiau ac eiliadau gorau'r gamp.

Heddiw, mae chwaraeon pêl-droed yn tyfu'n rhyngwladol, wrth i fwy a mwy o dimau gael eu sefydlu ledled Ewrop ac Asia. Mae'r amgueddfa'n parhau i fod yn gartref i chwedlau pêl-droed fel hoff chwaraeon America. Gallwch ymweld â Threganna, lle mae nid yn unig yr amgueddfa yn gorwedd ond hefyd lle crëwyd yr NFL, a bachu tocynnau i'r amgueddfa hon sy'n dogfennu'r chwaraewyr pêl-droed gorau mewn hanes.

Mae'r amgueddfa fel arfer ar agor 9AM-5PM yn yr hydref a'r gaeafmisoedd ac yn ystod misoedd yr haf maent ar agor tan 8PM. Mae tocynnau tua'r un pris â'r amgueddfeydd pêl-fasged a phêl fas. Gwnewch yn siŵr eich bod yn bachu'ch tocynnau a chynlluniwch eich ymweliad â'r Oriel Anfarwolion Pêl-droed Cenedlaethol.

Mae chwaraeon yn rhan enfawr o unrhyw ddiwylliant, yn union fel y mae chwaraeon Americanaidd yn rhan enfawr o ddiwylliant yr Unol Daleithiau. Er mwyn deall y chwaraeon a'r hanes yn well ystyriwch gymryd yr amser i ymweld ag un o'r amgueddfeydd gwych hyn. Neu, os oes gennych yr amser, y tri!
John Graves
John Graves
Mae Jeremy Cruz yn deithiwr brwd, yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n hanu o Vancouver, Canada. Gydag angerdd dwfn am archwilio diwylliannau newydd a chwrdd â phobl o bob cefndir, mae Jeremy wedi cychwyn ar anturiaethau niferus ledled y byd, gan ddogfennu ei brofiadau trwy adrodd straeon cyfareddol a delweddau gweledol syfrdanol.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol fawreddog British Columbia, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau fel awdur a storïwr, gan ei alluogi i gludo darllenwyr i galon pob cyrchfan y mae’n ymweld â hi. Mae ei allu i blethu naratifau o hanes, diwylliant, a hanesion personol ynghyd wedi ennill dilyniant teyrngar iddo ar ei flog clodwiw, Travelling in Ireland, Northern Ireland and the world dan yr enw pen John Graves.Dechreuodd carwriaeth Jeremy ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ystod taith bacbac unigol trwy'r Emerald Isle, lle cafodd ei swyno ar unwaith gan ei thirweddau syfrdanol, dinasoedd bywiog, a phobl gynnes eu calon. Roedd ei werthfawrogiad dwfn o hanes cyfoethog, llên gwerin, a cherddoriaeth y rhanbarth yn ei orfodi i ddychwelyd dro ar ôl tro, gan ymgolli’n llwyr yn y diwylliannau a’r traddodiadau lleol.Trwy ei flog, mae Jeremy yn darparu awgrymiadau, argymhellion a mewnwelediadau amhrisiadwy i deithwyr sydd am archwilio cyrchfannau hudolus Iwerddon a Gogledd Iwerddon. P'un a yw'n datgelu cuddgemau yn Galway, yn olrhain ôl traed y Celtiaid hynafol ar Sarn y Cawr, neu’n ymgolli yn strydoedd prysur Dulyn, mae sylw manwl Jeremy i fanylion yn sicrhau bod gan ei ddarllenwyr y canllaw teithio eithaf ar gael iddynt.Fel globetrotter profiadol, mae anturiaethau Jeremy yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Iwerddon a Gogledd Iwerddon. O groesi strydoedd bywiog Tokyo i archwilio adfeilion hynafol Machu Picchu, nid yw wedi gadael carreg heb ei throi yn ei ymchwil am brofiadau rhyfeddol ledled y byd. Mae ei flog yn adnodd gwerthfawr i deithwyr sy'n ceisio ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol ar gyfer eu teithiau eu hunain, waeth beth fo'r cyrchfan.Mae Jeremy Cruz, trwy ei ryddiaith ddeniadol a’i gynnwys gweledol cyfareddol, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith drawsnewidiol ar draws Iwerddon, Gogledd Iwerddon, a’r byd. P'un a ydych chi'n deithiwr cadair freichiau yn chwilio am anturiaethau dirprwyol neu'n fforiwr profiadol sy'n chwilio am eich cyrchfan nesaf, mae ei flog yn argoeli i fod yn gydymaith dibynadwy i chi, gan ddod â rhyfeddodau'r byd at garreg eich drws.